آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎي اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﮋوﻫﻨﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎي اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﮋوﻫﻨﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ

بازديد: 88
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎي اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﮋوﻫﻨﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ

 آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻋﻨﻮان اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ 

 ١- ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ و ﻏﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺘﺪار2- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﺷﻐﻞ و ﺧﺎرج از 

اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮد .3- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮا 4- ﺑﯿﺎن راه ﮐﺎر در ﻋﻨﻮان اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ( ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﻫﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ)5- اراﺋﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ادﺑﯽ 

 و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ 6- ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﻼس و ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﻋﻨﻮان ٧-درج اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻋﻨﻮان 

 آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ : 

1- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري و ﺑﯽ رﺑﻂ در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ . 

2- ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ 

3- ﻋﺪم اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺴﺎﻟﻪ ( از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ، ﺷﺪت ، ﻣﺪت ، وﺳﻌﺖ و..) از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 

4- ﻋﺪم اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و اﺳﯿﺒﻬﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ . 

5- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮاﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ . 

 آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﯾﮏ : 

1- ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﻮاﻫﺪ 1 و ﺷﯿﻮه ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ،در ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 

2- ﻋﺪم اراﺋﻪ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و روش ﻫﺎي اراﺋﻪ داد ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار و ... 

1- اراﺋﻪ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري و ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪ 

2- اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ اﺑﺰار ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده . ( ﺗﻌﺪاد اﺑﺰار ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﻮت ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﻮﺛﺮ از اﺑﺰار ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﻮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) 

3- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺑﺰار ﻫﺎي ﮔﺮدآوري دادﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ( ﺿﺮورت دارد اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داد ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ه ﺷﻮد) 

 آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ : 

1- ﻋﺪم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎم و ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب، ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ (. ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.) 

2- اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯽ. 

3- اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ . (ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ . ) 

4- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻄﻮر ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ( اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ) 

 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ دادﻫﺎ واﻃﻼﻋﺎت : 

1- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ دادﻫﺎ در اﮐﺜﺮ آﺛﺎر ﯾﺎ ﻋﺪم اراﺋﮫ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از دادﻫﺎ ي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺷﻮاﻫﺪ ﯾﮏ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ 

 2- ﻋﺪم دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داد ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در اراﺋﻪ اﻫﺪاف 

1- ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻫﺪاف ﺑﺼﻮرت روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ . 

2- ﻋﺪم ﻗﺮار دادن اﻫﺪاف در ﺟﺎي ﺧﻮد . 

3- ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد . 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي: 

1- ﻋﺪم اراﺋﻪ اﺑﺰار ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ راه ﺣﻠﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ( ﻣﺜﺎل : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎرش ﻓﮑﺮي ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ، و...) 

2- ﻋﺪم ﺗﺸﺮﯾﺢ راه ﺣﻠﻬﺎ ي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ درج ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﻬﺎ 

3- اراﺋﻪ راه ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻠﻬﺎ: 

1- ﻋﺪم اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭼﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻠﻬﺎ ( اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ) 

2- اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻪ راه ﺣﻠﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ( ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد راه ﺣﻠﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺪارد . ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺪﯾﻊ و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد .) 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در اﺟﺮاي را ه ﺣﻞ ﻫﺎ : 

1- ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي راه ﺣﻠﻬﺎ ( ﻫﺮﮐﺪام از راه ﺣﻠﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه 

2- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮاي راه ﺣﻠﻬﺎ (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ) 

3- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎران در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮا و درﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ . (. اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺑﺮ داﺷﺖ ﻫﺎي 

ﺷﻤﺎ ، اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ، اوﻟﯿﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ، ﻋﮑﺲ ، ﻓﯿﻠﻢ و ..) 

4- اراﺋﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ 

5- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮاي راه ﺣﻞ ﻫﺎ (ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد). 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در اراﺋﻪ ﺷﻮاﻫﺪ 2: 

1- ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰار ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ2. 

2- اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ . 

3- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم راي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮاي راه ﺣﻠﻬﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ( اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ : اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮑﺎران ، ﮔﻮاﻫﯽ 

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ، اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اوﻟﯿﺎي داﻧﺶ آ ﻣﻮزان ، اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻋﮑﺲ ، ﻓﯿﻠﻢ ، و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ) 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ : 

1- ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺷﻮاﻫﺪ 2 وﻋﺪم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮاﻫﺪ 1 ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ 2 

2- ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮار ﻧﺪادن اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ .( اﻫﺪاف ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺖ )وﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ و ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮدن 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ : 

1- اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎي از آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آورده ﺷﻮد . 

2- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ . 

3- درج ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ (. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ . ) 

 اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي راﯾﺞ در اراﺋﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎ : 

1- اراﺋﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه 

2- اراﺋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب 

3- اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه در ﻣﺘﻦ و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ . 

 

ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ 

 

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

 

همچنین می توانید از لینک های زیر اقدام پژوهی های آماده و کامل سایت را ببینید و دریافت نمائید :

روی لیست هر پست که خواستید در زیر کلیک کنید یا می توانید در همین صفحه همه موضوعات را مشاهده نمایید :

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت: 18:45 منتشر شده است
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس