تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

بازديد: 0
تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

 

تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

نسبتهاي مالي در5 گروه بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند :

1- نسبت نقدينگي : نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود . نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است ،‌ به خصوص درزماني كه شركت بامشكلات خاصي نظيرركوداقتصادي ويازيانهاي ناشي ازآن و ياافزايش ناگهاني درقيمتِ مواداوليه وياقطعات مورداستفاده شركت روبه روگردد .درچنين شرايطي چنانچه شركت فاقدنقدينگي كافي باشد مشكلات مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد .

۲- نسبت هاي فعاليت : اين نسبتها نشان مي دهند كه باچه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش ياپول نقد تبديل مي شوند . به عبارت ديگراين نسبتها حاكي ازتوانايي مديريت دربكارگيري داراييهادرفعاليت نهايي شركت ( فروش محصول ) مي باشد.

۳- نسبتهاي اهرمي ( بازپرداخت بدهي هاي بلند مدت ) : توانايي بازپرداخت بدهي عبارتست ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهيهاي بلندمدت خود ، درسررسيدآنها تحليل اين تــوانايي برساختاربلندمدت مالي وعملياتي مؤسسه تاكيد دارد . ميزان بدهي ها ي بلندمدت مؤسسه درساختارسرمايةآن نيزدراين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد . دراين بررسيها سودآوري مؤسسه نيزبايد مورددقت قرارگيرد ، چراكه تاشركتي سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهيهاي خودنخواهد بود . وقتي بدهي يك شركت زيادباشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منابعِ ماليِ اضافي به روشهاي ديگري ودرصدرآن به صاحبان سرمايه ( صدورسرمايه ) متوسل شود ، ونيزتلاش نمايد كه سررسيد بدهيهاي راتمديد كند كه بدون شك هزينة تامين سرمايه درهريك ازاين حالات افزايش خواهد يافت.

۴- نسبت هاي سود آوري : يكي ازشاخص هاي مهم سلامت مالي شركت و كارايي مديريت آن توانايي شركت دركسب سود قابل قبول ويابرگشتي راضي كننده روي سرمايه گذاري آن است . بديهي است كه سرمايه گذاران تمايلي به مشاركت درشركتي كه سودآوري و درآمدسازي ضعيفي دارد ازخودنشان نمي دهند . چراكه سود آوري اندك درقيمت سهام و توانايي بالقوة شركت درپرداخت سودسهام تاثيرمنفي دارد . اعتباردهندگان نيزراضي به پرداخت وام به شركتي كه موقعيت ضعيفي ازنظرسورآوري دارد نخواهند بود ، چون احتمال اين را مي دهند كه طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته بايد يادآوري شود كــه قدرمطلق سود اهميت چنداني ندارد مگراينكه اين سود درقياس بامنبع ايجاد آن  (ميزان سرمايه گذاري ) مورد ارزيابي قرارگيرد.

۵- نسبتهاي مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه ديگري ازنسبتها ، قيمت بازارسهام شركت رابه سودعايدي و ياارزش دفتري اين سهام ارتباط مي دهد . همچنين ارتباط قيمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختي به سهامداران روشن مي سازد

 

تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

 

 

 

تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

نسبتهاي مالي در5 گروه بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند :

1- نسبت نقدينگي : نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود . نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است ،‌ به خصوص درزماني كه شركت بامشكلات خاصي نظيرركوداقتصادي ويازيانهاي ناشي ازآن و ياافزايش ناگهاني درقيمتِ مواداوليه وياقطعات مورداستفاده شركت روبه روگردد .درچنين شرايطي چنانچه شركت فاقدنقدينگي كافي باشد مشكلات مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد .

۲- نسبت هاي فعاليت : اين نسبتها نشان مي دهند كه باچه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش ياپول نقد تبديل مي شوند . به عبارت ديگراين نسبتها حاكي ازتوانايي مديريت دربكارگيري داراييهادرفعاليت نهايي شركت ( فروش محصول ) مي باشد.

۳- نسبتهاي اهرمي ( بازپرداخت بدهي هاي بلند مدت ) : توانايي بازپرداخت بدهي عبارتست ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهيهاي بلندمدت خود ، درسررسيدآنها تحليل اين تــوانايي برساختاربلندمدت مالي وعملياتي مؤسسه تاكيد دارد . ميزان بدهي ها ي بلندمدت مؤسسه درساختارسرمايةآن نيزدراين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد . دراين بررسيها سودآوري مؤسسه نيزبايد مورددقت قرارگيرد ، چراكه تاشركتي سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهيهاي خودنخواهد بود . وقتي بدهي يك شركت زيادباشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منابعِ ماليِ اضافي به روشهاي ديگري ودرصدرآن به صاحبان سرمايه ( صدورسرمايه ) متوسل شود ، ونيزتلاش نمايد كه سررسيد بدهيهاي راتمديد كند كه بدون شك هزينة تامين سرمايه درهريك ازاين حالات افزايش خواهد يافت.

۴- نسبت هاي سود آوري : يكي ازشاخص هاي مهم سلامت مالي شركت و كارايي مديريت آن توانايي شركت دركسب سود قابل قبول ويابرگشتي راضي كننده روي سرمايه گذاري آن است . بديهي است كه سرمايه گذاران تمايلي به مشاركت درشركتي كه سودآوري و درآمدسازي ضعيفي دارد ازخودنشان نمي دهند . چراكه سود آوري اندك درقيمت سهام و توانايي بالقوة شركت درپرداخت سودسهام تاثيرمنفي دارد . اعتباردهندگان نيزراضي به پرداخت وام به شركتي كه موقعيت ضعيفي ازنظرسورآوري دارد نخواهند بود ، چون احتمال اين را مي دهند كه طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته بايد يادآوري شود كــه قدرمطلق سود اهميت چنداني ندارد مگراينكه اين سود درقياس بامنبع ايجاد آن  (ميزان سرمايه گذاري ) مورد ارزيابي قرارگيرد.

۵- نسبتهاي مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه ديگري ازنسبتها ، قيمت بازارسهام شركت رابه سودعايدي و ياارزش دفتري اين سهام ارتباط مي دهد . همچنين ارتباط قيمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختي به سهامداران روشن مي سازد

تجزیه و تحلیل نسبت های فعالیت

 

امروز هم در مورد ادامه نسبت های مالی و این بار در خصوص نسبت های فعالیت و انواع آن مطلبی برایتان می نویسم ....

نسبتهاي فعاليت موجودي ها : اگرشركتي بيش ازنياز موجودي كالانگهداري كند ، بدين معناخواهد بود كه منابع مالي خودراتوانست درجاي ديگري سرمايه گذاري كند ويا بصورت موجودي كالادرانباربلوكه نموده است .به علاوه شركت متحمل هزينه هاي اضافي انبارداري شده وخطرازرده خارج شدن و يادمده شدن كالارانيزبايد بپذيرد . البته چنانچه موجودي كالادرسطحي كمترازمقداربهينه آن نيزنگهداري شود ، ممكن است شركت مشتريان خودرابه علت كمبود ياتمام شدن كالاازدست بدهد . دونسبت مهم براي ارزيابي وضعيت موجودي كالا عبارتنداز: نسبت گردش مـــوجودي كــالاوميانگين سني موجودي كالا. لازم به ذكراست ميــانگين مـــوجودي كــالاازطريق جمع مــوجودي كالايِ اولِ دوره ، باموجودي كالاي آخردوره وتقسيم آن برعدد2بدست مي آيد .

 

قيمت تمام شده كالاي فروخته شده

گردش موجودی کالا  =  ---------------------------------------

ميانگين موجودي كالا

 

۳۶۵

ميانگين سني موجودي كالا  = -------------------------------

گردش موجودی كالا

 

 

ميانگين دوره وصول مطالبات :  ميانگين دوره وصول مطالبات نيز نشان دهنده تعداد روزهايي است كه بطورمتوسط طول مي كشد،  تاطلب شركت وصول شود . ويابه عبارت ديگرنشان دهنده متوسط مهلتي است كه شركت درفروش هاي نسيه به مشتريان خودمي دهد .

 

ميانگين حسابهاي دريافتني

میانگین دوره وصول مطالبات  = ---------------------------------

ميانگين فروش روزانه

 

سيكل عملياتي :  سيكل عملياتي يك مؤ سسه تجاري عبارتست ازتعدادروزهايي كه طول مي كشد تاموجودي كالابه مطالبات و نهايتا" به وجه نقدتبديل شود . به اين ترتيب هرچه سيكل عملياتي كوتاهترباشد مطلوبترخواهد بود .

 

ميانگين سني موجودي كالا  +  ميانگين دوره وصول مطالبات = سيكل عملياتي

 

 

ارزش كل دارائيها : اين نسبت نشان دهنده توانايي شركت دربكارگيري مؤثردارائيهايش درايجاد درآمداست . يك نسبت پايين ممكن است به عوامل متعددي مربوط باشد و تعيين اين عوامل و دلايل بسيارمهم است .

فروش خالص

گردش کل دارایی ها = ------------------------------

                                                          میانگین کل دارایی ها 

 

  

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت: 10:58 منتشر شده است
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس