سقوط ﺁ زاد اندازه كيري شتاب جاذبه زمين.

منوhttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/Untitled-3.jpg

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/ertegha.jpg


پشتیبانی با اسمس و
تلگرام
09159886819
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

موضوعات

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

4 - در هنگام خریداگر باخطای شماره موبایل اشتباه است مواجه شدید ، زبان گوشی یا کامپیوترخود را در هنگام وارد کردن شماره موبایل انگلیسی قرار دهید مشکل حل می شود .

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/rahnemaonline.jpghttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/kart.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

تلگرام

به کانال تلگرام فرهنگیان بپیوندید@dabiranyar
مطالب ما رادر زیر هر مطلب با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

سقوط ﺁ زاد اندازه كيري شتاب جاذبه زمين.

بازدید: 7

 

آزمايش 3

عنوان :

 

سقوط ﺁ زاد

 

هدف:

اندازه كيري شتاب جاذبه زمين.

 

وسايل مورد نياز:

 

دستگاهسقوط ﺁزاد زمانسنج الكترونيكي منبع تغذ يه سيمهاي رابط - كلوله ﺁهني  .

 

 

 

تؤري ﺁزمايش:

مطابق قانون گرانش عمومي نيوتن دو جسم كه درمجاورت يكديگر  قرار دارند به هم نيرو وارد ميكنند كه مقدارﺁن ازرابطه زير بدست مي ﺁيد :                                                   F=G.m1 m2/d²

                                                                                                                                                  

M1,M2 جرم دوجسم وd فاصله گرانيگاه ﺁ نها وF مقدار نيري گرانش است . G راثابت جهاني  گرانش مي ﮔويند ودر SI مقدار ﺁنN.m²/kg²      6.67.10¯¹¹  است.براي يك جسم كه در نزديكي زمين قرار دارد مي توان نوشت F=G.Mm/d²  كهm جرم جسم  وM جرم كره زمين وd فاصله مركز جسم تا مركز زمين است زيرا فرض براين است كه  جرم اجسام تماما در گرانيگاه ﺁنها متمركز است وزمين كروي وگرانيگاه ﺁن در مركز ﺁن  است .d برابر شعاع زمين به علاوه فاصله مركز جسم تا سطح زمين است . نظربه اينكه   فاصله جسم تا زمين در مقابل شعاع كره زمين بسيار كوﭽك است با تقريب قابل قبولي ’  خواهيم داشت :

 

F=G.Mm/R²                                                  

 

ﭽون جرم زمين خيلي زياد است به اين سبب به جسم كوﭽك مادي ‘ نيرويي وارد ميكند وﺁنرا به سمت خودش مي كشد ’ با توجه به اصل اساسي ديناميك اين نيرو  مساوي است با    :   F=ma ودرنتيجه    :                                                                   ma=G.M/R²

مقدارa  موقعي كه اجسام جذب زمين مي شوند شتاب ﮔراني نام دارد وﺁن راباg نشان ميدهند

بنابراين:                                                                                     g=G.M/R²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متداول ترين مثال براي شتاب ثابت سقوط اجسام به طرف زمين است .درغياب مقاومت هوا در مي يابيم كه درهر نقطه روي سطح زمين تمام اجسام بدون توجه به اندازه ووزن ’ ياحتي تركيبشان با شتاب يكسان سقوط مي كنند واﮔر مسافت طي شده خيلي  زياد  نباشد  شتاب  درحين سقوط ثابت ميماند .اين حركت    ايده ﺁل را كه درﺁن ازمقاومت هوا وتغييرات جزئي شتاب نسبت به ارتفاع ﭼشم ﭙوشي مي شود سقوط ﺁزاد مي نامند.

       شتاب سجمي راكه سقوط ﺁزاد ميكند شتاب ناشي از ﮔراني مي نامند وﺁنرا با نماد   g نشان ميدهند .درنزديكي سطح زمين ’بزرﮔي شتاب ﮔراني تقريبا 32ft/S² يا9.8m/S²dh    980cm/S² وجهت ﺁن به سمت ﭙائين وبه طرف مركز زمين است. اگرجسمي ﺁزادانه (   t=0 V0=0,Y0=0 )  از ارتفاع h سقوط كند معادله حركت ﺁن به صورت  زير خواهد  بود         :

h=1/2gt²                                                    

با در دست داشتن h وt مقدارg را مي توان بدست ﺁورد g=2h/t² . در قسمت عملي مي توان با اندازه ﮔيري زمان سقوط در ﭼند ﺁزمايش مختلف مقدار g    هايي را بدست ﺁورده وبعد با عمل ميانگين  ﮔيري از اعداد حاصل g مناسب را يافت . ا لبته به د ليل خطاي اند ك دقيق  بد ست نميﺁيد.

 

 

 

شرح دستگاه سقوط ﺁزاد :

 

 

 

 

خطكش مدرجي روي ميله اي به طول تقريبي يك متردرحالت قائم نسب شده است . دربالاي ميله’سيم ﻲﭼﻴﭙ قراردارد كه داراي هسته ﺁهني كوﭼكي است وبا جريان 6ولتي ﺁهنربا ميشود.

قدرت ﺁهنربا تا اندازهاي است كه مي تواند ﮔلوله كوﭼكي را نگاه دارد . با قطع جريان ﮔلوله مي افتد ودرست در همان زمان زمانسنج ما شروع به كار مي كند .ﮔلوله ﭙس از طي مسافتh به صفحه Q برخورد ومداررا قطع مي كند و زمانسنج متوقف مي شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح ﺁزمايش :

 

 

برروي دستگاه زمان سنج چهار جاي فيش وجود دارد دوتاي بالايي كه بر روي دستگاه به نام بوبين مشخص شده اند را توسط دوسيم رابط به سيم ﭻﻳﭘ متصل كرده ودوسيم ديگرراكه به ميكروسوﭻﻳ متصل كرديم به دو سوراخ پايين متصل مي كنيم .دستگاه زمان سنج را به برق وصل كرده روشن وصفر مي كنيم . با صفر شدن دستگاه جريان الكتريسيته توسط سيم رابط به سيمپيچ انتقال يا فته وهسته مركزي سيم پيچ خا صيت مغنا طيسي ﭙيدا مي كند ﺲﭙﺴ

ﮔلوله فلزي را به نوك ﺁن متصل كرده كه توسط خاصيت مغناطيسي جذب ﺁن مي شود.فاصله بين مركز ﮔلوله متصل به ﺁهنربا و مركز همان ﮔلوله  بر روي  صفحه ميكروسوﭻﻴ در حالتكاملا افقي ارتفاع سقوط مي باشد كه براي هر مرحله از ﺁزمايش ارتفاع متفاوتي است . 0.2متراولين ارتفاع سقوطي است كه برروي دستگاه انتخاب مي كنيم ﺱﭘﺴ كليد شروع دستگاه زمان  سنج  را  فشار  مي  دهيم  با  فشار كليد  جريان الكتريسيته قطع  شده در نتيجه حا لت مغناطيسي سيم پيچ از بين رفته وﮔلوله رها مي شود . در همين زمان ’زمان سنج شروع   به

كاركرده ومدت زمان رسيدن ﮔلوله را به صفحه ميكروسويچ نشان ميدهد به محض برخوردﮔلوله با ميكروسويچ زمان متوقف شده وزمان سنج زماني را كه طول كشيده تا ﮔلوله از بالابه  پايين بيايد را نشان مي دهد ولي از ﺁنجا كه به محض قطع جريان خاصيت ﺁهنربايي ازبين نمي رود وبراي مدت زمان بسيار كوتاهي باقي مي ماند مد ت 0.05  ثا نيه را از زمان  نشان داده شده را كم مي كنيم . اين ﺁزمايش را براي فواصل 1,0.8,0.6,0.4, متري نيز تكراركرده

ونتا يج را در جدولي مطابق جدول زير يادداشت كرده و كامل مي كنيم : 

      

       

      

 

 g =2y/t²     

 

               

 

2y    

        

 

      t

 

Ym     

 

تعدادﺁزمايش

 

 11.8     

 

11.83    

 

11.01    

 

 

11.08    

 

11.33    

 

0.0361   

 

0.0676   

 

0.1089   

 

 

0.1444   

 

0.1764   

 

0.4      

 

 

0.8      

 

 

1.2      

 

 

1.6      

 

 

2       

 

0.19     

 

 

0.26     

 

 

0.33     

 

 

0.38     

 

 

0.42     

 

0.2    

 

 

0.4    

 

 

0.6    

 

 

0.8   

 

 

1     

 

1    

 

 

2    

 

 

3    

 

 

4    

 

 

5    

 

براي بد ست ﺁوردن مقدار g از دو راه استفاده مي كنيم :

 

 

1- روش اول استفاده از ميانگين ارقام بدست ﺁمده است:

 

g=11.08+11.83+11.01+11.08+11.33/5=56.33/5=11.266~11.27

 

2- روش دوم ’ استفاده از نمودار : كه محور ا فقي را ومحور عمودي را 2y ﮔرفته وبر روي نمودار نقاط را مشخص كرده وخطي را از ميان  نقاط عبور    مي دهيم  به  طوري  كه::                                                                                                                                                                 

 

           d1+d2+d3=d4+d5                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كه tgθ بدست ﺁمده برابر شتاب جا ذبه خواهد بود .

 

            


این مطلب در تاریخ: یکشنبه 08 بهمن 1396 ساعت: 9:50 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

خبرنامه سایت

کانال تلگرام فرهنگیان

با عضویت در کانال تلگرامی ما از اخرین تحقیقات سایت باخبر شوید
http://up.asemankafinet.ir/view/1689294/44.jpg

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

اینستاگرام سایت

ایسنتاگرام سایت علمی و پژوهشی آسمان

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی