قرارداد اجاره غرفه هفتگی | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی

بازديد: 21
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی

نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره غرفه هفتگی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد اجاره غرقه

 

       اين قرارداد فی‌مابين آقا/خانم ............................ به شماره شناسنامه‌ ............................ صادره از ............................ به آدرس ....................................................................................................................... و كد اقتصادي يا کد ملي..........................تلفن ثابت/همراه......................که در اين قرارداد موجر ناميده می‌شود از يک طرف و آقاي ............................ به شماره شناسنامه‌ ............................ صادره از ............................ به آدرس ............................ به كد اقتصادي يا کد ملي..........................تلفن ثابت/همراه ............................ كه در اين قرارداد مستاجر ناميده می‌شود از طرف ديگر طبق موارد و شرايط ذيل منعقد می‌گردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد:

عبارت است از اجاره غرفه‌ فروش مواد غذايي و بهداشتي/پوشاک/............. به ابعاد ............ مترمربع واقع ............................ جهت ارائه خدمات فروش مواد غذايي و بهداشتي/پوشاک/.............. طبق استانداردهاي وزارت بهداشت و سایر واحدهاي ذيربط مراجع قانونی

 

ماده 2- مدت قرارداد:

مدت قرارداد هفتگی می باشد و در پایان هفته با توافق موجر قابل تمدید است

مدت قرارداد از تاريخ  ............................ لغايت ............................ به مدت يك هفته مي‌باشد.

 

ماده 3 - مبلغ قرارداد: (به حروف و عدد)

مبلغ اجاره غرفه هفتگی به مبلغ  ............................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) و که ماهانه............................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) كه براساس قيمت مورد تاييد توافق و طرفین مي‌باشد و به حسابی که موجر در اختیار مستاجر می گذارد نقداً واریز  و رسید آن را تحویل می دهد

 

ماده 4: نحوه پرداخت

مستاجر مي‌بايست هنگام انعقاد قرارداد به عنوان پيش‌پرداخت (معادل مبلغ ............................ريال) را نقداً به حساب موجر به شماره ............................ بانك ............................ شعبه ............................ كد ............................ كد شناسه ............................ كه موجر در اختيار مستاجر مي‌گذارد واريز و تحويل نمايد.

و یا بصورت چک مندرج در جدول زیر تحویل دهد

 

 

 

 

تبصره: در صورت عدم وصول چك‌ها در تاريخ‌هاي مقرر شده، موجر مي‌تواند قرارداد را بدون اخطار قبلي به صورت يكجانبه فسخ نمايد و در صورتي كه موجر ضرر و زياني از اين بابت متحمل گردد مستاجر موظف به پرداخت زيان‌هاي وارده مي‌باشد.

 ماده 5: تعهدات موجر:

1.        موجر متعهد است محل موضوع قرارداد را جهت اجاره طبق صورتجلسه تنظيمي تحويل مستاجر نمايد.

2.        موجر مي‌بايستي شخصي را بعنوان ناظر به مستاجر معرفي نمايد كه مستاجر مكلف به ايجاد هماهنگي لازم با نامبرده مي‌باشد.

3.        موجر تعهدي جهت تامين غذا و اياب ذهاب پرسنل مستاجر ندارد.

4.        كاركنان مستاجر موظف به رعايت نظامات عمومي و دستورالعمل‌هاي حفاظتي و انتظامي محل موجر مي‌باشند.

 

ماده 5: تعهدات مستاجر:

1- مستاجر و كليه كاركنان وي مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط را داشته باشد و برخورد محترمانه و مناسب با مراجعين توسط مستاجر و كاركنان وي الزامي مي‌باشد.

2- مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را كلا‌ً يا جزاً به غير را ندارد. همچنين حق تغيير نوع استفاده ذكر شده در موضوع قرارداد را نخواهد داشت.

3- در پايان مدت قرارداد مستاجر مكلف به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر است. تمديد قرارداد منوط به رضايت طرفين مي‌باشد كه در صورت درخواست موجر به مدت دو ماه با مبلغ كارشناسي جديد و شرايط تعيين شده در قرارداد و در صورت مجوزهاي قانوني قابل تمديد مي‌باشد.

4-مستاجر متعهد مي‌گردد محل مورد استفاده را صحيح و سالم تحويل بدهد و حق هيچ گونه دخل و تصرفي در آن، مطالبه سرقفلي يا كسب و پيشه نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

5-مستاجر متعهد مي‌شود در صورتي كه به يك يا كليه تعهدات خود به طور جزئي و يا كلي عمل ننمايد و يا موجبات ضرر و زيان را فراهم سازد و همچنين عدم تخليه در موعد مقرر، موجر مي‌تواند بدون انجام تشريفات اداري و قضايي مبلغ تضمين پیش پرداخت را به نفع خود ضبط نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت قرارداد در صورت ارائه مفاصاحساب از  بيمه و دارايي و عدم بدهي مستاجر بابت امور معوقه و يا ايجاد خسارت مبالغ مذكور به وي مسترد خواهد شد.

6-مستاجربابت تخليه محل يك فقره چك به مبلغ ........ريال در اختيار موجر قرارمي دهد تا درصورت تخلف مستاجر،موجر بتواند مطالبات خودرا با وصول آن استيفا نمايد.

7-مستاجر مسوول جبران خسارتي است كه از جانب او و كاركنان وي به موجر  و يا مراجعين وارد مي‌آيد، مي‌باشد. بديهي است مسووليت مستاجر رافع مسووليت‌هاي حقوقي و جزايي كاركنان مذكور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضايي نخواهد بود.

8-چنانچه مستاجر در پايان مدت قرارداد و ظرف مدت يك هفته پس از اعلام كتبي موجر نسبت به تخليه مورد اجاره اقدام ننمايد موجر مجاز است راساً و بدون حضور مستاجر اقدام و اموال را در مكان مورد نظر خود و تا تعيين تكليف نهايي نگهداري نمايد. بديهي است مسووليت كليه عواقب ناشي از اين كار بر عهده مستاجر خواهد بود. و مستاجر حق هرگونه اعتراضي را نسبت به اقدام موجر از خود سلب مي كند.

9-تهيه لوازم و وسايل از قبيل يخچال و غيره كه جزء ضروريات اين قرارداد مي‌باشد كلاً به عهده مستاجر مي‌باشد و تهيه آن امري اجباري خواهد بود. در ضمن كليه وسايلي كه از طرف مستاجر به عنوان اموال جهت ارائه خدمات وارد مي‌شود بايد طي صورتجلسه‌اي ثبت گردد و فقط اقلام مندرج در صورتجلسه پس از كسب مجوز خروج از مديريت موجر امكان خروج خواهند داشت و موجر  هيچگونه تعهدي در قبال نگهداري تجهيزات و لوازم مستاجر در حين قرارداد و پس از اتمام نخواهد داشت.

10-محل مورد اجاره جهت ارائه و فروش مواد غذايي و آشاميدني/پوشاک/...... بوده و استفاده ديگر از آن ممنوع مي‌باشد و بخصوص پخت و پز و توزيع غذاي گرم (در صورت توزيع غذاي گرم اخذ مجوز از واحد تغذيه و بهداشت واحد الزامي مي‌باشد) و استعمال و فروش انواع دخانيات اكيداً ممنوع مي‌باشد.

11-زمان ارائه خدمات در تمام ايام هفته و از ساعت .................. صبح و لغايت .............. بعد از ظهر مي‌باشد. و مستاجر حق تعطيل كردن غرفه بدون اخذ مجوز از موجر را ندارد. چنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات گردد موجر مي‌تواند قرارداد را به طور يكجانبه فسخ نمايد.

تبصره1: در مواردي كه مورد اجاره به اعتبار شخصيت مستاجر واگذار مي‌شود مباشرت مستاجر در استفاده از منافع شرط است.

12-مسووليت هزينه‌ي تعميرات جزئي مكان اجاره در مدت قرارداد به عهده‌ي مستاجر و تعيمرات كلي و اساسي به عهده موجر خواهد بود. همچنين مستاجر هزينه‌ي آب و برق و گاز را مطابق كنتور نصب شده در محل  پرداخت و در صورت عدم وجود كنتور به صورت .... درصد با توافق موجر از قبوض مربوطه را پرداخت خواهد نمود.

13-نظافت محيط غرفه و رعايت كامل بهداشت در رابطه با تهيه و عرضه كليه اقلام غذايي و عدم استفاده از ساير محيط‌هاي واحد و جمع‌آوري هر گونه زباله در اطراف محل كار و بسته‌بندي آن‌ها به وسيله‌ي كيسه‌ي زباله و سم‌پاشي دوره‌اي، ضروري است و مستاجر ملزم به رعايت آن مي‌باشد.

تبصره2: ورود و خروج هر گونه اموال از محل مورد اجاره با اجازه موجر مي‌باشد.

تبصره3: فروش اجناس ممنوعه و غير استاندارد كه در ليست پيوست قرارداد نمي‌باشد مشمول پيگيري‌هاي قانوني خواهدبود.

14-مستاجر به جزء مكان مورد اجاره حق استفاده از ساير قسمت‌هاي ساختمان موجر را ندارد.

15-فروش هر نوع جنس كه در ليست اقلام مجاز نمي‌باشد منوط به كسب مجوز از ناظر قرارداد خواهدبود.

16-قيمت عرضه مواد يا اقلام نبايستي از قيمت‌هاي مصوبه‌ي اصناف مربوطه بيشتر باشد.

17-اقلام مشخص شده در ليست پيوست قرارداد توسط مستاجر تهيه شده و با قيمت مصرف‌كننده ارائه گردد و در قبال اخذ وجه رسيد ارائه شود و اقلام از طريق صندوق داراي سيستم باركدخوان فروخته شود كليه كالاها داراي باركد بوده و در خصوص اقلامي‌كه امكان نصب باركد وجود ندارد، مثل ساندويچ، چاي و غيره قيمت آن تعيين شده و در تابلو غرقه در معرض ديد مراجعين نصب شود و تنها در صندوق ثبت گردد.

18-تهيه دستگاه سيستم فروشگاهي باركدخوان در كليه غرفه‌ها بعهده‌ي مستاجر مي‌باشد كه مي‌بايست قبل از شروع اجاره نصب و راه‌اندازي شود كه كليه هزينه‌هاي اقلام مصرفي مذكور به عهده مستاجر خواهد بود.

19-صلاحيت نيروهاي بكار گرفته شده توسط مستاجر قبل و حين كار در غرفه بايستي به تاييد ناظر قرارداد  برسد.

20-مسووليت بيمه ساختمان در اختيار (حوادث، آتش‌سوزي و غيره) به عهده مستاجر مي‌باشد در غير اين صورت مسووليت پيامدهاي ناشي از اتفاقات ايجاد شده به عهده مستاجر مي‌باشد.

21-مستاجر حق ندارد اتباع بيگانه را جهت كار و ارائه خدمت در محل موضوع قرارداد بكار گيرد.

22-مستاجر موظف است نسبت به نظافت محل اجاره كوشا بوده و در صورت تحميل هزينه‌اي از اين بابت بر موجر، مستاجر مسوول و جبران كننده‌ي هزينه مربوطه خواهدبود.

23-مستاجر با علم و اطلاع از كم و كيف و موقعيت، محل، مكان مورد اجاره مبادرت به اجاره نموده و متعهد و ملزم است كه ضمن رعايت موازين و شعائر اسلامي با تمامي جهات عمل نمايد و در صورت تخلف يا عدم رعايت موارد مسوول و پاسخگو خواهدبود.

24-چنانچه حادثه‌اي به دليل عدم وجود وسايل ايمني و يا عدم رعايت حفاظت فردي و يا هر دليل ديگري براي مستاجر و يا هر يك از نيروي‌هاي تحت پوشش وي پيش آيد مسووليت آن متوجه مستاجر بوده و موجر  هيچگونه‌ مسووليتي نخواهد داشت و چنانچه خسارتي متوجه موجر شود مستاجر مسوول جبران خسارات جاني و مالي وارده خواهد بود.

25-تشخيص عدم انجام هر يك از تعهدات اين قرارداد و ضرر و زيان وارده و تعيين ميزان آن با موجر خواهدبود.

26-جهت نظارت بر نحوه صحيح انجام كار و تعهدات نماينده‌اي از طرف موجر تعيين خواهدشد كه نظارت وي براي انجام صحيح مفاد قرارداد الزامي خواهدبود.

 

ماده 6 عوارض و ماليات:

پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات موجود در زمان امضاء به اين قرارداد تعلق گيرد بر عهده مستاجر است.

 

ماده 7 - شرايط فوق‌العاده:

هر گاه به علت حوادث قهری و غيرمترقبه هر يک از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، اجراي قرارداد متوقف خواهد گرديد و به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:

1 - 7 -مستاجر، بايستی بلادرنگ موضوع را به اطلاع موجر برساند، در طول اين مدت، مستاجر موظف است حداکثر تلاش خود را جهت حفظ تعهدات انجام شده به بهترين نحو و با کمترين تاخير به عمل آورد. 

2 - 7 -چنانچه مدت تعذر بيش از يك ماه برای موجر و يا مستاجر به طول انجامد، در آن صورت هر يك از طرفين، اختيار فسخ قرارداد را با ارائه ياداشت رسمی کتبی دارند.

3 - 7 -در صورتيكه موجر جهت توسعه خدمات خود و هرگونه تغييرات فيزيكي در فضاي کسب نياز به مكان غرفه داشته باشد پس از اعلام كتبي مراتب به مستاجر ،مستاجر ظرف مدت يك هفته مكلف به تخليه و تحويل مورد اجاره و تسويه حساب تا تاريخ تحويل ميباشد.

 

ماده 8 موارد فسخ قرارداد:

 موجر مي‌تواند در صورت مشاهده هر گونه خلاف و يا نياز به در اختيار گرفتن محل قبل از اتمام مدت قرارداد ضمن اخطار ...... روزه به مستاجر براي تخليه محل قرارداد را يك طرفه فسخ و به كار مستاجر خاتمه داده و مستاجر حق هيچگونه اعتراضي را نداشته و در صورت بروز خساراتي، موجر مي‌تواند مطالبه‌ي خسارت وارده را از محل ضبط مبلغ پیش پرداخت مستاجر استيفاء بنمايد.

1 - 8 -در صورتي كه موجر تشخيص دهد كه مستاجر موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي‌زند، در جهت جلوگيري از تضيع حقوق موجر نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوطه) اقدام مي نمايد و مستاجر حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.

2 - 8 -موجر در قبال مطالبات نيروي انساني مستاجر در زمينه قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه در برابر وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسووليتي ندارد.و مستاجر موظف به رعايت قوانين ذيربط ميباشد.

3 - 8 -در صورتي كه مستاجر 2 نوبت توسط سازمان تعزيرات حكومتي جريمه شود موجر مي‌تواند نسبت به فسخ يكجانبه قرارداد و ضبط سپرده پیش پرداخت اقدام نمايد.

 

ماده 9   موارد حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظايف محوله به هر نحوي ، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمت آميز حل وفصل نمايند ، دراين صورت موضوع اختلاف به داور مرضي الطرفين تعیین شده از دو طرف ارجاع ورأي صادره حل اختلاف كه صلحاٌ  صادر مي شود قطعي ونسبت به طرفين لازم الاجرا خواهدبود .

 

ماده10 نشاني طرفين:

نشاني موجر:                                             

تلفن:

نشاني مستاجر: 

تلفن همراه:

     نشاني‌هاي فوق بمنزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني‌هاي فوق‌الذكر قانوني تلقي مي‌شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اينصورت كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي‌باشد.

 

ماده 11 -  امضاء طرفين قرارداد:

     اين قرارداد در 11 ماده و 3 تبصره و 4 نسخــه [جهت: مستاجر، موجر، وزارت كار و امور اجتماعي، اتحاديه ....... داران و هتلداران و ساير موارد مورد نياز] تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود./

 

مهر و امضاء مستاجر                        مهر و امضاء نماينده موجر:

 

نام و مشخصات و  امضائ   شاهد 1

نام و مشخصات و  امضائ   شاهد 2


 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 10 تير 1397 ساعت: 9:57 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

logo-samandehi

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی