قرارداد تالیف کتاب| سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد تأليف کتاب

بازديد: 5
نمونه قرارداد تأليف کتاب

نمونه قرارداد تأليف کتاب بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد تأليف کتاب را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد تأليف

 

با توكل به عنايات بيكران حضرت حق جلّ ذكره و با اعتقاد به گسترش فرهنگ و پاسداري از زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت فرهنگي سرزمين ايران اسلامي؛ قرارداد تأليف بين دفتر نشر ……………. به نمايندگي جناب ……………………. به نشاني: تهران،…………………. صندوق پستي …………….. و شماره ………………… به عنوان دفتر و جناب 

فرزند:                      شماره‌شناسنامه: سال تولد:            صادره از: 

 به نشاني:                       تلفن:  

به عنوان مؤلف دربارة تأليف كتابي با عنوان:

با تعداد صفحات         دستنويس شده به عنوان اثر به شرح ذيل منعقد مي‌شود:

ماده 1:  تأليف بر پاية شيوة نگارش دفتر انجام خواهد شد، تشخيص پاية شيوه نگارش با دفتر خواهد بود.

ماده 2:  مؤلف متعهد مي‌شود از آخرين اطلاعات علمي موجود استفاده كرده باشد.

ماده 3: مؤلف تمامي كتاب را بي‌كم‌وكاست به دفتر تحويل مي‌دهد. منظور از تمامي كتاب: تمام متن به علاوة فهرستا، پانوشتها، شرح شكلها، ‌جدولها، مراجع و مقدمة مؤلف است.

ماده 4:  لازم است تمامي واژه‌نامة فارسي و انگليسي، نمايه، صفحات تقديم و .... به همراه نسخة پاكيزه‌اي از تمامي شكلها و جدولها به دفتر تحويل شود.

ماده 5:  انتخاب ويراستاران اثر برعهدة دفتر است و پيشنهادهاي ويراستار مبني بر جايگزيني معادل فارسي واژگان، اصلاح عبارات و ساير موارد با توافق مؤلف انجام خواهد شد. در موارد بروز اختلاف، تصميم‌گيري نهايي به عهدة بخش فرهنگي دفتر و يا نمايندة آن خواهد بود.

ماده 6:  مسؤوليت نمونه‌خواني اول، دوم و سوم برعهدة مؤلف است و مؤلف متعهد مي‌شود در نمونه‌خواني، تمامي متن تايپ‌شده را با نسخة قبلي، دقيقاً مقايسه كرده، موارد بروز خطاهاي تايپي را مشخص كند.

تبصره 1: حداكثر تعداد نمونه‌خواني سه بار است و چنانچه اين تعداد افزايش يابد با تشخيص دفتر، پرداخت كليه هزينه‌هاي مترتب بر آن برعهده نگارنده است.

تبصره 2: مؤلف موظف است با درنظر گرفتن 20 صفحه نمونه‌خواني به ازاي هر روز در نمونه‌خواني اول و 30 صفحه نمونه‌خواني به ازاي هر روز در نمونه‌خوانيهاي بعدي، نسبت به نمونه‌خواني اثر اقدام كند.

تبصره 3: چنانچه از سوي حروفچين تغييراتي غير از خواسته‌هاي مؤلف اعمال شود، تصميم‌گيري درخصوص زمان نمونه‌خواني دوم و سوم بر عهدة دفتر مي‌باشد.

تبصره 4: چنانچه مؤلف در موعد مقرر نسبت به تحويل اثر نمونه‌خواني شده اقدام نكند، به ازاي هر هفته تأخير 1% از حق‌الزحمه وي كاسته مي‌شود و چنانچه مدت زمان تأخير در تحويل اثر به يك ماه برسد، تصميم دفتر نشر در الغاي قرارداد نافذ است و پرداخت تمامي هزينه‌ها تا زمان الغاي قرارداد بر عهدة مؤلف مي‌باشد.

ماده 7:  در صورتي كه دفتر، متن كامل يا هريك از فصلهاي اثر را مغاير با مفاد مواد قبل تشخيص دهد، تصميم دفتر در الغاي قرارداد نافذ است.

ماده 8:  دفتر با درج نام مؤلف بر روي جلد و در صفحة حقوقي كتاب، اثر را با شمارگان        چاپ و منتشر مي‌كند و حق‌التأليف آن را باتوجه به     درصد (بهاي تمام شده × شمارگان)، پس از كسر مالياتهاي قانوني، به مؤلف و يا نمايندة قانوني وي پرداخت خواهد كرد.

تبصره: 40 درصد حق‌التأليف، پس از انعقاد قرارداد، 30 درصد پس از فروش 50 درصد شمارگان و 30 درصد باقيمانده پس از فروش تمام شمارگان قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 9:  دفتر متعهد مي‌شود پس از چاپ، طبق قانون اهداي كتاب (مربوط به دفتر نشر) نسخه‌هايي از كتاب را به رايگان به مؤلف تقديم كند.

ماده 10:  پيگيري موارد مطروحه در اين قرارداد و نظارت برحسن اجراي آن برعهدة مدير دفتر نشرخواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختلافي در تفسير يا اجراي تعهدات از هر يك از دو سو، نظر داور مرضي‌الطرفين نافذ مي‌باشد.

ماده 11:  درصورتي كه دفتر به هر دليلي (مگر بنا به دلايل قهري مورد قبول داور مرضي‌الطرفين)، حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ماه پس از تحويل گرفتن تمام متن اثر (بي‌كم‌وكاست) به چاپ و انتشار آن اقدام نكند، قرارداد حاضر از نظر حقوق دفتر بر نشر آن باطل است و مؤلف مي‌تواند با استرداد پنجاه درصد از وجوهي كه به عنوان حق‌التأليف از دفتر دريافت داشته اثر را پس گرفته رأساً يا از طريق ناشر ديگري چاپ و منتشر كند.

ماده 12:  چنانچه دفتر ظرف شش‌ماه پس از اتمام موجودي نسخه‌هاي چاپ اول كتاب در بازار، نسبت به تجديد چاپ و انتشار آن اقدام نكند، مؤلف مي‌تواند كتباً چاپ مجدد اثر را خواستار شود و در صورت امتناع دفتر از چاپ و انتشار آن ظرف مدت يك‌سال، رأساً نسبت به تجديد چاپ اثر اقدام كند.

ماده 13:  فسخ احتمالي اين قرارداد از طرف دفتر منوط به پرداخت تمامي حق‌التأليف و يا قسمتي از آن (تا مرحله‌اي كه كار نشر اثر در آن متوقف شده) و فسخ احتمالي آن از طرف مؤلف منوط به استرداد تمام وجوهي است كه از دفتر دريافت داشته به علاوه هزينه‌هايي كه دفتر به موجب صورتحسابهاي تفكيكي براي آماده‌سازي اثر به منظور چاپ و نشر پرداخته است.

اين قرارداد در 13 ماده و پنج تبصره، در سه نسخه، تنظيم، امضا و مبادله شد كه هر سه نسخه داراي ارزش و اعتبار يكسان است و طرفين از اين نظر كه كارها را در جهت رضاي حضرت پروردگار و اعتلاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني انجام داده‌اند، خدا را بر كار خود شاهد و ناظر گرفته، اميد آن دارند كه توشه‌اي بر آخرت خويش پيش فرستند ـ ان‌شاءا... ـ .

 

ملاحظات

 

 

 

مؤلف:    دفتر نشر

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 تير 1397 ساعت: 12:47 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

logo-samandehi

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی