قرارداد ترجمه کتاب | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد ترجمه کتاب

بازديد: 5
نمونه قرارداد ترجمه کتاب

نمونه قرارداد ترجمه کتاب بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد ترجمه کتاب را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد ترجمه

 

با توكّل به عنايات بيكران حضرت حقّ جلّ ذكره و با اعتقاد به گسترش نهضت ترجمه و پاسداري از زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويّت فرهنگي سرزمين ايران اسلامي؛ قرارداد ترجمة ذيل ميان دفتر نشر……………به نمايندگي جناب آقاي ……………..به نشاني: ………………………..و شماره تلفن ……………….به عنوان دفتر و

فرزند:     داراي شناسنامة شماره:       صادره از:                        متولد سال:     

به نشاني:                                               و شماره تلفن:

به عنوان مترجم دربارة ترجمة كتابي از زبان انگليسي به زبان فارسي با عنوان:

نگارنده:                    سال چاپ:                                ناشر:                     نوبت چاپ:                و با تعداد صفحات800 دستنويس/حروفچيني شده به عنوان اثر، به شرح ذيل منعقد مي‌شود:

مادّة 1 ترجمه با پاية شيوة نگارش دفتر انجام خواهد شد؛ تشخيص پاية شيوه نگارش با دفتر خواهد بود.

مادّة 2 مترجم متعّهد مي‌شود آخرين چاپ كتاب را ترجمه كند.

مادّة 3 مترجم تمامي كتاب را بي‌كم و كاست ترجمه مي‌كند. منظور از ترجمة كامل اثر: برگردان دقيق تمام متن به علاوة فهرستها، پانوشتها، شرح شكلها، جدولها و مقدمة مؤلف با رعايت امانت است.

مادّة 4 لازم است تمامي واژه‌نامة فارسي ـ زبان اصلي، زبان اصلي ـ فارسي، نمايه، مقدمة مترجم، صفحات تقديم و ... به همراه نسخة پاكيزه‌اي از تمامي شكلها و جدولها حداكثر تا پايان زمان ترجمه به دفتر تحويل شود.

مادّة 5 انتخاب ويراستاران اثر بر عهدة دفتر است و پيشنهادهاي ويراستار مبني بر جايگزيني معادل فارسي واژگان، اصلاح عبارات و ساير موارد با توافق مترجم انجام خواهد شد. در موارد بروز اختلاف، تصميم‌گيري نهايي به عهدة بخش فرهنگي دفتر و يا نمايندة آن خواهد بود.

مادّة 6 مسؤوليّت نمونه‌خواني اوّل، دوم و سوم بر عهدة مترجم است و مترجم متعّهد مي‌شود در نمونه‌خواني، تمامي متن تايپ شده را با نسخة قبلي، دقيقاً مقايسه كرده، موارد بروز خطاهاي تايپي را مشخص كند.

تبصره 1 حداكثر تعداد نمونه‌خواني سه بار است و چنانچه اين تعداد افزايش يابد با تشخيص دفتر، پرداخت تمامي هزينه‌هاي مترتب بر آن بر عهدة مترجم است.

تبصره 2 مترجم موظف است با درنظر گرفتن 20 صفحه نمونه‌خواني به ازاي هر روز در نمونه‌خواني اول و 30 صفحه نمونه‌خواني به ازاي هر روز در نمونه‌خوانيهاي بعدي، نسبت به نمونه‌خواني اثر اقدام كند.

تبصره 3 چنانچه در متن نمونه‌خواني شده از سوي حروفچين تغييراتي غير از خواسته‌هاي مترجم اعمال شود، تصميم‌گيري در خصوص زمان نمونه‌خواني دوّم و سوّم بر عهدة دفتر مي‌باشد.

تبصره 4 چنانچه مترجم در موعد مقرر نسبت به تحويل اثر نمونه‌خواني شده اقدام نكند، به ازاي هر هفته تأخير 1% از حق‌الزحمه وي كاسته مي‌شود و چنانچه مدت زمان تأخير در تحويل اثر به يك ماه برسد، تصميم دفتر نشر در الغاي قرارداد نافذ است و پرداخت تمامي هزينه‌ها تا زمان الغاي قرارداد بر عهدة مترجم مي‌باشد.

ماده 7  در صورتي كه دفتر، متن كامل يا هريك از فصلهاي اثر را مغاير با مفاد مواد قبل تشخيص دهد، تصميم دفتر در الغاي قرارداد، نافذ است.

ماده 8  دفتر با درج نام مترجم بر روي جلد و در صفحة حقوقي كتاب، اثر را با شمارگان      چاپ و منتشر مي‌كند و حق‌التّرجمه آن را باتوجّه به ..... درصد (قيمت پشت جلد × شمارگان)، پس از كسر مالياتهاي قانوني، به مترجم و يا نمايندة قانوني وي پرداخت خواهد كرد.

تبصره 40 درصد حق‌الترجمه، پس از انعقاد قرارداد، 30 درصد پس از فروش 50 درصد شمارگان و 30 درصد باقيمانده پس از فروش تمام شمارگان قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 9  دفتر متعّهد مي‌شود پس از چاپ، طبق قانون اهداي كتاب (مربوط به دفتر نشر)، نسخه‌هايي از كتاب را به رايگان به مترجم تقديم كند.

ماده 10  پيگيري موارد مطروحه در اين قرارداد و نظارت برحسن اجراي آن برعهدة بخش فرهنگي دفتر خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختلافي در تفسير يا اجراي تعهدات از هر يك از دو سو، نظر داور مرضي‌الطرفين نافذ مي‌باشد.

ماده 11  درصورتي كه دفتر به هر دليلي (مگر بنا به دلايل قهري مورد قبول داور مرضي‌الطرفين)، حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ماه پس از تحويل گرفتن تمام متن اثر (بي‌كم‌وكاست) به چاپ و انتشار آن اقدام نكند، قرارداد حاضر از نظر حقوق دفتر بر نشر آن باطل است و مترجم مي‌تواند با استرداد پنجاه درصد از وجوهي كه به عنوان حق‌التّرجمه از دفتر دريافت داشته اثر را پس گرفته رأساً يا از طريق ناشر ديگري چاپ و منتشر كند.

ماده 12  چنانچه دفتر ظرف شش‌ماه پس از اتمام موجودي نسخه‌هاي چاپ اول ترجمة اثر در بازار، نسبت به تجديد چاپ و انتشار آن اقدام نكند، مترجم مي‌تواند كتباً چاپ مجدد اثر را خواستار شود و در صورت امتناع دفتر از چاپ و انتشار آن ظرف مدت يك‌سال، رأساً نسبت به تجديد چاپ اثر اقدام كند.

ماده 13  فسخ احتمالي اين قرارداد از طرف دفتر منوط به پرداخت تمامي حق‌التّرجمه و يا قسمتي از آن (تا مرحله‌اي كه كار نشر اثر در آن متوقف شده) و فسخ احتمالي آن از طرف مترجم منوط به استرداد تمام وجوهي است كه از دفتر دريافت داشته به علاوه هزينه‌هايي كه دفتر به موجب صورتحسابهاي تفكيكي براي آماده‌سازي اثر به منظور چاپ و نشر پرداخته است.

اين قرارداد در 13 ماده و 5 تبصره، در سه نسخه، تنظيم، امضا و مبادله شد كه هر سه نسخه داراي ارزش و اعتبار يكسان است و طرفين از اين نظر كه كارها را در جهت رضاي حضرت پروردگار و اعتلاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني انجام داده‌اند، خدا را بر كار خود شاهد و ناظر گرفته، اميد آن دارند كه توشه‌اي بر آخرت خويش پيش فرستند ـ ان‌شاءا... ـ .

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 تير 1397 ساعت: 13:4 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

logo-samandehi

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی