فرم قرارداد فروش مزایده زمین و ساختمان | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد فروش املاک مزایده

بازديد: 25
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده

نمونه قرارداد فروش املاک مزایده بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش املاک مزایده را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد فروش املاک مزایده

 

پيرو آگهي مزايده عمومي منتشره در روزنامه‌هاي .............. مورخ ........... و مورخ ........... به استناد مجوزهاي شماره ............ مورخ ............... هيات امناء دانشگاه علوم و نامه شماره .............. مورخ .............. معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه و مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدني قراردادحاضر بين دانشگاه علوم كه از اين پس و در اين قرارداد به اختصار «فروشنده» ناميده مي‌شود از يك طرف و برنده قانوني مزايده كه از اين پس در اين قرارداد به اختصار «خريدار» ناميده مي‌شود منعقد و تنظيم گرديد:

ماده 1 : مشخصات فروشنده آقاي ........... فرزند .......... به شماره شناسنامه ........ كد ملي ....... صادره از ........... متولد ........... باسمت .......... به نمايندگي از دانشگاه علوم................. به آدرس .................................................... و تلفن .............

ماده 2 : مشخصات خريدار: شخص حقيقي/شخص حقوقي (به شماره ثبت شركت ....... منتشره  در روزنامه رسمي به شماره ........) آقاي ............. فرزند.......به شماره شناسنامه ............. صادره از ...............متولد ..............كدملي ................. و به آدرس....................................................... و تلفن .............. و كد پستي ده رقمي .................. به نمايندگي ...................كه به موجب مصوبه كميسيون مزايده قانوناً‌ به عنوان برنده مزايده شناخته شده است .

ماده 3 : مورد معامله تمامي ................ دانگ (مالكيت) ساختمان ويلايي، آپارتمان، زمين، ملك تجاري با نوعيت كاربري ....... به مساحت .............مترمربع داراي پلاك ثبتي ........فرعي از .......... اصلي بخش .......... تهران واقع در ............................طبقه ............. و با حدود اربعه شمالاً بطول ....... جنوباً‌ به طول ............ غرباً ‌به طول ............ شرقاً‌ به طول ............ حدوداً‌ با توجه به مندرجات سند مالكيت به متراژ ........... مترمربع با كليه متعلقات و ملحقات و منصوبات و توابع شرعيه و لواحق عرفيه و ايضاً‌با قدرالسهم از عرصه و مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان‌ها كه كاملاً‌ به رويت خريدار رسيده است و با امضاء در ذيل اين سند صراحتاً‌ اقرار به اطلاع كامل از كم وكيف وشرايط بيع نمودند .

ماده 4 : ثمن و بهاء معامله و شرايط و ترتيب پرداخت آن جمعاً‌ به مبلغ ........... ريال معادل ......... تومان وجه رايج دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه به ترتيب زير پرداخت مي‌­گردد.

الف : معادل 30% ثمن معامله يعني مبلغ .......... ريال همزمان با امضاء و تنظيم اين مبايعه نامه توسط خريدار نقداً‌ به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ب : معادل 30% درصد از كل بهاء معامله يعني مبلغ ........... ريال همزمان با تحويل مورد معامله نقدا توسط خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ج : معادل 40% درصد از كل ثمن معامله يعني الباقي بهاء معامله به مبلغ ........... ريال  طي  اقساط ............ ماهه توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد  كه پس از پرداخت آخرين قسط نسبت به تنظيم سند رسمي و انتقال مورد معامله اقدام خواهد شد  .

ماده 5 : برابر توافق طرفين عقد، زمان تحويل مورد معامله در مورخ .............. و زمان تنظيم سند رسمي در مورخ ......... و در دفتر خانه شماره ........ اسناد رسمي تهران تعيين گرديد كه تاريخ‌هاي فوق صرفاً از سوي فروشنده قابل تمديد است و خريدار از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .

ماده 6 : مستندات قرارداد 1 آگهي مزايده عمومي در روزنامه ........ مورخ .......... و مورخ .............. 2 تصوير مجوز شماره .............. مورخ ..........هيات امناء دانشگاه علوم 3- نامه شماره ...........مورخ ....... معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه 4 مستندات مربوط به مزايده عمومي برگزار شده .

ماده 7 :شروط ضمن العقد:

1-7 در صورتي كه در موعد تعيين شده امكان تنظيم سند رسمي انتقال وجود نداشته باشد با توجه به اختيار فروشنده مندرج در ماده 5 قرارداد حاضر فروشنده مي‌تواند تاريخ تنظيم سند رسمي را حداكثر به مدت 6 ماه تمديد و به خريدار اعلام نمايد .

2- 7- خريدار ضمن عقد خارج لازم متعهد  گرديد اگر در موعد مقرر در بند (ب) از ماده 4 قرارداد في‌مابين نسبت به پرداخت مبلغ ........... ريال معادل 60% از كل ثمن معامله به فروشنده اقدام ننمايد و يا از تحويل گرفتن مورد معامله سرباز زند بابت هر روز تاخير مبلغ -/000/000/2 ريال به عنوان ضرر و زيان ناشي از عدم انجام تعهدات به فروشنده بپردازد.

3- 7 خريدار ضمن عقد خارج لازم متعهد گرديد اگر در تاريخ ......... در دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم سند انتقال حضور نيابد يا نسبت به پرداخت مبلغ اقساط در پايان مهلت مقرر استنكاف نمايد مي‌بايستي بابت هر روز تاخير مبلغ -/000/000/1 ريال بعنوان ضرر وزيان ناشي از انجام تعهدات قرارداد، به فروشنده پرداخت نمايد.

4-7 طرفين توافق نمودند در صورتي كه خريدار به تعهدات قراردادي خود عمل ننمايد خصوصاً ‌از تعهدات خود مندرج در بندهاي 2-7و3-7 از ماده 7 قرارداد في‌مابين سرباز زند قرارداد حاضر صرفاً ‌از سوي فروشنده بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايي و اخذ حكم قضايي و به مجرد اعلام مكتوب به خريدار فسخ شده محسوب خواهد شد و خريدار از اين جهت حق هرگونه اعتراض و ادعايي را عليه فروشنده از خود سلب و ساقط نموده است و اگر اقامه نمايد قابل استماع نخواهد بود و استفاده فروشنده از اختيار فسخ قراردادي مسقط حق مطالبه ضرر و زيان‌هاي قراردادي توافق شده در اين قرارداد نخواهد بود.

5-7- خريدار حق انتقال مورد معامله را كلاً‌ يا جزئاً و مشاعاً‌يا مفروزاً‌ تحت هيچ عنواني تا قبل از پرداخت كامل ثمن معامله و تسويه حساب كامل با فروشنده به غير را ندارد .

6-7 پرداخت كليه هزينه‌هاي مربوط به مورد معامله از قبيل: آب، برق، گاز، تلفن تا تاريخ تحويل مورد معامله برعهده فروشنده بوده و از تاريخ تحويل به بعد پرداخت كليه هزينه‌هاي ذكر شده بر عهده خريدار خواهد بود .

7-7 -  كليه خسارات و لو خيار غبن افحش به عالي‌ترين درجه از خريدار و نماينده قانوني و قائم مقام قانوني وي سلب و ساقط گرديده و خريدار از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت و صيغه شرعي و قطعي بيع في‌مابين منعقد و جاري گرديد و طرفين با امضاء ذيل اين قرارداد اقرار به اين موضوع دارند .

8-7- اخذ مفاصا حساب‌هاي لازم جهت انتقال رسمي مورد معامله و پرداخت هزينه ثبت سند در دفاتر رسمي اسناد (اعم ازحق‌الثبت و حق‌التحرير)  بر عهده خريدار و پرداخت كليه ماليات‌هاي ناشي از نقل و انتقال تماماً‌ بر عهده فروشنده مي‌باشد و در صورت نياز به ارائه اصول اسناد به مراجع ذيصلاح اين موضوع توسط نماينده‌اي با تهيه برگ نمايندگي از سوي دانشگاه انجام خواهد شد .

9-7- در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين ناشي از تفسير يا تعبير مفاد اين قرارداد و يا اجراي هر يك از بندهاي آن برابر توافق طرفين بدواً‌ موضوع جهت حل اختلاف به كميسيون موضوع ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ارجاع تا كميسيون مذكور كه به عنوان حكم مشترك و مرضي‌الطرفين تعيين گرديده است، در خصوص موضوع، اظهار نظر و انشاء راي نمايد راي كميسيون ذكر شده كه صلحاً صادر مي‌شود بين طرفين و قائم مقام و نماينده قانوني ايشان لازم‌الاجرا و قطعي و غيرقابل اعتراض خواهد بود .

ماده 8 آدرس مذكور در اين قرارداد آدرس قانوني و اقامتگاه متعاقدين بوده و هر گونه  مكاتبات يا اوراق يا ابلاغيه يا راي كميسيون حل اختلاف يا اجرائيه به آدرس مندرج در قرارداد ارسال شود ابلاغ قانوني محسوب خواهد شد و در صورت تغيير آدرس متعاقدين بلافاصله ملزم خواهند بود كه تغيير آدرس را به طرف مقابل اعلام نمايند اقامتگاه اعلامي مندرج در قرارداد حاضر در اجراي مواد 1002 و 1004 و 1010 قانون مدني تبين شده است.

ماده 9 اين قرارداد در 9 ماده و 9 بند و در چهار نسخه كه هر كدام در حكم واحد است تنظيم و پس از امضاء طرفين يا نماينده قانوني ايشان معتبر خواهد بود

 

                    فروشنده                                                                                                      امورمالي فروشنده

دانشگاه علوم

 

                    خريدار

 

محل امضاء شاهد 1                                                                                   محل امضاء شاهد 2

 

 

محل امضاء شاهد 3                                                                                 محل امضاء شاهد 4

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 13 تير 1397 ساعت: 10:13 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی