فرم قرارداد فروش مزایده زمین و ساختمان | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد فروش املاک مزایده

بازديد: 1297
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده

نمونه قرارداد فروش املاک مزایده بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش املاک مزایده را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد فروش املاک مزایده

 

پيرو آگهي مزايده عمومي منتشره در روزنامه‌هاي .............. مورخ ........... و مورخ ........... به استناد مجوزهاي شماره ............ مورخ ............... هيات امناء دانشگاه علوم و نامه شماره .............. مورخ .............. معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه و مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدني قراردادحاضر بين دانشگاه علوم كه از اين پس و در اين قرارداد به اختصار «فروشنده» ناميده مي‌شود از يك طرف و برنده قانوني مزايده كه از اين پس در اين قرارداد به اختصار «خريدار» ناميده مي‌شود منعقد و تنظيم گرديد:

ماده 1 : مشخصات فروشنده آقاي ........... فرزند .......... به شماره شناسنامه ........ كد ملي ....... صادره از ........... متولد ........... باسمت .......... به نمايندگي از دانشگاه علوم................. به آدرس .................................................... و تلفن .............

ماده 2 : مشخصات خريدار: شخص حقيقي/شخص حقوقي (به شماره ثبت شركت ....... منتشره  در روزنامه رسمي به شماره ........) آقاي ............. فرزند.......به شماره شناسنامه ............. صادره از ...............متولد ..............كدملي ................. و به آدرس....................................................... و تلفن .............. و كد پستي ده رقمي .................. به نمايندگي ...................كه به موجب مصوبه كميسيون مزايده قانوناً‌ به عنوان برنده مزايده شناخته شده است .

ماده 3 : مورد معامله تمامي ................ دانگ (مالكيت) ساختمان ويلايي، آپارتمان، زمين، ملك تجاري با نوعيت كاربري ....... به مساحت .............مترمربع داراي پلاك ثبتي ........فرعي از .......... اصلي بخش .......... تهران واقع در ............................طبقه ............. و با حدود اربعه شمالاً بطول ....... جنوباً‌ به طول ............ غرباً ‌به طول ............ شرقاً‌ به طول ............ حدوداً‌ با توجه به مندرجات سند مالكيت به متراژ ........... مترمربع با كليه متعلقات و ملحقات و منصوبات و توابع شرعيه و لواحق عرفيه و ايضاً‌با قدرالسهم از عرصه و مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان‌ها كه كاملاً‌ به رويت خريدار رسيده است و با امضاء در ذيل اين سند صراحتاً‌ اقرار به اطلاع كامل از كم وكيف وشرايط بيع نمودند .

ماده 4 : ثمن و بهاء معامله و شرايط و ترتيب پرداخت آن جمعاً‌ به مبلغ ........... ريال معادل ......... تومان وجه رايج دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه به ترتيب زير پرداخت مي‌­گردد.

الف : معادل 30% ثمن معامله يعني مبلغ .......... ريال همزمان با امضاء و تنظيم اين مبايعه نامه توسط خريدار نقداً‌ به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ب : معادل 30% درصد از كل بهاء معامله يعني مبلغ ........... ريال همزمان با تحويل مورد معامله نقدا توسط خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ج : معادل 40% درصد از كل ثمن معامله يعني الباقي بهاء معامله به مبلغ ........... ريال  طي  اقساط ............ ماهه توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد  كه پس از پرداخت آخرين قسط نسبت به تنظيم سند رسمي و انتقال مورد معامله اقدام خواهد شد  .

ماده 5 : برابر توافق طرفين عقد، زمان تحويل مورد معامله در مورخ .............. و زمان تنظيم سند رسمي در مورخ ......... و در دفتر خانه شماره ........ اسناد رسمي تهران تعيين گرديد كه تاريخ‌هاي فوق صرفاً از سوي فروشنده قابل تمديد است و خريدار از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .

ماده 6 : مستندات قرارداد 1 آگهي مزايده عمومي در روزنامه ........ مورخ .......... و مورخ .............. 2 تصوير مجوز شماره .............. مورخ ..........هيات امناء دانشگاه علوم 3- نامه شماره ...........مورخ ....... معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه 4 مستندات مربوط به مزايده عمومي برگزار شده .

ماده 7 :شروط ضمن العقد:

1-7 در صورتي كه در موعد تعيين شده امكان تنظيم سند رسمي انتقال وجود نداشته باشد با توجه به اختيار فروشنده مندرج در ماده 5 قرارداد حاضر فروشنده مي‌تواند تاريخ تنظيم سند رسمي را حداكثر به مدت 6 ماه تمديد و به خريدار اعلام نمايد .

2- 7- خريدار ضمن عقد خارج لازم متعهد  گرديد اگر در موعد مقرر در بند (ب) از ماده 4 قرارداد في‌مابين نسبت به پرداخت مبلغ ........... ريال معادل 60% از كل ثمن معامله به فروشنده اقدام ننمايد و يا از تحويل گرفتن مورد معامله سرباز زند بابت هر روز تاخير مبلغ -/000/000/2 ريال به عنوان ضرر و زيان ناشي از عدم انجام تعهدات به فروشنده بپردازد.

3- 7 خريدار ضمن عقد خارج لازم متعهد گرديد اگر در تاريخ ......... در دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم سند انتقال حضور نيابد يا نسبت به پرداخت مبلغ اقساط در پايان مهلت مقرر استنكاف نمايد مي‌بايستي بابت هر روز تاخير مبلغ -/000/000/1 ريال بعنوان ضرر وزيان ناشي از انجام تعهدات قرارداد، به فروشنده پرداخت نمايد.

4-7 طرفين توافق نمودند در صورتي كه خريدار به تعهدات قراردادي خود عمل ننمايد خصوصاً ‌از تعهدات خود مندرج در بندهاي 2-7و3-7 از ماده 7 قرارداد في‌مابين سرباز زند قرارداد حاضر صرفاً ‌از سوي فروشنده بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايي و اخذ حكم قضايي و به مجرد اعلام مكتوب به خريدار فسخ شده محسوب خواهد شد و خريدار از اين جهت حق هرگونه اعتراض و ادعايي را عليه فروشنده از خود سلب و ساقط نموده است و اگر اقامه نمايد قابل استماع نخواهد بود و استفاده فروشنده از اختيار فسخ قراردادي مسقط حق مطالبه ضرر و زيان‌هاي قراردادي توافق شده در اين قرارداد نخواهد بود.

5-7- خريدار حق انتقال مورد معامله را كلاً‌ يا جزئاً و مشاعاً‌يا مفروزاً‌ تحت هيچ عنواني تا قبل از پرداخت كامل ثمن معامله و تسويه حساب كامل با فروشنده به غير را ندارد .

6-7 پرداخت كليه هزينه‌هاي مربوط به مورد معامله از قبيل: آب، برق، گاز، تلفن تا تاريخ تحويل مورد معامله برعهده فروشنده بوده و از تاريخ تحويل به بعد پرداخت كليه هزينه‌هاي ذكر شده بر عهده خريدار خواهد بود .

7-7 -  كليه خسارات و لو خيار غبن افحش به عالي‌ترين درجه از خريدار و نماينده قانوني و قائم مقام قانوني وي سلب و ساقط گرديده و خريدار از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت و صيغه شرعي و قطعي بيع في‌مابين منعقد و جاري گرديد و طرفين با امضاء ذيل اين قرارداد اقرار به اين موضوع دارند .

8-7- اخذ مفاصا حساب‌هاي لازم جهت انتقال رسمي مورد معامله و پرداخت هزينه ثبت سند در دفاتر رسمي اسناد (اعم ازحق‌الثبت و حق‌التحرير)  بر عهده خريدار و پرداخت كليه ماليات‌هاي ناشي از نقل و انتقال تماماً‌ بر عهده فروشنده مي‌باشد و در صورت نياز به ارائه اصول اسناد به مراجع ذيصلاح اين موضوع توسط نماينده‌اي با تهيه برگ نمايندگي از سوي دانشگاه انجام خواهد شد .

9-7- در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين ناشي از تفسير يا تعبير مفاد اين قرارداد و يا اجراي هر يك از بندهاي آن برابر توافق طرفين بدواً‌ موضوع جهت حل اختلاف به كميسيون موضوع ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ارجاع تا كميسيون مذكور كه به عنوان حكم مشترك و مرضي‌الطرفين تعيين گرديده است، در خصوص موضوع، اظهار نظر و انشاء راي نمايد راي كميسيون ذكر شده كه صلحاً صادر مي‌شود بين طرفين و قائم مقام و نماينده قانوني ايشان لازم‌الاجرا و قطعي و غيرقابل اعتراض خواهد بود .

ماده 8 آدرس مذكور در اين قرارداد آدرس قانوني و اقامتگاه متعاقدين بوده و هر گونه  مكاتبات يا اوراق يا ابلاغيه يا راي كميسيون حل اختلاف يا اجرائيه به آدرس مندرج در قرارداد ارسال شود ابلاغ قانوني محسوب خواهد شد و در صورت تغيير آدرس متعاقدين بلافاصله ملزم خواهند بود كه تغيير آدرس را به طرف مقابل اعلام نمايند اقامتگاه اعلامي مندرج در قرارداد حاضر در اجراي مواد 1002 و 1004 و 1010 قانون مدني تبين شده است.

ماده 9 اين قرارداد در 9 ماده و 9 بند و در چهار نسخه كه هر كدام در حكم واحد است تنظيم و پس از امضاء طرفين يا نماينده قانوني ايشان معتبر خواهد بود

 

                    فروشنده                                                                                                      امورمالي فروشنده

دانشگاه علوم

 

                    خريدار

 

محل امضاء شاهد 1                                                                                   محل امضاء شاهد 2

 

 

محل امضاء شاهد 3                                                                                 محل امضاء شاهد 4

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 13 تیر 1397 ساعت: 10:13 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس