قرارداد مزایده فروش آپارتمان | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد مزایده آپارتمان

بازديد: 347
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان

نمونه قرارداد مزایده آپارتمان  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد مزایده آپارتمان  را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد فروش

 

پيرو آگهي مزايده عمومي منتشره در روزنامه هاي .............. مورخ ........... و مورخ ........... به استناد مجوزهاي شماره ............ مورخ ............... هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني تهران ونامه شماره .............. مورخ .............. معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه و مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدني قراردادحاضر بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران كه از اين پس و دراين قرارداد به اختصار « فروشنده » ناميده مي شود از يك طرف و برنده قانوني مزايده كه از اين پس در اين قرارداد به اختصار « خريدار» ناميده مي شود منعقد و تنظيم گرديد:

ماده 1 : مشخصات فروشنده آقاي ........... فرزند .......... به شماره شناسنامه ........ كد ملي ....... صادره از ........... متولد ........... باسمت .......... به نمايندگي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران ................. به آدرس .................................................... و تلفن .............

ماده 2 : مشخصات خريدار : شخص حقيقي / شخص حقوقي ( به شماره ثبت شركت ....... منتشره  در روزنامه رسمي به شماره ........) آقاي ............. فرزند.......به شماره شناسنامه ............. صادره از ...............متولد ..............كدملي ................. و به آدرس....................................................... و تلفن .............. و كد پستي ده رقمي .................. به نمايندگي ...................كه به موجب مصوبه كميسيون مزايده قانوناً‌به عنوان برنده مزايده شناخته شده است .

ماده 3 : مورد معامله تمامي ................ دانگ (مالكيت ) آپارتمان ، زمين ، ملك تجاري بانوعيت كاربري ....... به مساحت .............متر مربع داراي پلاك ثبتي ........فرعي از .......... اصلي بخش .......... تهران واقع در ............................طبقه ............. و باحدود اربعه شمالاً بطول ....... جنوباً‌به طول ............ غرباً‌بطول ............ شرقاً‌ به طول ............ حدوداً‌ باتوجه به مندرجات سند مالكيت به متراژ ........... متر مربع با كليه متعلقات و ملحقات ومنصوبات و توابع شرعيه و لواحق عرفيه و ايضاً‌با قدرالسهم از عرصه و مشاعات طبق قانون تملك آپارتمانها كه كاملاً‌ به رويت خريدار رسيده است و با امضاء در ذيل اين سند صراحتاً‌ اقرار به اطلاع كامل از كم وكيف وشرايط بيع نمودند .

 

 

 

ماده 4 : ثمن و بهاء معامله وشرايط و ترتيب پرداخت آن جمعاً‌به مبلغ ........... ريال معادل ......... تومان وجه رايج دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه به ترتيب زير پرداخت مي ­گردد.

الف : معادل 25% ثمن معامله يعني مبلغ .......... ريال همزمان با امضاء و تنظيم اين مبايعه نامه توسط خريدار نقداً‌ به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ب : معادل 65% درصد از كل بهاء معامله يعني مبلغ ........... ريال همزمان با تحويل مورد معامله توسط خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ج : معادل 10% درصد از كل ثمن معامله يعني الباقي بهاء معامله به مبلغ ........... ريال همزمان با تنظيم سند رسمي توسط خريداربه فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده 5 : برابر توافق طرفين عقد ، زمان تحويل مورد معامله درمورخ ..............و زمان تنظيم سند رسمي درمورخ ......... و در دفتر خانه شماره ........ اسناد رسمي تهران تعيين گرديد كه تاريخهاي فوق صرفاً از سوي فروشنده قابل تمديد است وخريدار ازاين حيث حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .

ماده 6 : مستندات قرارداد 1 آگهي مزايده عمومي در روزنامه ........ مورخ .......... و مورخ .............. 2 تصوير مجوز شماره .............. مورخ ..........هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني تهران 3- نامه شماره ...........مورخ .......معاونت محترم توسعه مديريت ومنابع دانشگاه 4 مستندات مربوط به مزايده عمومي برگزار شده .

ماده 7 :شروط ضمن العقد :

1-7 - درصورتي كه درموعد تعيين شده امكان تنظيم سند رسمي انتقال وجود نداشته باشد باتوجه به اختيار فروشنده مندرج درماده 5 قرارداد حاضر فروشنده مي تواند تاريخ تنظيم سند رسمي راحداكثر به مدت 6 ماه تمديد و به خريدار اعلام نمايد .

2- 7- خريدار ضمن عقد خارج لازم متعهد گرديد اگر درتاريخ مقرر در بند (ب )ازماده 4 قرارداد في مابين نسبت به پرداخت مبلغ ........... ريال معادل 65% ازكل ثمن معامله به فروشنده اقدام ننمايد و يا از تحويل گرفتن مورد معامله سرباز زند بابت هر روز تاخير مبلغ 000/000/2 ريال به عنوان ضرر و زيان ناشي از عدم انجام تعهدات به فروشنده بپردازد.

3- 7 خريدار ضمن عقد خارج لازم متعهد گرديداگر در تاريخ ......... دردفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم سند انتقال حضورنيابد يا از پرداخت مبلغ ............. ريال معادل 10% از

 

 

كل ثمن معامله استنكاف نمايد مي بايستي بابت هرروز تاخير مبلغ 000/000/1 ريال بعنوان ضرر وزيان ناشي از انجام تعهدات قراردادي به فروشنده پرداخت نمايد .

4-7 طرفين توافق نمودند درصورتي كه خريدار به تعهدات قراردادي خود عمل ننمايد خصوصاً ‌از تعهدات خود مندرج دربندهاي 2-7و3-7 از ماده 7 قرارداد في مابين سرباز زند قرارداد حاضر صرفاً ‌از سوي فروشنده بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايي واخذ حكم قضايي  وبه مجرد اعلام مكتوب به خريدار فسخ شده محسوب خواهد شد . وخريدار از اين جهت حق هرگونه اعتراض و ادعايي را عليه فروشنده از خود سلب و ساقط نموده است واگر اقامه نمايد قابل استماع نخواهد بود و استفاده فروشنده از اختيار فسخ قراردادي مسقط حق مطالبه ضرر و زيانهاي قراردادي توافق شده دراين قرارداد نخواهد بود.

5-7- خريدار حق انتقال مورد معامله را كلاً‌ يا جزئاً و مشاعاً‌يا مفروزاً‌ تحت هيچ عنواني تاقبل از پرداخت كامل ثمن معامله وتسويه حساب كامل با فروشنده به غير را ندارد .

6-7 پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به مورد معامله از قبيل : آب ، برق ، گاز ، تلفن تاتاريخ تحويل مورد معامله برعهده فروشنده بوده و از تاريخ تحويل به بعد پرداخت كليه هزينه هاي ذكر شده برعهده خريدار خواهد بود .

7-7 -  كليه خسارات و لو خيار غبن  افحش به عالي ترين درجه از خريدار و نماينده قانوني وقائم مقام قانوني وي سلب وساقط گرديده وخريدار از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي رانخواهد داشت و صيغه شرعي وقطعي بيع في مابين منعقد وجاري گرديدوطرفين با امضاء ذيل اين قرارداد اقرار به اين موضوع دارند .

8-7- اخذ مفاصا حسابهاي لازم جهت انتقال رسمي مورد معامله و پرداخت هزينه ثبت سند دردفاتر رسمي اسناد (  اعم ازحق الثبت و حق التحرير) وپرداخت كليه مالياتهاي ناشي از نقل و انتقال تماماً‌برعهده خريدار مي باشد و از اين جهت فروشنده هيچگونه تعهد و الزامي ندارد . ودرصورت نياز به ارائه اصول اسناد به مراجع ذيصلاح اين موضوع توسط نماينده اي با تهيه برگ نمايندگي از سوي دانشگاه انجام خواهد شد . و بعبارت ديگر پرداخت كليه هزينه هاي نقل و انتقال برعهده خريدار خواهد بود .

9-7- درصورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين ناشي ازتفسير يا تعبير مفاد اين قرارداد و يااجراي هريك از بندهاي آن برابر توافق طرفين بدواً‌ موضوع جهت حل اختلاف به كميسيون موضوع ماده 94 آيين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه ارجاع تا كميسيون مذكور كه به عنوان حكم مشترك و داور مرضي الطرفين تعيين گرديده است ، درخصوص موضوع، اظهار نظر و

 

انشاء راي نمايد راي كميسيون ذكر شده كه صلحاً صادر مي شود بين طرفين و قائم مقام و نماينده قانوني ايشان لازم الاجرا وقطعي وغير قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 8 آدرس مذكور دراين قرارداد آدرس قانوني و اقامتگاه متعاقدين بوده  و هرگونه  مكاتبات يا اوراق يا ابلاغيه يا راي داوري يا اجرائيه به آدرس مندرج در قرارداد ارسال شود ابلاغ قانوني محسوب خواهد شد ودرصورت تغيير آدرس متعاقدين بلافاصله ملزم خواهند بود كه تغيير آدرس را به طرف مقابل اعلام نمايند اقامتگاه اعلامي مندرج در قرارداد حاضر دراجراي مواد 1002 و 1004 و 1010 قانون مدني تبين شده است .

ماده 9 اين قرارداد در 9 ماده و 9 بند و درچهار نسخه كه هركدام درحكم واحد است تنظيم وپس از امضاء طرفين يا نماينده قانوني ايشان معتبر خواهد بود

 

                    فروشنده                               امورمالي فروشنده

                       آقاي                                                      آقاي

   دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي

             درماني تهران

 

                    خريدار

                  آقاي

 

محل امضاء شاهد 1                                محل امضاء شاهد 2

 

محل امضاء شاهد 3                               محل امضاء شاهد 4

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 13 تیر 1397 ساعت: 10:31 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس