فرم قراداد واگذاری داروخانه | سایت علمی پزوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره

بازديد: 1144
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره

 نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد واگذاري داروخانه بصورت اجاره

اين قراردادبر اساس ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت جهت اجاره داروخانه به  بخش غير دولتي (‌اشخاص حقيقي و حقوقي ) طي مجوزشماره........تاريخ ......        كميته عالي واگذاري دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني تهران بين آقاي /خانم                   
           رئيس بيمارستان                                  به نشاني                                                    تلفن
            به نمايندگي                  كه ازاين پس طرف اول خوانده مي شود ازيك سو وآقاي /خانم                فرزند           به شماره شناسنامه              صادره از             كدملي               به شماره نظام پزشكي        به نمايندگي ازشركت                       شماره ثبت     به آدرس                            تلفن                كه منبعد طرف دوم ناميده خواهد شد( واجدصلاحيت فني و اخلاقي  باتاييد معاونت غذا و داروي دانشگاه  مطابق با مفاد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مذكور به شماره 17508) به شرح زير منعقد گرديد .    

ماده 1 : موضوع قرارداد:

واگذاري بصورت اجاره موقت مكان به منظور ارائه خدمات دارويي، لوازم مصرفي پزشكي ، فرآورده هاي بهداشتي ، شير خشك ، مكمل هاي غذايي رژيمي بيماران بستري ، سرپايي، اتاق عمل ها و درمانگا ه ها

ماده 2- مدت قرارداد :

يكسال تمام شمسي ازتاريخ                    الي                         ميباشد. 

ماده 3- مورد اجاره :

عبارت است از واگذاري مكان داروخانه جهت انجام اموردارويي به متراژكل                     مترمربع شامل:
 1-                              2  -                        3-                   4- 

 

ماده 4- مبلغ اجاره :

اجاره ساليانه كلا مبلغ                 ريال مي باشد كه طرف دوم متعهد است درابتداي هرماه مبلغ                        ريال را به حساب غير قابل برداشت شماره                 نزد شعبه                  بنام               واريز واصل فيش را تحويل حسابداري طرف اول نمايد .

ماده 5- تعهدات طرف اول:

1-طرف اول مجاز به ايجاد هيچگونه مركزمشابه اي درداخل يا خارج بيمارستان جهت ارائه هركدام از اقلام مذكور درماده يك قرارداد توسط هرشخص حقيقي يا حقوقي  نمي باشد.

2- هزينه هاي مربوط به تعميرات اساسي وكلي طبق نظردفترفني ومهندسي دانشگاه برعهده طرف اول ميباشد

3- تامين آب ،برق، تلفن داخلي ،‌گرمايش وسرمايش داروخانه درحد امكانات موجود اززمان تحويل طبق صورتجلسه به عهده طرف اول مي باشد.

4- اختصاص سرفصل جداگانه  توسط حسابداري بيمارستان جهت درآمد و هزينه هاي داروخانه

5- اخذ نسخ دارويي سرپايي و بستري از داروخانه و ارسال آنها به سازمان هاي بيمه گركه بعد از پرداخت چك توسط سازمان هاي مذكورو دريافت وجوه فوق از دانشگاه، پس از كسر كسور اعمال شده از طرف سازمانهاي فوق مربوط به دارو و تجهيزات، حقوق و مزاياي كاركنان طرف اول مامور در داروخانه، بدهي هاي احتمالي طرف دوم و ساير كسورات قانوني به حساب اعلام شده از طرف دوم واريز خواهد شد

6- طرف اول هيچگونه مسئولتي درقبال كسورات اعلام شده از سوي سازمانهاي بيمه گر را  ندارد.

7-طرف اول اختيار دارد درصورت عدم پرداخت مطالبات شركتهاي داروئي ازسوي طرف دوم قرارداد در پايان قرارداد يا پس از گذشت مدت  3ماه در حين  قرارداد نسبت به كسر مطالبات وي جهت تسويه حساب با شركتهاي دارويي اقدام ومابقي راپرداخت نمايد.

8- طرف اول موظف است يك نيرو را بعنوان ناظر دارويي و تجهيزاتي تعيين و به طرف دوم كتبا معرفي نمايد.

9- طرف اول موظف است پس از تعيين پيمانكار نسبت به معرفي وي بعنوان پيمانكارطرف قرارداد داروخانه به شركت هاي دارويي طرف قرار داد بيمارستان بهمراه نمونه مهر وامضاء پيمانكار اقدام نمايد .

ماده 6- تعهدات طرف دوم :

1- طرف دوم حق واگذاري مورد قراردادرا كلا"و جزا" به غير ندارد.

2-طرف دوم متعهد است دارو وملزومات پزشكي مصرفي ولوازم بهداشتي مورد نياز بيمارستان اعم ازبستري ، سرپايي ، اتاق عمل ودرمانگاهها را تامين نمايد و درخصوص تبعات ناشي ازكمبوداقلام (به جزء مواردي كه كمبود به صورت فراگير باشد) پاسخگو و مسئول خواهدبود.

3- پرداخت كليه حقوق و مزاياي كاركنان مربوطه وماليات متعلقه به داروخانه درطول دوره قرارداد مطابق قوانين جاري به عهده طرف دوم بوده وطرف دوم متعهد به ارائه  مفاصاحساب  لازم از سازمان تامين اجتماعي ، امور مالياتي وشركتهاي توزيع كننده دارويي طرف قرارداد در پايان قرارداد مي باشد ( درضمن حقوق مندرج دراين بند بدون قيد حصر حق السعي ، كارمزد ، دستمزد خسارات اخراج ،سنوات ، بن، عائله مندي ، مرخصي ، پاداش وغيره مي باشد).

4- برقراري سيستم اتوماسيون مورد تاييد مديريت آمار و فن آوري اطلاعات دانشگاه  درصورت موجود نبودن ازوظايف  طرف دوم است.

5- ارائه خدمات قرارداد في مابين توسط طرف دوم بصورت 24 ساعته مي باشدوطرف دوم حق تعطيل كردن داروخانه رابدون كسب مجوز ازطرف اول را ندارد وچنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات دارويي گردد طرف اول مي تواند قرارداد رابطور يكجانبه  فسخ نمايد.

6- رعايت مقررات و تعرفه هاي دولتي اعم از حق فني ، قيمت دارو و تجهيزات پزشكي مطابق با تعرفه هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي توسط طرف دوم الزامي است و ساير اقلام نيز مي بايست مورد تاييد سازمان هاي نظارتي ذيربط باشد.

7- طرف دوم متعهد است كليه مصوبات كميته داروو تجهيزات پزشكي بيمارستان مرتبط با امور داروخانه را اجرا نمايد .

 

8-طرف دوم وكليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اخلاقي وشئونات اسلامي وضوابط حاكم برمركز مي باشد ودرصورت عدم رعايت موارد مذكور توسط يكي ازكاركنان واعلام آن به طرف دوم نسبت به جايگزيني وي دراسرع وقت اقدام مي نمايد.

9- طرف دوم مسئول جبران كليه خساراتي كه ازجانب او وكاركنان وي به طرف اول يا كاركنان طرف اول ويا مراجعين مركزيا اشخاص ثالث حقيقي يا حقوقي ديگر واردمي گردد مي باشد. .بديهي است مسئوليت طرف دوم به نحويادشده رافع  مسئوليتهاي حقوقي كاركنان  مذكور درقبال اشخاص ثالث ومراجع قضايي نخواهد بود.

10- طرف دوم متعهدمي گردد كه كليه اقلام دارويي ،‌لوازم پزشكي بهداشتي ودرماني مصرفي مورد نياز بيمارستان را ازمراجع رسمي مجاز توزيعي وراساً باهزينه خود اقدام نموده وبا نرخ مصوب دولتي به طرف اول وبيماران ارائه خدمت نمايد.

11- رعايت ضوابط توزيع مربوط به تجهيزات پزشكي بر اساس آخرين دستور العمل ارسالي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ضروري است .

12- پرداخت هزينه هاي جزيي وياجبران خسارت وارده با نظر دفتر فني ومهندسي دانشگاه برعهده طرف دوم مي باشد.

13- طرف دوم متعهد است كه هزينه هاي شارژ ( گاز ، تلفن ، برق، آب) را به نسبت مساحت اشغال شده به طرف اول پرداخت نمايد.

14- طرف اول جهت اجاره داروخانه، سرقفلي دريافت نكرده است وطرف دوم نيزاقرار دارد كه هيچگونه وجهي تحت عنوان حق كسب وپيشه وصنفي وسرقفلي وغيره به طرف اول پرداخت نكرده  است وحق هيچگونه ادعايي ازاين بابت ندارد.

15- طرف دوم متعهد است براي هرشيفت كاري  يك نفر دكتر داروساز بعنوان مسئول فني با تاييد معاونت غذاودارو درمحل مذكور معرفي و مستقر نمايد.

16- طرف دوم متعهد  مي گردد براي هريك ازبيماران بستري نسخه دارويي  بصورت تكي پيچيده ونام بيماررا روي نسخه درج نمايد.

17- طرف دوم مجاز به پذيرش  و ارائه سرويس به مراجعين خارج از بيمارستان ( بانسخه و بدون نسخه ) نمي باشد ونبايد از محل داروخانه به بيرون درب باز نمايد.

18- طرف دوم متعهدمي گردد داروهاي مرجوعي  ازبخشهاي بستري به داروخانه را قبول نمايد وقبل ازترخيص بيماران ازصورتحساب دارويي آنان كسرنمايد.

19 - طرف دوم متعهد مي گرددتصوير فاكتور  كليه اقلام  دارويي وتجهيزاتي كه ازشركتهاي معرفي شده دولتي بصورت سهميه دريافت مي نمايدرا به همراه ليست مصرف به طرف اول تحويل نمايد.

20- طرف دوم متعهد مي گردد در پايان مدت قرار داد دارو هاي موجود در داروخانه كه داراي تاريخ انقضائ بيش از شش ماه مي باشد را با توافق و بر حسب نياز بيمارستان به طرف اول تحويل نمايد.

21- كليه اموال منقول وغير منقول بشرح پيوست با مشخصات ( رديف عنوان اموال تعداد و... ) تحويل طرف دوم گرديده و طرف دوم حق جابجايي و خارج كردن ازبيمارستان را ندارد.

22-طرف دوم مي تواند درزمان تحويل داروخانه ازگرفتن داروهايي با تاريخ انقضاء كمتر ازشش ماه خودداري كند.

23- طرف دوم متعهد است جهت تضمين پرداخت حسن انجام كار ضمانتنامه معتبربانكي به مبلغ 10% كل اجاره ساليانه تحويل نمايد.

24- طرف دوم موظف است ضمن حفظ كاربري واحد داروخانه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در ان واحد حداقل 50% از كاركنان شاغل را بعنوان مامور بپذيرد و طرف اول حقوق و مزاياي آنهارا طبق احكام رسمي ماهيانه پرداخت ومبالغ پرداختي رابعنوان بدهي طرف دوم تلقي واين مبلغ راازمطالبات طرف دوم كسرنمايد.

25-طرف دوم اقرارمي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي  مصوب سال 1337 نمي باشد .

26- كل موجودي داروخانه درابتداي مدت قرارداد با حضور نماينده طرف دوم صورت برداري وتعيين قيمت شده وطرف دوم مكلف است مبلغ                       ريال بابت 25% ارزش ريالي اقلام مذكور را نقداً به حساب غير قابل برداشت شماره                        به نام                        نزدبانك                        شعبه              واريز وفيش پرداختي را به كارفرما تحويل نمايد ومبلغ                  ريال باقيمانده راطي سه قسط                                         ريالي ماهيانه  بحساب فوق الذكر واريز وفيش مربوطه رابه حسابداري طرف اول تحويل نمايد. و در پايان قرارداد نيز عينا وجوه دارو و تجهيزات موجود در داروخانه به همين نحو به طرف دوم پرداخت مي گردد.

27- طرف دوم حق تغييركاربري درمحل اجاره را ندارد.

28- طرف دوم متعهد به رعايت قوانين تامين اجتماعي ورعايت قوانين كار مي باشد.

29-طرف دوم متعهدبه همكاري با بازرسان دانشگاه و ناظر دارويي معرفي شده توسط طرف اول مي باشد .

 

30-استرداد حسن انجام كار منوط به ارائه تسويه حساب دارويي(مفاصاحساب )از شركت هاي پخش دارو وتجهيزات پزشكي رسمي طرف معامله با بيمارستان،تاييديه ناظر دارويي، مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي و سازمان هاي مالياتي  حداكثر تا 3ماه پس از اتمام قرار داد مي باشد .

31- طرف دوم موظف به ساخت مهرشركت جهت معرفي خود تا پايان قرار داد بعنوان شركت طرف قرار داد بيمارستان به شركت هاي داروئي ، تجهيزات پزشكي و فرآورده هاي بهداشتي مي باشد.

32- كليه فاكتورهاي خريد دارو و تجهيزات پزشكي مي بايست ممهور به مهر شركت ( طرف دوم) گردد و تصويرتاييد شده آن به ناظر دارويي تحويل گردد.

32- طرف دوم متعهد ميگردد كه موجودی انبار و داروخانه به هنگام تحویل  به شرکت پیمانکار جدید نبايستي حداکثر بيش ا ز  3 برابر فروش ماهیانه داروخانه باشد.

 

ماده 7-  موارد فسخ وتعليق  واختلاف قرارداد:

1-  درصورتيكه طرف دوم ازمفاد اين قرارداد وضوابط ومقررات وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي تخطي نمايد پس ازدو اخطار كتبي ودرصورت ادامه تخلف ،‌موضوع فسخ قرارداد بطور يكجانبه  دركميته واگذاري مطرح ودرصورت موافقت كميته مذكور وپس از اعلام فرصت 1 ماهه  نسبت به تسويه حساب وفسخ قرارداد اقدام ميگردد.

2-  درصورت بروز حوادث غير مترقبه  ازقبيل جنگ، آتش سوزي ،زلزله ، سيل، طوفان وغيره واسيب جدي به بيمارستان قرارداد با رعايت مقررات قانوني به حالت تعليق درخواهدآمد وپس از برطرف شدن موانع وبرقراري شرايط عادي ضمن تمديد مدت قرارداد نسبت به اجراي آن اقدام خواهد شد.

3-  درصورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين اين قراردادموضوع اختلاف از طريق مذاكره وبصورت مسالمت آميز حل وفصل مي گردد ودرغير اينصورت حل اختلاف بعهده كميسيون ماده 94آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه بوده وراي مرجع مزبور  صلحاً صادر مي شود وبراي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.درطول رسيدگي به اختلاف ،طرف دوم مكلف است بدون تعلل ومطلابفت با مفادقرارداد كارخود را ادامه دهد.

 

ماده 8:

 اين قرارداد درهشت ماده ودرچهارنسخه تنظيم گرديد كه هريك ازنسخ پس از
 امضاء حكم واحد رادارند .

 

طرف اول:                                                  طرف دوم:

            رئيس :                                                    نام ونام خانوادگي  :

            مهروامضاء بيمارستان                                 مهر وامضاء :

 

 

 

            شاهد  1 : نام ونام خانوادگي            شاهد  2 : نام ونام خانوادگي

            امضاء                                                     امضاء

                                                                   

 

         امورمالي طرف اول                              تاييد كننده

               امضاء                                معاونت غذا ودارو دانشگاه

 

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 06 تیر 1397 ساعت: 10:59 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس