روش تحقیق بررسی دیدگاه والدین پیرامون استفاده از تلفن همراه توسط فرزندان دانش آموزشان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید یا راهنمای خریدبه شماره 09159886819 با واتساپ یا تلگرام یا اسمس پیام بدهید.
با عضویت در کانال ما در تلگرام از آخرین تحقیقات سایت باخبر شوید آدرس کانال : @dabiranyar

روش تحقیق بررسی دیدگاه والدین پیرامون استفاده از تلفن همراه توسط فرزندان دانش آموزشان

بازديد: 22
روش تحقیق بررسی دیدگاه والدین پیرامون استفاده از تلفن همراه توسط فرزندان دانش آموزشان

موضوع:

بررسیدیدگاهوالدینپیراموناستفادهازتلفنهمراهتوسطفرزنداندانشآموزشان

طرحتحقیق:

بررسیدیدگاهوالدینپیراموناستفادهازتلفنهمراهدانشآموزاندختردبیرستانیشاندرشهرستانرامشیر،سال1393

بیانمسئله:

بیشتریناستفادهکنندگانازتلفنهمراه،گروهسنینوجوانانوجوانانمیباشند. براساسیکنظرسنجی40درصدنوجوانانوجواناناظهارداشتهاندکهروزانه4ساعتازتلفنهمراهخوداستفادهمیکنند. امروزهبهواسطهگسترشمدرنیتهدرتمامابعادوجودبشری،فرزندانماباوسایلیکهمحصولاینفرآیندجهانیاستبزرگمیشوند. اگرچهوسایلارتباطیابزاریبرایگسترشارتباطاتوتبادلاطلاعاتمیباشد،امابسیاریازشرکتهایسازندهباافزودنبرخیامکاناتجانبیبهاینوسایلکارکرداصلیآنهاراکاملادگرگوننمودهاند. درمیانانواعوسایلارتباطیبدونشکتلفنهمراهپرکاربردترینوعمومیترینفناوریمورداستفادهمیباشد. اینوسیلهباامکاناتیکهدرزمینهارسالمتنهاینوشتاری،عکسها،اتصالبهشبکهاینترنتبرقرارنمودهاست. امروزهبهیکجزءلاینفکاززندگیتبدیلگردیدهاست. ارزانیخطوطودسترسیآسانبهتلفنهمراهدرمیانتماماقشارجامعه،مسیروروداینوسیلهارتباطیبهمدارسابتداییوراهنماییکشوررانیزهموارنمودهاست. بهنحویکهامروزهاینوسایلارتباطیدرکنارلوازمالتحریر،دفتر،کتاب،ازدیگروسایلیاستکهدرکیفاغلبدانشآآموزانمشاهدهمیشود. زیرامعتقدندازطریقتلفنازاحوالاوباخبرهستندوخوددانشآموزدرصورتنیاز،اطلاعاتازتلفنهمراهاستفادهمیکند. تعدادیازوالدینبهدلیلاینکهتمامحواسوتمرکزدانشآموزمشغولتلفنهمراهاست،ازبههمراهداشتنتلفنهمراهتوسطفرزندانخوددرمدارسناراضیهستند. اینوالدینبااصلوجودتلفنهمراهمخالفنیستندبلکهمعتقدندفرزندانبهدلیلجاذبههایاینفناوریبسیارغرقدرآنشدندوازتکالیفمدرسهغفلتمیکنند.

مادراینتحقیقمیخواهیمدیدگاهوالدینرادرمورداستفادهازتلفنهمراهتوسطفرزنداندانشآموزدبیرستانیرابررسیکنیم.

 

 

اهمیتوضرورت :

یکیازپیامدهایآسیبیتلفنهمراه،عدمآگاهیدانشآموزانازنحوهیدرستاستفادهازآناست . بهطوریکهبعضامدتزمانزیادیراسرگرمآنهستندوازبقیهامورزندگیغافلمیشوند.افزایشمشکلاتاستفادهازتلفنهمراهعبارتنداز : اختلالنظمدرکلاسدرس،کاهشتمرکزدانشآموزاندریادگیری،ورودتصاویرغیراخلاقیبهمدارسوتاثیراتآنبرجوانانونوجوانان،اختلالاتوتاثیراتایندستگاهارتباطیبرسلامتجسمورواندانشآموزان . هیجانواسترسنیزازمهمترینآسیباستفادهازتلفنهمراهدرقشرنوجوانومدارساست .

والدینبرخیازدانشآموزانبسیارمصرهستندهمراهفرزندانشانتلفنهمراهباشدزیرابهگفتهیخودآنها،شاغلهستندونیازوجودداردکهازفرزندانخوداطلاعداشتهباشند .ولیاستفادهینادرستفرزنددانشآموزازموبایلگلایهمندمیباشند. معلمانبهشدتبهوجودموبایلدرکلاسدرسمخالفمیباشندزیراباعثعدمتمرکزدانشآموزدریادگیریمیشود.

هدفکلی :

بررسی  دیدگاهوالدیندرمورداستفادهازتلفنهمراهدانشآموزان  دختردبیرستانیشاندرشهرستانرامشیر

اهدافجزیی :

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراستفادهازتلفنهمراهتوسط  دانشآموزاندرافتتحصیلی

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرخلقوخو

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزدرتمرکز

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرآگاهی

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرگوشیهگیری

 

سوالاتتحقیق :

 

1 -  دیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهدروضعیتتحصیلی ( افتتحصیلی ) دانشآموزانچیست؟

 

2 - دیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرخلقوخوچیست؟

 

3 - دیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرتمرکزدانشآموزانچیست؟

 

4دیدگاه والدین در مورد تاثیرات استفاده از تلفن همراه در آگاهی دانش آموزان چیست ؟

 

5دیدگاه والدین در مورد تاثیرات استفاده از تلفن همراه در گوشه گیری دانش آموزان چیست ؟

 

فرضیههایتحقیق :

 

فرضیهدوسویه : ازدیدگاه  والدیناستفادهازتلفنهمراهباتمرکزدانشآموزانرابطهدارد.

فرضیهصفر: ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباتمرکزدانشآموزانرابطهندارد.

فرضیهدوسویه :ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباآگاهیدانشآموزانرابطهدارد.

فرضیهصفر:  ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباآگاهیآنها (دانشآموزان )رابطهندارد.

فرضیهصفر : ازدیدگاهوالدینافزایشاستفادهازتلفنهمراهباآگاهیدانشآموزانرابطهندارد.

فرضیهصفر: ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباگوشهگیریدانشآموزانرابطهندارد.

دوسویه : ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباگوشهگیریدانشآموزانرابطهدارد.

انواعمتغیرها :

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدروضعیتتحصیلی ( افتتحصیلی ) دانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراه : کمی،متغیرمستقل                           وضعیتتحصیلی : کمیپیوسته

توسطدانشآموزان،چندارزشی                                                     ( افتتحصیلی )

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرخلقوخوچیست؟

استفادهازتلفنهمراه  توسطدانشآموزان: کمی  ،متغیرمستقل                خلقوخو : کمی،چندارزشی

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرتمرکزدانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزان: کمی  ،متغیرمستقل                تمرکز : کمی،چندارزشی

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرآگاهیدانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراه : کمی  ،متغیرمستقل                آگاهی : کمی،چندارزشی

5- دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرگوشهگیریدانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراه : کمی  ،متغیرمستقل                گوشهگیری : کمی،چندارزشی

 

 

تعریفعملیاتی :

ابتداپرسشنامهایتهیهمیکنیموگزینههاییرامدنظرقرارمیدهیم : کهآیاوالدینتمایلدارنددانشآموزانازتلفنهمراهاستفادهنمایند؟یاازآنهامیپرسیمکهتمایلدارندفرزندانشان  چندساعتدرروزاستفادهکنند؟

ازطریقپاسخهاییکهمیدهندمیتوانمتوجهشدکهتمایلوالدیندانشآموزانبهاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزانشانچیست .

 

تعریفمفهومی :

درمیانانواعوسایلارتباطیبدونشکتلفنهمراهپرکاربردترینوعمومیترینفناوریمورداستفادهمیباشد . والدینمیخواهندتلفن،همراهدانشآموزباشدزیرامعتقدندازطریقتلفنازاوباخبرهستندوخوددانشآموزدرصورتنیازازاطلاعاتتلفنهمراهاستفادهمیکند . تعدادیازوالدینبهدلیلاینکهتمامحواسوتمرکزدانشآموزمشغولتلفنهمراهاستازتلفنهمراهتوسطفرزندانخوددرمدارسناراضیهستند . اینوالدینبااصلوجودتلفنهمراهمخالفنیستندبلکهمعتقدندفرزندانبهدلیلجاذبههایاینفناوریبسیارغرقدرآنشدندوازتکالیفمدرسهغفلتمیکنند .

جامعهآماری:

بررسیدیدگاهوالدیندانشآموزانرامشیری

حجمنمونه:

بهدلیلاینکهمقرونوبهصرفهنیستتمامجامعهآماریموردبررسیقراربگیردیاتمامافرادجامعه  دردسترسنیستند،بایدبهتعدادیازجامعهآماریبسندهکنیمکهعینانمودیازجامعهباشند. برایمثال: ماازبین  3000والدین،300نفرراانتخابمیکنیم.

روشاندازهگیری: خوشهای،زیراجامعهآماریبسیارگستردهاست. ابتداشهرستانرامشیررابه4یا2منطقهتقسیممیکنیم. بهقیدقرعه2گروهبیرونمیکشیم،بعددرهرمنطقهدوبارهقرعهمیاندازیم.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت: 17:8 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

شبکه اجتماعی ما

    
      

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

تبلیغات در سایت

برای تبلیغ محصول یا سایت خود در سایت ما به شماره 09159886819 در واتساپ یا تلگرام پیام بدهید .

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

لینک های تبلیغاتی

درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس