چک لیست کارهایی یک اقدام پژوهی باید انجام دهد

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

چک لیست کارهایی یک اقدام پژوهی باید انجام دهد

بازديد: 259
چک لیست کارهایی یک اقدام پژوهی باید انجام دهد

چك ليست مرور كارهايي كه يك اقدام پژوه ميبايست در فرآيند اجرا و گزارش تحقيق خود انجام دهد

 

برای دیدن هزاران موضوع اقدام پژوهی از لینک زیر استفاده کنید :

موضوعات اقدام پژوهی


مقدمه(بيانمسئله،اهداف ودغدغه ي پژوهشگر)

6. مقدمهي گزارش اقدامپژوهي را بنويسم:

- زمينهي اقدامپژوهي حاضر موقعيت مسئلهدار موجود را بهخوبي توصيف نمايم.

- مسئلهي پژوهش خود را بهروشني شرح دهم.

- اهداف اقدامپژوهي خود را بهوضح بيان نمايم.

- دغدغهي اصلي خود (مسئله/ مشكلي كه با آن مواجهام) را بهروشني و دقيق شرح دهم.

- تجاربي كه موجب پيدايش دغدغه و پي بردن به وجود مسئله براي من شده، بيان نمايم.

- آيا تجارب مذكور، خواننده (ي گزارش من) را براي وجود يك مشكل واقعي و قابل پژوهش در موقعيتي كه به عنوان موقعيت نامطلوب،

مبهم و مسئلهدار بيان كردهام، مجاب ميكند؟

- سؤال اصلي تحقيق را بهروشني بيان كنم.

- فهرستي توصيفي و جامع از تعريف مفاهيم و/ يا اصطلاحات، ارايه نمايم.

بررسي پيشينه

7. پيشينهاي مناسب جمعآوري نمايم:

- در رابطه با موضوع تحقيق، اطلاعات مفيدي را جمعآوري و ارايه كنم.

- با بازنگري و نقد ادبيات پژوهش در جهت افزايش دانش موضوعي و يافتن مبنايي منطقي براي پژوهش نتيجه مناسبي بهدست آورم.

- مطالبي كه بيشترين ارتباط با موضوع پژوهش من دارند، جمعآوري و ارايه نمايم.

- اگر راهحلهايي مناسب، مكفي و منطبق با مشكلي كه من در اين پژوهش با آن روبهرو هستم، در پيشينه يافت شده است، از ادامهي

پژوهش صرفنظر كنم و به مسائل احتمالي ديگر بپردازم.

جمعآوري اطلاعات ( (شواهد 1

8. شواهد مربوط به موقعيت نامطلوب موجود را فراهم نمايم:

- فرآيند جمعآوري دادهها را بهروشني مشخص كنم.

- اطلاعات لازم پيرامون مسئله را، جمعآوري نمايم.

- اطلاعات (دادههاي) جمعآوري شده را، با مسئلهي اصلي پژوهش مطابقت دهم و شواهدي ارايه كنم، كه از وجود مسئلهاي واقعي

پشتيباني ميكند.

تحليل و تفسير داد ه ها

9. دادههاي گردآوري شده را تحليل و تفسير كنم:

- دادههاي گردآوري شده را در معرض نقد گروه نقّاد قرار دهم.

- سعي كنم با مشاركت و كمك همكاران منتقد، مطالب ضد و نقيض و كم اثر در تفسير دادهها را تفكيك نمايم.

- دادهها را، بر يك مبناي منطقي و موثق كه مورد تأييد همكاران منتقد پژوهش است، تفسير كنم.

- از روش تحليل كمي يا كيفي مناسبي در تحليل دادهها استفاده نمايم.

- نتايج تحليلوتفسير دادهها را، بهروشني توضيح دهم.

راه حلها و اقد امات (انتخاب،اجرا،ارزيابي،تعديل واعتبار)

10 . راه حلها و اقدامات مناسب را تدارك ببينم:

- از تحليلوتفسير دادهها راهحلهاي موقتي منطقي و مناسبي انتخاب و جهت تأييد به همكاران و گروه نقّاد ارايه دهم.

- اقدامات تأييد و انتخاب شده و جزئيات آنها را، به خوبي توصيف نمايم.

- انطباق اقدامات انتخابي با مشكل/ مسئلهي موجود را محرز و ميزان آن را مشخص كنم.

- اقدامات انتخابشده (پيشنهادي)، از ميان يافتههاي ارايه شده در پژوهش باشد و بهوسيلهي آنها حمايت شوند.

- با مشورت صاحبنظران و همكاران به انتخاب و گزينش راهحلها و اقدامات بهينه بپردازم.

1/10 اجراي راهحلها و اقدامات؛

- راهحلها و اقدامات انتخابي، عملي و قابل اجرا باشند.

- راهحلها و اقدامات انتخابيام را مطابق با جزئيات توصيف شده _در قسمت گزينش راه حلها_ پياده كنم.

2/10 ارزيابي راهحلها و اقدامات ؛

- با طرح سؤالات انتقادي به ارزيابي فرآيندي و مداوم از نتايج پس از اجراي راهحلها و كسب بازخورد لازم، بپردازم.

- پس از دريافت بازخورد، به تغيير يا تعديل راهحلها و اقدامات بپردازم.

3/10 اعتبار راهحلها و اقدامات؛

- از وجود همكاران منتقد و سايرين در اعتباريابي راهحلها و اقدامات در مراحل مختلف (انتخاب تا تعديل) بهره بگيرم.

جمعآوري اطلاعات ( (شواهد 2

11 . شواهد مربوط به موقعيت مطلوب را ارايه دهم:

- شواهد (كمي يا كيفي و يا هر دو) دال بر ايجاد وضعيت مطلوب و بهبودي كه مدعي حصول آن شدهام، ارايه نمايم.

- شواهد ارايه شده، براي پذيرش تغيير و بهبود ادعا شده، مكفي باشد.

- شواهد را، مبتني بر اطلاعات منظم و منطقي، و از روشهاي مناسب جمعآوري نمايم.

: 1/11 مقايسهي شواهد ا و 2

- اطلاعات مربوط به شواهد 2 را بهگونهاي قابل مقايسه با اطلاعات شواهد 1 ارايه نمايم.

: 2/11 نتيجهگيري از شواهد 2

- با نتيجهگيري از شواهد 2، بهديدگاه روشني در مورد روند پژوهش (ادامه و اتمام آنو يا بازگشت بهمراحل قبل) دست يابم.

گزارش اقدام پژوهي

12 . عنوانهاي اصلي و فرعي گزارش؛

- سرفصلها و عناوين اصلي و فرعي گزارش نهايي را به درستي تنظيم نمايم (مطابق با مراحل منطقي اقدامپژوهي).

13 . نگارش و سازماندهي مطالب؛

- گزارش را بهگونهاي سازماندهي كنم، كه خواننده بهراحتي به موضوعات و مباحث اصلي آن دسترسي پيدا كند.

- گزارش من عاري از غلطهاي املايي و چاپي باشد.

- از دستور زبان فارسي (علايم نگارشي)، بهطور مناسب و بهجا استفاده كنم.

- چكيدهاي مناسب در آغاز گزارش تدارك ببينم.

- پيشنهادات مناسبي در زمينهي موضوع مورد تحقيق، براي كمك به پژوهشگران بعدي ارايه دهم.

- شيوهي مناسب استناد (مأخذنويسي) را در گزارش و همچنين در فهرست منابع رعايت نمايم.

- پيوست مناسبي از مدارك و مستندات پژوهش ارايه دهم.

- گزارش را بهگونهاي تنظيم نمايم، كه قابليت طرح بهعنوان يك سند مفيد آموزشي (درحوزهي مورد تحقيق) را داشته باشد.

چند سؤال مهم

- سؤال اول: آيا اقدامپژوهي من حتماً ميبايست داراي اطلاعات كيفي و كمي (بهصورت توأمان و پيوسته) باشد؟

نبود يكي از اين دو نوع اطلاعات و عدم كاربرد آن، از ارزش كار من ميكاهد؟

پاسخ:

اقدامپژوهي ميتواند حاوي هر دو دسته از اطلاعات كمي و كيفي و يا حتي تركيبي از اين دو روش، بهدليل ذات اين نوع از

پژوهش باشد. در عين حال استفاده از دو نوع اطلاعات و يا تركيب آنها در يك گزارش، به نسبت گزارشي كه تنها از يك نوع

اطلاعات متناسب با هدف تحقيق خود استفاده نموده باشد، امتيازي در بر نخواهد داشت. اين نكته همواره بايد مد نظر اقدام-

پژوهان و همچنين ارزيابان اين نوع از پژوهش باشد كه كاربرد كلكسيوني از نمودارها، جداول، و روايتها، مبنايي براي برتري

يك گزارش ايجاد نميكند. بايد به ياد داشته باشيم كه وجود اطلاعات ناهمخوان و نامتناسب از ارزش گزارش نيز خواهد كاست.

- سؤال دوم: آيا ما ملزم به رعايت تمامي مراحل گفته شده در مورد اقدامپژوهي و ذكر مو بهموي آنها هستيم؟

پاسخ:

در پاسخ به اين سؤال توجه شما را به ذات اقدامپژوهي جلب ميكنم. اقدامپژوهي در زمرهي پژوهشهاي كيفي است كه بايد به-

صورت كاملاً روا و معتبر گزارش شود. بنابراين ذكر تمامي مراحل به صورت سلسله وار الزامي نيست. آنچه در اين راستا از

اهميت بيشتري برخوردار است، شكل صحيح گزارش است.

- سؤال سوم: آيا گزارش اقدامپژوهي بايد گزارشي طولاني باشد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد توجه كرد، كه اقدامپژوهي با هدف بهبود و اصلاح صورت ميپذيرد. اين نكته مهم است كه در هر كجا

كه اين بهبود، اتفاق افتاد پژوهش را ميتوان خاتمه داد، و يا حداقل به جوانب ديگر آن پرداخت. در اين راستا بهطور قطع

پژوهشي كه جامعومانع بيان شده باشد، و كوتاهترين مسير را براي رسيدن به هدف طي نموده باشد، از مزيت بيشتري برخوردار

است. علاوه بر اين، اطالهي كلام و پرداختن به جزئيات غيرضروري در هر پژوهشي از جمله اقدامپژوهي نكوهيده، و آفت آن

پژوهش بهشمار ميرود. بنابراين به اقدامپژوهان توصيه ميشود كه هرگز با اين ديدگاه كه "گزارش من هرچه قطورتر باشد، از

كيفيت بيشتري برخوردار است"، به تنظيم گزارش نپردازند.

انتشارات رشد (زير چاپ) ،(« راهنماي گام به گام معلمان » منبع: (اقدامپژوهي: از طراحي تا ارزيابي

 

 

برای دیدن هزاران موضوع اقدام پژوهی از لینک زیر استفاده کنید :

موضوعات اقدام پژوهی

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت: 18:37 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس