گزارش کار امور اداری مدرسه | سایت علمی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

گزارش کار امور اداری مدرسه

بازديد: 97

 

اموراداریدبستان

دفترامتحانات:

دفترامتحاناتدبستان  مشتملبرصفحاتی  است  کهدرهرتاریخمعینتوسطکارشناسسنجشوارزشیابیتحصیلیبررسیومسدودوپلمپشدهوتحویلمدیرآموزشگاهگردیدهاست .ایندفترشاملکارنامهنوبتاولودومتمامیدانشآموزانمیباشد.

اگردانشآموزیقبلازنوبتاولازمدرسهبرودکارنامهیاوبراینظمدرصفحاتدفترامتحانقرارمیگیردولیبررویکارنامهیویجملهیمنتقلشدثبتمیگردد.

 

دفترنمودارانظباتی:

دفترنمودارانظباتیتوسطبهوسیلهیکامپیوترطراحیشدهوصحافیشدهوتوسطمعاونمدرسهتماممواردانظباطیازقبیلغیبت,تاخیر,تشویقوتنبیهدرآنثبتمیشود.

 

دفترآمار:

کلیهیاطلاعاتشخصیدانشآموزاندرایندفترثبتمیشود .شامل : نام ,نامخانوادگی,نامپدر ,شمارهشناسنامه ,سریالشناسنامه , محلصدور,تارختولد,تعدادمردودیهایپایهفعلی ,معدلسالقبل,تاریخانتقال ,تاریخترکتحصیل ,آدرسمحلسکونت,تلفنوشغلولیدانشآموز.

دفترآماربعدازثبتنامموقتوبهصورتدستیوکامپیوتریصحافیوبرایتاییدبهادارهارسالمیشودوبعدازتاییدادارهمهروپلمپمیشود.

 

دفترحضوروغیاب:

ایندفترشاملاسامیکادرآموزشیودبیرانمیباشد .درایندفترحضوروغیابکارکنانهرروزبررسیشدهوغیبتوتاخیرآنانثبتوگزارشمیشود.

 

دفتراموال:

ایندفترشاملکلیهیاموالغیرمصرفیاهدایییاخریداریشدهکهشمارهیاموالداشتهباشداست.ایندفتربه21طبقهتقسیممیشودکهطبقه18الی21بهمنظورآشناییمسئولینمیباشد . درایندفتراموالیکهخریداریمیشودطبقطبقهیمخصوصبهخوددرصفحهیجداگانهنوشتهوثبتوضبطمیشود .اموالیکهقبلاخریداریشدهومیخواهدحذفشوددرآندفتربایدعلتحذف,مجوزحذفوتحویلگیرندهقیدشود .ایندفترشاملمواردزیراست :

اموالرسیده,اموالفرستاده,ردیف,شمارهثبت,نحوهتحویل,ناممال,دورهیتاریخی,سایرمشخصات,علتحذف,مجوزحذف,تحویلگیرنده,شماره , تاریخو....

 

دفترارسالالمرسلات:

درایندفترنامههاییکهمیخواهیمازطرفمدرسهبهادارهفرستادهشونددرآنثبت (یعنیشمارهنامه,موضوعنامهوتاریخارسالنامه)وهمراهنامهفرستادهمیشود .ادارهپسازتحویلگرفتننامهایندفترراجایمخصوصامضامیکند.

 

 

 

 

بخشنامهها:

بخشنامههاازطرفادارهیآموزشوپرورشبهمدارسازطریقسامانهارسالمیشوندکهاینبخشنامههادارایکدمشخصیهستند .هرمنطقهدارای50-48کداستکهمدیرمدرسهبایدنسبتبهکدهاآشناییکاملداشتهباشد .مدیرانهرمدرسهپسازدریافتبخشنامههاباید  درحداقلزمانخودبهآنپاسخدهندیابهمعاونآموزشیواگذارکنندورونوشتآنرادربایگانیمدرسهنگهدارند.

 

ثبتنامدانشآموزان:

دانشآموزاندرمدتزمانیمعینی (1خردادتاپایانمردادماه)بامراجعهبهآموزشگاهثبتناممیکنند .ثبتنامدرسامانهبهدوصورتاست :یکیثبتنامپایهیاولکهباحضوریکیازوالدیندرآموزشگاهودریافتکدثبتنامبرایفرزندخودکهبااستفادهازآنکددانشآموزپایهیاولدرپایگاهسنجشوسلامت,سنجشمیشودوسرانجامدرسامانه, ثبتنامنهاییمیگردد.مرحلهیبعدیثبتنامدانشآموزانپایهیدوموسایرپایههابهصورتانتقالیدرپایهیبالاترثبتناممیشوند.

 

صدورکارنامه:

آموزگاردرپایانهرنوبتبااستفادهازپوشهیکاردانشآموزانوفعالیتهایخارجازکلاس,لیستنوبتاولودومتنظیممیکندوباامضادرپایینآنتحویلمعاوناجراییآموزشگاهمینماید .معاوناجراییبااستفادهازلیستدستیمعلمکارنامهیدانشآموزانرادرسیستمامتحاناتواردمیکندوپسازاطمینانازآنهاکارنامهایجهتاطلاعولیصادرمیکند.

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 07 شهريور 1396 ساعت: 17:41 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات()

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی