پروژه و تحقیق رایگان - 626

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق در مورد طرح کسب و کار

بازديد: 367

 

طرح کسب و کار

(Business Plan)

 

عنوان طرح

 

 
  Rounded Rectangle: طراحی لباس نوزاد

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی طرح :

 

محل اجرای طرح:

 

تاریخ :

 

 

 

 

1. بخش معرفی

الف- نام و نشانی متقاضیان :

v      حقیقی:                                                                                                                                                                 

ردیف

نام ونام خانوادگی

نوع پست / سمت

تحصیلات

تجربه

1

سعيده يدالهی

مدير

کاردانی

يک سال

2

محبوب يدالهی

برش کار

ديپلم

يک سال

3

 

 

 

 

    

v      حقوقی:

نام شرکت

نوع شرکت

تعداد و نوع سهام

شماره ثبت

محل ثبت

تاریخ ثبت

پرنس

توليدی لباس نوزاد

 

 

اسفراين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v      نام و مشخصات سهام داران عمده:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

درصد سهام

تعداد سهام

مبلغ سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب مشخصات محل اجرای طرح:

·         استان:.....خراسان شمالی..................................................

·         شهرستان:..اسفراین.................................................

·         بخش:........................................................

·         ابعاد و مساحت محل اجرای طرح

......................................................................................................................................................

·         نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار

.....بجنورد.60کیلومتر.................................................................................................................................................

·         فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی،نوع راه و جاده مربوطه

......10کیلومتر.کوهستانی................................................................................................................................................

·         امکانات تأمین مواد و لوازم در محل

..دراین.محل.لوازم.کاربه.راحتی.به.دست.می.ایدودردسترس.است...........................................................................................................................................

·         امکانات تأمین نیروی کار ماهر در منطقه

...دراین.منطقه.افرادماهری.هستندکه.کارهاراانجام.دهند..............................................................................................................................................

·         ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار

 

 

ج عنوان محصول یا محصولات (کالا / خدمات) و ظرفیت تولید:

قیمت فروش کنونی هر واحد در بازار

واحد

ظرفیت تولید سالانه

نام محصول

ردیف

140000تومان

1بسته

50000

پنج تکه نوزادی

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

د میزان سرمایه گذاری:

تسهیلات

آورده سهامداران

آورده کارآفرین

سرمایه کل

 

 

 

 

 

و- میزان اشتغال زایی طرح(پیش بینی):

.اشتغال زايی برای 2نفر........................................................................................................................................................

ه اعلام محرمانه بودن طرح(در صورت لزوم):

....توليد لباس طرح محرمانه ندارد.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

2-خلاصه مدیریتی/اجرایی

زمینهوموضوعاصلیکسبوکارخودراتوصیفنمایید. مأموریتواهدافاصلیشرکتشماچیست؟فرصتهایموجوددراینکسبوکاروراهبردهایدستیابیبهآنهاکدامند؟بازارهدفخودرابهطورخلاصهتشریحنمایید. 

موقعیتوجایگاهشمادرآیندهاینکسبوکارودرمیانرقباچگونهخواهدبود؟تیمکاریخودرامعرفینمایید. نوع (تولیدی،خدماتی،تجاریو...) خودرامشخصنمائیدنوعمالکیتحقوقیآنرامشخصنمایید. سرمایهموردنیازکسبوکارخودراازچهمنابعیتأمینمیکنید؟اطلاعاتمالیمهمازوضعیتگذشتهوبرنامهریزیبرایآیندهازقبیلدرآمد،سودخالص،داراییهاوتعدادونوعسهامرامشخصنمایید.

پسازمطالعۀنمونهزیر،خلاصهمدیریتیطرحخودراتهیهنمایید.

 

موضوکسب وکارطراحی لباس نوزاداست.ما لباس هارابنابرنوع سليقه افرادجامعه طراحی ميکنيم که موردعلاقه انهاباشدوازرنگ هايی استفاده ميکنيم که برای نوازدهامناسب باشدوکمی طرحاورنگ هابايدبچه گانه باشد.هداف شرکت اين است که لباس نوزادرادرطرحاورنگ های مختلف اماده وتوليدکندودرخدمت افرادجامعه قراردهيم. دراينده شايدبتوانيم اين شغل راگسترش دهيم ونيروی کاربيشتری استخدام کنيم که کارهارابهتروسريع ترانجام دهند.وازرقبای خودبتوانيم خودرابالاتربکشيم وتوليداتمان ازانهابهترشود.تيم کاری توليدی است که خدمات رادراختيارمردم جامعه قرارميدهند.درگذشته کمی وضعيت مالی توليدی ماخوب نبوده است اماحالاودراينده بابرنامه ريزی دقيق ميتوانيم وضعيت مالی راکنترل نماييم.

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

 

3- تجزیه و تحلیل صنعت

الف- تجزیه و تحلیل محیطی

·         محیط کسب و کار

آیاخدماتلازمبهمنظورپشتیبانی  عملیاتتولیددرمنطقهوجوددارد؟(دفاترحقوقی،عرضهکنندگانموادمصرفیو...) آیاخدماتوزیربنایمناسببرایکارکنانوخانوادههایآنهاوجوددارد؟(محلاسکان،فروشگاه،مدرسهوبیمارستان) چهروشهایحملونقلیدردسترساست؟آیامحلاستقرارکسبوکارشماازنظرضوابطزیستمحیطیمناسباست؟

....................................................................................................................................................................................................................بله.وجوددارد.خدماتی.ازجمله.سالن.نهارخوری.که.همه.کارکنان.میتوانندازانجااستفاده.کنند.ومحل.اسکان.هم.برای.بعضی.ازکارکنان.که.محل سکونتشان.تامحل.کاردوراست..درانجامی.مانند........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

·         فرهنگ (اعتقادات مذهبی، فرهنگ مصرف، آداب و رسوم)

آیابافرهنگ(ارزشها،باورها،اعتقاداتمذهبی،فرهنگمصرف) منطقهایکهکسبوکارشمادرآنقرارداردآشناییدارید؟آیافرهنگمنطقه،کالاهایتولیدشده/خدماتارائهشدهشمارامیپذیرد؟آیافرهنگمنطقهمانعایجاد،توسعهوترویجبخشهاییازکسبوکارشمامیشود؟بررسینمایید. آیامیتوانیدبدوندرنظرگرفتنموانعفرهنگیموجود،کسبوکارخودراراهاندازینمایید؟

.....................................................................................................................................................................................................................بله..طراحی.لباس.نوزادچیزی.هست.که.همه.باان.اشنايی.دارند.وهمه.ازان.استفاده.میکنندهمه.باان.اشنايی.دارند.بله.می.پذیرندچون.همه.ان.رالازم.دارند.خیرمانع.نمی.شودچون.بایدلباس.نوزادتوليدشود.بله.ميشودفقط.بایدطرح.هايی.که.برای.لباس.نوزاددرنظرگرفته.ميشودبافرهنک.ماهمخوانی.داشته.باشدوطرح.های.ان.برگرفته.ازطراحي.های.غربی.نباشد....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

·         اقتصاد

درراهاندازیکسبوکارخودتاچهحدبهعواملیازقبیلعلاقهمندیمشتریان،سطحدرآمدآنهاونحوهدسترسیشانبهمحصولاتخودتوجهکردهاید؟آیاتوانخریدمشتریانخودرادرنظرگرفتهاید؟آیامحصولاتشماباتوانخریدمشتریانتانمتناسبمیباشد؟تأثیرتغییراتاقتصادیمانندتوانخرید،مالیات،نرخارزو... رادرکسبوکارخودمشخصنمایید.

.........................................................................................................................................................................................................................خيلی.بايدتوجه.شودچون.چیزی.که.موردقبول.مشتری.نباشدانرانميخرند..بله.قيمت.لباس.ها.طوری.درنظرگرفته.شودکه.همه.توان.خریدانراداشته.باشند...تاثيرچندانی.نداردزيرالباس.نوزادچیزی.است.که.برای.همه.لازم.میشود.وبايدقيمت.ان.طوری.باشد.که.همه.توان.خريدن.انراداشته.باشند.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         تغییرات جمعیتی

تغییراتجمعیتیماننداندازهجمعیت،توزیع،ترکیب،اشتغال،سطحتحصیلاتودرآمدآحادجمعیتیچهتأثیریبرکسبوکارشمادارد؟آیاتأثیرچالشهایجمعیتیایرانمانندتراکمزیادجمعیتدرسنینجوانی،مهاجرتواشتغالرابررسینمودهاید؟تغییراتجمعیتیچهفرصتهاومخاطراتیرابرایکسبوکارشمابههمراهخواهدداشت؟

...................................................................................................................................................................................................................بايدتاثيرداشته.باشدچون.مابنابرنيازجامعه.لباس.توليدمیکنيم.وهرچه.جمعيت.زیادشودتوليدلباس.هم.بايدزيادترشود.کارمافقط.مخصوص.لباس.نوزادتنهانيست.برای.سنین.مختلف.است.وهرچه.سنین.بچه.هابالاتررودکارماسخت.تراست.چون.لباس.بایدموردعلاقه.بچه.هاهم.باشد.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب- تجزیه و تحلیل بازار

·         اندازه بازار و نرخ رشد

اندازهبازارونرخرشدبازاررامشخصنمایید. تخمینهاوبرآوردهایرشدرابااستفادهازعواملیهمچونروندصنعت،تأثیرفناوریهایجدید،روندهایاقتصادی،اجتماعی،سیاستهایدولتونیازهایمشتریانانجامدهید.

..................................................................................................................................................................................................................همواره.باتغییراتی.که.درصنعت.وفناوری.هابه.وجودامده.نرخ.محصولات.تغییرکرده.وبه.همین.دلیل.نیازهای.مشتریان.بیشتروقدرت.خریدانها.کمترمیشود...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

·         بررسی روند بازار

بازارمحصولاتخودرابررسینمایید. آیااینبازاردرحالرشداستیاروبهتغییراتمیرود؟آیابازارشماپتانسیلرشدوتوسعهرادارد؟شاخصهایفناوریمؤثربربازارکدامند؟عواملفصلیمؤثردربازارکدامند؟قوانینومقرراتمؤثربربازارکدامند؟

...................................................................................................................................................................................................................هرچه.نیازمشتریان.افزایش.پیداکندبازاراین.محصول.روبه.رشداست.باتوجه.به.عوامل.فصلی.دربازارتغییراتی.به.وجودمی.ایدمثلازمستان.بایدلباس.گرم.به.بازارارائه.شود.قوانین.ومقرراتی.وجودنداردفقط.بایدباتوجه.به.اندازه.نوزادلباس.طراحی.ودوخته.شود........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

·         ساختار بازار

نوعبازارمحصولاتخودرا(انحصاری،رقابتی،بینالمللیو...) مشخصنمایید.

فعالانموجوددربازار(واحدهایصنعتی،واردکنندگان،تولیدکنندگان) راشناسایینمایید. عواملکلیدیموفقیتدربازارکدامند؟آیاتجزیهوتحلیلSWOTرابرایورودبهبازارانجامدادهاید؟

..................................................................................................................................................................................................................رقابت.دربین.محصولات.بسیارزیاداست.وجودرقابت.دربین.فروشندگان.مجصول.باعث.موفقیت.انها.میشود.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

·         بررسی رقبا

رقبایمستقیموغیرمستقیمشماچهکسانیهستند؟تهدیداتاحتمالیراکهممکناستازجانبآنهابهشمابرسدکدامند؟برتریهاوکاستیهایرقبایشمادرزمینههاییمانندمدیریت،شبکهتوزیع،منابعمالی،مزایایقیمتومواردیازاینقبیلچیست؟وضعیترقبایخودرادرآیندهمشخصنمایید. آیامیتوانیدبازاررقبایخودراتصاحبکنید؟درموردنحوهانجاماینکارتوضیحدهید.

...................................................................................................................................................................................................................کسانی.هستدکه.انهاهم.طراحی.لباس.نوزاد.دارند.کاهش.قیمت.محصول.برای.جذب.مشتری.بله.میشودتصاحب.کردچون.اگرکارتولیدی.لباس.ماخوب.باشدهمه.مردم.ازان.تولیدی.خریدمیکنند............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................

·         تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا

. میزانوارداتمحصولرابهتفکیکاقلاموطیسالهایگذشتهبررسینمایید. عرضهکنندگانرابرحسبپارامترهایمناسب(ظرفیتتولید،حجمفروش،نوعمحصول،کیفیتمحصول،فاصلهجغرافیایی،نوعتولیدومیزانتبلیغات) تقسیمبندیکنید. عرضهرابرحسبطرحهایدردستاجرا،پیشبینیزمانبهرهبرداری،ظرفیتهرکدامومواردیازاینقبیلپیشبینینمایید. روندتقاضارادرگذشتهبررسیوتحلیلنمایید. میزانتقاضاراپیشبینینمایید.

..................................................................................................................................................................................................................درگذشته.تقاضای.تهیه.لباس.بیشتربوده.اماامروزه.باتوجه.به.کم.شدن.تولدنوازادتقاضاکمتراست.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

·         بررسی فرصت صادرات و واردات محصول

میزانوارداتوقیمتمتوسطمحصولوارداتیوناممحصولداخلیرادرصورتیکهدرکشورموجودباشد،(در3 سالگذشته) مشخصنمایید.

سال ...138

سال ...138

سال ...138

واحد اندازه گیری

نام محصول

قیمت واحد تولید داخل

قیمت واحد واردات

مقدار واردات

قیمت واحد تولید داخل

قیمت واحد واردات

مقدار واردات

قیمت واحد تولید داخل

قیمت واحد واردات

مقدار واردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیابهبازارجهانیوصادراتفکرمیکنید؟برنامهشمابرایورودبهبازارجهانیچیست؟

.................................................................................................................................................................................................................. بله.برنامه.این.است.که.کارخودراگسترش.دهیم.وطراحی.های.بهتری.انجام.دهیم.که.برای.ورودبه.بازارجهانی.ارزش.داشته.باشد................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         بررسی قیمت

آیاقیمتمحصولاتباارزشموردانتظارمشتری  یکساناست؟قیمتمحصولاتخودراباتوجهبهمواردیازقبیلکیفیت،محلومنطقهکسبوکارو... درسالهایگذشتهمقایسهوتحلیلکنید. قیمتمحصولاتخودرابراساستولیدکنندگانویاارائهکنندگانخدماتمقایسهوتحلیلکنید. روندتغییراتقیمتمحصولرابررسیوتحلیلنمایید.

.................................................................................................................................................................................................................. بله.بایدباقیمتی.که.مشتریان.انتظاردارند.یکسان.باشد.قیمت.محصولات.باتوجه.محل.کسب.وکارتغییرمیکند......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

 

ج- تجزیه و تحلیل فنی

رویههایتولید(وضعموجود)

رویههایتولیدخودرامشخصنمایید. آیاشرکت/ سازمانشمابارویههایبرترموجوددرصنعتآشناییدارد؟رقبایشماازچه  روشهاییبرایتولیدمحصولاتخوداستفادهمینمایند؟آیاروشهایموجودبرایتولیدمحصولاتشمامناسبمیباشند؟آیاشرکت/ سازمانشماروشتولیدیاروشهایتولیدمنحصربهفردورقابتیبرایتولیدمحصولاتخوددارد؟

.................................................................................................................................................................................................................. رقبامثلاازروش.هایی.مانندطراحی.بهتر.جنس.پارچه.ای.که.میخواهدتولیدشوداستفاده.میکنند.بله.چون.تولیدمحصولات.بایدباروش.هایی.که.هست.تولیدشود.................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         تکنولوژی تولید

آیاتکنولوژیموردنیازشمادردسترساست؟آیاهزینهتهیهآنبالاست؟آیابرنامهمشخصیبرایتهیهتکنولوژیموردنیازخوددارید؟مشخصاتتکنولوژیمودرنظرشما(داخلی/ خارجی،ظرفیت،تأمینقطعاتومواداولیه) چیست؟عمرتکنولوژیفعلیخودراچگونهپیشبینیمیکنید؟عمرآندرمقایسهباتکنولوژِهایموجودچگونهاست؟فرآیندتولیدمحصولخودرادراینتکنولوژیشرحدهید. آیامیتوانتکنولوژیدیگریرابهراحتیجایگزینتکنولوژیموجودکرد؟دانشفنیوپتانسیلنیرویانسانیموجودرادربکارگیریتکنولوژیموردنظرخودبررسینمایید.

.................................................................................................................................................................................................................. .بله.به.راحتی.میتوان.به.ان.دسترسی.پیداکرد.وهزینه.تهیه.ان.هم.انقدربالانیست.که.نتوان.انراتهیه.کنیم................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

4 – دورنمای شرکت/ شرح کسب و کار

·         معرفی شرکت

مالکیتکسبوکارشمابهچهصورتیاست؟(شخصی،مشارکتیو...) نوعکسبوکارشما(تولیدی،خدماتیو...) چیست؟تولیداتیاخدماتشماچیست؟

.................................................................................................................................................................................................................. .شخصی.است.نوع.کسب.وکارتولیدی.است.طراحی.لباس.نوزاد........................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         سرمایه گزاران و سهامداران اصلی:

سرمایهگزارانوسهامداراناصلیدرکسبوکارشماچهکسانیهستند؟

.................................................................................................................................................................................................................. کسانی.هستندکه.شرکت.ها.وتولیدی.های.بزرگ.دارند.وروی.این.کارهاسرمایه.گذاری.میکنند....................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         دیدگاه/ چشم انداز

وضعیتوموقعیتشرکت/ سازمانخودرادرمحیطآیندهبهچهصورتیمیبینید؟درموردموقعیتموردانتظارخودوآنچیزیکهشرکت/ سازمانشمادرآیندهمیخواهدبهآنبرسد،توضیحدهید.

.................................................................................................................................................................................................................. دراینده.میتوان.این.کارگاه.کوچک.راگسترش.داد.ومیتوان.دراینده.یک.طرحان.بزرگ.لباس.نوزادشوم.چون.خیلی.به.این.شغل.علاقه.دارم................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         مأموریت

شرکت/ سازمانشمابهچهنیازیپاسخمیدهد؟بهچهروشیبهنیازهایمشتریانپاسخمیدهید؟چهچیزیشمارامنحصربهفردیامتمایزمیسازد؟

.................................................................................................................................................................................................................. .به.نیازجامعه.که.نیازبه.لباس.نوزاددارند.باطراحی.های.بهتر.وطراحی.های.موردقبول.جامعه.طراحی.هایی.که.مردم.بیشترانهارامیخرند................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         اهداف اصلی

کسبوکارشمابرایکسبموفقیتبهچهاهدافیبایدبرسد؟تعریفموفقیتدرکسبوکارشماچیست؟

.................................................................................................................................................................................................................. ..موفقیت.یعنی.اینکه.کارهاوطراحی.هایی.انجام.دهم.که.موردقبول.جامعه.باشد.وقتی.انها.ازاین.طراحی.هاخوششان.بیایدبه.ماروحیه.داده.میشودکه.کارخودرابهترانجام.دهیم............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

 

·         راهبردها (تولید/ فروش/ خدمات)

کسبوکارشماچگونهراهاندازیوادارهخواهدشد؟کسبوکارشماچگونهرشدخواهدکرد؟راهبردهایدسترسیبهاهدافاصلیچیست؟

.................................................................................................................................................................................................................. کسی.که.اینکارراازاول.به.عهده.میگردبایدتااخرانرااداره.نماید...باهمکاری.دقيق.افرادباعث.ميشودکارمارشدکنند........................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         برنامه ها

برنامههایخودرابرایتحققراهبردشرکت/ سازمانشرحدهید.

.................................................................................................................................................................................................................. .کارخودراگسترش.دهم.ویک.شرکت.تولیدکننده.طراحی.لباس.نوزادبزرگ.بازکنم..................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5_ معرفی محصولات (کالا/ خدمات)

·         معرفی محصول

ناممحصولاتخودراذکرنمایید. محصولاتشماچهخصوصیاتوویژگیهاییدارند؟مواردمصرفمحصولاتشماچیست؟برایمعرفیمحصولاتخودبهمشتریانازچهروشهاییاستفادهمیکنید؟

.................................................................................................................................................................................................................. ..لباس.نوزاد.بایدازرنگ.هاوطرحایی.که.برای.نوزادان.متناسب.است.استفاده.شود.پارچه.هایی.که.نرم.ولطیف.باشدکه.پوست.بچه.هارااذیت.نکند.......ازکارهای.تبلیغاتی.که.همه.مردم.انراببینند.واستفاده.ازشعارهای.مختلف.برای.جذب.مشتری.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         مزیت های رقابتی محصولات

خصوصیاتوویژگیهایبارزونوآورانهمحصولاتقابلارائهشماچیست؟محصولاتسازمانشمانسبتبهمحصولاتمشابهچهبرتریهاویاکاستیهاییدارند؟برایکسبمزیترقابتیدرتولیدکالاهایاارائهخدماتچهتدبیریاندیشیدهاید؟(قیمتپایین،کیفیتمحصول،انحصارمحصول) برایکسبشایستگیمحوریدرتولیدمحصولاتیاارائهخدماتچهتدبیریاندیشیدهاید؟

.................................................................................................................................................................................................................. طراحی.خوب.جنس.خوب.ارائه.ان.به.بازار.خیرتاحالاکه.کاستی.نداشته.است.بایدقیمت.راکمی.کمترازجاهای.دیکربگوییم.که.خریدمردم.هم.بیشترشود................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

معرفی آمیخته بازاریابی محصولات

آیابرایتولیدکالایاارائهخدماتیجدیدبهمشتریانبرنامهایدارید؟برایتوزیعکالاهایاارائهخدماتخودچهشیوههاییرابهکارمیگیرید؟آیابرنامهایبرایتبلیغمحصولاتخوددارید؟برایتبلیغمحصولاتخودازچهروشهاوکانالهاییاستفادهمیکنید؟قیمتمحصولاتخودرابهچهشیوهایتعیینمیکنید؟

.................................................................................................................................................................................................................. برای.توزیع.کالاها.بایدیک.ماشین.دردسترس.باشدکه.بتوانیم.کالاهاراراحت.تربه.بازارارائه.کنیم.ازروش.های.تبلیغاتی.وشعارهای.مختلف................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

 

6_ برنامه عملیاتی و تولید

·         فناوری و روش تولید مناسب

تکنولوژیموردنیازبرایتولیدمحصولخودرامشخصنمایید. روشتولیدخودراشرحدهید. آیاتکنولوژیوروشتولیدیراکهبرگزیدهایدباتوانمالی،شرایطمحیطی،تغییراتآیندهتکنولوژی،سیاستهایدولت،محیطزیستوشرایطاقتصادیمطابقتدارد؟آیادرجهوابستگیتکنولوژیموردنیازخودرابهمنابعخارجیدرنظرگرفتهاید؟

.................................................................................................................................................................................................................. .تکنولوژی.مخصوصی.ندارداستفاده.ازدستگاه.های.جدیدوخاص............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         مراحل و فر آیند تولید

فرآیندتولیدخودرابراساسروشتولیدموردنظرخود،شرحدهید.

مراحلتولیدوساختمحصولاتوجریانورودمواداولیهاصلیتامرحلهبستهبندیمحصولاتراتشریحنمایید. درموردعواملیمانندنیرویانسانی،مواداولیهوتکنولوژیدردسترسکهبرفرآیندتولیدشماتأثیرگذارند،توضیحدهید.

.................................................................................................................................................................................................................. اول.انتخاب.پارچه.موردنظربعدطراحی.طرحی.که.قراره.روی.پارچه.بیایدوازهمه.مهمترانتخاب.رنگ.مناسب.ودراخرهم.نیروی.انسانی.است.که.انراتولیدمیکنندوبه.بازارمی.اورند...............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         نمودار فرآیند تولید

فرآیندتولیدمحصولاتخودرادرقالبنموداریاجدول(همراهبانامدستگاه،مواداولیهمورداستفاده،نیرویانسانیموردنیازوزمانهرمرحلهازتولید) رسمنمایید.

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         برآورد منابع تولید مورد نیاز برای یک سال

در جدول زیر پس از فهرست کردن منابع، مقدار لازم برای هر محصول را در جدول بنویسید.

 

عنوان محصول

                                 منابع تولید                     

 

مواد اولیه مستقیم

 

مواد اولیه غیر مستقیم

 

نیروی کار مستقیم

 

نیروی کار غیر مستقیم

 

خدمات فنی

 

ساختمان

 

ماشین آلات

 

تأسیسات

 

وسایط نقلیه

 

امکانات ارتباطی

 

انرژی

 

سایر موارد

 

·         روش و محل تأمین منابع تولید

 

سایر اطلاعات

 

 

خرید وتملک/ اجاره

تأمین از

روش و محل تأمین

منابع تولید                        

خارج

داخل

پارچه موردنيازازتهران واردميشود

 

 

داخل

تهران

 

·         مواد اولیه و بسته بندی

دارند؟نحوهتحویلمواداولیهبهچهصورتیاست؟میزاندسترسیبهمواداولیهبهچهمیزاناست؟نحوهمواداولیهمورداستفادهشمادرتولیدچهمشخصاتوویژگیهاییانبارشدنمواداولیهوموادبستهبندیبهچهصورتیاست؟

.................................................................................................................................................................................................................. ...مواداولیه.راازیک.شرکت.بزرگ.که.کارش.همین.هست.سفارش.میدهیم.وانهامواداولیه.رابه.ماتحویل.میدهند.................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

هر یک از بخش های عملیاتی  و تولیدی شرکت/ سازمان به چند نفر پرسنل نیاز دارد؟ مهارت و تحصیلات پرسنل باید در چه سطحی باشد؟ هزینه های پرسنل به تفکیک گروه های کاری چقدر است؟

متوسط حقوق و مزایای پرداخت سالیانه

متوسط حقوق و مزایای ماهیانه

تعداد نفر

تخصص یا تحصیلات

عنوان پست سازمانی

ردیف

 1200000+300000عيدی

 10000000

 يک نفر

 فوق ذيپلم طراحی لباس

 برش کار

1

102000000+300000عيدی

 850000

 يک نفر

 ديپلم

 ميان دوزکاروسردوز

2

 9000000+3000000عيدی

 750000

 يک نفر

 ديپلم

 وسط کاروبخار

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

جمع کل

 

·         پلان چیدمان پرسنل را در کنار ماشین آلات رسم نمایید.

 

 

 

 

·         برنامه کنترل کیفیت

کیفیتمحصولخودراچگونهارزیابیمیکنید؟چهروشهاییرابرایکنترلکیفیمحصولخوددرنظرمیگیرید؟مراحلیراکهبرایکنترلکیفیتمحصولخودطیخواهیدکرد،توضیحدهید. آیااستانداردهایکیفیتجهانیرادرتولیدمحصولخوددرنظرمیگیرید؟

.................................................................................................................................................................................................................. کیفیت.محصول.راباتوجه.نوع.کاروطرح.ورنگ.موردنیازارزیابی.میشود............................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         برآورد فضای مورد نیاز طرح

بهچهمیزانفضابرایبخشهایتولیدوعملیاتنیازدارید؟فضایموردنیازبرایبخشهایاداری،رفاهیوکارگریرامشخصنمایید.

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

·         برآورد امکانات و تأسیسات مورد نیاز طرح

مبلغ کل

سایر هزینه های مربوطه

بهای کل

بهای هر متر مربع

نحوه خرید یا واگذاری

متراژ خریداری شده

متراژ مورد نیاز

تاریخ

ردیف

باقیمانده

پرداخت شده

 1000000

 1100000

 100000

 1000000

 12500

 استیجاری

 -

 80متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسطیح و محوطه سازی

قیمت کل

قیمت هر متر یا متر مربع

متراژ مورد نیاز

شرح عملیات

 

 

 

تسطیح و خاک برداری

 

 

 

دیوارکشی

 

 

 

خیابان کشی

 

 

 

جدول بندی

 

 

 

فضای سبز

 

 

 

پارکینگ

 

 

 

روشنایی محوطه

 

 

 

جمع

                                                                   

                                                                    ساختمان ها

ملاحظات

هزینه کل

هزینه هر متر مربع

مصالح مورد نیاز

متراژ

تعداد

نوع ساختمان

ردیف

 

 

 

 

 80متر

 1

ساختمان تولیدی 

 1

 

 

 

 

 

 

ساختمان اداری 

 2

 

 

 

 

 

 

ساختمان رفاهی 

 3

 

 

 

 

 

 

انبار مواد اولیه و قطعات یدکی 

 4

 

 

 

 

 

 

انبار کالای ساخته شده 

 5

 

 

 

 

 

 

ساختمان پست برق 

 6

 

 

 

 

 

 

ساختمان نگهبانی 

 7

 

 

 

 

 

 

ساختمان مسکونی 

 8

 

 

 

 

 

 

سایر... 

 9

 

 

 

 

 

 

جمع کل 

 

 

 

ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی

هزینه کل(میلیون ریال)

هزینه واحد (هزار ریال)

تعداد

اقلام مورد نیاز

ردیف

 1200000

 1200000

 1عدد

اتوبخار                         

 

 

 

تأسیسات

ردیف

شرح تأسیسات

تعداد/ مقدار (ریال)

مصرف سالیانه

هزینه یک واحد (ریال)

هزینه کل

هزینه حمل و نصب

جمع کل (ریال)

ملاحظات

1