پروژه و تحقیق رایگان - 633

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق در مورد راهکارهایی جهت ارتقاءسلامت وبهداشت روانی دانش آموزان

بازديد: 495

 

 

« به نام خالق زیبایی ها »

 

 

 

راهکارهایی جهت

 ارتقاءسلامت وبهداشت روانی 

دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    شماره صفحه

 

چكيده                                                                                           الف

تشكروقدرداني                                                                               ب

مقدمه                                                                                            1

طرح مسئله وتوصيف وضعيت موجود                                             3

گردآوري اطلاعات (شواهد1)                                                                9

تجزیه وتحلیل وتفسيرداده ها                                                       12

انتخاب راه حل جدید                                                                              13

چگونگی اجرای راه حل های جدید ونظارت بر آن ها                    17

گردآوري اطلاعات (شواهد2)                                                              24

ارزيابي تأثیراقدام جدیدوتعیین اعتبارآن                                      26 

تجدیدنظرونتایج                                                                                     29

پیشنهاد ها                                                                                    32 

پیوست ها:فرم وجدول ها                                                                     34      

منابع ومآخذ                                                                                 39

 

 

 

چکیده :

الف:

درپژوهش انجام شده، مسئله ی موردنظر،درخطربودن بهداشت وسلامت روانی دانش آموزان به دلیل فشارهـای روانی ناشی ازشرایط نامطلوب اقتـصادی،فرهنـگی وخانوادگی دانش آمــوزان یکی از د بستا نهایدخترانهی ناحیه ی4شیرازمی باشد.مدرسه ی موردنظردربافت قدیم شیرازواقع شده وتقریباٌنیمی ازدانش آموزان افغانی می باشند.دانش آموزان افغانی وایرانی هریک مشکلات خاص خودرادارابوده به گونه ای که نیازهای عاطفیوروانی آنان درمحیط خانواده ،درحد مطلوب ارضاءنشده وبهداشت روانی آنان را درمعرض آسیب قرارداده است .

باتوجه به این که تعارضات ،اختلالات ونابسامانیهای روانی درسنین کودکی زمینه سازپیدایش مشکلات اجتماعی وبیماریهای مختلف جسمی وروحی درآینده خواهدبودوبادرنظرگرفتن این مطلب که توجه به سلامت روانی کودکان یکی از اهداف وویژگیهای آموزش وپرورش است؛ بنابراین برای  داشتن افرادی سالم وکارآمد وجامعه ای توسعه یافته وموفق ،به ویژه درجوامع امروزی ،توجه به سلامت روانی افراد،حائزاهمیت فراوان است.

بادرنظرگرفتن شرایط خاص دانش آموزان وباتوجه به اطلاعات جمع آوری شده درباره ی  مسئله ی موردنظرکه ازطریق مصاحبه باهمکاران واولیاءدانش آموزان ،مشاهده ی رفتاردانش آموزان اسنادومدارک وهمچنین مطالعه ی کتب ،مجلات ومقالات آموزشی وپژوهشی ومراجعه به اینترنت گردآوری وتهیه شده بود،راه  حل های متفاوتی انتخاب واجراگردید. باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده وبادرنظرگرفتن جنسیت وعلایق دانش آموزان، ازفعالیتهای خلاقانه وهنری وبرخی از اقدامات مکمل جهت حل مسئله ی موردنظراستفاده گردیدواقداماتی نیزجهت افزایش آگاهی والدین دراین زمینه انجام گرفت.

مدارک وشواهدموجود،دلالت براثرات مثبت وسازنده ی این روشهاداشت. لذا ازاین روشهاتاپایان سال تحصیلی ،به طورمستمروفعال استفاده گردیدوتصمیم گرفته شد که تجارب موفق این پژوهش دراختیارسایرین نیزقرارداده شود.همچنین مقررشد درسالهای آتی نیزاین روشهاوفعالیتهای هنری دیگر،باتوجه به فواید بی شمارآنهاازجمله تاثیردرسلامت روانی دانش آموزان، ازابتدای سال تحصیلی مورداستفاده ی من وسایرهمکارانم درمدرسه قراربگیرد.

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

واژه های کلیدی :نیازهای عاطفی وروانی ،شرایط نامطلوب خانوادگی ،بهداشت روانی ،فعالیتهای خلاقانه وهنری، اقدامات جانبی ومکمل  نشاط آور      

 

 

مقدمه :

خانواده يكي از اساسي ترين نهادهاي اجتماعي است كه در مراحل اوليه ی رشد كودك ، مهد پرورش وي به شمار مي آيد وبروز هر گونه مشکل ونابسامانی در خانواده ، تأثير مخربي درسلامت روانی فردخواهدداشت. خانواده مي تواند ويژگي هاي مثبت و سازنده يا منفي و مخرب در كودكان به وجودآورد؛اما  آن چه مهم است آگاهي والدین از ويژگي ها ونیازهای جسماني ، عاطفي و رواني كودكان و برخورد صحيح و منطقي با اين ويژگي ها و نياز ها است .

اگر بعضي از اولياء در تربيت فرزندشان احساس ضعف و ناتواني مي كنند و ناباورانه در مي يابند كودك يا نوجوانشان دچار مشكل شده ، ناسازگار است ، افسرده ، منزوي و گوشه گير شده، تمايلي به ادامه ی تحصيل ندارد ، نمي تواند با ديگران رابطه ی سالمي برقرار كند و يا دچارسایر مشكلات عاطفي ، رواني و تربيتي شده ؛در بسياري از مواقع بايد علت بروز مشكل را در روش تربيتي خود جستجو نمايند .

همچنین درپرداختن به آموزش وپرورش وبهداشت روانی،دوران کودکی نقش حساس وتعیین کننده ای دارد؛زیرااولا این دوران ازسوی روان شناسان وصاحبنظران تعلیم وتربیت، به عنوان برجسته ترین مرحله درتکوین شخصیت انسان شناخته شده است. ثانیا وجود تعارضات،اختلالات ونابسامانی های روانی دراین سنین راازعوامل اساسی دربروز مشکلات و بیماری های مختلف درسراسر زندگی دانسته اند.بنابراین خانواده ومدرسه به عنوان اولين مربيان كودك در شكل گیری شخصيت، چگونگي رفتاروسلامت روانی او مهمترين نقش را دارا هستند و اگروالدین دراین امرمهم   مرتكب خطا شوند ، نه به علت قصور و كوتاهي آنان ، بلكه در اغلب مواردبه علت عدم آگاهي از  روشهاي صحيح تربيتی است .

بهداشت روانی مستلزم بهره گیری ازشرایط،عوامل وروشهایی مناسب است که دراین میان فعالیتهای خلاقانه و هنری نقشی درخورتوجه دارد. نقش هنر درحفظ،سلامت وپیشگیری از اختلالات روانی برعواملی چون مواردزیرمبتنی است:

- پاسخ به نیازهای روانی کودک.

- ایجادشرایط مناسب جهت اشتغال به فعالیتهای خلاق وهنری وبهره مندی ازتأثیرات سازنده ی آن(دراین خصوص می توان به پالایش روانی وکاهش فشارهای هیجانی دراثر بیان مشکلات اشاره داشت.)

بنابراین لازم است متناسب باویژگی هاونیازهای دانش آموزان وباتوجه به اثرات سازنده ی هنر،درحدضرورت ازفعالیت ها وبرنامه های هنری درمدرسه وحتی خانه استفاده نمودواز تأثیر فوق العاده ی آن درسلامت وبهداشت روانی کلیه ی افراد،به ویژه کودکان بهره جست. 

 

 

 

طرح مسئله و توصیف وضعیت موجود:

معاونآموزشییکیازدبستانهایدخترانهیناحیه یچهارشیرازودارای 18سال    سابقه ی  خدمتدرآموزشوپرورشمیباشم.پسازگذراندنسال هایاولیه یخدمتخوددرروستاهاومناطقمحروم،با10سالسابقهیتدریسدرمدارسنمونهمردمیوفرهنگیانو2سالمأموریتدرمدارسخارجازکشور،ایناولینسالیاستکهبهعنوانمعاونآموزشییکدبستاندخترانهبا 230دانشآموزمشغولخدمتهستموایندرحالیاستکه 7سالاخیررادرمدرسهیفرهنگیان،آموزگاردانشآموزانپسربودهام.ایجادتغییردرمحیطکاروجنسیتدانشآموزانومتفاوتبودنشرایطبهداشتی،خانوادگی،  اقتصادیوفرهنگیآناندرمقایسهبادانشآموزانمدارس 12سال اخیر،برای من دور از انتظاروتا حدودی مشکل آفرین بود.

مدرسه ی ما در بافت قدیمی شهر شیراز واقع شده،دو نوبته است و نوبت مخالف آن نیزمدرسه ی  راهنمایی دخترانه می باشد.114نفراز دانش آموزان مدرسه ملیت افغانی داشته وبقیه(116نفر) ایرانی هستند.ازدانش آموزان افغانی 54نفرشیعه و56نفراهل تسنن بوده وتمام   دانش آموزان ایرانی نیز مذهب شیعه دارند.

دانش آموزان افغانی،به علت مها جرت ازکشورشان، مشکلات خاص خود را داشته وزندگی باثباتی نداشتند.بیشترآنان بدون وجود پدروتنها باسرپرستی مادر،در خانه های بسیار کوچک و یا حتی فقط در یک اتاق اجاره ای با تعداد تقریبی5تا8بچه زندگی می کردند.پدر 25نفرازاین     دانش آموزان آنها را ترک کرده و به کشور افغانستان رفته اندوخانواده ی آنهادیگرامیدی به بازگشتشان ندارند.حدود27نفر از دانش آموزان افغانی نیز،خانواده ی آنها چندین سال است که هیچ اطلاع دقیقی از سلامتی ومحل زندگی پدران خود نداشته ومادران برخی ازاین دانش آموزان دراظهارات خوداحتمال مرگ آنها ویاازدواج مجددشان را در ایران یا افغانستان بیان می دارند وسالهاست که درانتظاربازگشت آنهابه سر می برند.

64دانش آموزافغانی دیگر نیز که باپدرومادر خود زندگی می کنند، وضعیت اقتصادی و خانوادگی مطلوبی نداشته وپدران ومادران آنها بی سواد یا کم سواد هستند(به جز15مورد)وبه همین دلیل ازمسائل تربیتی وآموزشی آگاهی کافی نداشته وازکمک نمودن به فرزندان خوددر  زمینه ی تحصیلی،تربیتی و...عاجزهستند.به طورکلی دوری ازوطن،فقرفرهنگی، مشکلات اقتصادی، بهداشتی وخانوادگی موجب بروز مشکلات جسمی ونابسامانیهای روانی برای دانش آموزان افغانی وخانواده های آنان شده بود.اکثریت آنان افسرده ودرون گرا،خجالتی وکم رو،نگران وناامیدبودند وفشارزندگی بردوش آنان سنگینی می کردودرعده ی محدودی نیزاین مشکلات به صورت پرخاشگری وناسازگاری جلوه گرشده بود.این دانش آموزان بااینکه در سنین کودکی بودند،اماازدنیای شیرین کودکی فرسنگهافاصله داشته وازلذت این دنیای پرشورو نشاط محروم بودند.ازنظردرسی نیز بیشترآنان وضعیت خوبی نداشته وتعداد کمی نیزسالهای گذشته درمدارس خودگردان  تحصیل می کرده وعده ای نیزیک یادوسال مردودی راتجربه کرده بودند.

البته بایداذعان داشت جداازسایرمسائل،زندگی درکشوری دیگربااختلافات زبانی ،فرهنگی، اجتماعی و...به طوریقین مشکلات خاص خودرادربرخواهدداشت.وامادرمورددانش آموزان ایرانی بایدگفت که آناننیزاکثراًازشرایطمطلوبـــیبرخوردارنبودند.12نفرازدانشآمـــوزان ایــرانی یتیم بوده وپدرخودراازدست داده بودند وسرپرستی آنهارامادرشان برعهده داشت که بامشکلات زیادی       روبه رووبرخی ازمادران آنهامجبوربه کاردربیرون ازخانه بودند.عده ای دیگرازدانش آموزان نیزبه دلیل جدایی پدرومادر،ازوجودیکی ازآنها بی نصیب بودندووالدین برخی ازآنان نیزمجدداًازدواج کرده واین دانش آموزان فقط بایکی ازوالدین حقیقی خودوبرخی نیزبه ناچارباناپدری یانامادری زندگی        می کردندکه باوجودفرزندان جدیدحاصل ازازدواج مجددپدران یامادران خود،مشکلات دوچندان  می شدکه مهم ترین آنها ،ارضاء نشدن نیازهای اساسی کودکان ازجمله نیازبه محبت وامنیت بوده  وآسیب پذیری روانی دانش آموزان رابه دنبال داشت.البته دونفرازدانشآموزاننیزپس ازجدایی پدرو مادر،بامادربزرگ خودزندگی می کردندوازوجودپدرومادرهردوبی نصیب بوده وگاه گاهی می توانستند والدینشان راببینند.

ازنظرتحصیلات بیشترپدران کم سوادبوده ومادران نیزاکثرا بی سوادبودند.ازنظرشغلی نیزاکثر پدران یابیکاربوده ویاشغلهای کذایی وموقت داشتندوبرخی نیزبه دلیل داشتن شغلهایی مثل بنایی وکارگری تنهادرفصول معینی ازسال،به کارمشغول بودند.متأسفانه درمواردی نیز مشکل اعتیاد پدران،وضعیت شغلی آنان رادچارمشکل ساخته وموجب ایجادوضعیت اقتصادی وبهداشتی نامطلوب درخانواده ونداشتن امنیت عاطفی وروانی برای دانش آموزان شده بود.تعداد فرزندان درخانواده های ایرانی به طورمتوسط 3تا5نفربود؛درحالیکه این کودکان درمحیط خانواده که جایگاه عشق وعطوفت وامنـیت است،ازبسیــاری ازحقوق خود درزنـــدگی محروم بـــوده ونیازهای جسمی، روحی، عاطفی،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی آنان درحد کافی ومطلوب برآورده نمی شد.(جدول وضعیت تحصیلی وخانوادگی دانش آموزان ومشاغل پدران ضمیمه ی گزارش می باشد)

متأسفانه تعدادمحدودی ازدانش آموزان ایرانی نیزبه دلیل وجودمشکلات متعددوازهم گسیختگی خانواده،سابقه ی ترک تحصیل یامردودی داشتندوحتی دوموردازدانش آموزان ایرانی دراواسط سال،به دلیل طلاق وجدایی پدرومادر،مجبوربه ترک تحصیل شدند. مشکلات موجوددرخانواده ها،باورنکردنی ودورازانتظاربودومتأسفانه تعدادزیادی ازدانش آموزان بااین مشکلات درگیربوده وازعواقب ناگوارآن رنج می بردند،به گونه ای که سلامت جسمی وروحی آنان درمعرض آسیبهای جدی قرارداشت.

اکثردانش آموزان به دلیل وجودمشکلات اقتصادی،فرهنگی وخانوادگی،ازنظرعاطفی وروانی نیز مشکلات بارزوچشمگیری داشتندکه نمود آن دررفتاربیشتردانش آموزان جلوه گربود.بسیاری ازدانش آموزان،شورونشاط کودکانه نداشتند.ساعات تفریح، آرام،بی تحرک وبدون توجه به دنیای اطراف خود،درگوشه ای ازحیاط می نشستند.درونگرا،افسرده،نگران وپریشان بودند.ارتباط اجتماعی ضعیفی داشتندوبرخی نیزدچارحالات عصبی وپرخاشگری بودند.

بسیاری ازاوقات،به دلیل اینکه مستقیما با مشکلات دانش آموزان وخانواده هادرگیر بودم،فرصت کافی جهت رسیدگی به مسائل آموزشی مدرسه رانداشتم؛به ویژه درابتدای سال تحصیلی که محیط مدرسه، دانش آموزان،خانواده هاومشکلات موجود برای من تازگی داشت وبه راستی مشاهده ی چنین مسائلی زجرآور وباور آنها بسیارسخت بود. بنابراین بایدتدابیری اندیشیده می شدتا باتوجه به مشکلات وشرایط موجودواهمیت مسائل عاطفی وروانی کودکان،علاوه برکمک به خانواده هانسبت به درک مسائل تربیتی،اقدامات مؤثری جهت ارتقای بهداشت روانی          دانش آموزان  انجام شود.

مسئله ی مورد نظر،یعنی در خطربودن سلامت روانی دانش آموزان راابتدا بامدیرمدرسه که شاهد نگرانیهای من دراین موردبود،مطرح نموده وسپس بامربی پرورشی،مربی بهداشت،مربی ورزش وسایرهمکاران خوددراین زمینه به بحث وتبادل نظرپرداختم وازآنها خواستم تجربیات ارزنده ی خودرادر اختیارمن قرارداده وجهت حل مشکل موردنظر،صمیمانه به یاریم بشتابند.

به ویژه ازهمکارانی که سابقه ی خدمت بیشتری دراین مدرسه داشته وشناخت وآگاهیشان ازدانش آموزان،خانواده هاومشکلات آنان بیشتربود،خواستم بانظرات وتجربیات ارزشمندخوددراین زمینه مرا بیشتریاری کنند.

اظهارات اولیه ی همکارانم، بیانگرمشکلات عدیده ی دانش آموزان درمحیط خانه وذکرموارد و مشکلات خاص بود. درآمد ناکافی و  تحصیلات کم والدین، ،بیکاری واعتیادبرخی از پدران ، ناآگاهی خانواده هاازشیوه های صحیح تربیتی واستفاده ی والدین از روشهای غلطی همچون تنبیه بدنی درتربیت فرزندان خود،ازتجربیات سودمند همکارانم بودوازنظرآنان این مسائل منجربه نابسامانی خانواده هاوایجاد فشارهای روانی بردانش آموزان می گردیدکه باید اقدامات اساسی   جهت کاهش فشارهای روانی دانش آموزان توسط مدرسه   انجام می شد.

بدین منظورتصمیم گرفتم با جدیت وپشتکاربیشتری ،زیروبم مسئله راسنجیده وباکسب آگاهی بیشتردرزمینه ی مشکلات موجودومشا هده ی دقیق تررفتاردانش آموزان وعلت یابی مشکلات رفتاری آنها ،بااتخاذ شیوه های مناسب، برای مشکل مورد نظرراه حل مناسبی پیداکنم وبادرنظرگرفتن شرایط  ویژه ی اولیاء دانش آموزان ووجودمشکلات مالی وعاطفی دربیشترخانواده ها وتحصیلات پایین پدران ومادران ،راهی پیداکنم که متناسب باشرایط موجوددرخانواده ها وامکانات مدرسه بوده ومستلزم صرف هزینه ی زیادبرای خانواده هانباشد وبه ارتقای بهداشت وسلامت روانی دانش آموزان کمک مؤثری بنماید وکمبود هاوکاستی های موجوددرمحیط خانواده راتاحدممکن جبران بنماید.به همین جهت باتوجه به اینکه رابط بهداشت روان مدرسه هم بودم، دراین زمینه اقدام به پژوهش نمودم .چراکه گفته اند «آب دریارااگرنتوان کشید، هم به قدرتشنگی بایدچشید.»

بدین جهت تمام توان وهمت خودرابه کاربسته وباهدف ارتقای بهداشت وسلامت روانی  دانش آموزان ،به سراغ کتب ،مجلات ،اینترنت ومقاله های مرتبط بامسئله ی موردنظررفتم تانسبت به موضوع آگاهی واطلاعات کافی کسب نمایم. همچنین تلاش کردم ازتجربیا ت مکتوب وغیرمکتوب دراین زمینه وکمکهمکاران خود استفاده کرده ومشاهدات دقیق تری ازوضع موجودداشته باشم تابتوانم راه حل مناسبی برای مسئله ی موردنظرانتخاب کنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری اطلاعات (شواهد1) :

باتوجه به مشکلات موجود،تصمیم گرفته بودم به طورجدی جهت کاهش فشارهای روانی دانش آموزان ،اقدام به پژوهش کرده وبایاری همکاران علاقه مندخودواتخاذشیوه های مناسب ومتنوعی که برای دانش آموزان ابتدایی جذاب ونشاط آورباشد،تغییرات مثبتی در زمینه ی بهداشت روانی آنان  ایجادنمایم.

درابتدامسئله رابامدیر،مربی پرورشی ومربی بهداشت درشورای مدرسه وسپس باسایر همکاران خود درجلسه ی شورای آموزگاران درمیان گذاشتم تاازنظرات،اطلاعات وبه ویژه تجربیات ارزشمندآنان دراین زمینه استفاده نمایم.دراین موردبه بحث وتبادل نظرپرداختیم وچون سه نفرازهمکاران بیش از هفت سال سابقه ی خدمت دراین مدرسه داشتند،تجربیات بسیارارزشمندی رادرزمینه ی مشکلات دانش آموزان، وضعیت اقتصادی وخانوادگی آنان وشناخت دانش آموزان مشکل دارارائه دادندکه بااستفاده ازآنهامی توانستم سریعتروآگاهانه تراقدام نمایم.

شرکت درطرح مدارس بانشاط،فعال ترنمودن صندوق مشاورمدرسه،برگزاری اردوهای تفریحی  وحتی اردوهای یک روزه درمدرسه،بانشاط نمودن مراسم صبحگاه واجرای فعالیتهای شادی آفرین واستفاده از بازیهای آموزشی درکلاس توسط آموزگاران ازنظرات ارزشمند همکاران من درزمینه ی حل مشکل موردنظربود.

رفتاردانش آموزان را،به ویژه درزنگهای تفریح، بادقت موردمشاهده قرارداده ومواردلازم رایادداشت می نمودم.به علاوه ازمعلمان درباره ی رفتار دانش آموزان درارتباط باوضعیت خانوادگی وتحصیلی دانش آموزان ومشاغل پدران درکلاس،پرس وجو کرده ومواردخاص راثبت می کردم.   همچنین پرونده ی تحصیلی وبهداشتی دانش آموزان، فرمهای مشخصات وسایرمدارک را موردبررسی قراردادم که  نتایج به دست آمده درجدول های شماره ی1و2و3 ضمیمه ی پژوهش گردیده است .

مشکل موردنظررادرجلسه ی انجمن اولیاومربیان نیزمطرح نموده ودراین موردبه بحث وتبادل نظرپرداختیم. رسیدگی بیشتربه وضع تغذیه وپوشاک دانش آموزانی که خانواده ی آنان دچارمشکلات مالی بودندواستفاده ازکمک افرادخیردراین زمینه،برگزاری جلسات آموزش خانواده درمدرسه،ترغیب دانش آموزان به شرکت درفعالیتهای مدرسه،تشویق نمودن دانش آموزانی که در فعالیتهای مدرسه مشارکت می نمایندواستفاده ازتشویق کلامی وغیرکلامی دراین زمینه ازنظرات باارزش اعضای انجمن اولیاو مربیان مدرسه بود.

ازدانش آموزان نیزدرموردفعالیتهای موردعلاقه ی آنان درمدرسه نظرخواهی گردیدکه نظر بیشترآنان ابتدا انجام کارهای هنری وسپس ورزشی بود. همچنین به منظورافزایش آگاهی خوددرزمینه ی مشکل موردنظرواقدامات مؤثردربهبودآن،کتب مختلف تربیتی، روانشناسی وروان درمانی رامطالعه نمودم.مجلات رشد آموزش ابتدایی ،پژوهشهاومقالات تربیتی درزمینه ی تأثیرفعالیتهای فوق برنامه،بازی وهنردر بهداشت روانی رانیزبه عنوان یک منبع ارزشمندوموثق مورداستفاده وبررسی قراردادم.از دوستان وهمکاران مطلع خوددرزمینه ی علوم تربیتی ویکی ازمربیان هنر نیز نظرخواهی کرده ونظرات ارزشمندآنان رایادداشت نمودم.به علاوه بامراجعه به اینترنت ومطالعه ی مطالب مرتبط بابهداشت روان، آگاهی خودرانسبت به مسئله ی موردنظرافزایش دادم.

 بدین ترتیب اطلاعات قابل توجهی درباره ی مسئله ی موردنظر جمع آوری گردیدکه به راستی منابع بسیارارزشمندی برای استفاده ی من به منظورکمک به سلامت وبهداشت روان   دانش آموزان بود. اطلاعات جمع آوری شده رابارهامطالعه کردم وهمکاران خودرانیزازآنهامطلع نمودم.سپس بادقت فراوان وبا کمک همکاران ،به ویژه مدیرمدرسه ،آنهاراموردتجزیه و تحلیل وبررسی قرارداده ،نکات مفیدوقابل اجرا رایادداشت نموده ودراین موردبه تفکروتعمق پرداختم تابتوانم راه حل مؤثروسازنده ای رامتناسب با  مسئله ی موردنظر،شرایط خانوادگی  نامطلوب   دانش آموزان وامکانات مدرسه انتخاب کرده وآن رابه مرحله ی اجرا درآورم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها:

بایاری همکاران خود ،به ویژه مدیرمدرسه که نسبت به مشکلات دانش آموزان آگاه وراهنمای خوبی برای من بود،اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه وتحلیل وبررسی نمودیم. دانش آموزان در محیط خانه با مشکلات زیادی دست به گریبان بودند که موجب ایجادفشارهای روانی زیادی برآنان می شد.

بررسی ها نشان می دادکه متأسفانه تعدادزیادی ازدانش آموزان بااین مشکلات درگیر بوده ودرمعرض آسیبهای روانی قراردارند.بنابراین انتخاب راهکارمناسب تاحدودی مشکل بود؛ زیراروشها باید به  گونه ای انتخاب می گردیدکه باتوجه به فرصت موجود،برای کلیه ی دانش آموزان قابل استفاده بوده وبه درس آنان لطمه ای نزند.به همین دلیل بایداززنگ تفریح،مراسم صبحگاه ونمازجماعت مدرسه در حد مطلوب استفاده کرده وبه کارهای گروهی دانش آموزان ویاری همکاران خود ،به ویژه آموزگاران، بیشترتوجه می نمودم.

بنابراین پس ازبررسی وطبقه بندی اطلاعات به دست آمده ازمنابع مختلف ،به این نتیجه رسیدم که بااستفاده از نظرات ارزشمندهمکاران،دوستان،اولیاء،دانش آموزان وکتب ومقالات مرتبط بامسئله ی موردنظرمی توانم به نحوشایسته ای جهت ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان بهره ببرم.به علاوه بایدبادرنظرگرفتن شرایط سنی دانش آموزان ومشکلات خانوادگی آنان واستفاده ی بهینه ازامکانات مدرسه وهمچنین بایک برنامه ریزی اصولی واستفاده ازازراه حلهای متنوع ومتناسب باعلایق وخواسته های دانش آموزان،درجهت ارضای نیازهای عاطفی وروانی وارتقای سلامت روانی آنان،گامهای مؤثری برداشته و موجب ایجادشادابی وسرزندگی درآنها شوم.

انتخاب راه حل جدید:

اطلاعات لازم درباره ی مسئله ی موردنظرراازطریق مصاحبه وبحث وتبادل نظرباهمکاران خوددرمدرسه وسایردوستان ،والدین وهمچنین ازطریق مطالعه ی کتب،مجلات ومقالات مرتبط باموضوع و به علاوه مطالب موجوددراینترنت جمع آوری نموده وآنهاراموردبررسی قراردادم تابتوانم راه حل مناسبی برای مسئله ی موردنظرپیداکرده وتغییرات مثبتی دراین زمینه ایجادنمایم.

بدین منظورکلیه ی اطلاعات جمع آوری شده راباهمکاران خوددرمدرسه که درتمام طول حل مسئله ازموضوع مطلع وآگاه بوده وخودنیزبه آن علاقه مندشده بودند،درمیان گذاشتم ودرموردانتخاب یک راه حل مناسب،باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده،بحث وگفتگونمودیم وراه حل های موردنظرراموردنقد وبررسی قراردادیم تاباتوجه به مسئله ی موردنظروهدف پژوهش،راه حل یاراه حلهای مناسبی که مبتنی براطلاعات جمع آوری شده، شرایط خاص دانش آموزان وامکانات مدرسه باشد، انتخاب شود.

همچنین درجلسات توجیهی وآموزشی که توسط آموزگاران کلاسها درروزهای متفاوت برای اولیاء دانش آموزان ترتیب داده شده بود، باکسب اجازه از همکاران  ،شرکت نموده ودرمدت20تا30 دقیقه کلیه ی اطلاعاتی راکه تاکنون درباره ی مسئله ی موردنظرجمع آوری شده بود،باآنهادرمیان گذاشتم ودرجلسه ی انجمن اولیاء ومربیان نیزاین کاررابه طور اختصاصی انجام داده واعضای انجمن را ازاطلاعات موجود آگاه نمودم.

پس ازمروروبررسی مجدداطلاعات جمع آوری شده واستفاده ازنظرات ومشارکت همکاران واولیاء دانش آموزان واندیشیدن درباره ی جوانب ومشکلات احتمالی کار، تصمیم گرفته شدپس از ایجادروابط دوستانه بادانش آموزان،جهت ارتقای سلامت وبهداشت روان آنان ،اقدامات زیربه عنوان راه حلهای انتخابی مورداجراقراربگیرند:

1-اقدامات مؤثرجهت ارضای نیازهای عاطفی وروانی دانش آموزان:

این فعالیت هادرروح وروان دانش آموزان تأثیرمستقیم داشته وپاسخگوی نیازهای اساسی آنان بودند.این اقدامات به اختصارشامل مواردزیرمی باشد:

- محبت وهمدلی بادانش آموزان،به ویژه دانش آموزانی که به دلیل جدایی والدین یافوت یکی ازآنها،ازمحبت کافی بهره مندنبودندوبه ویژه اززنگ تفریح ،به عنوان فرصتی طلایی دراین زمینه استفاده می نمودم.

- دادن مسئولیت به دانش آموزان به منظورایجادعزت نفس وتقویت مهارتهای اجتماعی درآنان .

- مشارکت دادن دانش آموزان درانجام فعالیتهای مختلف مدرسه ازقبیل مراسم صبحگاه، اجرای سرود،نمایش و...  واهمیت دادن به کارهای گروهی آنان ،که ازاین طریق نیازبه محبت،امنیت وتعلق به گروه در بچه هاارضاء شده وبه علاوه ازاین طریق دانش آموزان می توانستندبه ارائه ی نظرات،افکاروعقایدخود پرداخته وتوانایی های خودرابه دیگران نشان دهند.

2- اقدامات آموزشی مؤثردرافزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی وپیگیری مشکلات آنان:

به دلیل اینکه دربیشترخانواده ها،میزان سوادوا لدین کم بوده وازمسائل تربیتی آگاهی کافی نداشتند،کلاسهای آموزش خانواده درمدرسه برگزارنموده ووالدین رابه شرکت دراین کلاسها تشویق نمودم که مادران دراین زمینه همکاری بیشتری داشتند. به علاوه دانش آموزانی که والدین آنها دراین کلاسها حضورفعالی داشتند،موردتشویق قرارگرقتند.

همچنین مشکلاتی راکه خانواده هابه صورت حضوری ویاازطریق نوشتن نامه وانداختن درصندوق مشاوره مطرح می نمودند، پیگیری نموده وتلاش می کردم بامطالعه ی بیشتر ونظرخواهی از  همکاران ودوستان صاحب نظر،درحدتوان به حل مشکلات خانواده ها ودانش آموزان بپردازم ودوموردازمشکلات رانیزبه دلیل شدت وگستردگی مسئله ،به مرکز مشاوره ارجاع داده وآنهاراپیگیری نمودم.

به علاوه به بهداشت ظاهری،وضع تغذیه وپوشاک دانش آموزان نیزتوجه نموده ودراین زمینه ازمربی بهداشت مدرسه یاری می گرفتم.مشکلات مالی دانش آموزان وخانواده هارا هم مدنظر داشته وبااستفاده از کمک افراد خیر ودوستان وهمکاران دلسوز،درحدتوان وامکان به برطرف ساختن آنهااقدام می نمودم.

3-اقدامات جنبی وفعالیتهای مکمل وشادی آور:

این فعالیتها درکنارسایراقدامات انجام شده وباهدف ایجادشادی ونشاط دردانش آموزان وکاهش فشارهای روانی برآنان،به عنوان یک راهکار انتخاب گردید.این اقدامات به اختصارشامل این مواردمی باشد: رنگ آمیزی درودیواروحیاط مدرسه،قراردادن گلدان های گل درراهرو وکلاسها،انجام مستمرورزش صبحگاهی واستفاده ازکارهای گروهی نشاط آوردرمراسم صبحگاه،استفاده ازنوارموسیقی وشعردرزنگهای تفریح ومراسم صبحگاه،پخش فیلم های آموزنده ی شاد وکودکانه جهت ایجادروحیه ی شاد دردانش آموزان، بهره بردن ازتمام فرصت های موجودبه منظور ایجاد شادی ونشاط درمدرسه ،تشکیل نمایشگاه ازکارهای هنری دانش آموزان وتشویق شاگردان فعال درزمینه های مختلف به روشهای گوناگون.

4-استفاده از فعالیتهای خلاقانه وهنری متنوع ازقبیل نقاشی، کلاژ (وصله گری) ،کاردستی وسفالگری.

باتوجه به مطالعات انجام شده وهمچنین با درنظر گرفتن نظرات وعلایق دانش آموزان، اجرای فعالیتهای خلاق وهنری توسط دانش آموزان وهدفمندنمودن این اقدامات،به عنوان یک راهکار اساسی درجهت کاهش فشارهای روانی دانش آموزان انتخاب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی اجرای راه حل های جدید ونظارت بر آنها :

راه حل هایی راکه به منظور کاهش فشارهای روحی وارتقای سلامت روانی دانش آموزان انتخاب شده بود ،باهمکاران درمیان گذاشته وآنهارادرموردتمام دانش آموزان اجرانمودم .قبل ازهرگونه اقدامی ،باتوجه به اینکه شناخت کافی ازدانش آموزان نداشتم وبچه هانیزبامن مأنوس نبودند، تلاش زیادی کردم تا باهمدردی ومحبت کلامی وغیرکلامی( به ویژه درمورددانش آموزانی که ازمحبت پدریامادرمحروم بودند)اعتمادآنان رابه خودجلب نمایم؛ زیراتجربه نشان داده است که برخوردهای موثرودوستانه ی  مربی بادانش آموز ،دراستحکام نفوذوی تأثیربسزایی دارد .بنابراین سعی کردم به گونه ای رفتارکنم که دانش آموزان رابه خودجلب کرده وتأثیرپذیری آنان راازخودافزایش دهم .بدین منظورهمه ی دانش آموزان راباصمیمیت ومحبت می پذیرفتم ،آرام وصبور به صحبتها ودرددل های آنهاگوش می دادم وبه هرکس باتوجه به توان واستعدادی که داشت ،مسئولیت واگذار می کردم وبسیاری ازکارهارادرصورت امکان به صورت گروهی واگذار     می کردم مانندمراسم صبحگاهی ،انتظامات وبسیاری ازفعالیتهای مدرسه .

همه ی شاگردان رایک جور نگاه می کردم تامبادااین تصوردردانش آموزان پیداشودکه تبعیض و بی عدالتی وجوددارد.کارهاوحرفهای خوب آنان راموردتشویق قرارمی دادم واگر         دانش آموزی نیازبه تذکروراهنمایی داشت، متناسب با شخصیت فردوبه طورمحرمانه باوی صحبت می کردم تاعزت نفس اوحفظ شود.

بدین ترتیب مقدمات لازم برای اجرای راه حل ها فراهم گردید ویک جودوستانه وفضای تفاهم دوجانبه بین من ودانش آموزان ایجادشده بودبه گونه ای که قلب وذهن بچه ها همچون زمینی مستعدآمادگی پذیرش هرنوع بذری راداشت.همچنین بااولیاء دانش آموزان نیزمحترمانه برخوردکرده ومشکلات آنان رادرحدتوان پیگیری می نمودم ودرهرزمینه ای که دچارمشکل       می شدند ،به ارشادوراهنمایی آنان می پرداختم وسعی می کردم بسیاری ازاوقات بادرنظرگرفتن شرایط وجوانب  موضوع وتمایل والدین محرم اسرارخانواده ها باشم .درموردوالدینی که خودیافرزندشان دچارمشکل بودچندین جلسه مشاوره انجام می دادم تابه مشکلات آنهارسیدگی شود ودربیشترموارد ،نیازبه همدلی وهمدردی بودکه آنهارادرادامه دادن جلسات مشاوره ومراجعه به مدرسه مصمم می ساخت .همچنین باهمکاری مدیرمدرسه به منظورآگاه نمودن اولیاء ازمسائل تربیتی ونحوه ی برخوردبامشکلات ،کلاسهای آموزش خانواده برگزارگردیدودراولین جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان مدرسه ،والدین را به شرکت دراین کلاسها تشویق نموده ودانش آموزانی راکه والدین آنان به طورمستمردراین کلاسهاشرکت می کردند،موردتشویق قرارمی دادیم .همچنین باتلاش مدیرمدرسه ،ازافرادخیرجهت رسیدگی به مشکلات مالی دانش آموزان وتهیه ی  لوازم ضروری زندگی آنها استفاده می گردید.باهمکاری مربی بهداشت مدرسه ،مشکلات جسمی ،بهداشت ظاهری ووضعیت تغذیه دانش آموزان نیزبه طورمستمرپیگیری ورسیدگی می شد.زیرانمی توان ازتأثیرمتقابل بهداشت جسمی وبهداشت روانی غافل بود.

به منظورایجادروحیه ی شورونشاط دردانش آموزان نیزازمدیرمدرسه درخواست نمودم درصورت امکان ، درودیوارحیاط مدرسه راکه بسیار ساده وبی روح بود،بارنگهاونقاشی های شادوجذاب که جنبه ی  آموزشی هم داشته باشد ،رنگ آمیزی نماییم تاآرامش ونشاط در      دانش آموزان ایجاد شود وباتلاش وهمکاری مدیرمدرسه وصرف هزینه ی لازم این اقدام انجام گردید که شادی بیش ازحددانش آموزان ورضایت اولیاء رادرپی داشت .

همچنین برای ایجادسرسبزی ونشاط بیشتردرفضای مدرسه ،ازدانش آموزان خواستم درصورت تمایل ،گلدان گل به کلاس بیاورندوخوشبختانه دانش آموزانی که ازتغییرات ایجادشده در درودیوارمدرسه راضی بودند،دراین زمینه همکاری نموده وبدین ترتیب مدرسه ی ماروزبه روز شاداب تروبانشاط ترمی شد.پس ازآن دانش آموزان خواهان تزیین کلاسهای خودبودند که باپیشنهادآنها موافقت گردید وازساده ترین وسائل وحتی کاردستی هاو نقاشی های دانش آموزان جهت شاد وزیبا نمودن کلاسها استفاده شد وخودبرانجام کارهاوپیشرفت آنهانظارت می نمودم. همچنین ازنوارموسیقی وشعردرزنگ تفریح ومراسم صبحگاه استفاده می نمودم تاروح وروان     دانش آموزان راتقویت نمایم .درمراسم صبحگاه، ورزش صبحگاهی حتماًانجام می شد وبانوارویاباشعرهای شادی  که توسط خودبچه هاخوانده می شد، روز بانشاطی راشروع می کردیم .همچنین درتمام موارد ،همکاران رادرجریان اقدامات انجام شده قرارداده وجویای نظرات ارزشمند وواکنش آنهانسبت به فعالیتهای انجام شده بودم که برخوردمناسب بیشترهمکاران دراین زمینه مایه ی دلگرمی وقوت قلب من  بود.

تقویم اجرایی مدرسه  رابه طورمداوم مدنظرداشتم وازفرصتهای موجودجهت برگزاری جشن وشادی درمدرسه استفاده می کردم .کمدجوایزرابطورزیبا تزیین نموده وآن راباجوایز زیباومتنوعی که توسط مدیر مدرسه خریداری شده بودزیباترساخته وآن رادرراهروی مدرسه ،درمحلی که درمعرض دید دانش آموزان بود،قراردادم که این کارهم موجب زیباترشدن فضای مدرسه وهم موجب ایجادانگیزه برای درس خواندن وشرکت دانش آموزان  درفعالیتهای مدرسه شده بود .به علاوه رفتارهای خوب وبرجسته ی بچه هاوفعالیتهای گروهی وهنری آنان نیزمورد تقدیرقرارمی گرفت واسامی دانش آموزانی که درطول هفته درفعالیتهای اجراشده همکاری کرده بودند،درگلی که 

 بدین منظوردرتابلوی مدرسه نصب شده بود،قرارمی گرفت .

مطابق نظرسنجی که درابتدای سال تحصیلی ازکلیه ی دانش آموزان داشتم وآن رادرهرکلاس به طورجداگانه وباهمکاری معلمین مربوطه انجام داده بودم ،بیشتردانش آموزان علاقه ی  خودرابه انجام فعالیتهای هنری ابرازکرده بودندوباتوجه جنسیت آن ها،تمایلاتشان بیشترمعطوف به انجام  فعالیتهای هنری ویادگیری آنهابود.باتوجه به مطالعات انجام شده وپی بردن به تأثیرهنردربهداشت روانی کودکان وشرکت نمودن تعدادی ازهمکاران درکلاسهای ضمن خدمت «هنر»ازاطلاعات وتجربیات آنان دراین زمینه استفاده نموده وبه یاری همکاران دلسوزخود،نسبت به انجام فعالیتهای هنری ازقبیل نقاشی،کلاژ،کاردستی وسفال گری درکلاسها پرداختم .ساعات تقلیل معلمان ویا مواقعی را که همکاران به دلیل مشکل یا بیماری درمرخصی به سرمی بردند،غنیمت شمرده ودرکلاس به انجام کارهای هنری وآموزش آنها به دانش آموزان می پرداختم.وازبچه ها     می خواستم خودشان نیز خلاقیت وابتکاربه خرج داده وکارهای خلاقانه نیز انجام دهند که به راستی بسیاری ازکارهازیباترازآن بود که من به بچه ها می آموختم .ازدانش آموزان  می خواستم با هروسیله ای که دوست دارند،نقاشی بکشندوآنهارارنگ آمیزی نمایندوبیشترنقاشی آزادکارمی کردم تابه تمایلات احساسات وآرزوهای نهفته ی آنان بیشترپی برده وازآنها درجهت رفع مشکلات موجوداستفاده نمایم .پس ازجمع آوری نقاشی های دانش آموزان، بدون توجه به جنبه های مهارتی کارها،دریکی ازتابلوهای مدرسه که به فعالیتهای هنری دانش آموزان اختصاص یافته بود،نقاشی های زیبای دانش آموزان رانصب می نمودم ونمایشگاهی موقت حداکثربه مدت یک هفته یاده روزه از نقاشی های دانش آموزان هرکلاس تشکیل می دادم وحتی برخی ازدانش آموزان نقاشی گروهی می کشیدندکه درنوع خودزیبا وبی نظیربود.پس ازمدتی به دانش آموزان آموختم که می توانند درنقاشی های خوداز وسایلی مثل کاغذرنگی ،مقوا،حبوبات ،پنبه ،سنگ وبرگ درختان ویا هرچیز دیگری به ابتکارخوداستفاده کرده وباچسباندن آنهادرنقاشی های  خودکارکلاژراانجام دهند که این کاربرای بچه ها بسیارجالب بودوازآن استقبال زیادی شد.این آثارهنری زیبانیزبرای هرکلاس به طورجداگانه در نمایشگاه قرارمی گرفت ودرمراسم صبحگاه یانمازجماعت مدرسه،کلاسی که موفق به تشکیل نمایشگاه ازکارهای هنری خودشده بود،باشعرهای زیباموردتشویق سایردانش آموزان قرارمی گرفت.درکارکلاژ،دانش آموزان خلاقیت وابتکاربیشتری به خرج داده وبرخی نیزکلاژهای خودرابه صورت گروهی می ساختندکه آن هم بسیارزیبا بود.

درزمینه ی کاردستی نیزبه دانش آموزان ساختن قاب عکس، ،گلدان،خانه،گل ووسایل ساده را با استفاده ازمقوا،کاغذووسایل دورریختنی آموختم وازبچه هاخواستم درصورتی که درزمینه ی ساختن کاردستی خاصی مهارت دارند،بااطلاع قبلی آن رابه سایر دانش آموزان هم بیاموزند. بعضی ازبچه هابه ویژه دانش آموزان افغانی ،کارهای جالبی دراین زمینه ارائه دادندکه برای من نیزبسیار آموزنده بود.باتوجه به شرایط مالی دانش آموزان وبه منظوررفاه بیشترآنان، بچه هامی توانستند وسایل لازم برای ساختن کاردستی هارابه طورمشترک تهیه کرده وکاردستی خودرابه صورت گروهی بسازندکه بدین ترتیب همکاری وهمفکری رانیز می آموختند.پس ازجمع آوری کاردستی های دانش آموزان یک کلاس ،میزهایی درراهروی مدرسه چیده می شدوکاردستی های هرکلاس، درمعرض دیدسایرین قرارداده می شدوسپس دانش آموزان برگزارکننده ی نمایشگاه درمراسم صبحگاه موردتشویق سایرین قرارمی گرفتند. درموردکارهای سفالگری نیزدرمراسم صبحگاه،توضیحات لازم جهت تهیه ی گل سفال رابه تمام دانش آموزان داده وروزمعینی رابرای هرکلاس تعیین  نمودم.سپس درروزهای مشخص شده، بچه هارابه حیاط مدرسه برده وآنان درمحیطی آزاد، وسایل موردنظرخودرامی ساختند.پس ازآن دانش آموزان بایدکارهای خودرابه خانه برده وبعدازخشک شدن به مدرسه می آوردندتادرنمایشگاه قراربگیرد.کارهای سفالگری نیزمثل سایرکارهای هنری دانش آموزان موردتشویق سایرین قرارمی گرفت.البته کلیه ی کارهای هنری دانش آموزان نیزبه مناسبت دهه ی مبارک فجربه مدت دوهفته درنمایشگاه مدرسه قرارداده شدکه فرصت مناسبی را برای آشنایی خانواده ها باروحیات،عواطف واستعدادهای نهفته ی فرزندانشان فراهم نمود.به علاوه احساس غروروارزشمندی وشوروشادی بچه هاوحتی والدین آنهاپس ازتشکیل نمایشگاه غیرقابل توصیف بود.

همچنین پس ازاتمام هریک ازفعالیتهای هنری،فرمهای مخصوصی به دانش آموزان ارائه نموده واز آنانمی خواستم نحوه ی انجام فعالیت واحساسات خودراپس ازپایان کارهنری،درفرمهابنویسندکه کارهای جالبی رادراین زمینه ارائه دادند که برخی از فعالیتهای انجام شده دراین زمینه راعلاوه براینکه دانش آموزان درفرم های مربوطه به صورت فردی یاگروهی می نوشتند، خودم نیزبرای هرکلاس به طورمجزا یادداشت می کردم تاباتوجه به تعدادزیاد دانش آموزان، ازسردرگمی وبی نظمی درحین کارجلوگیری شود (نمونه ی فرم ثبت فعالیتهای هنری ضمیمه ی گزارش  می باشد)

بچه هاباجملاتی زیباوساده احساسات خودراچنین بیان می کردند:خوشحالم،احساس خوبی دارم،خیلی خوب بود،فکرمی کنم چیزهای زیادی بلدم،وقتی کارمی کنم به هیچ چیزفکرنمی کنم،

وقتی نقاشی می کشم احساس راحتی می کنم و....البته درمورددانش آموزان کلاس اول که درابتدای سال خواندن ونوشتن بلدنبودند،فرمهاراتوضیح داده وازآنهامی خواستم احساسات خودرابا رسم شکل نشان دهند.علامت(  ) احساس خوبی،راحتی وشادی وعلامت (  )احساس ناراحتی وغم رانشان می دادکه تاپایان سال تحصیلی ،حتی دریک موردهم احساس ناراحتی درفرمهاثبت نشده بود.

چگونگی انجام فعالیتهاونحوه ی پیشرفت کاررابه همکاران خوداطلاع داده ودرتمام مراحل کار، نظرات آنان راجویامی شدم وازهمکاران علاقه مند می خواستم به دلیل اینکه تعداد         دانش آموزان زیادبوده واجرای مستمرومداوم  فعالیتها درتمام کلاسهامقدورنبود، آنان نیزدرساعات هنراین فعالیتهاراپیگیری نموده ومرانیزازابتکارات وتجربیات ارزشمندخودمطلع سازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری اطلاعات (شواهد2):

پس ازاجرای راه حل های انتخابی ،اگرچه بامشاهده ی تغییردررفتاربچه ها وشوروشادی آنان واظهارنظرهای دانش آموزان ووالدین دراین زمینه پیدابودکه روش های انتخابی ،درکاهش فشارهای روانی دانش آموزان وحتی خانواده های آنها موثربوده اند؛اما بایددراین زمینه اطلاعات موثق ومنطقی جمع آوری می کردم.بدین منظورابتدابامدیرمدرسه صحبت نموده وپس ازآن نیز جلسه ای باحضورکلیه ی همکاران تشکیل داده واز آنان درباره ی تأثیراقدامات انجام شده درکاهش فشارهای روانی دانش آموزان وارتقای بهداشت روانی آنها ،نظرخواهی نمودم وآنان به قضاوت دراین زمینه پرداختند .همکاران درصحبت های خود ،ازوضع جدیداظهاررضایت کرده واقدامات انجام شده رامؤثرومطلوب می دانستند .به علاوه درزنگهای تفریح نیزبا مشاهده ی دقیق رفتاردانش آموزان ویادداشت برداری ازمشاهدات خود وبررسی آنهاومقایسه بارفتارهای گذشه ی آنان ،متوجه شوروهیجان دربچه هاشده وانجام بازیهای کودکانه ،شرکت درفعالیتهای گروهی وداشتن تحرک وبرقراری روابط اجتماعی با دیگران، مؤیدتغییرات ایجادشده دررفتاردانش آموزان بود.همچنین علاوه بربررسی فرم های مربوط به ثبت فعالیتهای هنری دانش آموزان که احساس ونظر        دانش آموزان  درآن ها نوشته شده بود،ازدانش آموزان خواستم نظرات خودرادرزمینه فعالیتهای گوناگونی که اجراشده بود، درهرموردجداگانه بنویسند.به علاوه از والدین دانش آموزان نیزدرخواست نمودم نظرات خودرادرزمینه ی اقدامات انجام شده به صورت کتبی نوشته وبه مدرسه تحویل دهند. همچنین درجلسه ای که بااعضای انجمن اولیاءومربیان داشتیم ،ازآنان خواستم نظرا ت خودرادرمورد تأثیرروشهای انتخابی واقدامات صورت گرفته ،بیان کنندکه نظرآنان نیزمثبت بود. مشاهده ی رفتاردانش آموزان به ویژه درحین انجام فعالیتهای هنری وگروهی ،مشارکت آنان درتشکیل نمایشگاه کلاسی ،همکاری دراجرای مراسم صبحگاه وسایرمراسم های برگزارشده درمدرسه وبررسی نظرات ونوشته های دانش آموزان،همکاران ووالدین نشان می دادکه روشهای انتخابی واقدامات انجام شده مناسب بوده وتأثیرمثبتی درکاهش فشارهای روحی وارتقاءسلامت روانی دانش آموزان وکاهش مشکلات خانواده ها داشته است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی تأثیر اقدام جدید وتعیین اعتبارآن :

پس ازاین که اطلاعات لازم درباره ی چگونگی اجرای راه حل های انتخاب شده ونتایج واثرات آنها،جمع آوری گردید،باتوجه به نظرات وپیشنهادهای ارائه شده توسط همکاران         دانش آموزان ووالدین وبررسی وتفسیرآنهاوهمچنین بامشاهده ی دقیق رفتارهای دانش آموزان دراوقات مختلف ازجمله درزنگ تفریح ،زنگ ورزش ،توسط خودم وهمکاران ومربی ورزش هنگام اجرای فعالیتهای مختلف ودرساعات کلاسی (توسط خودم و همکاران )وتحقیق ازوالدین درباره ی تغییررفتاردانش آموزان درمنزل ،جلسه ای مشترک باهمکاران برگزارنموده به تفسیراطلاعات موجوددراین زمینه پرداختم .وشواهدنشانگرآن بودکه اقدامات انجام شده درکاهش فشارهای روانی دانش آموزان وخانواده ها وبهبودسلامت روانی آن بسیار مؤثربوده اند.برقراری روابط دوستانه وتوأم بامحبت واحترام بادانش آموزان وخانواده هانیزدرایجادیک فضای صمیمی وبه عنوان نقطه ی  شروع برای اجرای اقدامات بعدی نقش بسیارمؤثر وسازنده ای داشت .

اظهاررضایت والدین وبرخوردهای توأم بااحترام ومهربانی آنان گواه خوبیدرزمینه ی حل  مسئله بودکه موجبات دلگرمی بیشترمرادرادامه ی  پژوهش فراهم می آورد.زیراباوجودتحصیلات پایین والدین وآگاهی اندک آنان ازمسائل تربیتی ووجودمشکلاتی ازقبیل بیکاری واعتیادپدران ،فوت ویاجدایی پدرومادر ،مشکلات مالی وتعدادزیادفرزندان ،به راستی ادامه ی  پژوهش بسیارمشکل بود وگاه مشکلات موجود درمحیط کاربه قدری زیادمی شد که تمرکز برمسائل وادامه ی پژوهش رابامشکل مواجه می ساخت .اظهاررضایت والدین ،دانش آموزان وهمکاران بیانگرتأثیرمثبت اقدامات انجام شده جهت ایجادیک مدرسه ی شادوبانشاط برای تقویت روحیه ی دانش آموزان بود.برگزاری جشن های مختلف ،دادن مسئولیت به دانش آموزان واستفاده ازجوائز مادی ومعنوی وتشویق های کلامی وغیرکلامی به منظورایجادانگیزه ی بیشتردردانش آموزان منجربه ایجادتغییرات مثبت درروح وروان دانش آموزان وبهبودسلامت روانی آنان شده بود .به علاوه تشکیل کلاسهای آموزش خانواده وپیگیری مشکلات دانش آموزان وخانواده های آنان ازطریق انجام مشاوره درمدرسه، موجب افزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی واجتماعی شده بودواظهارات اولیاءنیزمؤیداین مطلب بود؛به گونه ای که این  تغییردررفتاردا نش آموزان واولیاءنسبـت به ابتدای سال به وضوح جلوه گربـــود و

کلیه ی همکاران رامتوجه آن ساخته بود.

همچنین اجرای هدفمندفعا لیتهای  خلاقانه وهنری درمدرسه واستفاده از کمک وتجربیات همکاران دراین زمینه ،درگیرنمودن دانش آموزان دراجرای فعالیتهای هنری ،اهمیت دادن به موفقیت های نسبی دانش آموزان وتشویق آنان درمراحل مختلف کاربه طرق گوناگون به ویژه تشکیل نمایشگاه ازآثارهنری ودرنظرگرفتن علایق دانش آموزان درتمام مراحل از انتخاب تااجرای کار ،روش واقدام بسیارسودمندی درزمینه ی کاهش مشکل مورد نظربود.زیرانوشته های موجوددربرگه های والدین وخانواده ها واظهارات شفاهی آنان دراین زمینه نشان می دادکه انجام فعالیتهای هنری وهدفمندتوسط دانش آموزان درمدرسه، جنبه ی تفریحی وسرگرمی داشته وازجذابیت بیشتری برخورداربوده است؛ به ویژه که این اقدامات با خواست وعلاقه ی خود       دانش آموزان انجام شده ودرنتیجه موجب ثبت لحظه های شادوخاطراتی شیرین برای آنان گردیده است .چنان که خودنیزدرهنگام اجرای فعالیتهای هنری توسط دانش آموزان مشاهده می کردم که آنان چنان غرق کاربودند که حتی درصورت غمگین بودن ازوضعیت آشفته ی خودخارج شده وغم خودرافراموش می کردند ودروضعیت روحی آنان تغییرمثبتی ایجادمی شد.کاملاًواضح است که نقش هنر،تنهامحدود به جنبه ی تفریحی وسرگرمی آن نیست ،بلکه هنربه ذهن وروح خسته ی انسان آرامش می بخشدودرکاهش آسیب های ناشی ازفشارهای روانی تأثیربسزایی دارد.به همین جهت راه حل های انتخاب شده را درمدرسه ادامه داده وازهمکاران نیزمی خواستم به دلیل داشتن فرصت های بیشتردرکلاس ، روشهای انتخابی راادامه دهند ومرانیزازتجربیات ارزنده ی خودمطلع سازند .به علاوه از دانش آموزان خواستم ازاوقات فراغت خود درخانه استفاده کرده وبه انجام کارهای هنری موردعلاقه ی خودبپردازندوآنهارابه خواهران وبرادران خودنیزبیاموزندوحتی مادران رانیز به انجام فعالیتهای هنری تشویق نمودم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجدیدنظرونتایج :

به منظورتجدید نظردراقدامات انجام شده وگرفتن تصمیم نهایی دراین زمینه، جلسه ای مشترک با مدیرمدرسه وهمکاران شرکت کننده درطرح پژوهشی برگزارنموده وتلاش کردیم بابررسی نهایی اقدامات انجام شده، به برطرف کردن کاستی های موجودبپردازیم واصلاحات لازم راانجام دهیم .نظرات وبررسی هانشان می دادکه کلیه ی اقدامات انجام شده، به نحوی درکاهش مسئله ی موردنظرمؤثربوده اند.همچنین پژوهش انجام شده رابادونفرازاساتیدمجرب درزمینه ی روانشناسی وعلوم تربیتی ،درمیان گذاشتم که آنان نیزاقدامات انجام شده راباتوجه به وضعیت   دانش آموزان ومشکلات عدیده ی آنها درمحیط خانواده ،مثبت وسازنده دانستند.

بایداذعان داشت که اقدام پژوهی موردنظرموجب آشنایی بیشترمن با مشکلات دانش آموزان گردید وتجربیات بسیارارزنده ای رادراختیارمن قراردادوموجب آگاهی وهشیاریمن نسبت به مسائلی گردیدکه ازآنهابی خبربودم؛ زیرا تاکنون مستقیماٌبااین مسائل درگیرنبوده وفقط ازطریق رسانه ها،اطلاعات اندکی دراین زمینه کسب کرده بودم. درابتدا که به این مدرسه آمده وبامشکلات بی شماردانش آموزان وخانواده های آنها مواجه شدم، بسیارنگران شده واحساس می کردم هرگز نمی توانم درجهت رفع یاکاهش مشکلات موجود ،به دانش آموزان کمک مؤثری بنمایم؛ اما پس از تمرکزبرمشکلات وپذیرفتن وضعیت جدید ،تصمیم گرفتم بایاری همکاران علاقه مند وآگاه خود،درجهت کاهش مشکلات موجود،گام های مؤثری بردارم وبه راستی تجربیات همکارانی که سابقه ی خدمت آنهادراین مدرسه بیشتربود وهمراهی ومساعدت مدیرمدرسه دراین زمینه به من کمک بسیارمؤثری نمودوموجب بیداری و هشیاری من نسبت به مسائل موجودگردید.

مشکلاتی که دانش آموزان درمحیط درخانه داشتند،باعث شده بود کودکان ازدرک لذتهاو شادیهای دوران کودکی محروم مانده ودرمعرض آسیبهای اجتماعی وروانی قراربگیرند،که این موضوع،به راستی بسیارنگران کننده بود؛زیرااگرروح وروان انسان آسیب ببیند ،دیگر نمی توان به موفقیت اودرزندگی امیدوار بودو در این صورت باید بایک جامعه ی سا لم وموفق نیز خداحافظی کرد.

در پژوهش انجام شده،بسیاری از همکاران،دانش آموزان ،والدین وبه ویژه مادران، همراه ویاورمن بودند. البته. عواملی ازقبیل تحصیلات کم والدین،تعداد زیادفرزندان ومشکلات مالی خانواده ها موجب می شد که ازهمکاری مؤثر وسازنده ی خانواده ها درتمام مراحل اقدام پژوهی ،بهره مند نباشم،اما نکته ی مهم این بودکه آنان درحدتوانشان مرایاری کرده وخواهان بهبودوضعیت موجودبودند.

به هرحال علیرغم مشکلات زیادی که دانش آموزان و خانواده ها با آنها درگیر بودند ومسائلی که باتوجه  به وضعیت کاری ومحیط جدید،برای من به وجودآمده بود،با یاری خداوندویاری همکاران دلسوز،  دانش آموزان و خانواده ها توانستم با همت وتلاش ،پژوهش مورد نظر را انجام داده وبه نتایج مثبت و سازنده ای دراین زمینه دست پیداکنم که به مهم ترین آنها اشاره می شود:

1-کمک به ارضا نمودن  نیازهای عاطفی وروانی دانش آموزان.

2-یاری رساندن به دانش آموزان وخانواده ها وپیگیری مسائل مختلف آنان به منظور حل مشکلات موجود.

3-ایجاد شادی ونشاط درفضای مدرسه وتأثیر گذاری آن درروح وروان دانش آموزان.

4-افزایش سطح آگاهی خانواده ها ازمسائل تربیتی.

5-پیشگیری از آسیبهای روانی واجتماعی دانش آموزان وخانواده ها وکمک به بهداشت روانی آنان.

6-کیفیت بخشی وهدفمند نمودن فعالیتهای مدرسه جهت کمک به حل مشکلات        دانش آموزان.

7-استفاده ازتأثیرات آموزشی وپرورشی" هنر"در سلامت وبهداشت  روانی دانش آموزان.

8-بهره گیری ازتأثیرات روش هنری دررشدابعاد مختلف شخصیت دانش آموزان وایجاد تغییرات مطلوب درافکار،نگرشها ورفتار دانش آموزان .

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادها :

با توجه به اینکه خانواده اولین واساسی ترین نهاد در تربیت کودکان به شمار می رود،قطعاٌ آشنایی والدین با شیوه های صحیح تربیتی ومتناسب بامراحل رشد،تأثیر بسزایی درسلامت روانی افرادوایجاد جامعه ای سالم خواهدداشت. همچنین باتوجه به نقش مدارس درآگاهی خانواده ها ازمسائل تربیتی ورشد وشکوفایی دانش آموزان، بی شک هماهنگی خانواده ومدرسه در تربیت همه جانبه ی دانش آموزان بسیارمؤثرخواهد بود. به علاوه باتوجه به اهمیت سلامت روانی افراد دردنیای پرمشغله ی امروزی وتأثیر آن در تمام ابعاد زندگی انسانها حتی سلامت جسمی آنها ، لازم است خانواده هاوکلیه ی افرادی که دستی درآموزش و پرورش کودکان دارند، پیش ازهراقدامی بهداشت روانی افرادرامدنظر داشته باشند. لذا باتوجه به  پژوهش انجام شده، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

1- برگزاری مستمرکلاسهای آموزش خانواده درمدارس واستفاده ازمدرسین دلسوز،آگاه و باتجربه دراین زمینه.

2- برگزاری جلسات آموزشی وتربیتی ماهانه توسط مدیران مدارس جهت استفاده ی  خانواده ها  که این عمل ازچند جهت سودمند است:

- :این عمل موجب ارتباط بیشترخانواده ومدرسه وهماهنگی این دونهاددرتعلیم وتربیت کودکان می شود.                                                                                                                 - بااین نه تنها خانواده هااز مسائل تربیتی واجتماعی آگاهی یافته ،بلکه شیوه های صحیح برخوردبا مشکلات تحصیلی،اخلاقی،رفتاری و...فرزندان خودرانیزازطریق آموزشهای ارائه شده خواهندآموخت.

- آگاهی مسئولان مدرسه ازمشکلات دانش آموزان وخانواده ها بیشترشده وشناسایی وحل مشکلات دانش آموزان دراسرع وقت صورت گرفته وبدین ترتیب ازبروزمشکلات حادوآسیبهای احتمالی پیشگیری خواهد شد.

- مدیران ومسئولان مدرسه ناگزیرخواهندبودمطالعات خودرادرزمینه ی مسائل موجودافزایش داده ومیزان آگاهیشان راازمسائل آموزشی وپرورشی دانش آموزان ارتقا بخشندکه دراین صورت باعلم وآگاهی بیشتر،نسبت به شناسایی وحل مشکلات دانش آموزان اقدام خواهندنمود.

3- استفاده ازمشارکتهای مردمی وکمک افرادخیربه منظوربانشاط سازی فضای فیزیکی مدرسه وتهیه ی امکانات وتجهیزات لازم دراین زمینه.

4-معرفی کردن مراکزفرهنگی،هنری به دانش آموزان وخانواده ها به منظورکمک به بهداشت روانی آنان.

5-اهمیت دادن به زنگ هنردرمدارس وتجدید نظر درشیوه های آموزشی وبرنامه های درسی هنر ونظارت مدیران وگروههای ارزیاب براجرای صحیح آنها.

6-اختصاص دادن مکان خاصی درمدرسه به عنوان کارگاه هنروجذاب ساختن آن برای   دانش آموزان.

7-استفاده ازبازی، موسیقی،تئاتر وسایرفعالیتهای شادی آفرین درمدارس وبهره بردن از آنهادر فعالیتهای یاددهی- یادگیری وآموزش نکات اخلاقی وتربیتی به دانش آموزان.

 

 جدول شماره ی1

« جدول مربوط به وضعیت خانوادگی دانش آموزان»

کلاس

 

تعداد دانش آموزان

تعداددانش آموزان ایرانی

تعداد دانش آموزان افغانی

تعداددانش آموزان یتیم

تعداددانش           آموزان     خانواده های طلاق

اول

37

17

20

2

2

دوم

34

18

16

2

7

سوم 1

31

19

12

1

1

سوم2

29

14

15

2

4

چهارم

37

18

19

3

4

پنجم1

31

13

18

1

_

پنجم2

31

15

16

1

1

 

 

 

 

 

جدول شماره ی2

« جدول مربوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان»

 

کلاس

 

تعداد   دانش آموزان

مردودی

تعداد دانش آموزان بامعدل زیر15

تعداد دانش آموزان بامعدل 15تا17

تعداد دانش آموزان بامعدل17تا18

تعداد دانش آموزان بامعدل بالای18

 

توضیحات

اول

3

3

_

_

_

معدل3مردودی زیر5می باشد

دوم

3

2

5

10

14

_

سوم1

2

1

 

7

6

12

 

3نفرسال قبل در مدارس    خودگردان   بوده  اند

سوم2

 

2

 

3

4

6

 

10

4نفرسال قبل درمدارس خودگردان   بوده اند

چهارم

 

3

4

8

9

11

2نفرسال قبل در مدارس خودگردان   بوده اند

پنجم1

3

5

8

9

6

1نفرمردودی دو ساله

پنجم2

4

5

10

7

5

2نفرمردودی دو ساله

تذکر: آمارمربوط به سال تحصیلی گذشته می باشد

 

جدول شماره ی3

« جدول مربوط به مشاغل پدران»

کلاس

تعدادپدران بیکار

تعداد شغلهای کاذب وموقت

تعدادسایر مشاغل

توضیحات   

اول

6

20

9      

1نظامی

دوم

5

15

12

1فرهنگی-1جانباز

سوم1

6

13

11

1کارمنددانشگاه-1ازکارافتاده

سوم2

4

12

11

2جانباز-1ازکارافتاده

چهارم

7

10

17

1نظامی-1بازنشسته ی فرهنگی

پنجم1

3

16

11

1کارمندبانک-2ازکارافتاده

پنجم2

5

16

9

1بازنشسته ی فرهنگی-2ازکارافتاده

تذکر:سایرمشاغل شامل جوشکار،بنا،خیاط،مکانیک،آرایشگر،نانوا،کفاش و،نقاش می باشدکه به دلیل جلوگیری ازتکرار آنهادرتوضیحات جدول نیامده است ودرتوضیحات فقط به موارد خاص اشاره شده است.

شغلهای کاذب وموقت نیزشامل کارگران موقت وروزمزد،شغلهای آزادونامشخص، دست فروش وشاگرد مغازه می باشد.

 

 

"به نام خالق زیبایی ها"

« فرم مخصوص ثبت فعالیتهای هنری دانش آموزان»

نام ونام خانوادگی:                     کلاس:         شعبه:             نام آموزگار:                آموزشگاه:

 

ردیف

 

عنوان فعالیت

 

 

توضیح فعالیت انجام شده

 

احســـاس     ونظـــر

 

نظـــــر    آموزگــــار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ومآخذ:

1-میرزابیگی،علی،(1382)،نقش هنردرآموزش وپرورش وبهداشت روانی کودکان،تهران، انتشارات مدرسه،چاپ چهارم.

2-هاجری،ضیاءالدین،(1372)،آنچه یک معلم بایدبداند،تهران،انتشارات راد،چاپ اول.

(کتاب مذکورترجمه می باشد ،امانام مؤلف درآن نوشته نشده است.)  

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت: 9:59 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

تحقیق در مورد پرستو

بازديد: 3349
تحقیق در مورد پرستو

 

پرستو

پرستو

 

پرستوی دمگاهخرمایی

طبقه‌بندیعلمی

فرمانرو:

جانوران

شاخه:

طنابداران

رده:

پرندگان

راسته:

گنجشک‌سانان

زیرراسته:

پرندگانآوازخوان

تیره:

Hirundinidae
ویگورس،۱۸۲۵

پَرَستوها و چلچله‌ها گروهی از پرندگان حشره‌خوار گنجشک‌سان عضو تیرهٔ پرستویان (نام علمی: Hirundinidae) هستند که تاکنون ۷۴ گونه از آن‌ها شناسایی شده‌اند و در بسیاری از مناطق یافت می‌شوند. این پرندگان کوچک را با قد و بدن کشیده (حدود ۲۰ سانتیمتر)، بال‌های باریک و نوک‌تیز، و منقار کوتاه و پاهای سست و کوچک، به آسانی می‌توان از دیگر پرندگان باز شناخت. برخی از گونه‌های پرستویان دم‌های شاخه‌دار دارند. پر و بال پرستوها می‌تواند یک‌دست و یا دارای نشان‌هایی به رنگ آبی و سبز با جلای فلزی باشد.

پرجمعیت‌ترین گونهٔ پرستو، چلچلهٔ سینه‌خاکستری است که در آسیا، اروپا، و آمریکای شمالی زندگی می‌کند. این گونه پرستو گاه در یک فصل سه بار تخم می‌گذارد. هنگامی که تخم‌های نوبت اول به جوجه تبدیل شدند، پس از ترک لانه جای دوری نمی‌روند، بلکه در نزدیکی آشیانه می‌مانند و در غذا دادن به جوجه‌های نوبت دوم و سوم به پدر و مادرشان کمک می‌کنند.

نام‌های دیگر

پلپلاسی (در سیستان)، پرستوک، پیرسوک، پرستک، خطّاف، فرشتو، فرشتوک، فراشترو، فراشتروک، فراشتک، فراستوک، پلستک، پیلوایه، حاجی حاجی، پالوانه، پالوایه، بادخورک، فرستو، فرستوک، بالوایه، ابابیل (در تداول عامه)، بهار، زازال، چلچله، فرتوک، بلوایه، دُمسنجه، دُمسیجه، بلسک، داپرزه، دال بوز، دال پوز، دال بوزه، دال پُوزه، از نامهای دیگر معادل پرستو در زبان فارسی می‌باشند.

در گویش کرمانی اسپریچو به معنای پرستو آورده شده است. در گویش دزفولی به آن شوپلیشک یا شوپلشک می‌گویند. در زبان انگلیسی، پرستو با نام معمول Swallow و چلچله با نام Martin خوانده می‌شود. در ترکمنی به ان قره لواچ می‌گویند.

موسم جفت‌گیری و تخمگذاری

در موسم جفت‌گیری و تخم‌گذاری پرستوی ماده تا پنج تخم می‌گذارد، ومدت پانزده روز روی تخم‌ها می‌خوابد، و پس از بیرون آمدن جوجه‌ها از تخم (تفقیص) و سپری شدن ۲۵ روز جوجه‌ها برای ترک لانه آماده می‌شوند. اما چند شب نخست را به آشیانه برمی‌گردند، و از آن پس برای همیشه لانه را ترک می‌گویند.

آشیانه

 

دو پرستوی صخره‌ای در حال ساختن آشیانه گِلی

ساختن آشیانه به کمک جفت پرستوی نر وماده صورت می‌گیرد. لانه را از گِل و ساقهٔ علفها ی خشک و پـَر ساخته می‌شود. بدلیل یکسانی رنگ پرهای پرستو (چلچله) نر و ماده و بازشناختن آنها از یگدیگر آسان نیست.

کوچ

 

دو جوجه پرستو در انتظار غذا از سوی پرستوی مادر

از دیر باز تاکنون انسان می‌خواسته پی به انگیزهٔ مهاجرت پرندگان ببرد و بداند که چه عواملی در جهت‌یابی آن‌ها نقش دارد. در هرسال گروه‌های زیادی از پرندگان که به (پرندگان مهاجر) مشهورند گاهی از شمال به جنوب، وگاهی هم از جنوب به شمال مهاجرت می‌کنند، ودر این مهاجرت هزاران مایل راه را طی می‌کنند ودها هزار ده وشهر وروستا را پشت سر می‌گذارند. البته عوامل طبیعت، دما، آب وهوا، سرما و گرما در این هجرت سالیانهٔ پرندگان نقش مهمی دارد. «پرستوها» سالانه هفده هزار کیلومتر راه را می‌پیمایند، واز قاره‌ای به قارهٔ دیگر کوچ می‌کنند، و دارای رکورد سرعت در بین دیگر مهاجران هستند. به طوری که نوشته‌اند چهار هزار کیلومتر را در بیست وچهار ساعت می‌پیمایند. یعنی باسرعت ساعتی حدود صد وهفتاد کیلومتر. گفته می‌شود که انسان به «پرستو» علاقه‌ای خاص دارد چنانکه سرخ پوستان آمریکایی (در سنتی پیش از دوران مکاشفات کریستوف کلمب) کدو حلوایی را به شاخه‌ای می‌آویختند تا پرستوها درون (مغز) کدو را بخورند ودر میان آن، برای خود لانه‌ای بسازند. در مورد کوچ پرندگان نظرات متعددی وجود دارد. تا پیش از ابراز نظریهٔ جدید گمان بر این بود که رهبری پرندگان با تجربه و مسن، میدان مغناطیسی زمین، نیروی کوربولیس، تابش آفتاب، وساعت فیزیولوزیکی، در کوچ وجهت یابی پرندگان مؤثرند. در سال ۱۹۰۶ میلادی دانشمند زیست‌شناسی آلمانی «اشنایدر» این حقیقت را حدس زد که پرندگان از روی حرکت خورشید جهت یابی می‌کنند. پس از عرضهٔ فرضیهٔ اشنایدر، دکتر (کرامر) نخستین دانشمندی بود که درستی فرضیه اشنایدر را به کمک آزمایشهای گوناگون، بررسی و ثابت کرد. وی دریافت که حس جهت یابی پرندگان از روی حرکت خورشید به قدری دقیق است که آنها حتی مقدار تغییر وضع ساعت به ساعت خورشید را هم می‌سنجند.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت: 9:57 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(1)

تحقیق در مورد بهداشت

بازديد: 255

 

بهداشت

 

آموزش بهداشت فردی

بهداشت به زبان فارسی دری «صحت» علم و هنر پیشگیری از بیماریها، طولانی کردن عمر و بالا بردن سلامتی به‌وسیلهٔ کوشش‌های اجتماعی است. بر همین اساس، برای بهداشت فردی، عمومی، روانی و غذایی تعریف‌هایی وجود دارد.

پیشینهٔ بهداشت

 

سه زن جوان در حال حمام، ۴۳۰ تا ۴۴۰ پیش از میلاد، یونان باستان.

بیماریها تا حدود ۳۹۰۰ سال قبل از مسیح، صرفاً بلای آسمانی به شمار می‌آمدند و کسی به درمان و رسیدگی به حال بیماران اقدام نمی‌کرد[۲].

با این وجود، مردم دوران پیشاتاریخ با توجه به تجربیات و نیز، اعتقادات مذهبی یا خرافی خود، به گونه‌ای از بیمار شدن جلوگیری می‌کردند[۳].

در روم باستان، بهداشت به عنوان نماد سلامتی شناخته می‌شد. به همین منظور، حمام‌های عمومی متعددی در شهرهای مختلف ساخته می‌شدند، . علاوه بر استحمام که تا حدودی مفهومی تزکیه‌کننده داشت، ماساژ و کرم‌های معطر نیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. منشأ کلمهٔ بهداشت [۴] نیز به همان دوره، و به الههٔ سلامتی و پاکیزگی، هیجیا (به یونانی باستان: Ὑγιεία)، دختر اسقلبیوس بازمی‌گردد. [۳][۵]

در ابتدای قرون وسطی، استحمام به عنوان پاک‌کنندهٔ روح، در میان بسیاری از مردم متداول شد. ولی به مرور زمان و با گسترش اعتقادات خرافاتی مبنی بر این که آب موجب باز شدن منافذ پوست و ورود بیماری‌ها به بدن می‌شود، استحمام از رواج افتاد؛ و حمام‌های عمومی منبعی برای ابتلا به بیماری‌ها شناخته شد. در مقابل، چرک بدن لایهٔ محافظی در برابر بیماری‌ها پنداشته شد. به‌علاوه، توالتها در مکان عمومی و در ملأعام قرار داشتند (حتی در قلعهٔ پادشاهان)، و فضولات در کوچه‌ها منظره‌ای طبیعی شناخته می‌شد. دست‌ها و صورت تنها بخش‌هایی از بدن که در این دوره به طور منظم شست‌وشو می‌شدند. به این ترتیب، برای پوشاندن بوی بد بدن تنها از انواع عطر استفاده می‌شد.

این وضع در دوران رونسانس به علت شیوع بیماری‌هایی خطرناک، چون سیفیلیس و طاعون بدتر شد. مردم برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری‌ها، استفاده از آب را به حداقل رسانیدند، و برای شست‌وشو تنها از پارچه‌هایی خشک استفاده می‌کردند.

در دورهٔ پادشاهی لویی شانزدهم، استفاده از آب، دوباره و به تدریج متداول شد. توالت و دست‌شویی‌ها به اتاق‌هایی جداگانه منتقل شد و استحمام به دور از چشم دیگران انجام گرفت. داشتن حمام در خانه رواج یافت؛ هرچند هدف از آن‌ها در درجهٔ اول استراحت بود، و نه شست‌وشو.

در قرن نوزدهم، استحمام لازمهٔ رعایت بهداشت فردی شد و شستن دست و صورت با صابون در میان اغلب مردم رواج یافت. در اواخر قرن نوزدهم، اکثر ساختمان‌ها در اروپا دارای حمام و دست‌شویی بودند. ایجاد شبکه‌های فاضلاب زیرزمینی و تصفیه‌خانه نیز در قرن بیستم موجب ارتقای سطح بهداشت عمومی در شهرها شد. به علاوه، سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۴۶، به منظور هماهنگی و ارتقای وضعیت بهداشت عمومی در سطح جهان تأسیس یافت.[۵][۳][۶]

بهداشت در جهان اسلام

با ظهورش در قرن هفتم پس از میلاد، اسلام تأکید زیادی بر رعایت بهداشت و پاکیزگی داشت. علاوه بر ضرورت پاکیزگی در حین نمازهای پنجگانه با وضو و غسل، واجبات و توصیه‌های دیگری (از جمله رعایت بهداشت غذایی، مسواک زدن، استحمام، تطهیر نجاسات...) در رابطه با رعایت بهداشت در دین اسلام وجود دارد. [۷]

سطوح بهداشت

بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت، بهداشت به بر سه سطح استوار است: پیشگیری سطح اول، سطح دوم و سطح سوم.

پیشگیری سطح اول

این مرحله عبارت است از مجموعهٔ اقداماتی که برای جلوگیری از بروز بیماری انجام می‌شود. این اقدامات موجب بالا رفتن میزان قدرت جسمی و روانی افراد جامعه و سالم‌تر شدن محیط زندگی می‌شود؛ و خود به دو مرحله تقسیم می‌شود:

ارتقای بهداشت

 

 

آموزش شیوهٔ صحیح مسواک کردن دندان در عراق.

شامل آموزش همگانی بهداشت، بهبود رژیم غذایی بر اساس گروه‌های سنی، فراهم آوردن شرایط مناسب مسکن، کار، و تأمین تفریحات سالم می‌شود.

حفاظت ویژه در مقابل وقایع بهداشتی و بیماری‌ها

شامل روش‌هایی اختصاصی است که از بروز برخی بیماری‌ها جلوگیری می‌کند؛ همچون تزریق واکسن برای پیشگیری از ابتلا به سرخک، کزاز، سیاه‌سرفه، فلج اطفال و...، سمپاشی برای مبارزه با پشهٔمالاریا، استفاده از کپسول ویتامین A برای جلوگیری از ابتلا به شبکوری، کم کردن گردوغبار در معادن برای پیشگیری از بیماری‌های ریوی نزد کارگران، و مبارزه با آلودگی هوا و استعمال دخانیات برای پیشگیری از سرطان ریه.

پیشگیری سطح دوم

این مرحله شامل تشخیص به موقع بیماری و درمان مناسب و به سرعت است. این اقدامات برای جلوگیری از سیر بیماری به طرف مراحل پیشرفته، به وجود آمدن نقص و ناتوانی و سرایت بیماری به افراد سالم ضرورت دارد.

پیشگیری سطح سوم

در این مرحله، هدف متوقف کردن سیر بیماری و جلوگیری از ناتوانی کامل یا مرگ است. فیزیوتراپی برای برگرداندن حرکت به یک عضو عارضه‌دیده، نمونه‌ای از این اعمال است. عمل‌های جراحی، استفاده از عینک، سمعک و ورزش‌های مخصوص، مثال‌هایی دیگر از اقداماتی هستند که برای بازگرداندن قسمتی از توانایی‌های از دست رفته یا جلوگیری از ناتوانایی بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.[۸]

بهداشت عمومی(Public Health)

بهداشت عمومي علم و هنر پيشگيري از بيماريها و ارتقاي سلامت و افزایش طول عمر بشر با استفاده از اقدامات سازماندهی شده مردمی و سازمانهای دولتی و خصوصی است كه براساس آموزه هاي ديني بر آن توجه و تاکید فراوانی شده است. بسیاری از نکات بهداشتی که نقش بسزایي در سلامتی انسان دارند، در تعاليم دين مبین اسلام تحت عنوان واجب یا مستحب بیان شده است که به عنوان نمونه می توان به شرایط صحيح بودن نماز ، از جمله به طهارت بدن و لباس اشاره كرد كه همه اين موارد در جايگاه خود تاثير به سزايي در سلامت فرد و در وسعت بيشتر در سلامت جامعه دارد. "بهداشت عمومی" مترادف عبارت "سلامت عمومی" می باشد و سلامت به معناي تامين رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوی كه معناي آن تنها به نبودن بيماري و نقص عضو، محدود نشده بلكه شامل محورهای جسم، روان و جامعه مي باشد. لذا هرگونه نقص و آسيبي كه به هريك از این محورهاي وارد شود، تعادل فرد را بر هم زده و منجر به نبود سلامت در فرد و جامعه مي شود. تمامی شاخه های بهداشت در اصل از گروه منشعب می شوند شامل: بهداشت محیط، بداشت حرفه ای، بهداشت مدارس، بهداشت تغذیه، بهداشت مواد غذایی، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، بهداشت مادر و کودکف پیشگیری از بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت سالمندان و ... نگاه ابعادی بهداشت عمومی به سلامت فرد و جامعه بهداشت عمومی به فرد در جامعه، نگاه می کند و بصورت ابعادی به سلامت فرد توجه دارد. تاثیر سلامت جسم بر سلامت روان و تاثیر سلامت روان بر سلامت جسم و نقش سلامت فرد بر سلامت جامعه و نقش سلامت جامعه بر سلامت فرد.

 

بهداشت فردی

 

شستن دست‌ها یکی از مهم‌ترین شیوه‌های رعایت بهداشت فردی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار است.

بهداشت فردی متشکل از روش‌ها و اصولی جهت پیشگیری از بروز انواع بیماری‌ها و پاکیزه نگه‌داشتن اعضای بدن است. ساده‌ترین کارها مانند شستشوی دست‌ها یا کل بدن، پاکیزگی مو و ناخن و رعایت اصول پاکیزگی لباس و پوشش‌های فردی می‌تواند سلامت یک فرد را تا حدود بسیار زیادی تأمین کند.

بهداشت فردی پایهٔ اصلی سلامت فرد و در نهایت یک جامعه را تشکیل می‌دهد. با رعایت چندین نکتهٔ ساده و روزمره در زندگی فرد، امنیت بالایی برای وی حاصل می‌شود که نتیجهٔ آن پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود.

بهداشت غذایی

بهداشت مواد غذایی شاخه ای از علم بهداشت عمومی است با هدف بهداشت غذایی پیشگیری از آلودگی غذایی، گسترش بیماری‌ها، و جلوگیری از مسمومیت غذایی است. قوانین بهداشتی غذایی راه‌های امنی را برای آماده کردن و نگهداری مناسب مواد غذایی، و خوردن درست غذا ذکر می‌کنند.[۹]

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای شاخه ای از علم بهداشت عمومی است که با شناسایی ، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار از بروز بیماریها و عوارضی که ممکن است توسط عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژ یکی ، ارگونومیکی بوجود آید ، جلوگیری می کند . [۱۰]

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت: 9:55 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

تحقیق در مورد گزارش هفته بهداشت روان

بازديد: 259

 

گزارش

هفته بهداشت روان

 

 

 

 

 

 

 

مدرسه متوسطه ایمان                                     

سال تحصیلی94-93

 

شرح فعالیتها

-نصب مطالب زیبا درموردبهداشت روان برروی تابلواعلانات

-دعوت ازسخنران خانم دکترشهبازی باعنوان مهارتهای زندگی

-جلسه بادانش آموزان

-صحبت درمراسم صبحگاه وکلاس

-تشکیل نمایشگاه

-گروه بندی دانش آموزان جهت تهیه روزنامه دیواری ومقاله

-مسابقه کلاسی

-تقدیرازدانش آموزانی که درمسابقات شرکت داشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزیین تابلو های اعلانات

 

 

 

 

 

 

سخنرانی دکتر شهبازی

 

 

                                        

 

 

 

 

تقدیر ازدانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

صحبت درکلاس

 

 

 

 

 

 

تهیه روزنامه دیواری

 

 

 

 

 

 

 

گروه بندی دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

تهیه روزنامه دیواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوت از پزشک ومعاینه دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر از دانش آموزان

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت: 9:34 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

تحقیق در مورد تعريف بلوغ

بازديد: 205

 

    تعريف بلوغ

 

 از نظر لغوي بلوغ يعني پختگي و به حد رشد وكمال رسيدن. بلوغ فرآيندي طبيعي است و طي آن تغييرات جسمي و رواني زنجيروارومتعاقب هم در نوجوان رخ مي دهد كه هر دوي اين تغييرات لازمه تكامل و ثتبيت شخصيت وي مي باشند.

 دوره نوجواني را دوره تغييرو چالش ناميده اند. چون از طرفي خصوصيات  جسمي،  اخلاقيو رواني نوجوان درحال تغييراست و به رشد كامل خود نزديك ميشود و ازطرف ديگر دراين دوره با مسايل و مشكلات مهمي روبرو ميشودكه بايد مهارت برخورد با آنها را كسب كرده باشد.

 هرچند در مورد سن شروع وتكميل بلوغ اتفاق نظر وجود ندارد. بيشتر محققين سن بلوغ دردخترهارا 16-9 سالگي و پسرها را17-10 سالگي ميدانند.

 دوره بلوغ آخرين  مرحله رشد و تربيت استوشناخت خصوصيات اين دورهها ما را در تربيت جوانانو بزرگسالان فردا ياري ميكند.

 

 

تغييرات جسماني دروان بلوغ

 شروع مرحله بلوغ با يك سري تغييرات بيولوژيك همراه است.مراحل ايجاد اين تغييرات عبارتند از:

1-      جوانه زدن پستانها

2-      جهش رشد

3-       رويش موهاي ناحيه زهار( ناحيه شرمگاهي)

4- شروع نخستين عادت ماهانه

5- رويش موي زير بغل

6- تكامل رشد رحم وواژن

علاوه بر تغييرات فوق، ترشحات غدد جنسي در اين دوران باعث تغيير در ميزان فعاليت غدد چربي و عرق شده و باعث پيدايش جوش غرور و تغيير بوي بدن خواهد شد.

 

انواع بلوغ

قابل ذكر است كه عامل وراثت، عوامل محيطي مثل شرايط جغرافيايي، تغذيه وشرايط رواني و تربيتي حاكم بر محيط خانوادگي و اجتماعي در سن شروع بلوغ دخالت دارند.

الف) بلوغ زودرس:چنانچه قبل از 7 سالگي علايم بلوغ دردختري ظاهرشود بلوغ زودرس رخ داده است. معمولاً كودكاني كه درمناطق گرم وكم ارتفاع و يا نقاط شهري زندگي ميكنند و يا چاق هستند زودتر بالغ مي شوند.

ب) بلوغ دير رس:  اكثردختران تا13سالگي بالغ مي شوند ولي چنانچه يكي از حالات زير رخ دهد بلوغ ديررس ناميده ي شود.

1) تا 13 سالگي رشد پستانها آغازنشود.

2) تا سن 16 سالگي نخستين قاعدگي اتفاق نيفتد

3) تا5 سال پس ازبزرگ شدن پستانها قاعدگي رخ ندهد.

 

رشد پستانها

رشد پستانها دربيشتر از85% دخترها، يكي از نخستين علايم بلوغ است. در ابتدا دخترها در ناحيه زير نوك سينه برجستگي كوچكي احساس ميكنند وحساسيت اين قسمت ازبدن در اين زمان كاملاً طبيعي است كه با گذشت زمان كم  و برطرف ميشود اما ممكن است درمراحل خاصي ازدوره ماهانه مثلاً قبل ازعادت ماهانه مجدداً احساس شود. پستانهاي يك زن بعدها مي تواند براي نوزادش شير توليد كند. لازم به ذكراست اندازه پستان بر توانايي توليد شير تأثيري ندارد. بطور كلي در دخترها رشد پستانها  وموي شرمگاهي معمولاً قبل از نخستين عادت ماهانه آغاز ميشود. اگرعادت ماهانه پيش ازآغازرشد پستانها اتفاق بيفتد بايد فرد را ازنظر ناهنجاري جسمي مورد بررسي قرارداد.

 

جهش رشد.

 جهش رشد يكي از نشانه هاي بلوغ است و افزايش قد و وزن از مهمترين تغييرات اين دوره است. اين تغييرات از مغزشروع مي شوند. جهش رشد و بلوغ با فعاليت هيپوتالاموس شروع مي شود هيپوتالاموس ناحيه اي از مغزاست كه با غده هيپوفيز كه آنهم در مغز قرار دارد مرتبط است.

 

 

 قاعدگي

 قاعدگي كه به آن عادت ماهيانه، رگل و يا پريود شدن هم مي گويند ازاساسي ترين و مهمترين تغييرات دوره نوجواني يك دختر است. اين پديده طبيعي درسن 9 تا 16 سالگي و به طور متوسط 13 سالگي در دختران نوجوان رخ مي دهد. قاعدگي خونريزي طبيعي بدون دردي است كه معمولاً هر 32-28 روزيكبار صورت مي گيرد اين خون از مجراي تناسلي كه خيلي نزديك به محل خروج ادرار است خارج ميشود. قاعدگي اززمان بلوغ تا دوره  ميانسالي بطورمرتب هرماه انجام ميشود ودردوره ميانسالي وحدود سن50 سالگي قطع ميشود كه به اين مرحله يائسگي ميگويند.

قاعدگي نتيجه رشد تخمدانهاست. تخمدانها از ابتداي تولد وجود دارند ولي چندان فعال نيستند.در دوره نوجواني رشد تخمدانها به حدي ميرسد مه فعاليت خود را آغاز ميكنند.

 

 دورت عادت ماهانه( سيكل پريود)

 اولين روز يك دوره خونريزي تا اولين روز خونريزي بعدي را يك دوره عادت ماهانه مي نامند چنانچه دوره عادت ماهانه بيشتر از 35 روز و يا كمتر از 21 روز طول بكشد بايد به پزشك مراجعه كرد. دوره  عادت ماهانه وحتي روزهاي خونريزي درهرفرد ثابت نيست و ممكن است تغيير كند. ممكن است دوره هاي عادت ماهانه  تا مدتي بعد ازنخستين خونريزي نامنظم باشد ولي اگرپس از 2 تا 3 سال منظم نشد بايد به پزشك مراجعه نمود.

مدت خونريزي معمولاً 3 تا 8 روزاست و بجز 5/2- 2سال اول كه ممكن است قاعدگي  نامنظم باشد براي هرفرد اين مدت تقريباً ثابت است

 مقدار خونريزي  درهرقاعدگي 30تا 80 ميلي ليترو به طور متوسط 30 تا 40 ميلي ليتراست حداكثر خونريزي در روزهاي اول تا سوم اتفاق ميافتد و ازآن به بعد كاهش يافته وحتي به صورت لكه‌بيني ميباشد.

درشرايط زير بايد به پزشك  مراجعه كرد.

1-      طول مدت  خونريزي بيش ازهشت روز يا كمتراز سه روز

2-       دفع لخته هاي بزرگ همراه با خونريزي

3-       وجود درد شديد( بخصوص بيش از 3 روز)

4-عدم شروع قاعدگي تا سن 16 سالگي

5- لكه بيني در فواصل قاعدگي

6-عدم وجود هيچكدام ازصفات ثانويه جنسي تا 14 سالگي

 

 

بهداشت دوران قاعدگي

در دوران عادت ماهانه به علت بازبودن دهانه رحم و اين كه خون، محيط مناسبي براي رشد انواع ميكروب است رعايت بهداشت فردي بسيار مهم است و عدم  رعايت آن منجر  به ايجاد عفونت وعوارضي ازقبيل نازايي در آينده مي شود.

 نشانه هاي عفونت در ناحيه ادراري تناسلي دردختران و زنان عبارتند از

·    درد يا سوزش هنگام ادرار

·    هرگونه افزايش ترشح از مهبل

·    هرگونه تغيير رنگ يا تغييربو درترشحات مهبلي

·     هرگونه زخم، جوش يا تاول درناحيه تناسلي يا نزديك به آن

·    احساس درد يا خارش در داخل يا اطراف ناحيه تناسلي

·    ورم دربالاي پاها و نديك به ناحيه تناسلي

·     خونريزي كه به دليل قاعدگي نباشد.

براي پيشگيري از مشكلات فوق الذكر، دردوران قاعدگي نكات زير را به دقت رعايت نمائيد.

·    از نوار بهداشتي استفاده كنيد.

·  چنانچه امكان استفاده از نوار بهداشتي را نداريد، از پارچه هايي معمولي و قابل شستشو كه به دقت با آب و صابون شسته شده و در آفتاب و در محلي تميزخشك شده استفاده نمائيد. بهتراست قبلازاستفاده آنها را اطو كنيد.

·    نوارها را با فاصله  كم وحداكثر هر3 تا4 ساعت و يا بلافصله پس ازخيس شدن عوض كنيد.

·    قبل و بعد از  عوض كردن نوار بهداشتي دستان خود را با آب و صابون بشوييد.

·    نوار بهداشتي را پس از مصرف داخل كاغذ وكيسه نايلون پيچيده و درسطل زباله درب داربيندازيد.

·     هميشه از لباس زير نخي استفاده كنيد. و آن را مرتب عوض كرده وپس از شستن در آفتاب خشك كنيد.

·  به علت نزديك بودن مقعد به ناحيه تناسلي در خانمها امكان انتقال انواع ميكروبها به دستگاه تناسلي وجود دارد پس براي جلوگيري از عفونت، موقع طهارت بايد ابتدا ناحيه تناسلي و سپس معقد شسته شود حتي الامكان از آب سرد استفاده نشود چون سبب به وجودآمدن انقباض و درد زير شكم خواهد شد.

 

 

باورهاي نادرست در مورد قاعدگي

باورهاي نادرستي در مورد قاعدگي وجود دارد كه نه تنها دربسياري از موارد اشتباه است بلكه بسيار خطرناك و زيان آور هم مي باشند.

در اينجا به تعدادي از اين باورها و نحوه صحيح برخورد با آنها آشاره ميكنيم

-  بعضي معتقدند كه در هنگام قاعدگي نبايد حمام كرد يا طهارت گرفت، درصورتي كه  اگرخون شسته نشود محل بسيار مناسبي براي رشد ميكروبهاست. بنابراين بايد شست و شو  بيشتر و دقيق تراز مواقع  عادي باشد. استحمام روزانه سبب شادابي جسمي و روحي شما ميشود. استفاده  ازدوش آب گرم، هم عاملي در پيشگيري ازعفونت است و هم بدليل  شل كردن(relaxation) عضلات سبب كاهشهاي انقباضي ناحيه شكم خواهد شد. البته بهتر است  به شكل ايستاده استحمام كرد و از نشستن دركف حمام و وان و ازرفتن به استخر يا دريا خودداري كرد.

-  بعضي ها فكر مي كنند كه دوران قاعدگي  نبايد ورزش كرد درصورتي كه ورزش هاي  سبك سبب دستيابي فرد به آرامش بيشتر خواهد شد. ورزش سرعت جريان خون را زياد ميكند و به كاهش اضطراب، سردرد، بيقراري و عصبانيت فرد منجرمي شود.

-  بعضي ازافراد تصور مي كنند فردي كه قاعده است اگر دست به چيزي بزند آن را نجس ميكند. درصورتي كه تماس فرد قاعده به صورت خشك يا خيس باعث انتقال آلودگي و  نجاست نمي شود.

-  بعضي ها معتقدند كه هنگام قاعدگي نبايد مايعات، لبنيات، ترشي جات و بعضي از غذاها مصرف شود. لازم به ذكر است كه به علت از دست رفتن مقداري از خون بدن، نياز به مايعات به خصوص آب افزايش مي يابد. نوشيدن چند ليوان آب در روز به هضم غذا نيزكمك ميكند و سبب كاهش يبوست مي شود وهمچنين به داشتن پوست صاف و بدون لك وجوش كمك مي كند. دراين مدت بهتر است از غذاهاي نفاخ( مثل سير، پياز و ياحبوبات) كمتر استفاده كرد و بدليل آينكه  در اين دوران  بدن آب بيشتري نگهداري مي كند ممكن است  ورم ايجاد شود براي كاهش اين مسئله مي توان ازحدود يك هفته  قبل ازشروع قاعدگي  مصرف نمك را كم كرد. درخصوص مصرف بقيه موادغذايي در اين دوران محدوديتي عنوان نشده است. دراين دوران بهتراست معده پر و سنگين نباشد و تعداد وعده هاي غذايي به پنج يا شش وعده سبك در روز تقسيم شود.

 

 

تغذيه دردوران بلوغ

بسياري ازبيماريهاي دوران بزرگسالي مانند بيماريهاي قلبي و عروقي، افزايش فشارخون، بعضي ازسرطانها،افزايش چربي خون و ديابت به نحوه تغذيه مرتبط است وچون عادت غذايي از دوران كودكي ونوجواني شكل مي گيرد بنابراين اصلاح عادت غذايي اين دوران ميتواند از بروز اين بيماريها دربزرگسالي پيشگيري كند.

 نوجوانان بدليل سوخت وساز بالاي بدن فعاليت زياد، به انرژي بيشتري نياز دارند و ازطرفي بايد جلوي چاقي بيش از حد خود را بگيرند. اگر تغذيه درست ومناسب باشد نه نيازي به پرخوري است ونه احتياجي به رژيم گرفتن.

 

 

توصيه هاي غذايي روزانه جهت نوجوانان

·  در برنامه غذايي نوجوانان تمام گروه هاي موادغذايي( شير، لبنيات، گوشت و حبوبات ومغزها،ميوه ها و سبزيها- نان و غلات) گنجانده شود.

·    نوجوانان به3 وعده غذاي اصلي و2 ميان وعده در طول روز نيازدارند.

·    توجه به صبحانه ضروري است ونخوردن  صبحانه ميتواند اثرات منفي دريادگيري دانش آموزان داشته باشد.

·   بهتر است بجاي مصرف موادغذايي كم ارزش يا بي ارزش مثل نوشابه هاي گازدار،چيپس، پفك، شكلات، غذاهاي آماده و... از انواع ميوه هاي تازه وخشك نظير خرما، كشمش، انجير خشك، توت خشك، بادام، پسته وگردو استفاده گردد.

 

عوامل بروز كم خوني فقر آهن

درسنين بلوغ به علت جهش رشد نياز به آهن در دختر و پسرافزايش مي يابد. البته در دختران به علت شروع عادت ماهانه وخونريزي و دفع مقداري از آهن بدن در اين دوران نياز به اهن بيشتر مي شود.

چنانچه به دلايلي ميزان دريافت يا جذب آهن كم و يا دفع آهن بيش از حد باشد نوجوان به كم خوني فقرآهن مبتلا خواهد شد. در اينجا به ذكرچند مورد اشاره مي كنيم.

·    مصرف ناكافي موادغذايي آهن دار مثل گوشت قرمز

·    مصرف ناكافي موادغذايي داراي ويتامينC( ويتامينC جذب آهن را افزايش مي دهد)

·    مصرف نان هاي  داراي جوش شيرين(كاهش دهنده جذب آهن)

·    جانشين شدن غذاهاي غير خانگي( انواع ساندويج ها مثل سوسيس، كالباس اغلب آهن كافي ندارند) بجاي غذاي سفره

·    خونريزي هاي شديد عادات ماهانه

·    مشكلات دنداني كه منجر به كم اشتهايي و كاهش  دريافت موادغذايي ازجمله آهن ميشود.

·    آلودگي هاي انگلي مثل ژيارديا و كرم قلابدار كه موجب دفع آهن مي شود.

·    خوردن چاي قبل و بعد از غذا از جذب آهن جلوگيري مي كند.

 

علايم كم خوني و فقر آهن

ازنشانه هاي كم خوني فقرآهن ميتوان به رنگ پريدگي دائمي داخل پلك چشم و لبها،كم رنگ شدن خطوط كف دست، احساس ضعف وخستگي، سياهي رفتن چشم، سرگيجه، سردرد، بي اشتهايي، حالت تهوع، خواب رفتن  و سوزن سوزن شدن دستها و پاها، كاهش قدرت يادگيري و عدم تمايل به فعاليتهاي فيزيكي اشاره كرد.

در كم خوني شديد فقر آهن، نشانه هاي تنگي نفس، تپش قلب وورم قوزك اضافه مي شود.

 توصيه هاي غذايي به منظور پيشگيري از كم خوني فقرآهن

·  دربرنامه غذايي روزانه ازمواد غذايي داراي آهن مثل انواع گوشت، جگر، حبوبات، سبزيجات سبزتيره( اسفناج وجعفري و...) استفاده كنيد.

·   از سبزيجات تازه  و سالاد( فلفل دلمه اي، گوجه فرنگي، كلم، گل كلم و...) وجوانه غلات و حبوبات بعلت ميزان بالاي ويتامين C موجود در آنهاجهت افزايش جذب آهن همراه غذا استفاده كنيد.

·  ازنوشيدن چاي ( به ويژه چاي پررنگ) قهوه و دم كرده هاي گياهي 1 ساعت قبل و 1 ساعت تا 2 ساعت پس از مصرف غذا خودداري كنيد.

 

 

تغييرات رفتاري، رواني و اجتماعي در دوران بلوغ

دوره  بلوغ سرشار از تنشهاي عاطفي ورواني است.نوجوان كه درحال جدا شدن ازوابستگي هاي دوره كودكي و ورود به دوره بزرگسالي است با تضادها وكشمكش هاي گوناگون رواني روبرو خواهد شد. آگاهي از اين تغييرات سبب مي شود تا نوجوانان با هشياري به تحريكات محيطي پاسخ دهد و دگرگوني هاي دوره خود را كنترل نمايد به گونه اي كه قادر باشد درشرايط مناسبي ازنظرسلامت و استحكام رواني با مشكلات كمتري دوره نوجواني را پشت سر بگذارد و بحرانهاي رواني آينده را نيزكنترل كند. در اين بخش  به تغييرات ايجاد شده دراين دوران مي پردازيم.

 

 

تغييرات ذهني  و فكري

 يكي از تغييرات مهمي كه در دوره نوجواني صورت مي گيرد رشد ذهني و فكري فوق العاده است. اين رشد بسيار  زياد فكري و ذهني قابل مقايسه با رشد مغزي  فوق العاده است كه ازابتداي تولد تا دو سالگي صورت مي گيرد. ازسن 15-12 سالگي تفكر منطقي، صوري،قدرت استدلال  و نتيجه گيري يا به عبارتي تفكر انتزاعي درنوجوان شكل ميگيرد.

 در همين زمان ساير توانايي هاي ذهني نوجوانان ازجمله قدرت حافظه نيزافزايش يافته است. درنتيجه شما مطالب بيشتري رابخاطر مي سپاريد وبهتر به حل مسايل مي پردازيد.

شايد بدست آوردن اين توانايي فكري دردوران نوجواني باعث شود كه نوجوانان گاهي نظر بزرگسالان را قبول نداشته باشند. يك نوجوان ازنظررشد فكري وهوشي به حد يك  بزرگسال ميرسد و آنچه بين تفكر بزرگسالان ونوجوان تفاوت مي گذارد در رشد هوش و فكرنيست بلكه درميزان تجربه اي است كه يك بزرگسال بخاطر سن بيشترش كسب كرده است.

 

تغييرات  عاطفي

احساسات و عواطف متعدد قوي و غير قابل پيش بيني در نوجوانان وجود دارد  كه گاه درتضاد با يكديگرند  و سبب نوسانات واضح خلقي و رفتاري مي شوند از جمله:

1-     اضطراب

2-     عصبانيت، ناسازگاري و پرخاشگري

3-     افسردگي

هيجانات و احساسات يكي تجربه دروني است كه در مقابل  اتفاقات بيروني و يا دروني درخود حس مي كنيد. احساسات در تمام  لحظه هاي زندگي انسان  وجود دارند و به زندگي انسان رنگ مي دهند كه به دودسته  احساسات منفي ومثبت تقسيم ميشوند. احساسات مثبت زندگي انسان را زيبا  و شاد ميسازد و احساس ها و هيجانهاي منفي مانند ترس، غم، اضطراب، عصبانيت و تأسف، زندگي انسان را با رنج و ناراحتي همراه ميكند.

براي دستيابي به يكزندگي سالم و سرشار ازشادي و شادابي به هيجانهاي خود توجه كنيد. ازهيجانهاي منفي كم كنيد و بر هيجانهاي مثبت خود بيافزايد

 به ياد داشته باشيد احساسات  منفي كه با تغييرات فيزيولوژيك شديد همراه است بشدت براي جسم و روان شما خطرناك هستند.

 

دلايل  اهميت بيشتر دوستان وهمسالان براي نوجوان

·         اواحساس مي كند كه دوستانش بهتر او را درك مي كنند.

·         مسايل ومشكلات مشابهي دارند و با صحبت كردن در مورد اين مشكلات احساس مشترك ومشابهي پيدا مي كنند.

·     ايده ها، افكار و آرزوهاي نوجوانان متفاوت ازبزرگسالان است. بنابراين ترجيح مي دهند اوقات بيشتري  با هم باشند. فشارهاي گروهي به دودسته مثبت ومنفي تقسيم ميشوند.

·     فعاليتهاي گروهي مثبت در شكل گيري رفتارهاي اجتماعي مطلوب موثرند فشار مثبت زماني  است كه مثلاً فردي ميخواهد مدرسه را ترك كند يا تمايلي به ادامه تحصيل يا ورزش نداردولي چون مي بيند همه دوستانش ورزش ميكنند وادامه تحصيل مي دهند اوهم اين كار را مي كند.

 اما فشارهاي گروهي  هميشه مثبت نيستند. فشار منفي همسالان  زماني است كه اومايل  نيست رفتار نامناسبي انجام دهد ومخالف اين كاراست ولي دوستانش بر او فشار مي آورند كه چنين كاري كند. فشارهاي منفي  همسالان دليل بسياري ازمشكلات و آسيبهاي اجتماعي است. بسياري ازافرادي كه دچار اعتياد، فرارازخانه، بيماريهاي مانند سيفليس، هپاتيت، ايدز و بيبند و باري شده اند به دليل فشارهاي منفي همسالان وناتواني مقابله با اين فشارها  بوده است. نوجوانان بايد بياموزند تا به كمك خانواده توان مبارزه با خواستهاي منفي گروه را كسب كند و به انحراف كشيده نشود.

نوجوان گرامي: براي اينكه بتوانيد در مقابل چنين فشارهاي منفي مقاومت نمائيد در توانايي مهم و ضروري دوره نوجواني را بياموزيد.

1-     تفكر نقاد

2-     رفتار قاطعانه

 

 

نيازهاي نوجوان

دانستيم كه يك كودك، مراحل رشد را طي ميكند تا به حساسترين دوره حيات خويش يعني مرحله بلوغ مي رسد در اين دوره است كه شخصيت رو به تكامل مي رود.

شخصيت در واقع رفتارهايي است كه فرد به منظور سازگاري با محيط خويش  و در نتيجه  بهتر زيستن از خود بروز مي دهد.

اما شخصيت فرد چگونه شكل مي گيرد؟ در اينجا بايد كل وجود فرد را به عنوان شخصيت وجودي وي در نظرگرفت كه در اين حالت مشاهده مي شود وي از دو عنصر اساسي متشكل  است.

1-     وراثت يعني آنچه كه ازپيش تعيين شده و فرد با آن خصوصيات به دنيا مي آيد.

2-     محيط يعني آنچه كه بعدها باعث تجربه آموزي وي مي شودو شخصيت او را متبلور مي سازد.

3-   عامل سومي كه در ارتباط با دو عنصر اساسي ساخت شخصيت است تفكر و انديشه، به عبارتي،خود فرد است. عاملي كه در اختيار و اراده فرد مي باشد وتصميم گيرنده است. اينك پرسشي ديگر مطرح است: چه چيزباعث ارتباط فرد با محيط مي شود؟

جواب اين است: نيازها

نياز يعني  كشش وتمايلي كه فرد را به عمل واميدارد.بنابراين بدون نياز، شخصيتي وجود ندارد..

1-     نيازهاي جسماني: گرسنگي، تشنگي

2-     نيازهاي رواني: عشق ومحبت

3-     نيازهاي اجتماعي: عضويت در گروه

 

 

·         نيازهاي فيزيولوژيك

·         نيازبه استقلال- عدم وابستگي به ديگران

·         نيازبه احترام وموقعيت اجتماعي

·         نيازبه تنهايي و انزوا

·          نيازبه محبت

·         نيازبه فلسفه سالم و مثبت براي زيستن

·         نياز به خود شكوفايي

·         نيازبه جبران شكست

 

 

 

  

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 11 تیر 1394 ساعت: 9:31 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 1554

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس