مشاوره - 9

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

34 - پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر

بازديد: 993
34 - پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر

این پایان نامه پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر  در نود و نه صفحه - بصورت ورد - با قیمت بسیار عالی ده هزار تومان بفروش می رشد .

 

چکیده

      اینپژوهش در پی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی  92-1391  می باشد. روشپژوهشتوصیفی از نوعپیمایشیاست. جامعهآماریآنشامل کلیهدانشجویان(پذیرفتهشدگانکنکورسراسریکهمشغولبه تحصیلهستند) دانشگاههایتهرانراکهدرسالتحصیلی 92-1391  مشغولبهتحصیلمیباشند، بهتفکیکجنسیتاست. نمونهآماریاینپژوهششامل614 دانشجوکهبه روشنمونهگیریخوشهایچندمرحلهایازدانشگاههایدولتیشهرتهرانبرگزیدهشدند.ابزار پژوهش،روشدلفیبودهکهپسازتجزیهوتحلیلدادههابهشرحنتایجوبحثونتیجهگیری پرداختهشدهاست.. میانگین عوامل اقتصادی پسران نسبت به دختران در این تحقیق بیش تر است. بنا بر این فرضیه اول تایید نشد. پس میان عوامل اقتصادی و ادامه تحصیل دانشجویان دختر نسبت به پسر رابطه ی معناداری وجود ندارد. اما فرضیه دوم تایید شده است؛ میان عوامل خانوادگی ادامه تحصیل دانشجویان دختر نسبت به پسر رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه سوم نیز تایید شد؛ میان عوامل اجتماعی و ادامه تحصیل دانشجویان دختر نسبت به پسر رابطه ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی:

ادامه تحصیل، عوامل خانوادگی ، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، دانشجویان دختر و پسر

 

فهرست مطالب

 

موضوع........صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه:

بیان مساله:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهداف:

هدف کلی:

اهداف جزئی:

فرضیه های تحقیق:

متغیر های تحقیق:

تعاریف اصطلاحات و واژه ها:

تعاریف نظری:

خانواده:

اجتماع:

اقتصاد:

تحصیل:

تعاریف عملیاتی:

ادامه تحصیل:

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه

مبانی نظری:

نظریهکنشمتقابلنمادین

اصول و مبانى نظریه کنش متقابل نمادین

نظریهکنشموجه

رهیافتگزینشمعقولانه

مفروضات و مبانی نظریه انتخاب عقلانی:

نظریههایفمینیستی

نظریهزمینهاجتماعیبوردیو

نظریهمقاومت

نظریهاهدافووسایلمرتون

مدل ساختاری مرتون :

عدم تعادل :

نظریهانگیزهپیشرفت

انگیزش:

تاریخ آموزش عالی در ایران

پیش از اسلام

دوران اسلامی

دوره معاصر

اولین دانشگاه جامع ایران

آموزش عالی در حال حاضر

بخش دولتی

بخش آموزش از راه دور

بخش غیردولتی

دستاوردهای نظام آموزش عالی ایران

جوایز معتبر علمی و فرهنگی

جایگاه دانشگاه‌های ایران در رده بندی‌های بین‌المللی

مروریبرمطالعاتوتحقیقاتمرتبطبا « زنانوعلموفناوری»

شاخصهایدانشجویی

شاخصهایدانش آموختگان

کارکردهای تحصیلات عالی:

تحصیلات عالیه دانشگاهی چند کارکرد عمده دارند که عبارتند از :

ارتقاء سطح دانش در جامعه و تربیت نیروی متخصص و افزایش شانس اشتغال مناسب:

ارتقای منزلت اجتماعی:

تنگناهای ناشی از عدم هدف شناسی

چالشهای اصلی نظام آموزش عالی در ایران :

آموزش عالی و حضور زنان در دانشگاه ها :

آثار اقتصادی وخارجی آموزش زنان:

خانواده و ورود دختران به دانشگاه :

اثر شرایط اجتماعی جامعه بر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی:

جامعه و هویت اجتماعیدختران

اثر شرایط اشتغال در جامعه

اثر شرایط فرهنگی و اجتماعی:

پیشینه پژوهش:

پژوهشهای خارجی :

پژوهشهای انجام شده درداخل کشور:

فصل سوم:روش پژوهش

روش تحقیق:

فرایندپژوهش

جامعهآماری:

ابزارپژوهش:

روشتجزیهوتحلیلدادهها:

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

آمار توصیفی

سهمعواملمؤثربرروندافزایشدانشجویاندخترنسبتبهپسر

آمار استنباطی:

فرضیه نخست:

فرضیه دوم:

فرضیه سوم:

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

بحثونتیجهگیری

پیشنهادات تحقیق:

محدویتهای تحقیق:

فهرست منابع:

منابع فارسی:

منابع انگلیسی:

فایل کامل این پایان نامه را بصورت پی دی اف و فقط برای مشاهده دریافت نمائید . در صورت رضایت می توانید فایل ورد ان را با قیمت ده هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .فایل پی دی اف :

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/avameltasirgozaredametahsil11.PDF

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این پایان نامه را از لینک خرید زیر و بصورت انلاین و با قیمت 10000تومان (ده هزار تومان)بعد از پرداخت دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ساعت: 12:14 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

62 - پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

بازديد: 1857
62 - پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

این پایان نامه پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان   در نود صفحه - بصورت ورد - با قیمت بسیار عالی پنج هزار تومان بفروش می رشد .

 

بیان مسئله :

جوامع امروزي را جوامع سازماني مي نامند زيرا در اين جوامع انسان ها هر جايي كه زندگي مي كنند و هر كاري كه انجام مي دهند با سازمان هاي مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشي از زندگي روزانه همه مردم را تشكيل داده است.

امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟ تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند .

بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .

فهرست مطالب

بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران  1

فصل اول  5

کلیات پژوهش    5

موضوع :6

بیان مسئله :6

اهداف تحقیق :7

ضرورت و اهميت انجام پژوهش    7

سوالات تحقیق :8

فرضیات تحقیق :8

متغیرهای پژوهش :9

عزت نفس :9

تعاریف عملیاتی :9

فصل دوم  10

ادبیات پژوهش    10

تعریف عزت نفس :11

عزت نفس :12

ویژگی های شخصی كه عزت نفس بالا  دارد :15

ویژگی های شخصی كه عزت نفس پایین  دارد :16

عوامل موثر بر عزت نفس:18

1.بلوغ  18

2.تاثیرات بیرونی  19

نظریات عزت نفس :19

نظریه مازلو:20

نظریه ویلیام جیمز:20

نظریه جرج مید :21

ابعاد عزت نفس :21

عزت نفس اجتماعی :22

عزت نفس بدنی :22

عزت نفس تحصیلی:22

عزت نفس خانوادگی:23

عزت نفس كلی :23

مؤلفه های اساسی عزت نفس:24

نظریه راجرز :27

الف)نياز به توجه مثبت:33

ب) نياز بهتوجه خود:33

رضایت شغلی :33

تلفيق زندگي کاري و خانوادگي  34

رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلي  34

عوامل مؤثر در رضایت شغلی  35

افزایش رضایت شغلی:38

غنی‌سازی شغلی  38

مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها39

زمان کاری شناور39

رضایت شغلی در سازمان :40

عواملمؤثردررضایتونارضایتیشغلیدرسازمان:40

ارتباطاتدرسازمانهابهسهگروهتقسیممیشود:50

تاثير رضايت شغلي در موفقيت سازماني  54

رضايت دروني و رضايت بيروني  55

رضايت شغلي كاركنان كليد طلايي رضايت مشتريان  56

نظریات رضایت شغلی :59

پژوهش های صورت گرفته :63

فصل سوم  67

روش پژوهش    67

روش تحقيق  68

جامعه آماري  68

حجم نمونه وروش نمونه گيري  68

ابزار سنجش    68

روش تجزيه و تحليل آماري :69

فصل چهارم  70

تجزیه و تحلیل داده ها70

تحلیل توصیفی :71

جداول نمرات :74

جداول استنباطی  76

فصل پنجم  81

بحث و نتیجه گیری  81

خلاصه :82

نتیجه گیری :83

پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی :85

پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس :87

منبع :

فایل کامل این پایان نامه را بصورت پی دی اف و فقط برای مشاهده دریافت نمائید . در صورت رضایت می توانید فایل ورد ان را با قیمت پنج هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .فایل پی دی اف :

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/etemadbenafs11.PDF

در صورت رضایت فایل ورد این پایان نامه را با قیمت پنج هزار تومان از لینک خرید زیر دریافت نمائید. راهنمای خرید : برای خرید در کادر اول زیر ،  ایمیل خود و در کادر دوم شماره موبایل خود را وارد نمائید و سپس بر روی کلمه پرداخت کلیک نمائید.بعد از پرداخت موفق توسط درگاه بانک که کاملا مطمئن می باشد . وارد صفحه دانلود فایل می شویدکه بطور مستقیم می توانید فایل را دریافت نمائید .همچنین علاوه بر دریافت مستقیم بعد از خرید ،یک لینک دانلود نیز به ایمیل شما فرستاده می شود .پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :

                                                               
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ساعت: 11:58 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 9

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس