چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
(44.25%) 1416
خیلی زیاد
(17.46%) 559
زیاد
(10.37%) 332
کم
(27.90%) 893
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 3200