چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
(44.51%) 1465
خیلی زیاد
(17.41%) 573
زیاد
(10.36%) 341
کم
(27.71%) 912
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 3291