چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
(44.50%) 1293
خیلی زیاد
(17.45%) 507
زیاد
(10.15%) 295
کم
(27.88%) 810
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 2905