چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
(44.47%) 1267
خیلی زیاد
(17.33%) 494
زیاد
(10.28%) 293
کم
(27.90%) 795
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 2849