چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
(44.55%) 1465
خیلی زیاد
(17.39%) 572
زیاد
(10.34%) 340
کم
(27.70%) 911
خیلی کم

تعداد شرکت کنندگان : 3288