آموزش، تنبیه، تشویق

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

آموزش، تنبیه، تشویق

بازديد: 93

آموزش،تنبیه،تشویق

محیطایدهآلمحیطیاستکهدرآن،طفلدردبستانازامکاناتآموزشیبسیارعالیبرخورداراستودرمنزلهمگذشتهازکمکوالدینباسواد،ازانواعواقسامسرگرمیهایآموزندهبرخورداراست.
منظورمامحیطیاستکهدرآنطفلمعصومبعدازصرف۴یا۵ساعتازبهترینساعاتعمرخوددرمدرسه،ساعاتبیکاریرابابازیفوتبالدرکوچههاودرگیریباپسرهمسایهپرمیکند. روشهایآموزشیکهدرگذشتهباتنبیهبدنیهمراهبود،کاملانکوهیدهودرخورملامتاست.
دربعضیمدارسدانشآموزانمیبایستکتکهایروزجمعهراپنجشنبهنوشجانمیکردندویاسیاهکردنانگشتانبهوسیلهمدادکهدراکثرمواقعتواناییانجامتکالیفراازدانشآموزانبهکلیسلبمیکرد. درایندورهمتاسفانه،بعضیازمواقعدانشآموزانبامسالهکتککارینوعیزندگیمسالمتآمیزرادرپیشمیگرفتند؛بهاینصورتکهتنبیهشدنازبخشهایلاینفکآموزشگاهیآنانشدهبودهدفاینگونهتنبیهاتجزخشونتورفععقدهنبودهاست.
ایناعمالکاملاغیرانسانیوبااصولانسانیسازگارنیستندونخواهندبود. بتدریجباگذشتزمان،ازشدتاینگونهتنبیهاتکاستهوتهدیدجایگزینآنشد. تهدیدیجدیوالبتهگاهیموارد،درقالبتشویق ! همانسیاستتنبیهوتشویقیاچماقوشیرینی.
درایننوعازمحیطهایآموزشیکهچندسالیبهطولانجامیددانشآموزمیدانستکهتنهاباارائهدرستدرسمیتوانداززیرضرباتطاقتفرسایاولیایآموزشگاهجانسالمبهدربردهوتشویقهایآنانیااولیایخانهوحتیدوستوآشنارابهقیمتصرفوقتگرانبهایشباخواندناجباریچندکتابباجملاتقلنبهسلنبه،متوجهخودسازد. درچنینمحیطهایی،ازیکسوازبیمتنبیههاوازسویدیگردرمواجههباتشویقهایکذایی،عمردانشآموزتلفمیشدطیایندوره،دانشآموزلحظهایدرسرابرایدرسنخواندند. هدفشانازدرسخواندنیااصولافرارازتنبیهبود،یاوصالبهتشویق ! نتیجهاینکهمیلباطنینقشینداشت.
امکاناتآموزشیبرایدانشآموزانمحرکیمثبتاست،اگراینعنصرنباشد،رکودخودنماییمیکندودرنتیجهاستعدادهاازبینمیروند. بایدبهنحویمحرکیرابهوجودآوردتاایناستعدادهاپژمردهنشوند. امروزهعنصرتشویق،بهتنهایینقشبازیمیکندوباکمیدقتمیتواندریافتکهچقدرنتیجهاینبازیمایهتاسفاست؛چراکههدفدانشآموز،کسبتشویقخواهدشدنهکسبدانش. جالباینکه،خارجازچارچوبدرسومدرسه،مطالعهکتبسادهویامشکل،همراهبالذتیوصفنشدنیاستچوننهتشویقیدرکاراستونهتنبیه.
میلباطنیفعالشدهونقششرابخوبیایفاءمیکندامااینزمانبرایخیلیهازیادبهطولنمیانجامد؛چراکهوحشتازآیندهکهخودمعلولعواملیازجملهبیکاری،فقرمادی،نابسامانیهایاقتصادی،اجتماعیاست،مسیرمطالعهراتغییرمیدهد. قصوردرامرمطالعهویرانکنندهسعادتآیندهاستدرسرابایددرآرامشفکریخواند. هیچیکازمواردبهتنهاییموثرنخواهندبود،اگرامکاناتآموزشیکافیدردسترسنباشد.

تشويق

تشويقدرجلسهٔمشاوره،مجموعهفعاليتهائىاستکهمراجعرابهادامهکارشترغيبمىکندواورادرمسيرپيشرفتوبهبودقرارمىدهد. تشويقنوعىپاداشاستکهبراىتقويترفتارمطلوبوادامهٔآنبهمراجعارائهمىشود. بهعنوانمثال،مشاورباگفتنجملاتىنظير”مردتوانائىهستي،مىتوانىمعقولباشي،ومىتوانىاينمشکلراحلکني“مراجعرابهخودکاوىبيشترتشويقمىکندوباعثمىشودکهاوعقايدوافکارخويشرادقيقتر،عميقترموردبررسىقراردهد. ازجانبديگر،تشويقبيشازحدموجبمىگرددکهمراجعبهمشاوروابستگىپيداکندواستقلالخودراازدستبدهد. همچنينتشويقصحيحومناسبازنگرانىوناامنىمراجعمىکاهد.

روشهاىتشويق

بهنظربرامروشوستروم(۱۹۶۸)درجلسهٔمشاورهکاربردروشهاىتشويقرامىتوانبهشرحزيربيانکرد:

۱. استفادهازکلماتتائيدکنندهنظير”بلىدرستاست،توانائىانجامآنراداري“. دراينجاهدفآناستکهبااستفادهازکلماتتائيدکننده،درمراجعاحساسامنيتواعتمادنسبتبهمشاوروجلسهمشاورهبهوجودآيد.

۲. پيشبينىنتايجاحتمالىمشاوره،روشديگرىبراىتشويقمراجعاست. مشاوردرجلسهٔمشاوره،دربارهٔنتايجاحتمالىوتغييراتىکهدرمراجعبهوجودخواهدآمدبااوبهصحبتمىنشيند. بهعنوانمثال،مشاوربهمراجعمىگويدکهبراثرمشاوره،رفتارشدرجهتمقبولومناسبىتغييرخواهدکرد،وياآنکهدرزمينهٔتحصيلاتبهموفقيتهائىدستخواهديافت،ويانمراتبهترىدررياضىوفيزيکخواهدگرفت.

۳. ايجادشرايطوامکاناتمناسبدرجلسهٔمشاوره،براىمراجعتشويقکنندهاستبهعنواننمونه،برقرارىرابطهٔحسنهمشاورهاىوپذيرشمراجع،شوقورغبتىدراوبراىادامهبحثبهوجودمىآورد.

 

۴. آشناساختنمراجعبهاينحقيقتکهمشکلشمنحصربهفردنيستوديگراننيزکموبيشبامشکلاتىهماننداومشکلاومواجههستند،مىتواندتشويقکنندهباشد.

تشويقرفتارهاىخوب

نگرانىدربارهٔتأثيراتاحتمالىتلويزيون،ازديرزمان،برتوجهاتىکهبهديگرعرصههاىمربوطبهتماشاىتلويزيون،درکودکانمىشده،اولويتداشتهاست. چهمدتاستکهمفهومجعبهٔگوشهخانهبهمثابهٔهيولايىيکچشمموجهشمردهمىشود؟اينمکانکهرفتارهاىبدبهنمايشدرآمدهدرتلويزيون،مىتواندالگوهايىدراختياربينندگانجوانمستعدبگذاردتاازآنکپىبردارىکنندرانمىتوانسادهگرفت. امااينفرضيه - کهعموماًغالببهنظر - مبنىبراينکهآشکاراثابتشدهاستکهتلويزيونتأثيربدىدارد،سادهسازىبيشازحدهردو،يعنىهمآنچهجعبهبهمنازلمىآورد،وهمنحوهٔبرخوردکودکانباآن،است.

برنامههاىتلويزيونشاملنمونههاىبسيارىازرفتارهاىخوباست. برنامههايىکهدرآنمردمبامهرباني،جوانمردىوسخاوترفتارمىکنند. بههماناندازه،منطقىبهنظرمىرسدکهفرضکنيماينتصويرنيزنمونههايىدراختيارکودکانقرارمىدهندتاازآنکپىبردارىکنند. بنابراين،دراينفصلاينپرسشرامطرحخواهيمکردکهآياتلويزيونرفتارهاىخوبرادرميانکودکانترويجمىکند؟اگرچهکارىدراينزمينهصورتگرفتهاستبهوسعتکارانجامشدهدرزمينهتأثيرخشونتتلويزيونبرکودکاننيست،اماتحقيقاتمهمىوجودداردکهروشهاىمختلفىرانشانمىدهدکهتلويزيونمىتوانديابايد،درشرايطخاص،تأثيراتبسيارمفيدومطلوبىبرکودکانبگذارد.


آموزشرفتارخوب

مدارکروزافزونبسيارىنشانمىدهدکهنمونهرفتارىخوبىکهدرتلويزيونبهنمايشدرمىآيد،مىتواندکودکانراتشويقکندتارفتاربهترىدرپيشگيرند. پژوهشنشاندادهاستکهبينندگانجوانمىتواننديادبگيرندکهچگونهبهشيوهٔمطلوبترياپذيرفتهشدهتراجتماعىرفتارکنند. آنهااينرفتارهارانهتنهاازطريقتماشاىبرنامههاىمخصوصآموزشىکسبمىکنند،بلکهباتماشاىنمونهبرنامههايىکهدرآنرفتارخوببهتصويرکشيدهوبراىمخاطبانعمومىتهيهمىشوند،نيزبهدستمىآورند. مدارکموجودبراىتأثيراتجامعهگرايانهتلويزيونرامىتوانبهچهارنوعدستهبندىکرد:

- مطالعاتآزمايشگاهىانجامشدهبرروىبرنامههاىازپيشآمادهشدهتلويزيونياموضوعاتفيلم.

- مطالعاتآزمايشگاهىبرروىموضوعاتبرنامههايىکهبهمنظورآموزشمهارتهاىاجتماعىتهيهشدهاند.

- مطالعاتآزمايشگاهىبرروىموضوعبرنامههاىانتخابشدهازميانمجموعهبرنامههاىمردمىتلويزيون.

- مطالعاتميدانىکهميزانتماشاىبرنامههاىداراىمحتواىجامعهگرايانهراباميزانتمايلاترفتارىجامعهگرايانهمرتبطمىسازد.

پژوهشگرانبااستفادهازاينروشهاىمختلف،دربارهٔقابليتتلويزيونبراىتأثيربرکودکاندرجهتنشاندادنسخاوتوابرازنکردنخودخواهي،نشاندادرفتاردوستانهوانديشيدنبهخرسندىنهايىونهطلبسريعپاداشبراىانجامهرکارىتحقيقکردهاند.


تلويزيونوداورىهاىاخلاقى

بيشترتحقيقاتانجامشدهبرروىتأثيراتبالقوهخوبتلويزيون،برانواعمختلفرفتارهاىاجتماعىمرتبطباشخصيتمتمرکزهيچگونهتأثيرمستقيمىبرقضاوتواستدلالاخلاقىبينندگاندارد؟انتقادهاىاوليهبهطوراخص،نگرانديدگاههاىاخلاقىومعنويىبودکهازطريقتلويزيونآموزشدادهمىشد. ديدگاهمنتقداناينبودکهاينرسانهتأثيرمخربىالقامىکند. نگرشبرخىازمنتقدانايناستکهتلويزيوناغلبنشانمىدهدکهاعمالغيرمشروعياغيراخلاقىمؤثرواقعمىشوند. حتىمجريانقانوندرتلويزيونبهگونهاىنشاندادهمىشوندکهقواعدراناديدهمىگيرند،کدهاىاخلاقىرازيرپامىگذارندوبهشکلپرسشبرانگيزىاغماضوافراطمىکنند،پيامنهفتهدراينمحتواايناستکهبدبودن،اغلببهترازخوببودنمؤثرواقعمىشود.

برعکس،مدافعانبرنامههاىتلويزيونىاستدلالکردهاندکهتأثيرتلويزيونبرنگرشاخلاقىجوانترينبينندگانش،دردرجهٔنخست،تأثرىمثبتاست. برنامههاىتلويزيونبهطورمرتب،مسئلهاىاخلاقىرابهشکلجذابىمطرحمىکنندکهتوجهمخاطبانرابهخود،جلبوجذبمىکند. مردمبامجموعهاىازمسائلوبحرانهاىاخلاقىمواجهمىشوندکهدرنمايشهامطرحيادربرنامههاىسرگرمکنندهبازىمىشوند،ونيزدربرنامههاىمستندوآموزشىنشاندادهمىشوند. نمايشهاىسريالي،شخصيتهارابهگونهاىنشانمىدهدکهآنقدرظولانىبامشکلاتاخلاقىدستوپنجهنرممىکنند،کهمخاطبرابرآنمىدارندتابارخدادهاوموقعيتهاآشناشوند. برنامههاگفتوگوىتلويزيوني،اعضاىعادىجامعهرابهتصويرمىکشدکهسفرهٔدلخودراجلوميليونهابينندهمىگشايند،واغلببرژرفتريننبههاىزندگىخصوصىخودمتمرکزمىکنند. تلويزيونازطريقايننوعتجربياتمىتواندبهمثابهٔنوعىمعلماخلاقيامشاوىايفاىنقشکند،وبينندگانرا،ازپيروجوان،تشويقکندکهمشکلاتمهماخلاقىرامنعکسسازند. بااينوجودتااينزمانتحقيقاتکمىچهدرردوچهدراثباتهرنوعتأثيرتلويزيونبررارزشهاواستدلالاخلاقىکودکانصورتگرفتهاست.

تحقيقاتدربارهٔپرورشداورىهاىاخلاقىباکارگلبرک (Kholberg) تحتکنترلدرآمدهاست. دراينچارچوب،تصورمىشودکهاستدلالاخلاقىدرکودکان،طىمجموعهاىازمراحلپرورشمىيابد،وهرمرحلهٔموفقيتآميز،نشانگرسطحموفقيتآميزترىازدرکنظماخلاقىدنيايىاجتماعىاست. دراينمسير،کودکدرهرمرحله،مرتبهاىازجنبههاىاخلاقىرادرارتباطباايجادتمايزبينخوبوبدمىآموزد. درچنيننظامي،يکنتيجهٔمقدماتىايناستکهاگرعملىمجازاتنشود،درآنصورتطبقتعريفمىبايستازنظراخلاقىپذيرفتهشدهباشدوبنابراينازنظرمعنوىدرستباشد. يکپرسشکليدىايناستکهآياتلويزيونبهاينشيوهاستدلالمىکند؟

تلاشبراىيافتناينپرسششاملمطالعهاىاستکهروىپسرهاودخترهاى۴-۵ساله،۷-۸سالهو۱۰-۱۱سالهانجامشدهاست. نخستازاينکودکانمصاحبهاىبهعملآمدتاقابليتهاىاستدلالاخلاقىآنهابيشترشناسايىشود. بهعلاوه،مادرهريکازکودکانباثبتخاطراتروزانهمربوطبهتماشاىتلويزيونکودکانبهمدتدوهفته،ونيزتهيهاطلاعاتوسيعىدربارهٔعادتخانوادگىتماشاىتلويزيوندرزمانگذشته،پژوهشگرانرايارىکردند. پژوهشگرانسپسازفنونآمارىاستفادهکردندتاروابطموجودبينگزارشبهدستآمدهازاظهاراتبينندگانمبنىبرعاداتتماشادرکودکانوخانوادههايشانونيزنگرشوارزشهاىاخلاقىکودکرابيازمايند.

درميانکودکانکمسنوسالتر،تماشاىمستمرترتلويزيون،بالنسبهبااستدلالاخلاقىبهدستآمدهبود،همبستگىداشت. ايننتيجهدرمورددوگروهسنىبزرگتربهدستنيامد. درميانکودکان۴-۵سال،کلميزانتماشاىتلويزيونباماهيتارزشهاىاخلاقىمرتبطبودونهترجيحاتکودکبراىتماشاىانواعخاصىازبرنامهها. بنابراين،هيچگونهنمودگارىوجودنداشتکهنشاندهدتمايلبراىتماشاىانواعخاصىازبرنامهها. بنابراين،هيچگونهنمودگارىوجودنداشتکهنشاندهدتمايلبراىتماشاىنوعخاصىازبرنامهايناحتمالرابهوجودآوردکهپرورشاخلاقىکودکانراضايعسازد. اگرچه،درميانکودکان۷تا۸سال،آنهايىکهتماشاىکمدىهاىخانوادگىراترجيحمىدادند،درکپرورشيافتهترىنسبتبهاهميتکمکبهمردمنيازمند،داشتند. اينيافتهجالببود،بهاندليلکهموضوعاتبسيارىازايننمايشهارامنعکسمىکرد. يافتهاىکهدرارتباطباتشويقکماينارزشهاونگرشهابهوسيلهتلويزيونبيانشده،گزارشىاستکهايننوعدرکرادرميانبالاترينگروهسنىکودکاننسبتاًضعيفيافت؛لازمبهذکراستکهاينکودکان،علاقهٔخاصىبهنمايشهاىپرجنبوجوشوماجراجويانهاىداشتندکهمخاطباصلىآنهابزرگسالانبودند. کمبودتحقيقاتانجامشدهدربارهٔتلويزيونواستدلالاخلاقىبدانمعنىاستکهدرکماازماهيتواهميتهرنوعنقشىکهاينرسانهدراموزشکودکاندرجهتتشخيصدرستازنادرستايفامىکند،ناقصوناهمگونباقىمىماند.

تشويقغيرمادى

همچنينازنکاتمهمدرتشويقايناستکبکوشيمتاحدودامکانتشويقهاکمترصورتمادىپيداکند. تکيهاساسىروىجنبههاىغيرمادىباشد. اينامربدانخاطراستکهاگربناشودمابراىهرکارخوبىازکودکسرمايهگذارىمادىکنيم:

۱. پولوثروتماقدنمىدهدازآنبابتکهبراىمؤثرواقعشدنتشويقناگزيريمدرهرمرحلهتشويقمادىخودبيشازدفعاتقبلىباشد. مثلاًاگردفعهاولمعادل۲۰ريالسرمايهگذارىکنيمدفعاتبعدبايدبترتيب۲۵-۳۰-۴۰و ... ريالباشد. وگرنهتشويقماازنوعتکرارمکررخواهدبودکهاثرشراازدستمىدهد.

۲. کودکتدريجاًفردىمادىمسلکومالدوستودرآنافراطىبعملمىآيدودربرابرهرکارىکهانجاممىدهدانتظارمادىخواهدداشتدرحاليکهمادرحالوآيندهنيازداريمبهافرادىکهدرمواردىلازمبراىحفظوسلامتحياتاجتماعىازجانومالخودسرمايهگذارىکرده،توقعىهمازکسىنداشتهباشند.

۳. درسايهچنينتشويقىعادتغلطىدرکودکپديدمىآيدکهبعدهاقابلتداوموادامهنيست. زيرااوديريازودوارداجتماعمىشودوهمانتوقعاتراازاجتماعداردوطبيعىاستکهاجتماعآنرابرآوردهنکند. واينخودمايهترکوظيفهبخاطريأسوسرخوردگىاست. مىدانيمکهاجتماعحتىدرتشويقکلامىمفتوبىمايهسهلانگاراستتاچهرسدبهآنچيزهائىکهبارمالىبههمراهدارد.

تشویقکودکانخجالتی

کودکانخجالتیخودرابهبرخوردهایاجتماعیوهمزیستیبادیگرانتشویقنمایید. برایاینکارراههایزیادیوجوددارد،بهعنوانمثال،اگرکودکخجالتیدرهنگامسلامیاخداحافظی،نخواهدبهشخصچیزیبگوید،سعیکنیداوراواداربهدستدادنبرایسلامیاخداحافظینمایید.
دستدادنقدمیاستدرمسیردرست. راهدیگرایناستکهباکودکدیگریواردیکبحثهیجانانگیزبشویدوهنگامیکهبحثداغشد،ازکودکتانسؤالکنیدکهنظرویدرموردموضوعموردبحثچیستوالبتهمراقبباشیدکهویرازیادتحتفشارقرارندهیدزیراممکناستمقاومتبیشتریایجادکند. بهیادداشتهباشیدکهکودکدربعضیروزهابهبودینشانخواهددادوبعضیروزهاخیر.
برایکودکانخجالتییکهدفمعقولودشوارایناستکههرروزحداقلیککلمهبهیکفردجدیدبگوید. سایرمواردمناسب،میتواندصحبتکردندرمقابلهمهافرادکلاس،شرکتکردندربازیهایتیمییاپرسیدنیکسؤالازمعلمباشد.

صورتهاىعملىتشويق

مسألهتشويقکودکراچگونهبهمرحلهاجراوعملدرآوريم؟چهکنيمکهکودکدردرونخوداحساسشوقىکندودرباطنخويشخشنودباشدکهفلانعملراانجامدادهاست؟راههاىشادمانکردنکودکبخاطرعملموردنظرماکدامند؟

 


ذکرکلماتمحبتآميز

غرضذکرعباراتوکلماتىاستکهجنبهمهروعلاقمندىفردوهمديدگاهاحترامىمربىرابهکودکنشاندهد. طفلبراثرآندريابدکهعملشموردرضاىوالدينيامربىبودهوآنهااورابرايناساسبيشازپيشموردمحبتقراردادهاند.

کلماتىمثلعزيرمن،پسرجانمن،آقا،خانم،شاگردخوب،الفاظىچونبفرمائيد،تشريفبياوريد،آفرينبرتوپسرم،دخترمن،و ... مىتواندحاکىازاينمحبتباشدوالبتهسعىداريمکهاينکلماتسرسرىوتصنعىنباشدکهطفلازآنسردرمىآورد.

معرفىعملآندرحضورجمع

درخانهيامدرسه،نزدخواهروبرادرويانزددانشآموزانکلاسسعىدارىفردىراکهعملخوبىانجامدادهمعرفىکنيموعملاوراموردستايشقراردهيم. اينروشبراىهمهدانشآموزاندرهمهسنينومخصوصاًبراىنوجوانانوبالغانبسيارمؤثراست.

شکنيستکهبراىديگرانبايدتوضيحدادکهچراعملاوموردتقديراست . البتهجمعکلاسراوامىداريمکهبهافتخارعملکردخويشابرازشادمانىکنند،صلواتىبفرستند،تکبيرىبگويندوبالاخرهعلاقهورضامندىخودرااعلامدارند.

معرفىوارائهآثار

ممکناستطفلىعملپسنديدهاىچوننوشتنمشقباخطزيباراانجامداده،نقاشىزيبائىکرده،وسيلهخوبوزيبايىساخته،هنرىرادرخطاطىبهکاربردهو ... ازراههاىتشويقاوآناستکهآنراموردتأييدقراردادهوبهبچههاعرضهکنيم.

ممکناستطفلىعملپسنديدهاىچوننوشتنمشقباخطزيباراانجامداده،نقاشىزيبائىکرده،وسيلهخوبوزيبايىساخته،هنرىرادرخطاطىبهکاربردهو ... ازراههاىتشويقاوآناستکهآنراموردتأييدقراردادهوبهبچههاعرضهکنيم.

نصبعکساو

گاهىمىتوانعکساورابهتنهائىدرتابلوىمدرسهنصبکردهوياآندرکنارخطزيبايشويانقاشىقشنگشقرارداد. ويادرسطحىوسيعتروبهترعملکرد،بدينگونهکهعکساورابازرقوبرقتزيينکردهودرتابلونصبکنند.

ايناقدامنيزبراىهمهکودکانومخصوصاًنوجوانانروشسازندهومؤثرىاست. کودکرابهايننتيجهمىرساندکهبراىکاروفعاليتاوحسابىبازکردهايموبراعملشاعتبارىقائليم. طبيعىاستکهدرچنانصورتىپاىبندملاحظاتىگرددوبراىخودارزشواعتباربيشترىازلحاظحسنعملقائلشود.

دادنجايزه

درمواردىمىتوانبراىکودکجايزهوپاداشىدرنظرگرفتکهبهتناسبسن،جنسوديگرشرايطدراختيارشقرارگيرد. بهاىجايزهمهمنيست،مهمنفسجايزهاستونشاناينامرکهازاينراهمىخواهيمرضايتخودرانسبتبهاواعلامکنيم.

جايزهگاهىمىتوانديکمدادباشد،زمانىيکتوپپينگپونگ،زمانىيکگل‌‌سرياگليقه،گاهىيکشيرينىوشکلاتو ... درهمهحالبراىکودکاينمسألهمهماستکهازشماچيزىرابعنوانجايزهدريافتمىدارد.


نزديککردنبهخود

گاهىتشويقمىتواندبصورتنزديککردنکودکبخودباشد . بدينمعنىکهبخاطرعملکردخويشاورامقرّبکنيم،موردتوجهبيشترىقراردهيم،خواستههاىاورابيشترموردرسيدگىقراردهيموبالاخرهبهاوبفهمانيمکهتاحالااورادوستداشتهايمولىاينکاورابيشتردوستداريم.

معلمنمىتوانداورابدينگونهبهخودنزديککندکهمثلاًاجازهاشدهدناهاررادرمدرسهودردفتردرنزداوصرفکنند. بهاودستدهدازاواحوالبپرسد،براىاواحترامىبيشترقائلگردد،يادآوريشکندکهدوستشداردو ...

سپردنمسؤوليت

گاهىدرمدرسهمعلمومربىدرخانهوالدينبراىتشويقکودکمىتوانندمسؤوليتموردعلاقهاىرابهاوبسپرند،بهاوتفهيمکنندکهبخاطراحترامبهاو،ديدنعرضهولياقتاو،حاضرشدهاندچنانمسؤوليتىرابهاوواگذارکنند.

دراعطاىاينمسؤوليتسعىداريمراههاىاداىآنراهمبهاوياددهيمتادرسايهانجامشاحساسلياقتوشادمانىکندويادرککندکهاورابحسابآوردهاند،براىاوشخصيتىقائلشدهاند،اوراداخلدرجمعوگروهخودکردهاند.

ذکرقصهوداستان

بعنوانتشويقکودکانخردسالمىتوانندبهآنهاوعدهدادکهقصهوداستانىبراىاوبگويند. مىدانيمکهکودکانوحتىبزرگترانقصهگوئىوالدينومربيانرادوستمىدارندوحاضرندبسيارىازکارهاىخودرارهاکنندتاقصهاىبشنوند.

شکنيستکهبهتناسبسنوجنس،وبادرنظرداشتنشرايطگوناگونولازمسعىداريمداستانهاىسرگرمکننده،اخلاقىوارزندهاىبراىکودکانبگوئيموازاينطريقنيزبهامرسازندگىواصلاحکودکانبپردازيم.

دادنگواهى

درمواردىمدرسهمىتواندگواهينامهاىبهکودکبدهدکهدرآنحکايتازرضايتازکودکباشد. البتهسعىداريمکهاينسندبهصورتامرىنباشدکهموردسوءاستفادهقرارگيرد. درآنقيدمىکنيمکهتاامروزواينساعتاوکودکىفعال،باادبواخلاقو... بودهاست. دراينموردنيزازقبلسخنانىراعرضهکردهايم. درکلمىخواهيمبگوئيمرضايتنامهمطلقنباشد.

شيوههاىديگر

شيوههاىديگرىهمبراىتشويقکودکانوجودداردکههرمربّىبهتناسبىمىتوانديکىازآنهاراانتخابکردهوموردعملقراردهدمثل:

- لبخندرضايتآميزىکهوالدينومربيانبهروىکودکمىزنند.

- بردنکودکبهگردشوتفريحومسافرتبخاطرنقشخوبىراکهدرزمينهاىايفاکرده.

- دادنعکساوبهروزنامهمدرسهوياروزنامههاىصبحوعصريکشهرتاازديدنآناحساسغرورکند.

- دادنفرصتاظهارنظربهاوازطريقواردکردناودرشورائىکهدرمدرسهاست.

- واردکردناودرصفبزرگترهابعنواناحترامبهاووبحسابآوردنش...

- کشيدندستنوازشبهسروصورتاوويابوسيدنودرآغوشگرفتنش.

- بازىکردنمربىومعلمباکودکوبحسابآوردناوو ...

ودرکلاستفادهازهرراهوضابطهمشروعىکهکودکرابحرکتاندازدوبهپيشبرد. مادراينراهازابتدائىترينوسادهترينراهمىتوانيماستفادهکنيمتاپيچيدهترينودشوارترينآن،هرکدامدرجاىخودوبهتناسبشرايطخاص.

تنبیه

همیشهدقتداشتهباشیدکهتنبیهفرزندتانباکارخلافیکهاوانجامدادههمخوانیداشتهباشدوازنظراوعادلانهباشد. شمافرزندانخویشرابرایورودبهاجتماعوایجادیکزندگیمستقلآمادهمیکنیدوبنابراینتنبیهنیزبایدنتیجهکارخلافباشد. اینروشهرنوعرنجشیرانیزدربچههاازبینمیبردزیراتنبیهنتیجهکارخلافآنهابودهاست . البتهبهخاطرداشتهباشیدکههیچگاهازتنبیهبدنیاستفادهنکنید.

فوايدتنبيه

تنبيهبههمهصورواشکالشدرتربيتمىتواندجارىباشدوالبتهفوايدىداردکهذکرهمهآنهادراينبررسىممکننيست.

اصلاحرفتار

تنبيهاينفايدهرابهمراهداردکهکودکراسرعقلمىآوردواودرمىيابدکهعملخطائىرامرتکبشدهوازتکرارآنبايدخوددارىکند. اينامربراىکودکانخردسالحتىبهصورتشرطىشدنمىتواندمطرحباشد.

طفلىکهبخاطرخطائي،حتىبدونآگاهىداشتنبهخطاىعملىتنبيهمىشود،براساساصلشرطىشدنکهتوسطپاولوفعرضهشدهاسترابطهاىبينعملوکيفرمىيابد. مىفهمدهربارىکهعملناروائىراانجامدهدبايدزجرورنجآنراتحملنمايدوبهايننتيجهمىرسدکهسودشدرترکآنعملاست.

يافتنراهصواب

گاهىتنبيهمىتواندوسيلهاىباشدبراىيافتنراهصواب. بدينگونهکهکودکىعملىراانجاممىدهد،راهىراطىمىکند،شيوهاىراموردعملقرارمىدهدوبدانخاطرتنبيهمىشود. خودبخودبهايننتيجهمىرسدکهآناهقابلادامهوتکرارنيستوبراىمصونماندنازتنبيهناگزيربايدشيوهديگري،وياراهضدّىرادرپيشگيرد.

اثربخشىفورى

ازفوايدتنبيهاثرفورىآنبرروىفرداست. کودکىرادرنظرآوريدکهدرخانهيامدرسهشرارتمىکند،مزاحمديگراناست،سروصدابهراهانداختهوبراىديگرانصدمهآفريدهاستبالجبازىهاىخوددرخانهآتشافروزکردهوبراىديگرانرنجمىآفريند.

شايدشوروآشوبىکهاوبهپاکردهاجازهنمىدهدکهکودکبخودآيدودستازعملناروايشبردارد. درچنينصورتىيکسيلىيايکضربهمىتواندمحيطىراساکتوآرامکند. جلوىآشوبوآتشافروزىهاىاورابگيرد. ومجالىبراىمربىپديدآوردکهبتوانداوضاعراسروساماندهدوياحرفخودرابزند. (البتهبايدديدآياچنينشيوهاىدرستوبمورداستيانه).

تضعيفرفتار

تنبيهدرمواردىمىتواندنقشضعيفکنندهاىرابراىرفتارکودکايفاکند. چهبسيارندتمنياتىکهدرافرادوجوددارندوترسازتنبيهومجازاتنمىگذاردکهکودکآنعملراانجامدهدوياچنينترسىسببمىشودکهاوآنخواستهرابهعقباندازدويادراجراىآنکمىسستوسهلترعملکند.

رعايتاينامرسببمىشودکهکودکتدريجاًنسبتبهآنرفتاربىاعتناشدهوآنچناننباشدکهخواستهدلراآزادانهوبىپروابرآوردهسازد. برايناساستنبيهگاهىمىتواندرفتارراتعديلکردهوزمانىحتىريشهرفتارناروائىرادردرونبخشکاند.

ايجادبيدارى

تنبيهگاهىآدمىرابخودآوردهوبيدارمىکند،بهعبارتديگرعاملهشداردهندهوبيدارىآفريناست. ممکناستکودکدرلحظهتنبيهعملمربيهراغيرعادلانهوناروابداندولىپسازآن،مخصوصاًبهنگامىکهلحظاتىتنهاباشدبخودايدودريابدکهعملشمطبوعومناسبنبودهوهشيارگردد.

اينامربويژهدرموقعىرخخواهددادکهوالدينومربياندرحينتنبيهعملناروايشرابهرخاوکشيدهوتفهيمشکنندکهچرااوراتنبيهمىکنند. وياعواقبسوءوناميمونعملاوراگوشزدکردهوبهاوتفهيمنمايندکهدرصورتتداومارتکابچهعوارضسوئىمتوجهاومىشود.

تشديدرفتار

اينهمفايدهديگرتنبيهاستکهمىتواندعاملتحريککودکبراىانجامرفتارىباشدّتورغبتبيشترىباشد. بعنوانمثالمىگوئيم:

کودکىدرحدمعينىوقتگذارىکردهوبهدرسومشقومطالعهاشمىپردازد. نمرهمطلوبرانمىآورد. تذکّراتوالدينومربيانداصلاحشمؤثرواقعنشدهوسرانجامتنبيهمىشود. اينتنبيهدرحقيقتاورابهاينانديشهوامىداردکهکاروتلاشاوبراىدستيابىبهچنانمقصدکافىنبودهوبايدفعاليتبيشترىراازخودبروزدهد. برايناساستنبيهبراىاونقشمحرکىراايفاکردهکهاوعملوکارخودرابيشتروفعاليتخودراتشديدکند.

پرهيزهادرتنبيه

درتنبيهکودکازتندادنبهاموروجرياناتىبايدخوددارىکنيد. مواردىکهذيلاًذکرمىشودهمانهائىهستندکهروانشناسانمجربومربيانبنامماراازارتکابآنهشداردادهاندورعايتآنهادرامرسازندگىوهدايتنسلشديداًمؤثراست.

عقدهگشائىها

اينخطاستکهشخصىباتنبيهکودکىناتوانعقدههاىخودرابيرونبريزدومحروميتهاىناشىازدرگيرىونابسامانىروانىويازندگىشخصىخودراازاينطريقفرونشاند. برخىازافراددرزندگىروزمرهنابسامانىومشکلاتىدارند،ازکارخودناراضىهستند،تواناينکهباهمهمشکلاتمقابلهکننددرآنهانيست،فرصتىرامىطلبندکهدرآنبهعقدهتکانىبپردازند. ويادائماًدرصدديافتنمقصرىهستندکهاوراتنبيهکنند. اينچنينافرادىدرتنبيهکودکخطاکارند. اگرشماناراحتيدفرزندشماتقصيرىندارد.

منعانتقام

ازتنبيهانتقامىبايدپرهيزکردکهکارىاستتوأمباغضبوغضبشعلهآتشىاستکهدرمواردىبسيارخرمنهاراآتشمىزند. تنبيهناشىازانتقاممربىراازهدفدورمىسازد. حسابهابايدازهمجداشوندوبراىهرحسابىدفترىجداگانهبايدگشودهشود. احساسکودکازتنبيهانتقامىودرکاوازاينامرکهمربىداردبحسابديگرىاوراموردآزارقرارمىدهدرابطههاراتيرهمىسازدوزمينهرابراىعدمنفوذمربىدرشاگردفراهممىکند.

تنبيهمضاعف

ازنظرتربيتتنبيهمضاعفنارواستوآنتنبيهىاستکهخودمرکبازچندتنبيهديگرباشد. مثلکتکزدنبهمراهناسزاگفتنوتوبيخوملامت.

اگرکودکراکتکمىزنيدديگربهاوفحشندهيد،اگراوراسرزنشمىکنيدديگرازغذاوبازىمحرومشنسازيدکهاينشيوهاىغيرعادلانهوخلافنظراسلاماست. دراسلامحتىفردىراکهمحکومبهاعداماستوبراىکشتناورامىبرندحقنداريمفحشبدهيمويااوراملامتکنيم.

خشونت

تنبيهبکنيدامّاخشونتبخرجندهيد. دستوشلاقتانرازيادبالانگيريدبيرحمىخودرادراينراهنشانندهيد. همانگونهکهگفتيمغرضاساسىدرتنبيهنشاندادنشکستهشدنسدحرمتاستنهچيزديگر. والّااگربناشودباکودکازطريقبدردآوردناومعاملهکنيدهرگزدراينراهموفقنخواهيدشد.

اينازعدالتمربىبدوراستکهبااستفادهاززوروقدرتخودبجانکودکىبىپناهافتدواورازيرمشتولگدخودگير