انگلیسی با ترجمه

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

متن انگلیسی همراه با ترجمه بصورت رایگان عدد ثابت گاز برای هوا

بازديد: 253

 

 

Gas constant for air (British)

                                               =

                                               = 53.3ft 1bf/lb  R.

عدد ثابت گاز براي هوا ( گاز – بخار )=

Gas constand for air (SI) :

                                                             =

                                               = 287 J/kg   K.

ثابت گاز براي هوا ( گاز – بخار ) در واحد si=

Use of R

The above calculation show that each gas its own value of R a that the use of the characteristic is limited to a partical gas. Therefore ،when dealing whit air and water vapour mixtures it necessary to deduce from the atmospheric condition those facts the reate to dry air only and those facts that relate to water vapour on Such deductions must be on Dalton’s Laws.

 

 

موارد كاربرد

معادلات فوق نشان مي دهد كه هر گاز داراي مقدار منحصر به فردي از از r است كه موارد كاربرد معادلات شاخص محدود به گازهاي خاص است . از اينرو وقتي با تركيبي از گاز و آب مواجه مي شويم . از شرايط اتمسفر يك گونه استنتاج مي شود كه شرايط منحصر به هوا و شرايط منحصر در مورد بخار آب بر مبناي قوانين دالتون است .

Dalton’s Law of Pressures

Dalton’s Law states that a mixture of different gases،the pressure exerted by the mixture is the sum of the individual pressures each gas would exert if it alone occupied the space at the same tempera ture. This is indicated diagrammatically in Fig.9

 

 

The law is valid for mixtures at low pressure and may be applied to vapours . However ، there are other factors to take into consideration where vapours are involved.

 

 

قانون دالتون در مورد نيروهاي فشار جزئي

قانون دالتون اينگونه بيان مي كند كه در تركيبي از گازهاي مختلف كل نيروي فشار اعمال شده توسط تركيب عبارتست از مجموع نيروي فشار جداگانه هر گاز در صورتيكه ان گاز در همان درجه حرارت فضايي را اشغال كرده باشد . اين مورد به صورت تصويري مشخص شده است .

اين قانون براي تركيب هايي با حداقل فشار صرق مي كندو همينطور در مورد گازها و بخار نيز بكار مي رود .

گر عوامل و فاكتورهاي ديگري در مورد اينكه ها چه گازهايي در تركيب به كار ميروند ، وجود دارد .

 

Saturation Vapour Pressure

Consider vessel initially empty ( and hence under a vacuum) which is maintained at a contant temperature، fig 10 (a) . if a small quantity of water is sprayed into the vessel it will immediately evaporate to fill the whole volume with water vapour at low pressure. When further water is added ( the temperature still being maintained constant )the pressure will rise as more whater vapour is formed ، Fig 10 b. The process will continue until a point is reached at which water ceases to evaporate and will collect in the bottom of the vessel، Fig 10©.

 

 

 

فشار بخار اشباع :

به ظرفي كه در ابتدا خالي است و تحت درجه حرارت ثابتي قرار دارد در شكل 10 توجه كنيد . اگر مقدار كمي از آب به ظرف ريخته شود ، آب فورا تبخير مي شود تا كل حجم ظرف را با بخار آب در فشاري حداقل پر كند . وقتي آب اضافي افزوده مي شود . درجه حرارت هنوز ثابت است نيروي فشار همانطور كه بخار اب بيشتري تشكيل مي شود ، نيز افزايش مي يابد . شكل 10b اين فرايند تا زمانيكه عمل تبخير اب متوقف شود و بخار آب در ته ظرف جمع شود  10 c

The vessel now contain a volume which is completely saturated wich water ceased  to evaporate is know as the ‘ saturated vapour pressure’.

 

در اين شرايط ظرف شامل حجمي از بخار آب كاملا اشباع شده است . فشار در اين حالت به عنوان فشار بخار اشباع شده ناميده مي شود.

If the temperature of the vessel was increased more water would reached. The additional moisture evaporated would cause an increase in pressure. Therefore.it may be concluded that the saturated vapour pressure is dependent only on temperature. Frome a series of such experiments it would be possible to produce a set of tables showing saturation vapour pressure and quantity of moisture evaporated at different remperatures.Such tables have been compiled from meteorological data and from part of tables which appear in the I.H.V.E guide .Extracts from this section of the Guide Would be of advantage when considering the remainder of this chapter.

 

 

اگر درجه حرارت ظرف افرايش يابد ، اب بيشتري از سطح ظرف بخار مي شود تا مجددا به حالت تعادل برسد تبخير رطوبت اضافي باعث  افزايش فشار مي شود . از اينرو مي توان نتيجه گيري كرد كه فشار بخار اشباع شده تنها وابسته به درجه حرارت است با انجام دادن مجموعه اي از اين آزمايشات ايجاد مجموعه اي از ليست هاي و جه اول نشاندهنده فشار بخار اشباع و ميزان رطوبت شده در درجه حرارت هاي مختلف امكانپذير است . چنين فرصت هايي از داده هاي هوا شناسي جمع اوري مي شوند . و قسمتي  اول در فهرست راهنماي I.H.V.E مشخص ميشود .

The vessel ، for the sake of simplicity ، was initially evacuated but it  can be shown that the quantity of moisture evaporated would be the same if the vessal had initially contained a gas or a mixture of gases.

The result of this is that، provided the air is completely saturated with tables for any given temperature.

ظرف . به علت سادگي در ابتدا خالي است ولي مي توان نشان داد كه ميزان رطوبت تبخير شده به همان صورتي است كه ظرف در ابتدا با گاز و يا تركيبي از گازهاي پر شده است . نتيجه اين است كه ارائه هوا يا گاز كاملا با بخار آب اشباع شده است و فشار بخار اشباع شده را مي توان از جداول در هر درجه حرارتي گرفت

In the I.H.V.E.Guide the information appears under the headings similar to tjose shown in Fig.11.

The saturation vapour pressure is always the first reading in the columm of vapour and corres ponds to the temperature at the top of the page.

 

 

در راهنماي I.H.V.E اطلاعات تحت عناوين مشابه با شكل مشخص شده اند . فشار بخار اشباع هميشه اولين مورد در ستون فشار بخار است و مطابق و متناظر با درجه حرارت در قسمت بالاي صفحه است .

Actual Vapour Pressure

Now it has also been shown thet a Volume can contain less that saturation moisture quantity for a given temperature such as in Fig 10(b). Hence for any one temperature the air can hold any quantity moisture up to the maximum amount at satuation .With less than to saturation quantity of moisture، the partial pressure exwrted by to water vapour will be liss than satuation vapour pressure.

فشار واقعي بخار

هم اكنون مشخص شده است كه حجم مي تواند شامل حداقل مقدار رطوبت اشباع در درجه حرارت ارائه شده باشد . بنابراين در هر درجه حرارتي ، گاز يا بخار مي تواند هر ميزان از رطوبت بالاي حداكثر ميزان اشباع را دارار باشند . با حداقل ميزان اشباع رطوبت ، فشار جزئي اعمال شده توسط بخار آب كمتر از فشار بخار اشباع باشد .

In normal atmospheric condition the air is seldom complete saturated، so that the pressure is nearly always less than the maximum for the temperature. Such vapour pressures are know as actual vapour pressure.

در شرايط اتمسفر يك نرمال ، گاز يا بخار به ندرت كاملا اشباع مي شود ، بطوريكه فشار تقريبا نسبت به حداكثر درجه حرارت كمتر است . چنين  فشار بخار به عنوان فشار واقعي بخار شناخته مي شود .

Relative Humidity

As an alternative the vapour pressure my be expressed as a percentage ao the maximum.in which case referred to as relative humidity Reative humidity.

 

 

رطوبت نسبي

همانند يك تغيير دهنده فشار بخار به صورت درصدي از ماكزيمم قابل بيان است و به عنوان رطوبت نسبي ارجاع داده مي شود .

100   فشار بخار اشباع / فشار واقعي بخار   = رطوبت نسبي

Moisture Content

For each reading of actual vapour pressure there must be on know value of moisture quantity for a giv temperature. In air and water vapour mixtures this quantity is knowas the ، moisture cintent’and expressed in terms of mass of moisture per unit mass of air.

The quantity of moisture is generally amall so that in the Britishsystem of units moisture content is measured in grains ib.

There are 7000 grains to 1 1b.

In SI unite this quantity is expressed in terms of grams/Kilogram g/kg.or Kilogrammes/kilogramme  kg/kg    i.e    a   ratio.

ميزان رطوبت :

در خواندن ميزان هر فشار واقعي بخار ، بايد مقداري رطوبت براي درجه حرارت ارائه شده وجود داشته باشد . در تركيب گاز و بخار آب اين مقدار به صورت رطوبت تعريف مي شود و بر حسب حجم رطوبت در هر حجم گاز تعريف مي شود .

ميزان رطوبت آنقدر كم بطوريكه سيستم بريتيش ( انگليسي ) واحدهاي مقدار رطوبت در واحد    اندازه گيري مي شود . كه 7000 گرينس معادل    است .

واحد SL اين ميزان دو  كيلوگرم / گرم  و يا كيلو گرم / كيلوگرم بيان مي شود .

 

 

Mixture          مخلوط                                                                            

 Dry airهواي خشك                                                                                  Dalton's Laws قوانين دالتون                                                               

    Consideratioفاكتور                                                                           

Constant  ثابت                                                                                         

  Quantityكميت                                                                                     

Added          اضافه شده                                                                        Processفرايند                                                                                       

Temperature    دما                                                                                      Increasedافزايش                                                                                   

Evaporate     بخار                                                                                            

  Surfaceسطحي                                                                                     

Moisture   رطوبت                                                                                              

Saturatedاشباع                                                                                      

Data     داده                                                                                                         

Vesselظرف                                                                                           

Completely   به طور كامل                                                                           

Informationاطلاعات                                                                              

Exerted  اعمال كردن                                                                                       

Relative humidityميزان رطوبت                                                              

Massجرم                                                                                              

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 22 دی 1393 ساعت: 18:13 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس