با انجام دادن چه کارهایی می‌توانیم به سخن پیامبر - صلّی الله علیه و آله عمل کنیم