بررسی عملکرد و مقایسه ضرایب رشد کپور معمولی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

بررسی عملکرد و مقایسه ضرایب رشد کپور معمولی

بازديد: 163

بررسی عملکرد و مقایسه ضرایب رشد کپور معمولی
 


 

چکیده 
با توجه به پتانسیل های مناسب آبزی پروری در کشور و نیاز جمعیت به پروتین سالم و مفید آبزیان لازم است تا علاوه بر افزایش تولید آبزیان پرورشی موجود گونه های جدید را با رعایت اصول زیست محیطی وارد کشور کرد. ماهی pacu از ماهیان قابل پرورش است که در کشور به عنوان یک گونه زینتی وارد شده است .این ماهی سرعت رشد بالایی دارد و توانایی پرورش در استخر های خاکی و بتونی را دارد. این پروژه در مرکز آموزش عالی علوم صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت در چهار تیمار و دوازده تکرار (آکواریوم های 45 لیتری ) طراحی شد. در تیمار اول،دوم و چهارم از ماهی pacuو تیمار سوم از ماهی کپور استفاده شد.در تیمار اول و دوم ماهیان از غذاهای p1 وp2 و در تیمار سوم و چهارم از غذای کپور استفاده کردند.میانگین وزنی ماهیان pacu12/9و کپور3/3گرم بودند .ماهیان در طی هشت هفته غذادهی شدند و در طی عملیات پرورش فاکتور های شیمیایی تیمار ها یکسان بود و اختلاف معنی داری نداشتند .ماهیان روزانه در چهار نوبت به میزان 8 در صد بیومس وزنی خود غذادهی شدند .
نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس اختلاف معنی داری را بین جیره های غذایی p1، p2وcarp در بین تیمار ها نشان می دهد در نهایت آزمون Tukey با بررسی سطوح مختلف بین تیمارها نشان داده است که ماهی pacu با جیره غذای کپور بیشترین مقدار ضرایب رشد را در خصوص فاکتور های ضریب رشد ویژه ، درصد رشد نسبی ، درصد بازده پروتئین ، ضریب تبدیل غذایی داشته است و دارای اختلاف فاحشی با کپور پرورشی بوده در نهایت توصیه می گردد که در صورت پیوند این نوع ماهی به ماهیان پرورشی کشور از ماهی pacu برای پرورش در استخر های خاکی و افزایش توان تولید استخرهای گرمابی استفاده شود. 
کلمات کلیدی : pacu– نام علمی pacu -کپور معمولی – ضرایب رشد ماهی

Abstrac

Survey of the function and the comparison grow coefficient rate common carp and Pacu fish (Piaractus brachypomus )in Guilan province

Considering suitable potential of the breeding aquatic in the country and the need of the population to the useful and safe protein at the aquatic , in addition to increasing of the production the existing breeding aquatic , entering new kinds with respecting bio environment principle is necessary .Pacu fish is of breedable fishes that has entered as ornament type .this fish has high grow rate and able to culture in earth ponds .This project designed in Rasht mirza kochak khan fishery industry science high education center in 4 treatment and 12 replicate (45 lit aquarium ). Pacu fish was in the 1,2 and 4 and common carp was used in 3 treatment . average weight at pacu fish was 9/12 gr and Common carp was 3.3 gr . the fish used from p1 and p2 foods and they used from carp food in the 3 and 4 treatment . they were diet during 8 weeks and treatment chemical factors during culture action were the same and there was not meaningful differences. They were diet in they %8 weight biomass 4 times in day . the results from variance analyze test shows meaningful difference between p1 , p2 and carp food ration among treatments . and finally Tukey test with the survey of the different levels between treatment have shown that pacu FISH with carp food ration have the most grow coefficient rate in special grow coefficient factors , relative grow percent ,protein in com percent ,food conversion ratio and had distinct difference with the breeding Common carp .finally it is recommended at in jointing of this fish to the country breeding fishes use from pacu fish for breeding in the earth ponds and increasing the production power of worm water ponds 
Key words : pacu – scientific name pacu – common carp – fish grow coefficient 


بررسی عملکرد و مقایسه ضرایب رشد کپور معمولیcyprinus carpio و ماهی پکیو (piaractus brachypomus )در استان گیلان

مجید ساعدی 
دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه هرمزگان 
Email: SAEDI.MAJID@YAHOO.COM
Tel:0192-4285746

چکیده 
با توجه به پتانسیل های مناسب آبزی پروری در کشور و نیاز جمعیت به پروتین سالم و مفید آبزیان لازم است تا علاوه بر افزایش تولید آبزیان پرورشی موجود گونه های جدید را با رعایت اصول زیست محیطی وارد کشور کرد. ماهی pacu از ماهیان قابل پرورش است که در کشور به عنوان یک گونه زینتی وارد شده است .این ماهی سرعت رشد بالایی دارد و توانایی پرورش در استخر های خاکی و بتونی را دارد. این پروژه در مرکز آموزش عالی علوم صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت در چهار تیمار و دوازده تکرار (آکواریوم های 45 لیتری ) طراحی شد. در تیمار اول،دوم و چهارم از ماهی pacuو تیمار سوم از ماهی کپور استفاده شد.در تیمار اول و دوم ماهیان از غذاهای p1 وp2 و در تیمار سوم و چهارم از غذای کپور استفاده کردند.میانگین وزنی ماهیان pacu12/9و کپور3/3گرم بودند .ماهیان در طی هشت هفته غذادهی شدند و در طی عملیات پرورش فاکتور های شیمیایی تیمار ها یکسان بود و اختلاف معنی داری نداشتند .ماهیان روزانه در چهار نوبت به میزان 8 در صد بیومس وزنی خود غذادهی شدند .
نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس اختلاف معنی داری را بین جیره های غذایی p1، p2وcarp در بین تیمار ها نشان می دهد در نهایت آزمون Tukey با بررسی سطوح مختلف بین تیمارها نشان داده است که ماهی pacu با جیره غذای کپور بیشترین مقدار ضرایب رشد را در خصوص فاکتور های ضریب رشد ویژه ، درصد رشد نسبی ، درصد بازده پروتئین ، ضریب تبدیل غذایی داشته است و دارای اختلاف فاحشی با کپور پرورشی بوده در نهایت توصیه می گردد که در صورت پیوند این نوع ماهی به ماهیان پرورشی کشور از ماهی pacu برای پرورش در استخر های خاکی و افزایش توان تولید استخرهای گرمابی استفاده شود. 
کلمات کلیدی : pacu– نام علمی pacu -کپور معمولی – ضرایب رشد ماهی

Abstrac

Survey of the function and the comparison grow coefficient rate common carp and Pacu fish (Piaractus brachypomus )in Guilan province

Considering suitable potential of the breeding aquatic in the country and the need of the population to the useful and safe protein at the aquatic , in addition to increasing of the production the existing breeding aquatic , entering new kinds with respecting bio environment principle is necessary .Pacu fish is of breedable fishes that has entered as ornament type .this fish has high grow rate and able to culture in earth ponds .This project designed in Rasht mirza kochak khan fishery industry science high education center in 4 treatment and 12 replicate (45 lit aquarium ). Pacu fish was in the 1,2 and 4 and common carp was used in 3 treatment . average weight at pacu fish was 9/12 gr and Common carp was 3.3 gr . the fish used from p1 and p2 foods and they used from carp food in the 3 and 4 treatment . they were diet during 8 weeks and treatment chemical factors during culture action were the same and there was not meaningful differences. They were diet in they %8 weight biomass 4 times in day . the results from variance analyze test shows meaningful difference between p1 , p2 and carp food ration among treatments . and finally Tukey test with the survey of the different levels between treatment have shown that pacu FISH with carp food ration have the most grow coefficient rate in special grow coefficient factors , relative grow percent ,protein in com percent ,food conversion ratio and had distinct difference with the breeding Common carp .finally it is recommended at in jointing of this fish to the country breeding fishes use from pacu fish for breeding in the earth ponds and increasing the production power of worm water ponds 
Key words : pacu – scientific name pacu – common carp – fish grow coefficient

 

مقدمه 
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت کشور و محدود شدن منابع پروتئین حیوانی از جمله (گاو، مرغ، گوسفند و ...) و همچنین هجوم مردم به سمت استفاده از پروتئین غذایی ماهی که با خاصیت های فراوان درمانی و غذایی، لازم است راهکارهایی براي افزایش توان تولید بلقوه استخرهای پرورشی و همچنین خارج کردن آبزی پروری سنتی با استفاده از کپور ماهیان که با صرف زمان و مکان بسیار زیادی داراي برداشت کمی نسبت به مساحت اختصاص داده شده برای آبزی پروری هستند به کار برد. در این خصوص با توجه به قرار گرفتن کشور در یک منطقه نیمه گرمسیری و همچنین داشتن منابع آبی کم لازم است گونه هایی را برای آبزی پروری استفاده نمود که در یک مدت کم، بیشترین تولید را داشته باشند. در این خصوص با بررسی های انجام شده در خصوص ماهیان گرمابی گونه ای از ماهی با اسم علمی Piaractus brachypomus مناسب برای پرورش در کشور دیده شد که البته این امر مستلزم بررسی های بیشتر توسط اساتید، کارشناسان و مسئولین بخش شیلات و محیط زیست می باشد. اما همان طور که گفته شد با بررسی های مقدماتی گونه مورد نظر داراي خصوصیات پرورشی مناسب در کشور می باشد و به علت رشد سریع این ماهی که در مدت 5 ماه به وزن بازاری (gr500) می رسد و همچنين تحمل بالای شرایط فیزیکی و شیمیایی آب همانند کپور ماهیان و همه چیز خوار بودن این ماهی تصمیم بر آن شد که پروژه ای در این خصوص انجام گیرد که در واقع مشاهدات تئوریک را عملی سازد. البته هیچ گاه نمی توان تصمیماتی در خصوص مزیت این ماهی بر کپور معمولی یا بلعکس را فقط با انجام دادن 1 یا 2 پروژه پی برد به همین منظور لازم است تا بررسی های بیشتری در این خصوص انجام گیرد. 
مواد و روش کار 
این پروژه به مدت هشت هفته در مرکز آموزش علمی کاربردی میرزا کوچک خان رشت واقع درکیلومتر 5 جاده شهرک صنعتی شهرستان رشت در استان گیلان انجام شد.به این منظور 12آکواریوم به حجم آبگیری 45 لیتر در نظر گرفته شدند.بچه ماهیان (pacu) جهت انجام پروژه از شهرستان شیراز خریداری شده و به مرکز منتقل شدند جهت آداپتاسیون بچه ماهیان حدود یک هفته در داخل مخزن بزرگی نگهداری شده و غذای پلیت قزل آلا به آنها به عنوان جیره نگهداری داده شد بچه ماهیان دارای متوسط وزنی81/1 12/9گرم بودند که به طور تصادفی در داخل 9 مخزن با تراکم 5 قطعه در هر آکواریوم ذخیره سازی شدند.به منظور مقایسه ضرایب رشد ماهی پکیو با ماهی کپور معمولی (cyprinus carpio )در داخل 3 آکواریوم به تعداد برابر با آکواریوم های قبلی از بچه ماهیان کپور با متوسط وزنی19/0 3/3گرم استفاده شد .

جدول1- نوع ماهی و غذای مصرفی در تیمار های مختلف
تیمار 1 2 3 4
غذای مصرفی P1 P2 CARP CARP
نوع ماهی پکیو پکیو کپور معمولی پکیو
به منظور بررسی ضرایب رشد ماهی پکیو ومقایسه آن با ضرایب رشد ماهی کپور معمولی ،3 نوع جیره غذایی در نظر گرفته شدگه جیره ها دارای انرژی بسیار نزدیک به هم بوده و اختلاف معنی داری نداشتند.

 

 

 


جدول2- ترکیب جیره های مختلف در غذاهای مورد استفاده

P1 P2 CARP اقلام 
غذایی جیره غذایی
23/20 23/6 40 آرد گندم %
10 10 15 سبوس گندم %
52/80 34/8 15 سویا %
2 20 10 آرد ماهی %
ـــــــ ـــــــ 3/8 نشـا سته %
2/70 2/70 1 دی کلسیم فسفات %
6 6 10 ذرت %
0/5 0/1 0/1
پرمیکس ویتامین %
0/25 0/25 0/1 پرمیکس معدنی %
2/55 2/55 5 چربی دام %

جدول3- تجزیه شیمیایی جیره های غذایی
نوع غذا CARP P1 P2
رطوبت (%) 6/76 6/39 8/796
پروتئین (%) 33/59 34 32/14
چربی (%) 3/71 3/8 2/06
خاکستر (%) 7/57 7/3 6/787
فیبر(%) 3/55 3/48 3/58
هیدرات کربن(%) 44/79 44/9 46/67
انرژیKcal 2861 3128 2585
قیمت(تومان) 250 280 350

برای این تحقیق که روش طرح کاملا تصادفی انجام گردید 4 تیمار و برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد. جیره ها بر حسب 8% بیومس وزنی ماهیان به آنها داده می شد .در طول دوره آزمایش کلیه فاکتور های محیطی و هوادهی به مخازن به طور یکسان انجام گردید.جهت تعیین وضعیت فاکتور های فیزیکی و شیمیایی محل پرورش ، روزانه یک نوبت فاکتور های درجه حرارت و اکسیژن محلول و PH سنجش می شد . به منظور حذف مواد غذایی خورده نشده توسط ماهیان در تمامی مخازن به طور یک روز در میان تعویض آب صورت می گرفت (حدود 50%حجم مخازن).غذادهی روزانه4 نوبت در ساعت های 8 ،12 ،16و22 شب صورت می گرفت.به منظور سنجش میزان رشد ماهیان بیومتری ماهیان شامل طول کل ، طول چنگالی ، وزن کل و عرض بدن بصورت هفتگی انجام می گردید.پس از اتمام دوره پرورش میزان افزایش وزن بدنWG ، ضریب تبدیل غذایی FCR)) ،ضریب رشد ویژه SGRنسبت بازده پروتئینی PER))و میزان رشد مطلق روزانهGR ،درصد رشد نسبی RGR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از برنامه (2003 )EXCELو همچنین برنا مه(11.5) SPSSبود که فاکتور های مورد مقایسه را مورد بررسی قرار می داد.
نتایج:
پس از اتمام پروژه ماهیان هر تیمار برای آنالیز بافت به آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی اداره دامپزشکی استان گیلان انتقال داده شدند تا میزان ذخیره فاکتور های پروتئین ، چربی و خاکستر در آنها نسبت به آنالیز اولیه مورد بررسی قرار بگیرد .
در این خصوص جدول زیر نشان می دهد که تیمار شماره 3 که در آن ماهی کپور معمولی با غذای carpتغذیه می شد در ابتدای پروژه05/5چربی داشته ولی در انتهای پروژه چربی این تیمار به 2/12 رسیده است که نشان دهنده میزان ذخیره سازی بالای چربی در ماهی کپور معمولی است و در مورد فاکتور های دیگر اختلاف چندانی مشاهده نمی شود .

جدول4- تغیرات میزان پروتئین ، چربی و خاکستر نمونه های بافت ماهی قبل و بعد از انجام پروژه
پروتئین % چربی % خاکستر % نمونه تیمار
15/03 6/53 3/87 * 1
15/33 5/97 3/2 ** 1
15/03 6/53 3/87 * 2
13/33 5/46 3/24 ** 2
13/32 5/05 3/75 * 3
14/08 12/2 1/59 ** 3
15/03 6/53 3/87 * 4
14/8 6/63 3/55 ** 4

* قبل از انجام آزمایش 
** بعد از انجام آزمایش

همان طور که در روش کار توضیح داده شد در طی انجام پروژه فاکتور های طول کل ،طول چنگالی ،وزن و عرض بدن بیومتری می شد که جداول شماره 5 تا8 تغییرات میزان رشد را در تیمار های مختلف نشان می دهد .

جدول5- میزان تغییرات فاکتورها در طی مراحل بیومتری در تیمار شماره 1
بیومتری طول کل طول چنگالی عرض بدن وزن
1 7/98 ./13
7/12 ./14
3/25 ./03
9/38 ./57

2 8/6 ./09
7/7 ./1
3/57 ./07
11/93 ./7

3 9/1 ./02
8/3 ./13
3/6 ./14
13/1 1/67

4 9/36 ./17
8/52 ./12
3/74 ./16
14/76 2/1

5 9/45 ./21
8/58 ./14
3/77 ./15
16/56 2/1

6 9/7 ./3
8/7 ./23
3/9 ./2
18/01 2/3

7 9/95 ./21
9/4 ./24
3/99 ./15
19/56 2/3

8 10/5 ./3
9/56 ./34
4/18 ./14
22/71 2/4

9 10/7 ./31
9/7 ./31
4/35 ./11
25/57 2/4جدول6- میزان تغییرات فاکتورها در طی مراحل بیومتری در تیمار شماره 2
بیومتری طول کل طول چنگالی عرض بدن وزن
1 8/2 ./64
7/4 ./65
3/48 ./17
10/75 2/7

2 8/57 ./67
7/86 ./57
3/61 ./21
12/07 2/6

3 9/2 ./61
8/53 ./61
3/69 ./18
13/9 2/09

4 9/62 ./56
8/7 ./52
3/82 ./16
15/55 2/2

5 9/7 2 ./57
8/8 ./52
3/92 ./2
18/13 2/4

6 10 ./46
9/06 ./44
3/98 ./24
20/2 2/8

7 10/56 .35
9/65 ./32
4/34 ./22
23/49 2/8

8 11/05 ./3
10/04 ./31
4/51 ./37
27/04 4

9 11/27 ./3
10/2 .v34
4/63 ./68
29/7 3/7

 

 

جدول7- میزان تغییرات فاکتورها در طی مراحل بیومتری در تیمار شماره 3
بیومتری طول کل طول چنگالی عرض بدن وزن
1 5/49 0 /15
5/05 . /11
1/6 0 /07
3/17 . /19

2 5/75 . /18
5/13 . /13
1/73 . /03
3/29 . /18

3 6 0/06
5/31 . /05
1/8 . /05
4/03 . /14

4 6 /18 . /11
5/47 . / 09
1/89 . /03
4/43 . /19

5 6/31 . /14
5/63 . /15
1/93 . /06
5/14 . /46

6 6 /56 . /21
5/71 . /11
2/04 . /06
5/66 . /5

7 6 /84 . /22
5/97 . /28
2/14 . /04
6/29 . /58

8 7/26 . /21
6/4 . /16
2/26 . /05
7/01 . /72

9 7/47 . /25
6/62 . /26
2/38 . /05
7/66 . /68


جدول8- میزان تغییرات فاکتورها در طی مراحل بیومتری در تیمار شماره4
بیومتری طول کل طول چنگالی عرض بدن وزن
1 8/29 . /46
7/3 . /47
3/4 . /2
11 1/6

2 8/5 . /33
7/72 . /32
3/52 . /17
12/06 1/29

3 8/88 . /37
8/09 . /35
3/57 . /19
12/66 1/27

4 8/93 . /39
8/14 . /38
3/59 . /18
13/75 1

5 9/08 . /39
8/28 . /37
3/71 . /26
16/2 1/11

6 9/7 . /43
8/7 . /36
3/94 . /14
18/24 1/4

7 10/31 . /35
9/4 . /41
4/14 . /11
21/1 6 1/5

8 10/64 . /15
9/66 . /17
4/38 . /07
24/7 1/61

9 11/04 . /22
9/96 . /15
4/59 ./8
27/31 1/8


پس از اتمام مراحل اجرایی پروژه ماهیان در تیمار های مختلف تغییرات وزنی را ایجاد نمودند که نمودار 6 این تغییرات را نشان می دهد .

نمودار 1 – میزان تغییرات وزن اولیه و وزن نهایی در تیمار های اول تا چهارم

به منظور یکسان سازی فضای عملیاتی و به جهت اینکه فاکتور های کیفی آب تغییری در نتایج حاصله از تاثیر نوع غذا بر تیمار ها ایجاد ننماید ، سعی بر آن شد تا کلیه فاکـتور های فیزیکی و شیمیایی آب در همه تیمار ها یکسان باشد. نتایج زیر نشان دهنده وضعیت فاکتور های اصلی آب در حین مراحل پرورش است. 
جدول 9- میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی تیمارهای مختلف
اکسیژن محلول PH درجه حرارت تیمار
7/96 0/56
7/83 0 /22
25/44 2/2
1
7/98 0 /54
7/84 0/21
25/44 2/2
2
7/94 0 /52
7/93 0 /32
25/44 2/2
3
7/99 0 /52
7/82 0 /23
25/44 2/2
4

بر اساس نتایج حاصله در طی هشت هفته نمونه برداری از تیمارهای مختلف میزان ضرایب رشد شامل رشد مطلق WG، رشد مطلق روزانه GR ، ضریب رشد ویژه SGR ، درصد رشد نسبی RGR ،ضریب تبدیل غذایی FCR ، ضریب چاقی CF و نسبت بازده پروتئینی PER در تیمارها بشرح جدول زیر است . 
جدول 10 – تغییرات فاکتور های رشد در تیمارهای اول تا چهارم

تیمار WG RGR SGR GR FCR CF PER 
1 15/29±7/26 181/15±102 2/85±. /25 2/18±1 3/65±. /32 1/85±. /26 . /85±. /01
2 14/06±10/9 170/23±126 2/60±. /67 2/008±1. /56 3/42±. /26 1/86±. /3 . /86±. /16
3 4/36±1/21 141/93±62 1/85±. /15 . /6233±. /17 5/18±. /18 1/86±. /23 . /55±. /08
4 16/25±2/95 161/44±66 2/95±. /12 2/32±. /42 4/59±. /28 1/96±. /21 . /80±. /15

در پایان بر اساس نتایج بدست آمده و از طریق آزمون آماری آنالیز واریانس نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصله از آزمون آنالیز واریانس نشان می دهد که متوسط میزان رشد مطلق wg بین تیمار ها دارای اختلاف معنی داری می باشد. F (3/58) = 10/207 P = 0/00 < 0/05 
همچنین آزمون Tukey مقادیر سطوح معنی دار را برای تیمار های اول تا چهارم مشخص نموده است. 

نمودار 2- اختلاف سطوح رشد مطلق در تیمار های مختلف

همچنین آزمون آنالیز واریانس نشان میدهد که میزان رشد مطلق روزانه( (gr بین تیمار ها دارای اختلاف معنی دار است. F (3/58) = 10/27 P =0/00<0/05. به صورتی که میزان رشد مطلق روزانه در ماهیان pacu به میزان5 / 3برابر ماهیان کپور معمولی است .

نمودار 3- میزان تغییراتGRدر تیمار های مختلف 

آزمون آنالیز واریانس اختلاف معنی داری را در خصوص فاکتور درصد رشد نسبی RGR بین تیمارهای مختلف نشان نمیدهد . F (3/59)= 0/645 P= 0/59 >0/05اگر چه باز هم کمترین میزان باز هم در تیمار کپور معمولی مشخص شده است .

نمودار 4- میزان تغییرات RGR در تیمار های مختلف

آزمون آنالیز واریانس دربین تیمارهای پرورشی در خصوص ضریب رشد ویژه sgr نشانگر اختلاف معنی دار بین تیمار ها می باشد.F (3/58)= 27/654 P = 0/00<0/05 
به طوری که تیمار های پرورشی دارای اختلاف معنی داری با هم هستند و تیمار 3 کمترین میزان ضریب رشد ویژه را به خود اختصاص داده است.

نمودار 5- میزان تغییرات SGR در تیمار های مختلف

همچنین میزان ضریب تبدیل غذایی FCRبر اساس آنالیز واریانس بین تیمارها اختلاف معنی داری را از خود نشان میدهد. F (3/86) = 3/090 P = 0/03<0/05 آزمون TUKEY سطوح معنی دار را در بین تیمار ها در نمودار زیر مشخص می کند. 

.نمودار 6- میزان تغییراتFCR در تیمار های مختلف 
آزمون آنالیز واریانس نشان داد که مقدار نسبت بازده پروتئینی در تیمار های مختلف متفاوت بوده و دارای اختلاف معنی داری نسبت به هم می باشد . F (3/11) = 4/379 p= 0/42<0/05.آزمون Tukey سطوح معنی دار را در بین تیمار ها در نمودار زیر نشان می دهد .

نمودار 7- میزان تغییرات PER در تیمار های مختلف

بحث 
نتایج بدست آمده نشان داده است که مقدار رشد مطلق WG تیمار CARP (تیمار 3) و تیمار های ماهی PACU (تیمار های شماره ( 4،2،1 ) اختلاف معنی داری دارد و این امر نشان دهنده آن است که سرعت رشد ماهی کپور در مقایسه با ماهی PACU در اوزان پایین تر (زیر 100 گرم )بسیار کمتر از ماهی PACU می باشد . نگاهی به جدول شماره 10 بیانگر اختلاف فاحش بین مقدار رشد مطلق ماهی کپور (تیمار 3) و ماهی PACU است . همچنین نتایج بیانگر آن است که مقدار رشد مطلق ماهی PACU در تیمار های مختلف اختلاف معنی داری نداشته ، بعبارتی جیره های غذایی مختلف (P1 ، P2 ، CARP) تاثیری در مقدار رشد مطلق ماهی PACU نداشته است . این نتایج برای رشد مطلق روزانه GR نیز صادق است .جدول شماره10 اختلاف میزان رشد مطلق روزانه را برای تیمارها نشان می دهد .بر اساس نتایج بدست آمده متوسط رشد روزانه برای ماهی PACU به غذایP1 1±81/2 گرم بوده است و این مقدار برای ماهی PACU با غذای P2 56/0±008/2 گرم و برای ماهی PACU با غذای CARP42/0±32/2 گرم بدست آمده است. 
بر اساس نتایج موجود در جدول شماره10متوسط میزان رشد مطلق روزانه برای کپور 17/0±623/0گرم بوده است لذا نتایج مقایسه ای بین مقدار رشد مطلق روزانه ماهی کپور با غذای CARP و ماهی PACU با غذای CARP نشان می دهد که مقدار رشد مطلق ماهی PACU با جیره یکسان حدود 72/3 برابر است . 
نتایج بدست آمده نشان داده است که میزان ضریب رشد ویژه روزانه (SGR) برای ماهی کپور 15/0±85/1 و برای ماهی PACU بطور متوسط در تیمار های سه گانه 12/± 08/2 بوده است . این تفاوت نشان دهنده میزان رشد برتر ماهی PACU نسبت به ماهی کپور است . ضمنا نتایج بیانگر آن بوده است که غذاهای مختلف اختلاف چندانی در مقدار ضریب رشد ویژه روزانه بین تیمارهای PACU ایجاد نکرده است. نتایج نشان داده است که ضریب تبدیل غذایی برای ماهی کپور و ماهی PACU که از غذای کپور استفاده کرده ا ند دارای اختلاف معنی داری بوده است و این امر نشان می دهد که ضریب تبدیل غذا به گوشت در صورت یکسان بودن نوع غذا در ماهی کپور کمتر از ماهی PACU است و این مساله ارجحیت میزان رشد ماهی PACU را نسبت به کپور روشن می سازد . در مقایسه ضریب تبدیل غذای P1 و P2 برای ماهی PACU اختلاف معنی داری مشخص نشد .لذا ارجحیت این دو نوع غذا را مقدار آن در واحد کیلوگرم مشخص می سازد نتایج نشان داده است که نسبت بازده پروتئینی غذا برای ماهی PACU بالاتر از کپور است لذا ارجحیت میزان رشد ماهی PACU نسبت به کپور با توجه به این فاکتور رشد مشخص می گردد . جدول شماره 10 نشان دهنده میزان نسبت بازده پروتئینی تیمار های مختلف است . این نتایج نشان داده است که در بین تیمار های مختلف ماهی PACU که با غذاهای مختلف غذادهی می شدند اختلافی وجود ندارد . در کل می توان اینطور نتیجه گرفت که با توجه به برتری ضریب رشد ماهی PACU نسبت به ماهی کپور می توان این ماهی را همراه دیگر کپور ماهیان در استخر های پرورش ماهیان گرمابی یا استخر های صید ورزشی مورد پرورش قرار داد . 
منابع 

1-belgum, tihang ,2000, day/ night alternation prevails over food availability in synchronizing the activity of piaractus brachypomus living resours
2- alcantara and Fernando . Salvador tello, brood stock diet and spawning of clossoma macropomus and / or piaractus brachipomus 
3 – cremer Michael , zhang jan and zhou enhua , 2002, pacu (piaractus brachypomus ) production in pond with soy-based feed 

 


 


 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 19 فروردین 1395 ساعت: 9:19 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس