تاریخچه رادیو

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تاریخچه رادیو

بازديد: 241

تاریخچه رادیو

تعریف
رادیوفنآوری است که امکان انتقال سیگنالها را توسطمدولاسیونامواج الکترومغناطیسیبا فرکانسهایی زیرفرکانسنور را فراهم می سازد.
امواج رادیو
امواج رادیو نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی هستندوهنگامی بوجود میآیند که یکشیباردارشدهبا فرکانسی که در بخشفرکانس رادیویی (RF) طیفالکترومغناطیسی قرار داردشتاببگیرد. این محدودهفرکانس از ده هاهرتزتا چند گیگا هرتز تغییر میکند. تشعشعاتالکترومغناطیسی توسط نوسانات میدانهای الکتریکی ومغناطیسی انتشار مییابند و ازطریق هوا و نیز خلا به همان خوبی عبور میکنند و نیازی به واسطه انتقالندارند.
در مقابل، دیگر انواعتشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس هایی بالای محدوده RF به این شرح اند: اشعهگاما،اشعه Xومادون قرمز،ماورا بنفشونورمرئی.
وقتیکه امواجرادیویی از یک سیم عبور می کنند، میدان الکتریکی و مغناطیسی متغیرآنها (بر حسب شکل سیم) جریان و ولتاژی متناوب در سیم القامیکنند. این جریان و ولتاژ رامیتوان به سیگنال های صوتی و دیگر انواع سیگنال تبدیل کرد که اطلاعاترا انتقالدهند.
با وجودی کهواژهرادیوبرایتوصیف این پدیده به کار میرود، ارسالداده هایی که ما به عنوانتلویزیون،رادیو،راداروتلفنمی شناسیم، همگیدر کلاس انتشار فرکانس رادیوییهستند.

کشف

پایه های تئوری انتشار امواج الکترومغناطیسی برای اولین بار توسطجیمز کارل ماکسولدرسال1873در مقالهای تحت عنوانیک تئوریدینامیک از میدانالکتریکیکه بهانجمن رویالارائه شده بود، بیان شد کهنتیجه کار وی در طی سال هایبین1861تا1865 بود.

بین سال های1886 و1888م،هاینریش رودلفهرتزبرای اولین بار تئوریماکسول را از طریق آزمایشاتشتایید کرد. آزمایشات وی نشان می دادند که تشعشعاترادیویی تمامی خواص امواج (که امروزه امواج هرتزخوانده می شوند) را دارا هستند، وکشف کرد که معادلات الکترومغناطیس را می توان به صورت معادلات مشتقاتجزئی بازنویسیکرد کهمعادلات موجنامیدهشد.اختراع وتاریخچه

اینکه چه کسیمخترع اصلیرادیواست،که در آنزمانتلگرافبیسیمنامیده می شد، مورداختلافاست. ادعاهایی وجود داردکهناتانستابلفیلدرادیو را پیش ازتسلا ومارکونی ساخت اما بنظر میرسد که دستگاه وی به جای ارسال رادیویی با ارسالالقاییکار می کرده است.
درسال1893درسنتلوییسمیسوری،نیکلاتسلااولین نمایش عمومی ارتباطات رادیویی را انجام داد.

او در مقابلموسسه فرانکلیندرفیلادلفیاوانجمنروشنایی الکتریکی ملیاصولارتباطاترادیویی را به دقت شرح و توضیح داد. تجهیزاتی که او استفاده کردتمامیاجزایی را که قبل از ساختهشدنتیوبخلادر سیستم های رادوییوجود داشت،دارا بودند. او برخلاف مارکونی و دیگران که ازکوهیرراستفاده می کردند،برای اولین بار از گیرنده های مغناطیسی استفاده کردhttp://www.teslasociety.com/teslarec.pdf.

درسال1894مسرالیور لوجنشان داد که می توان بااستفادهاز یک آشکار ساز بانامکوهیررپیامدادن توسطامواجرادیوییراممکنساخت. این آشکار ساز متشکلاز تیوبی پر شده با براده هایآهنبود که توسطتمیستوکل کالزچی ـ اونستیدر فرموی ایتالیادر سال1884مساخته شدهبود. بعدهاادواردبرنلیاز فرانسه والکساندرپوپوفاز روسیه نسخه بهبودیافتهای از کوهیرر را ابداعکردند. مردم روسیه ادعا می کنند پوپوف که سیستم ارتباطاتیعملیای بر پایه کوهیرر ساخت، مخترع رادیو بودهاست.

فیزیکدانی هندی با نامجاجدیش چاندرا بوساستفاده از امواجرادیوییرا به صورت عمومی درتاریخ نوامبر1894مدرکلکتهنمایش داداما او مایل به ثبت کارشنبود. مشاهده کنید:
(http://www.ieee-virtual-museum.org/collection/people.php?taid=&id=1234735&lid=1 IEEE Virtual Museum).
در سال1896مگاگلیلمومارکونیجایزه آنچه که گاهابهعنوان اولین حق ثبت اختراعرادیو در دنیا با شمارهحقثبت اختراعبریتانیا 12039 از آن یاد می شود، را دریافتکرد،بهبود در ارسال ضربه هایالکتریکی وسیگنال ها ودر نتیجه بهبود دستگاه ها.
درسال1897مدر ایالاتمتحده برخی پیشرفت هایکلیدی دررادیو توسط نیکلا تسلا بوجود آمد و به نام او ثبت شد. در سال1904مدفتر ثبتاختراع ایالات متحده احتمالابهدلیل پشتیبان های مالی مارکونی که شاملتوماس ادیسونواندریوکارنجیمی شد، تصمیم گرفت کهحق ثبتاختراع رادیو را بهمارکونی اعطا کند. برخی اعتقاد دارند که دولت ایالات متحده بدیندلیل حق ثبت اختراع را به تسلا نداد که از مجبور شدنبه پرداخت حق امتیازی که نیکلاتسلا برای استفاده دولت از حق ثبت اختراعش مطالبه می کرد خودداریکند.

درسال1909مارکونی بههمراهکارل فردیناندبراونجایزه نوبل فیزیکرا برایتلاش هایی برایساخت تلگراف بیسیمدریافت کردند. به هرحال کمی بعد از مرگ تسلا درسال1943محقوق ثبتاختراع تسلا (شماره645576) توسط دادگاه عالیایالات متحده به وضع اول بازگشت. این تصمیم بر این اساس گرفتهشدهبود که تسلا کارهایی را پیشاز حق ثبت مارکونی انجام داده بود. برخی معتقدند که اینکار احتمالا به دلایل مالی انجام شده است تا دولتبتواند از پرداخت خساراتی که شرکتمارکونی ادعا می کرد که به دلیل استفاده اختراعش در جریان جنگ اول بایددریافت کند،سر باز زند. برخیحدس می زنند که دولت در ابتدا حق ثبت اختراع را به ماکونی دادتاهرگونه ادعای تسلا را برایجبران خساراتش بی اعتبار کند.

مارکونیاولینکارخانهبیسیمرا درجهان در خیابان هال، درچلمسفورد انگلستاندر سال1898مافتتاح کرد وحدود 50 نفر را نیزاستخدام کرد. در حوالی1900تسلابرجواردنکلیفرا افتتاح کرد وشروع بهتبلیغ خدمات آن کرد. درسال 1903 ساختمان برج تقریبا کامل شد. نظرات مختلفی وجوددارد که چگونه تسلا قصد داشت به اهداف این سیستم (آنگونه که بیان شده یک سیستم 200کیلو واتی) بیسیم دست یابد. تسلا ادعا کرد که واردنکلیف به عنوان بخشیاز سیستمانتقال جهانی، قابلیتدریافت و ارسال مطمئن چند کاناله اطلاعات، جهتیابی جهانی،هماهنگی زمان و یک سیستم جهانی موقعیت را دارا خواهدبود.

اختراع بزرگبعدیآشکارسازتیوبخلابود که توسط تیمی ازمهندسینوستینگهاوسساختهشد.
درشب کریسمسسال1906م،ریجینالدفسندن (با استفاده ازمدار بازز) اولین ارسال صوتیرادیویی را ازبرنت راک،ماساچوستانجام داد. کشتیهای رویدریا امواج ارسال شدهایرا شنیدند که شامل صدایفسندندر حالنواختن آوازاوه شبمقدسبا ویلون و خواندن متنیازانجیلبود. اولین برنامه خبریرادیویی توسطایستگاه 8MK درمیشیگاندر31 آگوست1920مارسالشد.

اولین پخشبیسیممنظم برنامه های سرگرمیجهان در سال1922از مرکزتحقیقاتیمارکونیدرریتلنزدیکچلمسفورد،انگلستانشروع شد که مکاناولینکارخانهبیسیمنیزبود.
رادیوهای اولیه تمامی توان فرستنده را از طریقیکمیکروفنکربنی ارسال می کردند. درحالی کهبرخی از رادیوها از نوعی تقویت جریان الکتریکی یا باتری استفاده میکردند، از اواسطدهه1920 اکثر انواع گیرندههادستگاه های کریستالیبودند. در دهه 1920متیوب های خلا تقویت کنندهمنجر به انقلابی درگیرندههای رادیوییوفرستنده های رادیوییشد.پیشرفت ها در قرن 20

  • هواپیماها از ایستگاه های رادیویی AM برایجهت یابیاستفاده کردند. این کار تا اوایلدهه1960مادامه داشت تا زمانی که درنهایتسیستم های VOR متداول شدند (اگر چه ایستگاه های AM هنوز روی جداول هوانوردی مشخصشده هستند).
  • در اوایل دهه1930،تکباند جانبیومدولاسیونفرکانستوسط اپراتورهای آماتوررادیو ابداع شد. در انتهای دهه، استفاده از این حالت ها متداول شدهبود.
  • در دهه 1920م از رادیو برای ارسال تصاویرتلویزیوناستفاده شد. ارسال آنالوگ استاندارد در آمریکای شمالی و اروپا در دهه 1940 آغازشد.
  • در سال 1960م،سونیاولین رادیویترانزیستوریرا ارائه کرد این رادیوآنقدرکوچک بود که در جیب جلیقه جا می شد و با یک باتریکوچک کار می کرد. این دستگاه برایمدت طولانی کار می کردچرا که دیگر تیوبی نداشت که بسوزد. در طول 20 سال بعدترانزیستورها کاملاً جای تیوب ها را گرفتند مگر در جاهایی که توان هاوفرکانس هایبسیار بالا نیاز بود.
  • در سال 1963م تصاویر تلویزیون رنگی به صورت تجاری ارسال شدندو اولین (رادیو) ماهوارهمخابراتی، TELSTAR به مدار فرستادهشد.
  • در اواخر دهه 1960م، شبکه تلفن راه دور ایالات متحده با بکارگیریرادیوهای دیجیتالدر بسیاری از لینک هایش،شروع به دیجیتال کردنشبکه کرد.
  • در دهه 1970م،LORAN تبدیل به اولین سیستم جهت یابیرادیویی شد. پس از مدت کمی نیروی دریایی ایلات متحده شروع به انجامآزمایشاتی باجهت یابی ماهواره ایکرد که منجر به ساخت وارسالگروهGPSدر سال 1987شد.
  • در اوایل 1990م آزمایشگرها یرادیوی آماتورشروع کردند به استفادهازرایانه های شخصی با کارت های صوتی تا بتوانند سیگنال هارا پردازش کنند.

در سال 1994م ارتش آمریکا وDARPAپروژهای جسورانه و موفق را برای ساختیکرادیوی نرم افزاریبهمتفاوت شود.

  • در اواخر دهه 1990م ارسال دیجیتال برای پخش مورد استفادهقرار گرفت.

۱- گیرنده، فرستنده های RF
فرستنده و گیرنده های RF عموما برای ارسال و دریافت داده های آنالوگ و یا دیجیتال در باندفرکانسی رادیویی (500 کیلو هرتز تا 108 مگاهرتز) طراحی می گردند. در این بخش ابتدابه گیرنده فرستنده های رادیویی برای ارسال داده های آنالوگ ، مثلا صوت، پرداخته شدهو سپس مدارات گیرنده فرستنده های دیجیتال RF بررسی خواهند شد. (برای مثال گیرنده فرستنده های FSK ،ASK و ....). بررسی سیگنال به نویز هر گیرندهفرستنده نیز انجام خواهد شد.
1-1
گیرنده فرستندههای آنالوگ RF
گیرنده فرستنده های آنالوگ عموما به دو دسته طبقه بندی می شوند. AM ، که در آن اطلاعات ارسالیدر دامنه موج حامل مدوله شده و گیرنده فرستنده های FM که در آن اطلاعات ارسالی در فاز موج حاملقرار می گیرد.
عموما گیرنده فرستنده ها دارای بخش هایزیر هستند:
Ø
اسیلاتور، کهفرکانس موج کاریر باند فرستنده رادیویی را تعیین می کند.
Ø
میکسر ، که اطلاعات ارسالی را در باندفرکانسی مورد نظر مدوله می کند.

1-1-1
گیرندهفرستنده AM
همانطور که گفته شد در طراحی هر گیرنده و فرستنده دو بخش اصلی وجوددارد. اسیلاتور و میکسر . اسیلاتور فرکانس موج حامل را تعیین می کند. در اینجامداری را که می خواهیم طراحی کنیم باند وسیعی از فرکانس های رادیویی AM مانند باند 104مگا هرتز رادیو پیام ،فرکانس 98 مگا هرتز رادیو تهران و ... و همچنین باند مورد استفاده برای فرستنده AM طراحی شده در این پروژه میباشد . بنابراین در طراحی اسیلاتور موج حامل از یک خازن متغیر در مدار تیونراسیلاتو استفاده می کنیم.
بنابراین اولین قدم در طراحییک گیرنده فرستنده ، طراحی اسیلاتور است. اسیلاتور در واقع مداری است که پس از طیمدت زمان کوتاهی پس از اتصال تغذیه DC ، به نوسانات پایدار می رسد. اسیلاتور ها در ابتدا با استفاده ازفیدبک مثبت ناپایدار شده و دامنه نوسانات رو به افزایش می نهد. اما در دامنه ایمعین این افزایش دامنه متوقف شده و نوسان ساز در آن دامنه شروع به نوسان می کند. لذا به طور خلاصه خصوصیات یک اسیلاتور را می توان به شرح زیر توصیفنمود:
1-
یک اسیلاتور بایستیدارای فیدبک مثبت برای افزایش دامنه نوسانات باشد.
2-
یک اسیلاتور می بایست پس از رسیدن به دامنهنهایی از ناپایدار شدن نوسانات جلوگیری کند. و با آن دامنه به نوسانات خود ادامهدهد.این امر از طرق مختلفی قابل دستیابی است. برای مثال استفاده از خاصیت بهرهترانزیستور که در آن با افزایش دامنه سیگنال اعمال به آن بهره تقویتی ترانزستورکاهش می یابد. بهره متغیر ترانزیستور با پارامتر G(x) نشان داده می شود. و با سیگنال اعمالی به بیس ترانزیستوررابطه معکوس دارد.

در ادامه چندین مدار اسیلاتورمرسوم بررسی خواهند شد و جهت اطمینان از حصول به نوسان پایدار قبل از بستن مدار وطراحی بورد، نوسان هر یک از این اسیلاتورها در نرم افزار اسپایس- ارکد- کپچر بررسیمی گردد.

اسیلاتورهای معمول در رادیوهای AM و FM ، عموما از مدار اسیلاتور کولپیتس،استفاده شده است.
منبع سایتwww.rosd.ir وwww.daneshnameh.roshd.ir

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 05 فروردین 1394 ساعت: 0:48 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس