تحقیق درباره امادگی جسمانی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره امادگی جسمانی

بازديد: 203

 

ترکيبوزن  

تودهٔجسمرامىتوانبهدونوعبافتتقسيمکرد: يکىبافتبدونچربىکهشاملعضلات،استخوانواندامهامىباشدوديگرىبافتچربي. درصدنسبىبافتبدونچربىوبافتچربىکهساختاروترکيببدنراتشکيلمىدهندمىتواندبهعنوانمعيارترکيببدنباشد. ترکيببدنبهدلايلمختلفمهماست:

۱. نسبتبالاىبافتبدونچربىنشانهاىازظرفيتبالاىانجامکاراستونسبتبالاىبافتچربىباظرفيتانجامکاررابطهٔمنفىدارد؛

۲. وزناضافىناشىازبافتچربىبهبارومقاومتکاردرموقعحرکتبدناضافهمىشود؛

۳. چربىاضافىمىتوانددامنهٔحرکترامحدودکند؛

۴. چاقي،شخصرادرمعرضخطرسکتهوابتلاءبهبيمارىقلبىوعروقي،فشارخونومرضقندقرارمىدهد.

ترکيببدنهمچنينمىتواندبهدليلاثرىکهبراحساسفردمىگذاردمهمباشد. جوامعزيادىبراىاندامهاىورزيدهارزشقائلهستند. چاقىممکناستبهخودپندارىبهشکلمنفىکمککند؛لذابراىاشخاصچاقايجادارتباطباديگراندشوارمىشود. بهيادداشتهباشيدکههرشخصمقدارىبافتچربىداردکهبراىحفاظت،پوششوعايقسازىوذخيرهٔانرژىلازماست. زنانبهحداقلبافتچربى )درحدود۱۲درصدازوزنبدنخود( براىحمايتکارکردهاىفيزيولوژيکدورهٔباردارىنيازمندهستند. تنهاوزناضافىناشىازبافتچربىباآمادگىجسمانىوتندرستىارتباطىمنفىدارد.

افرادمىتوانندازدوعاملاصلىمحيطىيعنىرژيمغذايىوورزشبراىتنظيممقدارنسبىبافتهاىبدونچربىوچربىبدنخوداستفادهکنند. انسانمىتواندغذاىزيادىمصرفکندکهمنجربهذخيرهٔچربىاضافىمىشود. چونفعاليتجسمىنيازبهانرژىدارد،بدنکالرىحاصلازغذاىمورداستفادهرابراىفعاليتقرارداده،ازذخيرهشدنآنبهعنوانبافتچربىجلوگيرىمىکند.

حفظونگهدارىترکيببدنتااندازهاىبهتعادلبينکالرىمصرفشدهدررژيمغذايىوميزانمتابوليکبهاضافهٔمقدارفعاليتجسمىکهانجاممىدهيدمربوطمىشود. ميزانمتابوليک،مقدارانرژىاستکهدرزمانمعينىبراىادامهٔکارکردبدنمصرفمىشود. افرادازايننظرباهممتفاوتهستند. برخىازافرادکالرىبيشترىنسبتبهديگرانبراىادامهٔزندگىمصرفمىکنند. ميزانمتابوليکتحتکنترلهورمونهاىمختلفىاست؛لذابهراحتىنمىتوانيددرکوتاهمدتآنراتغييردهيد. درمقابل،مىتوانيدسطحفعاليتوورزشخودرابهطورروزانهکنترلکنيد.

ترکيببدنوورزش

بافتچربىدرطىدودورهبهسرعتافزايشمىيابد. ششماهاولبعدازتولدودوبارهدراوايلدورهٔنوجواني. دردختراناينافزايشدرسراسردورهٔنوجوانىادامهمىيابد،درحالىکهدرپسراناينافزايشمتوقفشده،ممکناستبراىمدتىمعکوسشود. بافتعضلانىنيزدردورهٔطفوليتبهسرعترشدونمومىکندوسپسدردورهٔکودکىبهحالتيکنواختدرمىآيدودوبارهدردورۀنوجوانىوجهشرشدبهطورچشمگيروقابلتوجهدرپسرانافزايشمىيابد. رژيمغذايىياورزشممکناستاينالگوىعمومىراتغييردهد. بيشازحدغذاخوردنمنجربهوزناضافىهمراهباچربىخواهدشدوگرسنگىکشيدنمىتواندمنجربهکاهشبيشازاندازهٔسطوحچربىبدنشود،بهطورىکهبدنانرژىموردنيازخودراازشکستنبافتعضلانىواستفادهازآنبهدستمىآوردودرنتيجهبافتعضلانىراضايعمىکند. ورزش،کالرىوانرژىرامىسوزاندوبهصورتبالقوهترکيببدنراتغييرمىدهد،بنابراينرابطهٔبينترکيببدنوورزشمستلزمتوجهدقيقاست.

درهردوتحقيقاتمقطعىوبلندمدت،پژوهشگرانرابطهٔبينورزشوترکيببدنراآزمايشکردهاند. تحقيقاتمقطعىعموماًنشاندادهاندکهدرصدچربىبدنجوانانورزشکاردرمقايسهباکودکانگوشهگيرپائينتراست )پاريزکوا،۱۹۷۳(. باوجوداين،غيرممکناستبتوانازطريقتحقيقاتمقطعىتعيينکردکهشيوۀزندگىفعالمنجربهلاغرشدنبدنمىشود )ممکناستکودکانلاغرفعاليتراراحتترتشخيصدهند،لذاشيوهٔزندگىفعالرااختيارکنند(. تحقيقاتبلندمدتارزشبيشترىدرخصوصمطالعهٔروابطبينسطوحفعاليتوترکيببدنرادارند،بنابرايندرهرکجاکهامکانداشتهباشد،دربارهٔاطلاعاتمربوطبهتحقيقاتبلندمدتبحثخواهيمکرد.

پاريزکوايکرشتهتحقيقدرزمينهٔترکيببدنوسطوحفعاليتپسرانودختراندرچکواسلواکىسابقانجامداد. تحقيقنخستازنوعمقطعىبودويکىازچندتحقيقىبودکهکودکانکمسنوسالراموردآزمايشقرارداد. تحقيقاتديگراوازنوعبلندمدتبودند. درتحقيقمقطعي،ولانسکىوپاريزکوا )۱۹۷۶( اندازههاىچربىزيرپوستدوگروهازکودکانراکهسنآنهابين۲تا۵سالبودباهممقايسهکردند. يکگروهازکودکاندرکلاسويژهٔتربيتبدنىهمراهباوالدينخودشرکتکردند،درحالىکهگروهديگردرهيچنوعبرنامهوکلاستربيتبدنىشرکتنکردند. چربىزيرپوستکودکانىکهدرکلاستربيتبدنىشرکتکردهبودند،حتىدراينسنکم،درسطحپائينىبود.

ترکيببدنىسالخوردگان

بهطورىکهدرمباحثقبلىملاحظهشدوزنکلىبدنافرادمعمولاًدربزرگسالىافزايشمىيابدکهبازتابتجمعچربىاست؛سپسبعداز۵۰سالگىوزنکلىبدنکاهشمىيابدکهاينامرنيزبازتابکاهشتودهٔعضلانىبدناست،نهکاهشوزنچربي. دردورهٔسالخوردگىوپيرىکاهشسختىووزناستخوانوبافتعضلانىهردومىتوانداضافهشدنبافتچربىرابپوشاند. شواهدديگرپيشنهادمىکنندکهاينتغييراتدرترکيببدنپيامدغيرقابلاجتنابکهولتوپيرىاست؛براىمثال،شفارد)۱۹۷۸ب( اطلاعاتبهدستآمدهٔپالوک،فروتاوآزانو )۱۹۷۴و۱۹۷۸( رادرموردافرادشرکتکنندهدررشتهٔدووميدانىکهسنآنهابين۴۰تا۷۰ساليابيشتربودجمعآورىکرد. اينافرادباافزايشسنتمايلىبراىافزايشوزنياچربىبدنخودنداشتند. علاوهبراين،سالخوردگانىکههنوزدرطولهفته۳۰تا۴۰ميل )۴۸۰۰۰تا۶۴۰۰۰متر( مىدويدندنشاندادندکهکاهشتودهٔعضلانىبدنآنهاقابلتوجهنيست.

سالتينوگريمبى )۱۹۶۸( همينطوردربينبزرگسالانىکهبهطورمنظمدرورزشدويدنوجهتيابىشرکتکردهبودنداثرىازبالارفتنوزنچربىبدنپيدانکردند،اگرچهآنهامقدارىازوزنبدنخودرابعدازسن۴۵سالگىازدستدادنداحتمالدارداينامرانعکاسکاهشتودهٔعضلانىبدنباشد. هيت،هاگبرگواحسانى )۱۹۸۱( سطوحمشابهىازدرصدچربىبدنوتودهٔعضلانىبدنرادرورزشکارانجوانوورزشکارانپيشکسوتىکهسنآنهادرحدود۵۰تا۷۲سالبودثبتکردهاند. ظاهراً،ادامهدادنتمرينهاىمقاومتىدردورهٔبزرگسالىاثرمطلوبىبرترکيببدنآنهاخواهدداشت؛اگرچههنوزسؤالاتدربارهٔدامنهٔکاهشتودهٔعضلانىبدنبعدازسن۴۵سالگىبهجاىخودباقىاست.

آياسالخوردگانىکهبرنامههاىورزشىراآغازمىکنندمىتوانندتغييراتسودمندىدرترکيببدنخودبهوجودآورند؟تحقيقاتانجامشدهبراىرسيدنبهپاسخاينسؤالمبهماست. بعضىازپژوهشگرانتغييرکمياهيچگونهتغييرىدرموردوزنبدن،وزنچربي،ياتودهٔعضلانىبدندرسالخوردگانىکهورزشراشروعکردهبودندبهدستنياوردند )آدامزوديوريس،۱۹۷۳؛ديوريس،۱۹۷۰؛پاريزکواوآيزلت،۱۹۶۸(. برعکسسيدني،شفاردوهاريسون )۱۹۷۷( کاهشتخمينىدرصدچربىبدنوچربىزيرپوسترادرسالخوردگانىکهبهمدت۱۴هفتهدربرنامهٔتمرينمقاومتىشرکتکردهبودندبهثبترسانيدند. تعدادکمىازسالخوردگاندراينتحقيقبهتمريناتخودبراىيکسالادامهدادندووزنچربىبيشترىراازدستدادند،ليکنازوزنبدنآنهاکاستهنشد. اينمطلبحاکىازآناستکهبهتودهٔعضلانىبدنافزودهشدهاست. بديهىاست،تحقيقاتبيشترىبراىروشنشدنيافتههائىکهباهمتعارضدارندموردنيازاست.

کودکان

درکشورهاىصنعتىرواجچاقىحتىدربينکودکانبسيارزياداستوتعدادزيادىازافراددرسنبزرگسالىچاقمىشوند. چنانچهقبلاًبهآناشارهشد،چاقىازنظرپزشکىواجتماعىچيزىناخواستهاستاينامربهويژهدرموردکودکانصادقاست. کودکانفربهبهاحتمالزيادبزرگسالانچاقخواهندشدکهدرمعرضخطربيمارىقلبي،سکته،مرضقندوفشارخونقرارمىگيرند. علاوهبراين،کارجسمىکودکانفربهازنظراقتصادىضعيفاست. ظرفيتانجامکارآنهاپائيناست؛زيرابدنآنهابهانرژىبيشترىنيازداردتابتواندوزناضافىناشىازچربىآنهارابهحرکتدرآورد )وامبرواوهمکاران،۱۹۷۱؛درپاريزکوا،۱۹۷۷(. درطولسالهايىکهکودکفربهبهخودپندارىمىرسد،بايدبابازخوردمنفىبزرگسالانوهمسالاندرموردچاقىخودبرخوردکند )آلن،۱۹۷۳؛دويروماير،۱۹۷۳؛استونکاردومندلسون،۱۹۶۷). حتىکودکان۶سالهبهنوعىنسبتبهافرادچاقواکنشمنفىنشانمىدهند(وادنواستونکار،۱۹۸۵). براىمربيانمطلوباستتادراينامردخالتکنندودرصورتامکانبهطورمثبتبرعواملىکهموجبچاقىکودکمىشودتأکيدکرده،تأثيرگذارهستند.

کاهشکالرىدريافتى

انسانمىتوانددرطولزمانبااستفادهازموادوخوراکىهاىکمکالرىوافزايشميزانفعاليتبهمنظورسوختنکالرىبيشترياترکيبىازهردوعاملازچاقىخودبکاهد. افزايشمقدارفعاليتجسمىبهتنهايىاثرىتدريجىخواهدداشت؛زيرادويدنملايمبهمسافتتقريبى۳۲۰۰متربهطورنمونهدرحدود۱۵۰کالرىانرژىرامىسوزانددرصورتىکهبراىکمکردنتقريبى۵/۰کيلوگرمازوزنچربىفردبايد۳۵۰۰کالرىمصرفکند.

براىکودکانفربهکدامروشبراىکمکردنوزنبدنبهتريناست؟پرخورىدراطفالبسيارنادراستوتحقيقاتىکهدرموردرابطهٔبينکالرىخوراکىهاوچاقىاطفالانجامشدهاست،نتوانستهرابطهٔمثبتىبينايندودرآنهاگزارشکند(رابرتزوهمکاران،۱۹۸۸؛روزوماير،۱۹۶۸؛وابکىوهمکاران،۱۹۸۳). يااينکهاينرابطهرادرنوجوانانبرقرارسازد(رولندوبليسل،۱۹۸۶). باوجوداينکاهشميزانفعاليتحرکتىازويژگىهاىعمومىکودکانچاقاست(بولن،ردوماير،۱۹۶۴؛جانسون،بورکوماير،۱۹۵۶؛رابرتوهمکاران،۱۹۸۸). براىمثالاستفانيک،هيلدوماير(۱۹۵۹)دريافتندکهدربين۱۴پسرفربهوو۱۴پسرلاغرکهدراردوىتابستانىشرکتکردهبودندپسرانچاقکالرىکمترىازطريقموادخوراکىبهدستآوردند؛بهدليلآنکهآنهاکمترازپسرانلاغراندامفعاليتداشتند. کمحرکتىشايدازچاقىناشىنمىشود،ليکنمقدمهٔآناست ) پاريزکوا،۱۹۷۷(.

موقعىکهکودکاناضافهوزنپيدامىکننددچاريکدورباطلمىشوند. کودکفربهبهطورنسبىبايدتلاشبيشترىدرموقعفعاليتازخودنشاندهد؛لذافعاليتکردنبراىاوکمترلذتبخشاستوازاشتياقمشارکتاوکممىشود )حتىدرمواقعىکهفعاليتبهنوعىشاملبازىياورزشاست(؛دراينصورتکودککالرىکمترىازانرژىاضافىخودرامىسوزاندواضافهوزنبههمانصورتباقىمىماند. باوجوداينکهکسىرابطهبينکالرىحاصلازخوراکىوچاقىراثابتنکردهاست،تحقيقاتمعاصردرموردچاقىبررژيمهاىغذائىپرچربىوداراىقندفراوانمتمرکزشدهاند )اوسکاي،۱۹۸۹(. شايدنوعرژيمغذائىبيشترازتعدادکلکالرىمصرفشدهمهمبود،داراىاثربيشترىبرچاقىباشد. مىتوانازتحقيقاتبيشتردراينزمينهبهرهمندشد.

بزرگسالانىکهبهطورچشمگيرکالرىحاصلازخوراکىهارابدونورزشکردنکممىکنندممکناستتودهٔعضلانىبدنخودراهمراهباوزنچربىکاهشبدهند. براىجلوگيرىازاينامر،ورزشکردنهمزمانباکاهشکالرىخوراکىهابيشتريناثررادرکمکردنوزنبدنخواهدداشت. کودکانموقعىکهکالرىحاصلازخوراکىهارابههزارکالرىدرروزکاهشدهندممکناستبهطورموقتميزانرشدخودراکُندکننديااينکهآنرامتوقفسازند )وامبروا،۱۹۶۱؛درپاريزکوا،۱۹۷۷(. مصرفوسوزاندنکالرىبيشترازطريقورزشبهکودکاجازهمىدهدتاازوزنخودبکاهد؛درحالىکهسطحمعينوبىخطرىازکالرىحاصلازخوراکىهاراحفظمىکند. بنابراينورزشکردننقشاساسىدرکمکردنوزندرهرسنوسالىبهويژهدردورهٔکودکىدارد. افرادىکهداراىاضافهوزنهستندبايدهدفخودرابراىاحترازازکاهشتودهٔعضلانىبدن،فعاليتهاىورزشىشديدوکنترلکردنکالرىخوراکىهاقراردهندوتنهاازمقدارغذاىخودکمنکنند.

نقشعواملژنتيکىدرچاقىکاملاًروشننيست. جداکردناثرعواملژنتيکىازعادتهاىتغذيهوفعاليتحرکتىخانوادههابسياردشواراست. تحقيقاتمعاصرتنهااثرمحدودىازتوارثژنتيکىرامستندساختهاستواينامربيشترمربوطبهچربىهاىداخلىاستتاچربىهاىزيرپوستى )بوچاردوهمکاران،۱۹۸۸(. افرادنمىتوانندتوارثژنتيکىخودراانتخابکنند،امامىتوانندسطوحفعاليتجسمانىخودراکنترلوتنظيمکنند.

افزايشفعاليتبدنى

افزايشفعاليتبدني. پاريزکواوهمکاراناو )۱۹۷۷( بهطورتجربىاثرافزايشسطحفعاليتجسمىکودکانچاقرابررسىکردند. آنها۷کودکراباميانگينسنى۸/۱۱سالدرطولاردوىتابستانىبهمدت۷هفتهموردتحقيققراردادند. پسرانسطوحفعاليتخودرابالابردندوهمچنينمقدارکالرىخوراکىخودراکنترلکردند )روزانهدرحدود۱۷۰۰کالري(. درطولتابستانآزمودنىهاىوزنبدنخودرابهطورمتوسطبهمقدار۴/۱۱درصدکاهشدادند،درحدود۵کيلوازوزنچربىآنهاکمشدودرصدتودهٔعضلانىبدنخودرااز۹/۶۹درصدبه۹/۷۵درصدافزايشدادند. درآغازتابستان،سطحاسيدچربآزادپسران )سوختقابلاستفادهٔملکولهاىترىگليسيريدکهبدنبايدآنهاراشکستهوبسوزاند( درطىورزشروبهکاهشرفتودرطىدورهٔاستراحتبعدازورزشدرسطحپائينباقىماند. درآخرتابستانسطحاسيدچربآزادآنهادرطىدورهٔاستراحتبهطورچشمگيرافزايشيافت. اينتغييراحتمالاًبهدليلاينبودکهتوانايىآنهادرتدارکوسوختچربىازذخايرموجوددربدنپيشرفتکردهبود. بنابراينبرنامهٔورزشىدرافزايشفعاليتمتابوليکىبافتچربىمؤثرواقعشدهبود.

باوجوداينکهپاريزکواتوانستنتايجمطلوبومثبتىازبرنامهٔتابستانىگزارشدهد،اماتحقيقاتبعدىاو )۱۹۷۷( مشکلعامىراآشکارساخت. اينکودکانوقتىازاردوبهمحيطخانهٔخودبرگشتندمجدداًوزنچربىبدنآنهاکهدراردوپائينرفتهبودبهجاىاولبازگشت. موفقيتاغلببرنامههاىمداخلهگروروشهاىمربوطبهآن،بستگىبهادامهٔمشارکتدرفعاليتهاىورزشىوحمايتونظارتخانوادهدارد. آموزشاصولتغذيهوتمرينورزشىبراىکودکانووالدينآنهاباارزشومفيداست.

بعضىازتحقيقاتحاکىازآناستکهبدن،سلولهاىتازهٔبافتچربىراتنهاقبلازتولد،ماههاىاوليهٔبعدازتولدودردورهٔنوجوانىمىسازد )هيرشونيتل،۱۹۶۸و۱۹۷۰(. بعدازدورهٔنوجواني،تنهااندازهٔسلولهاىچربىتغييرپذيرهستند. تحقيقاتدراينزمينهبسيارمحدوداست،امااينتحقيقاتدقيقهستند. تمرينورزشىوتغذيهٔمناسببراىجوانانبهويژهدردورههاىحساسمهماست. تحقيقاتانجامشدهمربوطبهحيواناتنشانمىدهدکهورزششديدومنظمازتشکيلسلولهاىاضافىچربىدرحينرشدجلوگيرىمىکند،اينامرشايدکنترلوزنبدنرابعدهاآسانترکند.

سنجشعملکردهوازى

براىسنجشعملکردهوازىمىتوانازچندينروشاستفادهکرد. يکىازروشهاىمتداولسنجشواندازهگيرىفعاليتهاىاستقامتي،بيشينهٔاکسيژنمصرفىيااوجتهويهٔاکسيژناستکهمعناىآنحجمبيشينهٔاکسيژناستکهبدندرظرفمدتيکدقيقهمصرفمىکند )هيوارد،۱۹۹۱؛زيرن،۱۹۸۹(. هرقدربدنبتواندباکفايتبيشتراکسيژنرامصرفکند؛يعنىاينکهبراىانجامکارمعيناکسيژنکمترىمصرفکند،ازآمادگىبيشترىبرخورداراست.

باآزمونسنجشبيشينهٔاکسيژنمصرفي،مىتوانيدمقدارواقعىاکسيژنمصرفشدهدريکفعاليترااندازهگيرىوارزيابىکنيد. اينمقداراکسيژنرامىتوانبرحسباکسيژنمصرفشدهدرهردقيقه،بهازاءهرکيلوگرمازوزنبدنبيانکرد. بيشينهٔاکسيژنمصرفىيکشاخصمتداولاستکهازآندرتحقيقاتمربوطبهاستقامتکودکانوبزرگسالاناستفادهمىشود. مىتوانيدمقدارآنراازروىيکزمانمحدودوشدتتمرينزيربيشينهتخمينبزنيد،لذاازبردنورزشکارتامرحلهٔخستگىمفرطاحترازکنيد. علاوهبرايناندازهگيرىاکسيژنمصرفىبهطريقمستقيمبهدليلپيچيدگىونيازبهوسايلآزمايشگاهىگرانقيمتدرمقابلروشغيرمستقيممقرونبهصرفهنيست. دوچرخهسوارىبردوچرخهٔکارسنجياراهرفتنودويدنروىنوارمتحرکمعمولاًتمرينىدرجهبندىشدهاستومىتوانازآنهادرآزمونهاىزيربيشينهوبيشينهاستفادهکرد.

اندازهگيرىهاىمربوطبهتوانهوازىوظرفيتهوازىدرهرحرکتىبهطوراختصاصىانجاممىشود )ماننددوچرخهسواري،دويدنوغيره(،لذانتايجِبهدستآمدهازورزشهاىمختلفرابايدبااحتياطمقايسهکرد. کودکانکمسندرموقعآزمايشبردوچرخهٔکارسنجبراىحفظآهنگوسرعتحرکتبادشوارىمواجهمىشوند.

يکىديگرازشاخصهاىواکنشفيزيولوژيکنسبتبهتمرينورزشىبلندمدتظرفيتبيشينهٔکاراست؛بهمعنىبيشترينوبالاترينبارِکارىکهفردىمىتواندقبلازرسيدنبهخستگىمفرطتحملکند )آدامز،۱۹۷۳(. چوناينامربهحداکثرتلاشفردنيازدارد،ممکناستبرانگيختناوبهمنظورانجامکارورفتنتاخستگيِمفرطدشوارباشد؛باوجوداحتمالکم،ممکناستکهفرددچارحملهٔقلبىشود. بههميندليلممکناستشماازکودکانيابزرگسالاننخواهيدکهخودرابهخطرانداخته،تارسيدنبهخستگىمفرطتلاشکنند. تخمينزدنظرفيتانجامکارازطريقآزمونهاىتوانايىکارىزيربيشينهبراىارزيابىاينگروهها،روشىاستارجحوقابلاجراء.

اندازهگيرىسايرشاخصهاىاستقامت،کمترمتداولاست؛براىمثال،مىتوانيدبيشينهٔبازدهقلبىرابهطورمستقيماندازهگيرىکنيد،امااجراءاينآزمونبهطورمستقيمدشواراست؛زيرابراىانجامآنبردنيکلولهدرداخلبدنضرورىاست. اندازهگيرىتغييراتالکتروکارديوگرافىدرحينانجامفعاليت،بههنگاممطالعهدرموردبزرگسالانجالبتوجهاست؛زيراهدفاصلىآنشناسايىکارکردقلببيماراست.

مناسبتريناندازهگيرىهادرسنجشآمادگىاستقامتىکودکانوبزرگسالانبراىاهدافتحقيقاتي،بيشينهٔاکسيژنمصرفىبراىتغييراتدرتوانهوازي،سازگارىبافعاليتهاىورزشىدرحدزيربيشينهبراىتغييراتدرظرفيتهوازىاست.

چنديننفرازپژوهشگرانسعىکردهاندتاآزمونهاىميدانىبراىکودکانمعينکنند،تاازاينطريقبتوانندتاحدودىهمانندکاردرآزمايشگاه،استقامتافرادرابهطورپاياتخمينزنند. آزمونهاىميدانىبهمربيانفرصتمىدهدتابدونوسايلآزمايشگاهىبتوانندعملکردهوازىرااندازهگيرىکنند. آنهانتايجبهدستآمدهازکارآزمايشگاهىرابااجراءدوهاى۸۰۰،۱۲۰۰و۱۶۰۰مترروى۸۳نفرازکودکانکلاسهاىاولتاسومابتدايىمقايسهکردند. نتايجحاصلازدو۱۶۰۰متردرمقايسهبادوهاى۸۰۰مترو۱۲۰۰متربراىدخترانوپسراندرپيشبينىبيشينهٔاکسيژنمصرفىازاعتباربيشترىبرخورداراست. ميانگينسرعتدو۱۶۰۰مترضريبهمبستگىبيشترىرابابيشينهٔاکسيژنمصرفىنشانداد. ازاينرومىتواننتيجهگيرىکردکهدو۱۶۰۰متر،آزمونميدانىبهترىبراىاندازهگيرىاستقامتکودکاندرمقايسهبادوهاىکوتاهتراست. اينآزمونثابتکردکهروشبازآزمايىازاعتباربالايىبرخورداراست )کراهنبخلوهمکاران،۱۹۷۸(. اماپژوهشگرانهنوزنيازبهتعييناعتباروصحتاينآزمونهادارند.

تغييراتناشىازرشددرعملکردهوازى

تغييراتناشىازرشددرعملکردهوازي. کودکاننسبتبهفعاليتهاىورزشىبلندمدتچگونهواکنشنشانمىدهند؟سيستمگردشخونکودکانعموماًبازدهکمترىدارد )بار - اور،شفاردوآلن،۱۹۷۱(؛بدينمعنىکهبازدهقلبىآنهاکمترازبزرگسالاناست. چنانچهمىدانيدبازدهقلبي،حاصلضربحجمضربهوتعدادضربانقلبدرمدتيکدقيقهاست. کودکانداراىحجمضربهاىکمترىنسبتبهبزرگسالانهستندواينامرنشانمىدهدکهاندازهٔقلبآنهاکوچکتراست. کودکانکمبودحجمضربهاىخودراتاحدودىباضربانبيشترقلبدردقيقهجبرانمىکنند،باوجوداينهنوزبازدهقلبىآنهاتااندازهاىکمترازبزرگسالاناست. درخونکودکانهمچنينهموگلوبينکمترىمتراکماست. تراکمهموگلوبينمربوطبهتوانايىخوندرحملاکسيژناست.

مىتوانيدچنينفرضکنيدکهايندوعامل،يعنىبازدهکمترسيستمگردشخونوسطحپائينهموگلوبينمنجربهيکسيستمانتقالاکسيژنمىشودکهدرکودکانکارآيىکمترىدارد. بااينحال،توانايىآنهادررساندناکسيژنبيشتربهعضلاتفعال،نسبتبهبزرگسالان،اينعواملراجبرانمىکند )ماليناوبوچارد،۱۹۹۱؛شفارد،۱۹۸۲(. نتيجهٔآندرمقايسهبابزرگسالانيک سيستمانتقالاکسيژنمؤثراست. کودکانهمچنينسيستمهاىهوازىخودرابهترازبزرگسالانبسيجمىکنند. کودکاندرمقايسهبابزرگسالاندرفعاليتهاىورزشىبلندمدتمقاومتکمترىدارند. شايداينامرنتيجهذخايرگليکوژنىکمتردرآنهاباشد. موقعىکهذخايرگليکوژنىآنهاروبهاتماماست،ادامهٔفعاليتبراىآنهامحدودمىشود. بانموکودکان،بازدهکمترسيستمگردشخونبهتدريجباپيدايشتغييراتزير،رفعمىگردد.

۱. اندازهٔقلبآنهابزرگترمىشود؛

۲. تراکمهموگلوبيندرخونآنهاافزايشمىيابد؛

۳. توانايىاستخراجاکسيژنبهاندازهٔسطوحآندربزرگسالانکاهشپيدامىکند.

تحقيقاتمقطعىوبلندمدتهردونشاندادهاندکهبيشينهٔمطلقاکسيژنمصرفىبهطورخطىازسن۴سالگىتااواخردورهٔنوجوانىدرپسرانوتاسن۱۲يا۱۳سالگىدردخترانافزايشمىيابد )ميروالدوبيلي،۱۹۸۶؛شولواوهمکاران،۱۹۹۰(. تصاويرزيراينروندرابينسنين۶تاحدود۱۶سالگىنشانمىدهد. پسرانودخترانتاحدودسن۱۲سالگىازنظربيشينهٔاکسيژنمصرفىمشابههستند،هرچندپسرانداراىميانگينبالاترهستند. رابطهٔقوىبينبيشينهٔمطلقاکسيژنمصرفىوتودهٔعضلانىوبدونچربىبدنغالباًميزانپيشرفتوتفاوتهاىآنرادربيندخترانوپسرانتوجيهمىکند. درواقع،اگربيشينهٔاکسيژنمصرفىرابهطورنسبىدرنظربگيريموازاندازهٔمطلقآنهاصرفنظرکنيموآنرابروزنبدنيابهعددديگرىتقسيمکنيم،تصويرآنکاملاًمتفاوتمىشود. چنانچهدرتصويرزيرمشخصاستبيشينهٔاکسيژنمصرفىدررابطهباوزنبدندردورههاىکودکىونوجوانىبراىپسرانتقريباًثابتاست. دردختراناحتمالاًبهدليلافزايشبافتچربىبدنآنهاکاهشمىيابد. موقعىکهبيشينهٔاکسيژنمصرفىدررابطهباتودهٔعضلانىوبدونچربىبدنموردبررسىاست،نتايجبهدستآمدهبعدازدورهٔبلوغکاهشپيدامىکندوتفاوتبيندختروپسرباقىمىماند. 

رابطه بين بيشينهٔ اکسيژن مصرفى و سن. در تصوير A ارقام مربوط به بيشينهٔ مطلق اکسيژن مصرفى محاسبه شده است

در تصوير B بيشينهٔ اکسيژن مصرفى و ارقام آن نسبت به هر کيلوگرم وزن بدن محاسبه شده است. نتايج پسران با دايره‌هاى توپر و نتايج دختران با دايره‌هاى تو خالى مشخص شده است

بنابرايننمووافزايشوزنبدندردورهٔبلوغکمىسريعترازرشدبيشينهٔاکسيژنمصرفىاست )ماليناوبوچارد،۱۹۹۱(. بيشينهٔاکسيژنمصرفىممکناستعلاوهبراندازهٔبدن،تااندازهاىوابستهبهبلوغوباليدگىباشد؛زيرامقايسهٔبيشينهٔاکسيژنمصرفىباسندرنوجوانانىکهسنآنهامختلفاستولىاندازهٔجسمىمشابهىدارند،وجودرابطهاىرانشانمىدهد )اسپرينارواوريزينور،۱۹۷۸(. دونوجوانراکهازنظراندازهشبيهبههمهستند،ممکناستازنظربيشينهٔاکسيژنمصرفىباهماختلافداشتهباشند،اگرچهيکىازآنهاازلحاظفيزيولوژيکازديگرىباليدهترباشد.

اگرچهبيشينهٔاکسيژنمصرفىبهترينشاخصاندازهگيرىاستقامتاست،امکاندارداجراءدويدنرادرکودکانبهخوبىبزرگسالاننتوانازاينطريقپيشبينىکرد. آزمونهاىدوبراىکودکان،بيشترمربوطبهظرفيتهاىغيرهوازىآنهااست. علاوهبراين،مکانيزمهاىتهويهٔهوادرکودکان،کمتربودنذخايرهوازىونارسايىهاىمکانيکي،همهبرآمادگىاستقامتىآنهااثرمىگذارند. درمسائلمربوطبهاستنباطسطحبيشينهٔاکسيژنمصرفىکهازطريقاجراءدويدنبهدستآمدهاستبايداحتياطکرد.

مهمآناستکهمربيانبتوانندرابطهٔبينافزايشاندازهٔبدنوپيشرفتتوانايىمقاومتدرمقابلخستگىناشىازورزشرادرطولدورهٔرشدبشناسند. بارشدونموبدن،اندازهٔقلببزرگترمىشود،حجمضربهاىآنافزايشمىيابدومقدارهموگلوبينخونوتودهٔعضلانىبدنزيادترمىشود. اينعواملموجبافزايشبازدهقلبودرنتيجهافزايشظرفيتانجامورزشوتمرينوبيشينهٔمطلقاکسيژنمصرفىمىگردد. کودکانعليرغمسنتقويمىيکسانازنظراندازهٔجثهبايکديگرمتفاوتهستند،دراينصورتارزيابىظرفيتتمرينوورزشبايدبيشتربراساس اندازهٔجثهباشدنهسن. درگذشته،مربياندراکثرموارداساساينارزيابىراتنهابرپايهٔسنقرارمىدادند. اگرچهانتظارداريمکهحدمتوسطظرفيتتمرينوميانگيناندازهٔجثهٔگروههاىمختلفکودکانونوجوانانباافزايشسنآنهابالاتررود،ليکنظرفيتتمرينتابعميزانباليدگىاستوتوجهانفرادىمىطلبد. درکودکان،اندازهٔجثهبهمراتببهترازجنسيتمىتواندمعرفميزاناستقامتآنهاباشد؛اگرچهبعدازبلوغ،ميانگينبيشينهٔمطلقاکسيژنمصرفىپسراندرمقايسهبادخترانبهميزانقابلتوجهىبالاتراستومىتواننداينفاصلهرادرسراسرعمرحفظکنند. چندينعاملبهاينتفاوتهاىجنسىکمکمىکندکهيکىازآنهاترکيببدناست. حدمتوسطافزايشتودهٔعضلانىدرپسراندردورهٔنوجوانىبيشترازحدمتوسطافزايشبافتچربىآنهااست. جالبايناستکهزنانداراىبيشينهٔاکسيژنمصرفىمساوىبامردانبهازاءهرکيلوگرموزنتودهٔعضلانىبدنهستند،ولىموقعىکهبافتچربىنيزدرآنمحاسباتمنظورشود،زنانداراىبيشينهٔاکسيژنمصرفىکمترىنسبتبهمردانمىشوند. يکىديگرازعواملمربوطبهتفاوتهاىجنسىوبيشينهٔاکسيژنمصرفي،تمايلبانوانبهداشتنتراکمکمترهموگلوبينخوندرمقايسهبامرداناست )استراند،۱۹۷۶(. موقعىکهپسرانبهپاياندورهٔنوجوانىمىرسندازنظربيشينهٔاکسيژنمصرفىوظرفيتکاروتمرينازدخترانپيشىمىگيرند )جدولزير( عواملمحيطي،بهخصوصتمرينبرظرفيتهاىاستقامتىزنانومرداندرطولعمراثرمىگذارد. بنابراينعجيبوشگفتآور نخواهدبوداگرببينيديکزنپرتحرکوفعالداراىبيشينهٔاکسيژنمصرفىزيادترىازيکمردغيرفعالوکمتحرکاست.

توجه: براساسنتيجهگيرىهاىهاولومکناب )۱۹۶۶(. اندازهگيرىهابدونآگاهىازعاداتافرادآزمايششدهدرمدرسهانجامشدهاست. اگردرجهٔحرارتمحلکنترلمىشد )۲۰۫و۲۲۫سانتىگراد( وبرخىازروشهاىتجربىمورداستفادهقرارمىگرفتاحتمالاًنتايجبهدستآمده۱۰درصدبالاتربود. اندازهگيرىهابرحسبواتبرکيلوگرمازوزنبدناست)يکواتبرابراستباششکيلوگرمبردقيقه( )برگرفتهازشفارد،۱۹۸۲(.

عملکردهوازىدرسالمندان

عملکردهوازىدرسالمندان. درسنينجوانىبهاوجبيشيهاکسيژنمصرفىخودمىرسيم. حالبايدديدچطورمىتوانيماينجزءازآمادگىجسمىراتادوره  بزرگسالىوپيرىحفظکنيم؟دراينمورداطلاعاتکمىوجوددارد،امامشکلآناستکهچگونهمىتوانعواقبمحرزناشىازپيرىراازدستاوردهاىبىتحرکىياکمتحرکىتفکيککرد؟برطبقاطلاعاتبهدستآمدهازگروههاىسنىبزرگسالوسالمند،بهنظرمىرسدبهتدريجمقدارحرکتوفعاليتروزانهبزرگسالانکمشده،بهنوعىگوشهگيرمىشوند. ايناطلاعاتفعاليتهاىکسانىراکهفعالباقىمىمانندمنعکسنمىکند. اينمطلبرابهذهنخودبسپاريد،اکنونمرورىبرتغييراتساختارىوکارکردىسيستمهاىقلبى - عروقىوتنفسىناشىازگذرانعمرخواهيمداشت.تغييراتساختارىدستگاهقلبى - تنفسي. تغييراتاصلىساختارىدرقلبسالمآناستکهباگذشتعمررفتهرفتهازتوانايىعضلهقلبکاستهمىشودوتارهاىعضلانىماهيچهٔقلبخاصيتارتجاعىخودراازدستمىدهند(هاريسونوهمکاران،۱۹۲۴)وتغييراتىدرتارهاىعضلانىدريچههاىقلببهوجودمىآيد(پامرنس،۱۹۶۵). شريانهاىاصلىخوننيزخاصيتارتجاعىخودراازدستمىدهند. مشخصنيستآيااينتغييراتبهدليلفرآيندپيرىاجتنابناپذيراست؟يااينکهدراثرعدماکسيژنکافىبهطورمزمِنحاصلمىشود؟عواقباينتغييراتساختارىدرقلبورگهاىخونىبىشمارهستند.تغييراتکارکردىدستگاهقلبى - تنفسي. باوجوداينکهتعدادضربانقلببزرگسالانوجوانان،درحالاستراحتبايکديگرقابلمقايسهاست،ليکنحداکثرتعدادضربانناشىازفعاليتهاىشديدجسمىباافزايشسنبهتدريجروبهکاهشمىرود. اينکاهشدرضربانقلبآناندازهکهبرخىازمتخصصانفکرمىکردندنيس. يکمرد۶۵سالهمىتواندضربانقلبخودراحداکثرتا۱۷۰ضربهدردقيقهبالابرد،اينتعدادرامىتوانباحدود۲۰۰ضربهدردقيقهبراىنوجوانانوجوانانمقايسهکرد(شفارد،۱۹۷۸الفو۱۹۸۱). دردورهپيرىضربانقلبکاهشيافتهممکناستعاملاصلىتنزلبيشينهاکسيژنمصرفىباشد(هاگبرگوهمکاران،۱۹۸۵). پاسخدهىپائينتربهمحرکسمپاتيکعضلهقلبمىتواندعلتاينکاهشباشد(استامفورد،۱۹۸۸).حجمضربهاىقلبدرافرادسالمندممکناستکاهشيابديااينکهتفاوتىنکند. مطالعاتتحقيقاتىهردوحالترانشاندادهاست(استامفورد،۱۹۸۸). نشانههاىنامتقارنبيمارىايسکمىقلب(اثرگذاربرتأمينوتدارکخونبهطرفقلب)ممکناستباعثنتيجنامعلومىشدهباشد. پژوهشگرانىکهبراىتشخيصبيمارىقلبىازآزمونهاىغربالىوورزشىشديداستفادهمىکنندممکناستدرحجمضربهاىقلبهيچگونهکاهشىپيدانکنند،درحالىکهمحققانىکهمطالعاتآنهاروىافرادىاستکهاحتمالبيمارىقلبىندارندچنينکاهشىرادرحجمضربهاىقلبپيداکردهاند. هرگاهبيمارىقلبىهمراهباکاهشحجمضربهاىباشد،دراينصورتسالخوردگانىکهبيمارىقلبىدارندبهطورمنطقىداراىبازدهقلبىکاهشيافتهدرهنگامتمرينهستندکهاينامرحاصلکاهشبيشينهضربانقلبوحجمضربهاىآنهااست.سالخوردگانفعالحجمهاىقلبىخودرابهخوبىحفظمىکنند(ديويس،۱۹۷۲). درچندموردديدهشدهاستکهسالخوردگانفعالکارکردعالىفيزيولوژيکخودراحفظکردهاند؛براىمثال،کلارنسدوماردرطولعمرخودهرروزدرحدود۲۰کيلومترمىدويدودرسن۶۵سالگىدرمسابقهدوماراتنشرکتکرد. اودر۷۰سالگىدراثربيمارىسرطاندرگذشت. جسداوموردکالبدشکافىقرارگرفتوملاحظهشدکهعضلهقلباوبهخوبىرشدکردهاستودريچههاىقلبطبيعىوسالموعروققلبىدراندازهاىدوتاسهبرابراندازهطبيعىبودند(براندفونبرنر،شاکولندون،۱۹۵۵).

سالخوردگاندراثرفعاليتزودترازجوانانبهاوجبازدهقلبىخودمىرسند(براندفونبرنروهمکاران،۱۹۵۵؛شفارد،۱۹۷۸الف). ديوارههاىسخترگهاىخونىاينافراددرمقابلپمپاژخونازقلببهداخلآنهامقاومتمىکنند. درصورتىکهاينافرادبهبيمارىتصلبشرائينمبتلاءباشندودرديوارهسرخرگهاىآنهارسوباتىوجودداشتهباشداينمقاومتبيشترخواهدبود. اينمقاومتموجببالابردنفشارنبضدرحالاستراحتوافزايشفشارسيستوليکى(انقباضبطني)مىشود. چهفشارخوندرحينفعاليتوورزشبالارودوچهپائينآيد،درهردوحالبهسلامتىتارهاىماهيچهقلبوقابليتتحملآندرمقابلفشارکاروابستهاست. درحينفعاليتشديد،سالخوردگاننوعاًفشارخونبيشترىنسبتبهجوانانخواهندداشت(جوليوسوهمکاران،۱۹۶۷؛شفيلدورويتمن،۱۹۷۳)،امابعضىازبيمارانىکهقبلاًنارسايىهاىقلبىداشتهاندنمىتوانندفشارسيستوليکىراباافزايشبارکارثابتنگهدارند(شفارد،۱۹۷۹).کارکردتنفسىنيزممکناستبهعنوانواکنشىبهفعاليتوتمرينشديددرسالخوردگانمحدودگردد. يکىازشاخصهاىمهمکارکردتنفسىحياتىاست. ظرفيتحياتىحجمبيشينههواىبازدمپسازيکتنفسعميقوظرفيتحياتىبازتابىازظرفيتتنفسىزياداستکهمنجربهتصفيههوابهنحوبهتردرحبابچههاىششىمىشود. چونبخشاعظمپخشوجذباکسيژندرمويرگهاىخونىدرديوارهحبابچههاىششىانجاممىشود

(تصويرزير)باتصفيهبهترهوامقداراکسيژندرگردشخونونهايتاًدرعضلاتدرحالکارافزايشمىيابد.دستگاه تنفسي. پخش و جذب اکسيژن در حبابچه‌هاى شُشى که در سمت راست بزرگتر نشان داده شده است انجام مى‌شود

ظرفيتحياتىانسانباانجامتمرينوورزشافزايشمىيابد. مويرگهاىخونىبهاندازهٔکافىدرشُشهاوجوددارندومىتوانندپخشوجذباکسيژنرابهحدبهينهبرسانند. بنابراينکاهشظرفيتحياتىياکمشدنمويرگهاىششي،مدتاجراءفعاليتشديدراکممىکند. دراثربالارفتنسنظرفيتحياتىانسانکممىشود(نوريسوهمکاران،۱۹۵۶؛شفارد،۱۹۷۸ب)؛همينطورتعدادمويرگهاىخونىدرداخلحبابچههاىششىکاهشمىيابد(ريد،۱۹۶۷). شايدکاهشظرفيتحياتىکهدراثرسالخوردگىبهوجودمىآيدمربوطبهازبينرفتنخاصيتارتجاعىبافتهاىششىوديوارقفسهسينهباشد(ترنر،ميدووول،۱۹۶۸). اينتغييراتتنفسىدرافرادسيگارىبهمراتبنمايانترازبقيهافراداست. حاصلنهايىتغييراتقلبىوتنفسىايناستکهدراثرسالخوردگىبيشينهاکسيژنمصرفى(خواهمطلقيانسبىنسبتبهوزنبدن)وظرفيتورزشىفردکاهشمىيابدودورهبازگشتبهحالتاوليهباانجامتمرينشديدورزشىطولانىترمىشود. نتايجبهدستآمدهازتحقيقاتمقطعىوبلندمدتدرتصويرزيرمنعکسشدهاست. باپيشرفتسناينشاخصهاتنزلمىکند. زيادشدنبافتچربي،تحليلرفتنبافتعضلانىوکمتحرکي،همهبرروىاينکاهشتأثيرمىگذارند. علاوهبراين،عواملمنفىمحيطىدرطولزندگىمانندسيگارکشيدنياسوءتغذيهمىتواندباعثکمکبهاينتغييراتياتسريعآنگردد. درمقابلاگردرطولزندگي،انساندرمعرضعواملمحيطىمثبتازقبيلفعاليتهاىورزشىسودمندقرارگيردبهتر  مىتواندسطوحاستقامتىخودراحفظونگهدارىکند. شواهدىدردستاستکهنشانمىدهداينتغييراتدرسالخوردگانىکهفعالوپرتحرکباقىمىمانند،خيلىاساسىنيست )دنوبروس،۱۹۷۲؛درينکواتر،هرواثوولز،۱۹۷۵۳کشووالاس،۱۹۷۶؛شفارد،۱۹۷۸ب؛اسميتوسرفاس،۱۹۸۱(. تصويرزيرقسمتبشيببيشترىرادرمقداربيشينهاکسيژنمصرفىدرافرادکمتحرک )خطمنقطع( درمقايسهباافرادپرتحرکت )خطممتد( نشانمىدهد. تمرينشديدحتىمىتواندبراىمدتىبيشينهاکسيژنمصرفىرادربزرگسالانبهطوريکسانحفظکند )کشووالاس،۱۹۷۶). کسانىکهعلاقهدارندتاجايىکهممکناستسطحاستقامتخودراحفظکنند،بايدسيگارکشيدنراقطعکرده،ازتغذیهمناسبىبرخوردارشده،برنامه ورزشىمناسبىرابراىحفظاستقامتخودطراحىواجراءکنند.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 22 اسفند 1393 ساعت: 23:07 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس