تحقیق درباره تاسيسات گرمايي

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره تاسيسات گرمايي

بازديد: 379

 

بخش اول

تاسيسات گرمايي ، تعويض هوا ، تهويه مطبوع

1-1-3- مباني معماري طرح

1-1-3- نكات عمومي ( مساحت كاربردي و فضاهاي عمل كردي )

براساس نقشه هاي مرحله اول معماري ، پروژه ايستگاه شماره 2 خدمات شهري با سطح زير بناي كل 40000 متر مربع ، در شهر مشهد ، واقع در خيابان عرب ساخته خواهد شد . تقسيم فضاها و سطوح بشرح جدول 1-3 مي باشد .

2-1-3 شرايط هواي خارج

1-2-1-3- نكات عمومي

شهر مشهد در عرض جغرافيايي 36 درجه و 16 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 59 درجه و 36 دقيقه و در ارتفاع 990 متر از سطح دريا واقع شده است. در حوزه تقسيمات اقليمي ايران شهر مشهد در اقليم سرد جاي مي گيرد، از ويژگي هاي اين اقليم زمستان هاي سرد و تابستان هاي معتدل است. تابش مستقيم آفتاب تابستاني در اين مناطق شديد بوده و در سطوح افقي 600 تا 800 كيلو كالري در ساعت در متر مربع انرژي حرارتي ايجاد مي نمايد. متوسط حداقل دما در زمستان 3- درجه سانتيگراد و متوسط دماي هوا در گـرمترين ماه سـال حدود ده درجه سـانتـيگراد و رطوبت نسبي به طور متوسط حدود 20 درصد مي باشد.

2-2-1-3- شرايط هواي خارج

هدف از بررسي شرايط هوا، به دست آوردن مبنايي است كه نماينده اكثريت شرايط حاكم در هر فصل باشد. بديهي است كه درجه حرارت هاي حداكثر و يا حداقل مطلق طي يك سال مشخص و يا احياناً بدترين شرايط ثبت شده، طي ساليان متمادي يك شهر نمي تواند نمايان گر واقعي شرايط طرح آن شهر بوده و مبناي محاسبات بارهاي حرارتي و برودتي قرار گيرد.

انجمن مهندسين تأسيسات آمريكا ASHREA ضمن مطالعاتي كه در اين زمينه انجام داده است، با مشخص بودن آمار ساعت به ساعت شرائط هواي خارج كه بوسيله تجهيزات ويژه فن هواشناسي ثبت شده است ، شرائط زمستاني طرح را در دو گزينه 99 درصد و تابستان را در سه گزينه 1 درصد 5/2 و 5 درصد پيشنهاد مي نمايد . در حالت زمستاني چنانچه كل ساعات سه ماه فعلي سرد ( دسامبر و ژانويه و فوريه ) معادل 2160 ساعت را در نظر بگيريم فقط 22 ساعت در گزينه 99 درصد و 54 ساعت در گزينه 5/97 درصد وجود خواهد داشت كه دماي هواي خارج برابر يا كمتر از دماي طرح انتخابي خواهد بود . در حالت تابستاني ، چنانچه كل ساعات سه ماه فصل گرم (ژوئن و جولاي و اوت ) معادل 2208ساعت را در نظر بگيريم فقط 22 ساعت در گزينه 1 درصد ، 55 ساعت ، در گزينه 5/2 درصد و 110 ساعت در گزينه 5 درصد وجود خواهد داشت كه دماي هواي خارج برابر يا بيشتر از دماي طرح انتخابي خواهد بود .

توصيه اين سازمان براي انتخاب هر يك از گزينه هاي فوق بر مبناي زير استوار است :

براي ساختمانهاي با ساعت كار 24 ساعته با مصالح ساختماني نسبتا كم مقاومت و مقدار تعويض خارج بالا كه اثرات تغيير هواي خارج سريعا داخل ساختمان را تحت تاثير قرار مي دهد انتخاب گزينه هاي 99 درصد زمستاني و 1 تا 5/2 درصد تابستاني الزامي است .

براي ساختمانهاي با ساعت كار محدود روزانه و مصالح ساختماني با مقاومت بالا و مقدار تعويض هواي خارج متوسط ، انتخاب گزينه هاي 5/97 درصد زمستاني و 5/2 الي 5 درصد تابستاني نتايج مطلوبي را بدست خواهد داد .

آمار منتشره از سوي سازمان هوا شناسي كشور فقط دماي مطلق و متوسط حداكثر و حداقل را در ماه هاي مختلف نشان مي دهد و به همين جهت استفاده دقيق از روش توصيه شده ASHRAE  با توجه به ضعف اطلاعات آماري ميسر نيست ، با بررسي هاي آماري كه اين مشاوره انجام داده است ارقام ميانگين متوسط حداكثردماي هواي در گرمترين ماه سال طي يك دوره 20-15 سال به گزينه 5-5/2 درصد و ميانگين حداقل مطلق 3 ماه فصل سرد سال طي يك دوره 20-15 سال به گزينه 5/97 درصد نزديك خواهد بود .

سازمان هوا شناسي كشور در شهر مشهد ، داراي ايستگاه هوا شناسي سينوپتيك مي باشد . آمار ثبت شده اين ايستگاه از سال 1349 تا1373 از كتابهاي سالنامه هوا شناسي كشور ( انتشارات سازمان هوا شناسي كشور ) استخراج شده و مورد تحليل قرار گرفته است . نتيجه مطالعات و بررسي هاي آمار فوق ، براي تعيين شرائط هواي خارج در جدول شماره 2-3 در حالتهاي 5/97 درصد زمستاني و 5/2 الي 5 درصد تابستاني خلاصه شده است . مجموعه ساختمان تجاري ، فرهنگي ، اداري ، مسكوني اتوبوسراني ، در رده ساختمانهاي عمومي ، مسكوني جاي مي گيرد . كه در بخش اداري ، تجاري ، فرهنگي داراي كاركرد محدود روزانه و در بخش مسكوني داراي كاركرد 24 ساعته است . مقدار تعويض هواي خارج نيز در كليه فضاها در سطح پايين مي باشد . بنابراين انتخاب شرائط هوا در گزينه هاي 5/97 درصد زمستاني و 5/2 تا5 درصد تابستاني ، به شرح جدول شماره 2-3 پيشنهاد مي شود .

جدول (3-2) شرايط هواي خارج براي شهر مشهد بر اساس محاسبات آماري اطلاعات هواشناسي

نام شهر: مشهد

عرض جغرافيايي: 16 درجه و 36 دقيقه

ارتفاع از سطح دريا: 3180 فوت

شرايط طرح تابستاني

دماي خشك: 96 درجه فارنهايت (6/35 درجه سانتيگراد)

دماي مرطوب: 70 درجه فارنهايت (21 درجه سانتيگراد)

تغييرات دماي روزانه: 28 درجه فارنهايت (5/15 درجه سانتيگراد)

شرايط طرح زمستاني

دماي خشك: 15 درجه فانهايت (10- درجه سانتيگراد)

رطوبت نسبي: 80 درصد

استخراج شده از سالنامه هاي هواشناسي كشور در 20 سال اخير

 

علاوه بر اطلاعات ياد شده، سازمان ASHRAE در كتاب: ASHRAE FUNDAMENTAL HANDBOOK 1989 شرايط طرح هواي خارج را براي شهر مشهد به شرح جدول شماره 3-3 توصيه كرده است.

جدول (3-3) شرايط هواي خارج براي شهر مشهد براي شرايط 5/2 درصد تابستاني و 5/97 درصد زمستاني

شرايط طرح تابستاني

دماي خشك: 96 درجه فارنهايت (6/35 درجه سانتيگراد)

دماي مرطوب: 67 درجه فارنهايت (4-19 درجه سانتيگراد)

تغييرات دماي روزانه: 29 درجه فارنهايت (16 درجه سانتيگراد)

شرايط طرح زمستاني

دماي خشك: 14 درجه فانهايت (10- درجه سانتيگراد)

رطوبت نسبي: 80 درصد

استخراج شده از كتاب ASHRAE FUNDAMENTAL HANDBOOK 1989

 

3-2-1-3- سرعت و جهت بادهاي غالب

سرعت و جهت بادها در محاسبات بار حرارتي و برودتي از نفوذ هوا (INFILTRATION)، محاسبات فشار داخل، مخصوصاً در ساختمان هاي بلندمرتبه و همچنين موقعيت استقرار دريچه هاي ورود و تخليه هواي ساختمان و برجهاي خنك كننده مورد استفاده قرار مي گيرد. سرعت و جهت باد غالب از نشريات سازمان هواشناسي كشور به شرح زير است: توضيح اين كه ارتفاع باد سنج از سطح زمين 10 متر مي باشد.

الف- زمستان:

جهت غالب: شمال غرب به جنوب شرق

سرعت: 8 مايل در ساعت

ب- تابستان:

جهت غالب: شرق به غرب

سرعت: 4/9 مايل در ساعت

3-1-3- شرايط هواي داخل ساختمان

 شرايط هواي داخلي بر اساس استاندارد براي ساختمان اداري پروژه ايستگاه خدمات شهري 2 به شرح زير مي باشد:

جدول (4-3) شرايط داخل فضاها در ساختمان هاي تجاري، اداري (GENERAL DESIGGN CRITERIA)

 

2-4-1-1-3- انواع سيستم هاي تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع، فن كويل با هواي تازه مركزي يا هواي تازه مستقيم از خارج

واحدهاي تهويه مطبوع اتاقي (كولر گازي) با مارپيچ برقي، كولر آبي براي سرمايش و رادياتور براي گرمايش.

الف- هوارساني با بخش خنك كننده تبخيري (AIR WASHER) و كويل گرمايي، تك كانال حجم ثابت

اين سيستم از نظر قسمتهاي مختلف مانند هوارساني يك منطقه اي حجم ثابت بوده و فقط به جاي كويل سرمايي به قسمت (AIR WASHER) مجهز است. اين قسمت متشكل از افشانك هاي آب در حداقل دو سري، صفحات جداكننده آب تبخير نشده و تلمبه هاي آب فشان مي باشد.

اساس كار سرمايش بر خنك شدن هوا به وسيله انتقال گرما به آب پاشيده شده و در جريان هوا و تبخير آن مي باشد. در دياگرام رطوبتي، اين پروسه تقريباً روي خطوط دماي مرطوب ثابت انجام مي گردد.

اگرچه با خشك شدن هواي مشهد و باراندن اشباع حدود 90 درصد، دماي خروجي از دستگاه تا حد مناسب (71 درجه فارنهايت) پايين است و دستگاه مي تواند شرايط نسبي آسايش را فراهم سازد. (دياگرام 9-3)

اين سيستم به دلايل زير براي طرح پيشنهاد نمي شود:

-       سختي آب شهر بالا بوده و اين امر سبب گرفتگي سريع افشانك ها شده و در مدت زمان كوتاهي بخش خنك كننده از كار خواهد افتاد. (سختي آب شهر مشهد PPM 250 است) مصرف آب در اين دستگاه ها به مقداري است كه استفاده از دستگاه ها ي سختي گير براي كاهش آب تغذيه، توجيه پذير نمي باشد.

-       حجم هواي ارسالي در فصل تابستان، با هواي ارسالي در زمستان تفاوت بسياري دارد. علاوه بر اين كاركرد تابستاني دستگاه بايد صد در صد هواي خارج باشد كه مشكلاتي را در امر كنترل سيستم ايجاد مي نمايد.

-       با توجه به اينكه اساس كار سرمايش بر مرطوب كردن هوا مي باشد و تقريباً كنترلي هم روي آن اعمال نخواهد شد بالا رفتن بيش از حد رطوبت مي تواند مشكلاتي را ايجاد نمايد.

-       اين سيستم در فضاهاي با تراكم جمعيت بالا (اغلب فضاهاي اداري و تجاري) كه بار نهان حاصله از افراد مقدار قابل ملاحظه اي را شامل مي شود، كارآيي نداشته و رطوبت فضا به بيش از 70 درصد افزايش مي يابد كه قابل قبول نيست.

-       با توجه به هواي آلوده و بد ناشي از زباله ها هواي تازه (FRESH AIR) نامطبوع بوده و مورد استفاده نمي باشد مگر با استفاده از فيلترهاي مخصوصي كه با توجه به كاربري ساختمان و عدم تأمين و نگهداري در آينده با مشكلات روبرو خواهد شد.

ب- سيستم تهويه مطبوع فن كويل با هواي تازه مركزي يا هواي تازه مستقيم از خارج

1- فن كويل با هواي تازه مركزي

در اين سيستم بار سرمايي و گرمايي هر فضا تماماً وسيله فن كويل جبران مي شود و هواي تازه ضروري براي هر فضا تماماً وسيله يك دستگاه هوا رسان مركزي تأمين و توسط شبكه كانال كشي هوا به داخل فضاهاي مورد نظر رسانده  مي شود. بار سرمايي و گرمايي هر فضا توسط فن كويل و با كمك ترموستات واقع در آن فضا تنظيم مي شود.

كنترل فن كويل روي فن بوده و بنابر نياز بار سرمايي گرمايي هر فضا، ترموستات به موتور فن فرمان داده و آن را خاموش و روشن مي كند.

از محاسن سيستم، كنترل موضعي دما (اتاق به اتاق) تأمين هواي تازه كنترل شده و تصفيه شده بوده، قيمت تمام شده نسبتاً ارزان تر از سيستم هاي هوارساني در تهويه مطبوع مي باشد.

2- فن كويل با هواي تازه مستقيم از خارج

در اين سيستم هواي تازه مورد نياز فضا از طريق دريچه ورود هوا در پشت فن كويل تأمين مي شود و واحد تهويه بايد بار سرمايي و گرمايي فضا و هواي تازه را توأماً تأمين نمايد. از محاسن سيستم كاهش هزينه هاي نصب به علت حذف هوارسان مركزي، كانال كشي و شبكه هاي توزيع هوا است.

معايب سيستم عبارت است از:

-       عدم كنترل روي مقدار هواي تازه، در اين سيستم، كه با تغيير سرعت باد و همچنين تغيير دور دمنده هواي دستگاه مقدار هواي تازه ورودي به اتاق، تغيير مي كند اغلب اين مقدار تا 25 درصد ظرفيت دستگاه مي رسد.

-       عدم امكان فيلتراسيون هوا، ورود گرد و غبار با اتاق ها.

ج- كولر آبي براي سرمايش، رادياتور براي گرمايش

1- كولر آبي

كولر آبي ارزان ترين وسيله جهت پايين آوردن درجه حرارت در مناطق خشك محسوب مي شود. كولر آبي نيز بر اساس انتقال گرماي هوا به آب پاشيده در مسير آن و مرطوب و خنك شدن هوا، كار مي كند، برخلاف دستگاه هاي هوارسان تبخيري پاشش آب روي صفحات پوشالي انجام مي شود و مشكلات ناشي از سختي آب و گرفتگي افشانكها در كولر آبي وجود ندارد.

دماي هواي خروجي از كولر به دماي خشك و مرطوب محيط بستگي داشته و كنترل هواي خروجي تقريباً ميسر نيست.

2- كولر گازي

كولر گازي در فضاهاي كوچك كاربرد پيدا مي كند. از آنجا كه حتماً فضا بايد داراي يك جدار خارجي باشد در همه قسمتها نيز قابل استفاده نيست. اين سيستم فقط براي سرمايش مناسب است و براي گرمايش بايد از رادياتور يا كويل برقي كه در داخل دستگاه نصب مي شود استفاده نمود. مزيت كولر گازي نسبت به ساير سيستم ها مانند هوارساني و فن كويل مستقل بودن آن مي باشد.

3- استفاده از رادياتور براي گرمايش ساختمان اداري

 

انتخاب سيستم هاي تأسيسات گرمايي و تهويه مطبوع

ساختمان اداري:

با توجه به تعاريف سيستم هاي تأسيساتي در مراحل قبل و با توجه به وضع موجود و آلودگي هواي ايستگاه سيستم هاي زير جهت سيستم سرمايشي و گرمايشي پيشنهاد مي گردد.

پيشنهادات فوق به دليل نبود گاز در پروژه مد نظر قرار گرفته است.

الف- سيستم گرمايشي:

ايجاد يك موتورخانه مركزي شامل ديگ و منبع كويلي و رادياتور جهت گرمايش ساختمان اداري با حدود 140 متر مربع زيربنا پيشنهاد مي گردد.

ب- سيستم سرمايشي:

براي بار سرمايشي در تابستان استفاده از كولر گازي پيشنهاد مي گردد.

 

6-1-3- محاسبات بارهاي سرمايي و گرمايي

كتاب (CARRIER ENGINEERING GUIDE FOR SYSTEM DESIGN)، مقادير بارهاي سرمايي و گرمايي را براي برآورد اوليه و تقريبي به شرح زير توصيه كرده است. (TABLE-1) توضيح اين كه، مقادير براي سه حالت (بار كم، متوسط و زياد) در جدول داده شده است و اين مقادير براي شرايط پروژه از حالت متوسط، انتخاب مي شود.

 

1-6-1-3- بار سرمايي

- بار سرمايي، براي ساختمان هاي اداري، در مناطق پيراموني 250 فوت مربع براي هر تن سرمايي و در مناطق داخلي 400 فوت مربع براي هر تن سرمايي و در سطح كل تقريباً 350 فوت مربع براي هر تن سرمايي (30 متر مربع براي هر تن سرمايي)

بنابراين بار سرمايي ساختمان برابر خواهد بود با:

    تن سرمايي  5 = 30  150

 

2-6-1-3- بار گرمايي

- بار گرمايي جداره هاي خارجي ساختمان با سطح كل زير بناي 150 متر مربع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

تأسيسات بهداشتي و آتش نشاني

2-3- تأسيسات بهداشتي

1-2-3- تأسيسات آب رساني

1-1-2-3- نكات عمومي

تأسيسات آب رساني، ذخيره سازي، تأمين فشار، شبكه توزيع آب سرد و گرم مصرفي را شامل مي شود، شبكه آبرساني مصارف زير را تأمين خواهد نمود.

-       مصرف بهداشتي، آشاميدن، پخت و پز (دستشويي، توالت، حمام، آبدارخانه).

-       مصرف آب در تأسيسات تهويه مطبوع ساختمان.

 

2-1-2-3- برآورد مصرف آب

بر اساس پيش نويس استاندارد آب وزارت نيرو، مصرف آب در مجتمع تجاري و اداري، در رده مصارف عمومي و تجاري و صنعتي كوچك قرار داشته و مقدار سرانه آن در برآورد شبكه ها و تأسيسات آب رساني بين 25 تا 65 ليتر در روز پيشنهاد شده است. اين رقم براي تعيين مصرف آب اختصاصي ساختمان قابل استفاده نبوده و چنان چه ذكر شد فقط در برآورد مصرف آب شهرها و يا شهرك ها معتبر مي باشد. همين استاندارد مصرف سرانه ساختمان هاي مسكوني را 150 ليتر در روز پيشنهاد مي كند.

كتاب HIGH RISE PLUMBING، مصرف آب در ساختمان هاي اداري را 20 گالن در روز براي هر نفر معادل 80 ليتر و مصرف آب مراكز تجاري و خريد را، 1/0 گالن براي هر فوت مربع سطح كلي معادل 4 ليتر براي هر متر مربع پيشنهاد مي كند.

 

مصرف آب در بخش هاي اداري

حداكثر جمعيت ساكن در بخش هاي اداري، فرهنگي بر اساس برآوردهاي فصول قبل 5 در فضاهاي اداري مي باشد. بنابراين مصرف روزانه، برابر است با:

متر مكعب در روز 5059 ~ ليتر در روز 400 = 80 * 5

 

مصرف آب گرم بهداشتي:

با توجه به كاربري اداري و جداول مربوطه خواهيم داشت

GpH 24 = 3 * 8 = توالت ها

3/0 = ضريب تقاضا                 GpH 900 = 3 * 300 = دوش ها

2 = ضريب ذخيره منبع             GpH 40 = 20 * 2 = سينكها

GpH 2/289 = 3/0 * GpH 964 = مقدار واقعي آب گرم مصرفي

Lit 134 = گالن 4/578 = 2 * 3/0 * GpH 964 = ظرفيت منبع آب گرم

مصرف آب غير بهداشتي:

آب غيربهداشتي در پروژه شامل سه قسمت مي باشد:

الف- شيرهاي شستشو:

اين شيرها بر روي قسمت بارگيري سي تريلرها و ماشين هاي حمل زباله قرار داده مي شود تا هنگام تخليه شير آب هاي زباله و تميز كردن زمين از اين شيرها جهت شستشو استفاده شود.

لذا با توجه به پلان سايت معماري تعداد شيرهاي شستشو 8 عدد پيش بيني مي شود كه فشار روي آن از پمپ خانه تأمين شده و به وسيله نازل هاي نصب شده روي شيرهاي شستشو انجام مي گيرد. با توجه به نوع نازل ها هر نازل در حدود Gpm خروجي دبي آل است كه با احتساب 8 عدد شير خواهيم داشت

در يك سيكل كاري Gpm 60/2 = 15 * (Gpm) 18 * (تعداد شير) 8

در يك سيكل كاري روزانه    Gpm 8640 = (حداكثر شيفت كاري) 4 *  Gpm 2160

 

ب- كارواش

در كارواش حدود 60 نازل پيش بيني شده است كه با احتساب هر نازل Gpm 2 و حداكثر تعداد 60 ماشين در يك سيكل كاري روزانه خواهيم داشت.

در يك سيكل كاري        Gpm 7680 = (تعداد ماشين) 64 * Gpm 2 * (تعداد نازل) 60

 

ج- حوضچه برداشت آب:

تعداد حوضچه ها با توجه به زوم بندي فضاي سبز 8 عدد مي باشد و با توجه به جدول ميزان مصرف آب هر حوضچه بر حسب F.U برابر با F.U 10 مي باشد خواهيم داشت:

F.u 80 = F.U 15 * (تعداد حوضچه) 8

Gpm 600 = 705 * 80

 

تأسيسات فاضلاب و آب باران

1-     ساختمان اداري:

با توجه به اينكه منطقه فاقد فاضلاب شهري مي باشد لذا براي فاضلاب ساختمان اداري نياز به چاه جذبي داريم.

2-     فاضلاب محوطه:

-       فاضلاب ناشي از شستشوي در قسمت LOADINGBAR و قسمت بارگيري سمي تريلرها و كارواش به وسيله ترنچ ها به سمت پتيك هدايت مي شود.

-       آب باران ايستگاه به وسيله كانال هاي دفع آبهاي سطحي به سمت پتيك هدايت خواهد شد.

فاضلاب پتيك ها با توجه به اينكه BOD فاضلاب به علت تخليه شير آب ها بسيار بالا مي باشد لذا براي استفاده مجدد از آن نياز به ايجاد تصفيه خانه با هزينه هاي سنگين مي باشد.

لذا پيشنهاد مي گردد اگر كارفرما متحمل هزينه تصفيه خانه بشود مي توان فاضلاب را براي استفاده مجدد وارد مدار آب غيربهداشتي جهت شستشو كرد. در غير اين صورت جهت تخليه فاضلاب پتيك ها براي جلوگيري از ترافيك تانكرهاي تخليه پتيك توسط پمپ هاي لجن كشي كه داخل پتيك نصب مي شود و خط لوله به سمت درب ورودي ايستگاه هدايت شده و در آنجا به وسيله تانكرهاي مخصوص حمل فاضلاب تخليه شده و زماني كه فاضلاب شهري در آنجا رسيد، متصل به فاضلاب شهري مي شود.

 

تأسيسات آتش نشاني

به توجه به استعلام انجام شده از سازمان آتش نشاني براي ساختمان اداري استفاده از كپسول پيشنهاد مي گردد و براي محوطه ايستگاه از شير هيدرانت جهت آتش نشاني استفاده شود.

براي تأمين فشار شيرهاي هيدرانت در تلمبه خانه اصلي استفاده مي شود كه تعداد چهار عدد شير مرد نياز مي باشد.

 

مصرف كل آب

مصرف كل آب برابر خواهد بود با:

متر مكعب در روز                   5054

مصرف متوسط ساعتي براي كاركرد 12 ساعت در روز

متر مكعب در ساعت 5048 = 12 * 5056

مصرف حداكثر ساعتي با ضريب حداكثر 5/2

متر مكعب در ساعت 102 = 2 * 5048

فشار آب

با توجه به ارتفاع حداكثر 7 متر ساختمان اداري و ايجاد موتورخانه در زيرزمين براي تأمين فشار از پمپ خطي و يا منبع بر روي بام مي توان استفاده كرد.

تأمين و توزيع آب:

تأمين مستقيم از شبكه شهري براي آب غيربهداشتي امكان پذير نيست لذا براي تأمين آب غير بهداشتي نيار به چاه مي باشد. براي تأمين آب يك منبع ذخيره بتوني حدود 100 و پمپ خانه جهت تأمين فشار شيرهاي شستشو و كارواش نياز مي باشد.

پيشنهاد مي گردد پمپ خانه به صورت بوستر پمپ اجرا گردد تا با توجه به نياز پمپ ها وارد مدار شوند.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 04 فروردین 1394 ساعت: 0:29 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس