تحقیق درباره تست ریاضی وهندسه

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره تست ریاضی وهندسه

بازديد: 153

 

تحقیق درباره تست ریاضی وهندسه

 

1-نسبت به مجموعه هاي Aو Bو C برابري

الف: همواره درست است.          ب: هيچگاه درست نيست

ج: آنگاه درست است كه         د:آنگاه درست است كه

2-رقم يكان عدد  برابر است با:

الف: 1                                ب: 9         

        ج: 7                                   د: 3

3-عدد  در پايه 2 به كدام صورت زير نوشته مي شود؟

الف: ....1101010/0                       ب: ...1011011011/0    

ج: ...101001001/0                      د: ...1001001001/0

4-به فرض آنكه nعددي صحيح مثبت باشد مجموعه رقمهاي عدد  برابر است با

الف: 4                                ب: n 4

ج:                                 د:

5-كوچكترين عدد صحيح بزرگتر از  برابر است با:

الف: 96                               ب: 97       

ج: 98                                        د: 99

6-حاصلضرب همة مقسوم عليه هاي عدد 100 كدام است؟

الف:                               ب:  

ج:                                        د:

7-هر گاه عدد طبيعي N مجذور كامل باشد كوچكترين عدد طبيعي بزرگتر از n كه مجذور كامل باشد چيست؟

الف) n+1                          ب)  

ج)                    د)

8-معادله مقابل را حل كنيد.     

الف: 2                             ب: 2-       

ج: 3                                د: 1-

9-در دستگاه معادلات  حاصل عبارت  كدام است؟

الف: 7                                ب: 8

ج: 9                                   د:10

10-شخصي مي خواهد كاري را 8 روزه و با روزي 2 ساعت كار تمام كند پس از 2 روز وي بيمار مي شود و بيماري او 2 روز به طول مي انجامد. در صورتي كه 2 نفر ديگر به كمك او بيايند آنها روزي چند ساعت بايد كار كنند تا كل كار در همان 8 روز به تمام شود.

الف) 7                                        ب) 5/1      

ج)2                                   د)4

11-

الف: 1560                           ب: 1580 

ج: 3120                             د: 3160

12- اتومبيلي مسيري را كه با سرعت 30 كيلومتر بر ساعت مي پيمايد. سپس همان مسير را با سرعت 70 كيلومتر بر ساعت در يك دقيقه و به جاي اول باز مي گردد. سرعت متوسط (بر حسب ) اين اتومبيل در رفت و برگشت چقدر بوده است.

الف: 60                               ب: 75       

ج: 42                                         د: 48

13- بهاي يك ظرف سوپ يك كوفته برنجي و يك ليوان آب معدني مي شود 76 هزار تومان يك ظرف سوپ 2 كوفته برنجي و يك ليوان آب معدني مي شود 99 هزار تومان. يك ظرف سوپ و يك كو فته برنجي مي شود 55 هزار تومان حال بهاي 2 ظرف سوپ 3 كوفته برنجي و يك ليوان آب معدني چند مي شود؟

الف: 154 هزار تومان                 ب: 153 هزار تومان

ج: 152 هزار تومان                  د: هيچكدام

14- مقدار  چيست؟          

الف: 2                                 ب: 4

ج: 6                                  د:  8

15- مقدار  چيست.

الف:                                ب:        

ج:                                   د:  

16- عبارت  به ازاي همة اعداد طبيعي c,b,a با كدام عبارت زير برابر است؟

الف:                            ب:   

ج:                            د: هيچكدام

17- حاصل  عبارت مقابل چيست؟

الف: 1                             ب: 2         

ج: 3                                د: 4

18-عددي كه در پاية 10 به صورت 136 نوشته مي شود در چه پايه عدد نويسي به صورت 253 نوشته مي شود؟

الف: 9                              ب: 7         

ج: 8                                د: 13

19- باقيماندة تقسيم  بر 341 چيست؟

الف: 1                              ب: 2

ج: 11                                      د: 31

20- اگر  باشد آنگاه حاصل  برابر است با:

الف: 13                            ب:              

ج: 55                              د: 69

21- تعداد عضوهايي از مجموعة  كه مربع كامل اند برابر است با:

الف: 1377                         ب: 1375   

ج: 1374                          د: 2

22- اگر  باشند آنگاه حاصل  برابر است با:

الف:                                 ب: 2 

ج: 1                                   د:

23- مجموع تعداد زير مجموعه هاي سه مجموعه   عضوي و k عضوي و k+1 عضوي برابر 104 است تعداد زير مجموعه هاي مجموعه كوچك كدام است؟

الف: 5                                ب: 8

ج:2                                    د: 128

24-در معادله مقابل بزرگترين عدد طبيعي ممكن براي N چيست.  

الف: 125                             ب: 124     

ج: 9/124                            د: هيچكدام

25- در اين رابطه به ترتيب مقدار b,a چيست؟

الف: b=3,a=3                   ب: b=3, a=3   

ج: b=36, a=9                   د: b=9, a= 3

26- در مربع ABCD نقطه E را روي قطر BD و نقطه F را روي ضلع BC طوري اختيار مي كنيم كه CF=2FD , BE=2ED در اين صورت  بر حسب  و  برابر است با:

الف:                    ب:     

ج:                      د:

27- اگر  باشد a+b كدام است؟

الف: 2                                ب: 2-               

ج: 1-                                         د: 1

28- فاصلة نقطة  از مبدا مختصات كدام است؟

الف: 5                                ب: 4                 

        ج:                               د:

29- حاصل جمع  برابر است با:

الف:                            ب:            

ج:                             د:

30- در متوازي الاضلاع ABCD نقطه وسط CD است. بردار AM برابر كدام يك از بردارهاي زير است؟

الف:                    ب:             

ج:                      د:

31- در شكل مقابل اگر  و  باشد. آنگاه مطلوبست اندازة كمان CD

 

 

الف:                            ب:         

ج:                                      د:

32- در شكل مقابل اندازه كمان AE چند درجه است؟ ( )

الف:                            ب:              

ج:                               د:

33- در شكل مقابل شعاع دايرة AB,6 قطر و PA=4 است. طول مماس PT كدام است؟

الف:                           ب:      

        ج: 6                                د: 8

34- در شكل مقابل  اندازه زاويه I كدام است.

الف:                          ب:     

        ج:                              د:

35- در شكل مقابل اگر  باشد، اندازه شعاع دايره چقدر است؟

الف:                           ب:            

ج:                               د:هيچكدام

36- در شكل مقابل اگر و AB=2 باشد آنگاه مساحت مثلث  چيست؟ (O مركز دايره است).

الف: 4                                ب: 2                 

ج:1                                    د:3

37- در شكل مقابل اگر  آنگاه مقدار  چيست؟ (O مركز دايره است).

الف: 4                                ب:      

        ج:                                د:

38- مقدار طول AB چيست؟ (OB=3  ,   OA=2)

الف:                              ب:     

        ج: 2                                   د:24

39- چهار دايره مساوي به شعاع r مطابق شكل بر هم مماس اند شعاع دايره‌اي كه با هر يك از اين چهار دايره مماس داخل است چيست؟

الف:                     ب: 4r               

ج:                        د:

40- شعاع دايره محيطي يك مثلث متساوي الاضلاع به ضلع 2 كدام است؟

الف:                                ب:     

        ج:                                   د:

41- به ازاي چه مقدار حقيقي a، معادله  فقط يك ريشه حقيقي دارد؟

الف: a=2 يا a=-2             ب:  يا  

ج:  يا              د:

42-

الف: -2b                       ب: -2c    

       ج: 0                                د: 2(a+b)

43- اگر  حاصل عبارت  چيست؟

الف: 8                              ب: 98               

ج: 100                             د: 64

44- امير از فريد پرسيد چند سال داري؟ او گفت وقتي تو به سن امروز من برسي من دو برابر سن فعلي تو سن خواهم داشت، اگر مجموع سن هاي دو نفر 30 سال باشد، فريد چند سال دارد؟

الف: 12                             ب: 14       

        ج: 18                                       د: 20

45- از ايستگاهي كه يك قطار باري حركت مي كند يك ساعت و نيم بعد قطار مسافربري در همان مسير با سرعت 5 كيلومتر بيشتر از سرعت قطار باري راه مي افتد و بعد از 15 ساعت به اندازة 21 كيلومتر از آن جلو مي افتد. سرعت قطار باري چند كيلومتر بر ساعت است؟

الف: 72                             ب: 40       

        ج: 25                                      د: 36

46- در يك تقسيم، مقسوم عليه 748، باقيماندة 100 و مقسوم عليه 3 برابر مجموع مربع خارج قسمت است خارج قسمت برابر است با:

الف: 6                               ب: 7         

        ج: 8                                 د: 9

47- ميانگين اعداد  برابر 9 و ميانگين اعداد  برابر 11 است. ميانگين اعداد  چست؟

الف: 14                             ب: 15

ج: 13                               د: 12

48- مجموع ارقام عدد  برابر 540 است مقدار n چيست؟

الف: 10                             ب: 15                       

ج: 13                               د: 25

49- اگر  باشد آنگاه  برابر است با:

الف:                         ب:                       

ج: ab                                      د:

50- اولين عدد مجذور كامل پس از  چيست؟

الف:            ب:                         ج:         د:

51- مقدار عددي عبارت  به ازاي y=9, x=10 برابر است با:

الف:                             ب:       

ج:                                د:

52- اگر  آنگاه حاصل  چيست؟

الف:                              ب: 1                 

ج:                               د: هيچكدام

53- موتورسواري دامنة يك بلندي را با سرعت 10km در ساعت بالاي مي رود و سپس آن را با سرعت 30km در ساعت پايين مي آيد. هر گاه مدت زمان پايين آمدن او 6 دقيقه كمتر از مدت بالا رفتن او باشد طول دامنة پيموده شده چند كيلومتر بوده است؟

الف: 3km                         ب: 1/5km        

ج: 30km                         د: 90km

54- در مستطيلي دو ضلع بزرگتر به اندازه هاي  و دو ضلع كوچكتر به اندازه هاي  هستند. مقدار y چيست؟

الف: 8                              ب: 24                       

ج: 6                                 د: 21

55- سن شخصي كه در قرن نوزدهم به دنيا آمده در سال 1887 مساوي مجموع ارقام سال تولدش بوده است. سن او چقدر است؟

الف: 66                               ب: 22                       

ج: 39                                 د: هيچكدام

56- اگر مجموع ارقام عدد  برابر 3600 باشد مقدار n كدام است؟

الف: 64                               ب: 72                       

ج: 80                                 د: 100

57- دستگاه  به ازاء چه مقدار از a جواب ندارد؟

الف: 1-                               ب: 1         

        ج: 5                                   د:2

58- تفاضل دو عدد 199 است. اگر اين دو عدد را بر هم تقسيم كنيم خارج قسمت 4 و باقيمانده 10 مي شود. عدد بزرگتر كدام است؟

الف: 409                             ب: 136             

ج: 189                               د:262

59- در يك قللك تعدادي سكه 20 و 50 ريالي جمعا به ارزش 450 ريال موجود است. اگر تعداد سكه ها روي هم 15 عدد باشد تعداد سكه هاي 50 ريالي چند تاست.

الف: 10                               ب: 15               

ج: 5                                   د:20

60- تفاضل دو عدد 199 است اگر اين دو عدد را بر هم تقسيم كنيم خارج قسمت 4 و باقيمانده 10 مي شود عدد بزرگتر كدام است؟

الف: 409                             ب: 136             

ج: 189                               د: 262

61- z,y,x سه عدد حقيقي مثبت هستند كه مجموع آنها 1 است و هيچ كدام از آنها از دو برابر هر يك از دو عدد ديگر بزرگتر نيست. در اين صورت مينيمم حاصل ضرب سه عدد چيست؟

الف:                               ب:                       

ج:                                د:

62- معادلة زير ريشه چند حقيقي دارد؟

الف: هيچ                             ب: 1 ريشه          

ج:2 ريشه                            د: 3 ريشه

63- عدد  به كدام يك از مجموعه هاي زير متعلق است؟

الف:       ب: ج:          د:

64- اگر مثلث  متساوي الساقين باشد نقطه A متناظر با چه عددي است؟

الف:                           ب:          

ج:                            د:

65- حاصل  كدام است؟

الف: 2                                ب:                        

ج: 43                                 د: 4

66- بزرگترين عدد صحيح كوچكتر از  برابر است با:

الف: 96                               ب: 97                       

ج: 98                                         د: 99

67- مجموعه اعداد اول كوچكتر از  چيست؟

الف:                        ب:           

ج:                          د:  

68- عدد  نسبت به بين ..................... و ...................... دايره است.

الف: شعاع و محيط × قطر                 ب: محيط وشعاع 

ج: محيط و قطر                     د: راديان و درجه

69- در شكل زير به مركز A و به شعاع AB كماني زده شده است. C نقطه نمايش چه عددي مي باشد؟

الف: 5                                ب:              

ج:                           د:

70- اگر a و b اعداد صحيح كوچكتر از 100 باشند آنگاه كداميك از اعداد زير همواره عددي اصم است.  (بزرگترين گزينه).

الف:                            ب:                        

ج:                            د: ab

71- مختصات نقطه اي از خط  كه از دو نقطه  به يك فاصله باشد كدام است.

الف:                           ب:              

ج:                             د:

72- دو نقطه  نسبت به كدام يك از خطوط زير متقارنند.

الف: خط x=2                      ب: خط y=m

        ج: y=-m                           د:x=-2

73- نقاط  و  نسبت به كدام يك از خطوط زير قرينه اند؟

الف: نيمساز ناحيه اول و سوم     ب: نيمساز ناحيه دوم و چهارم

ج: محور X ها                       د: محور Y ها

74- شيب خط  برابر است با:

الف:                              ب:              

ج:                                   د:

75- نقاط  سه راس يك مثلث اند طول ميانه CM برابر است با:

الف: 4                                ب:             

ج: 2                                   د:   

76- زاوية حاده بين دو خط x=2 و y=x چند درجه است؟

الف: 30                               ب: 45               

ج: 60                                 د: 90

77- نقاط  دو راس مقابل مربعي هستند. مساحت اين مربع كدام است؟

الف: 9                                ب: 12               

ج: 15                                 د: 18

78- به ازاي چه مقدار از m،  بر خط y=2x-3 قرار دارد؟

الف: m=0                          ب: m=1   

ج: تمام مقادير m                  د: هيچ مقدار m

79- فاصلة نقاط تقاطع دو خط  از مبدا مختصات برابر است با:

الف: 1                                ب: 2         

ج:                                د:

80- مساحت مثلثي با رئوس  ئ  و  برابر است با:

الف:18                                ب: 36               

ج: 9                                   د: 72

81- خط به معادلة  موازي محور عرض است، مقدار m چقدر است؟

الف:                                 ب: 2-       

ج: 6-                                         د: 2

82- در مثلث ABC،  اگر مساحت اين مثلث  باشد آنگاه:

الف: x=-6                          ب: x=-2   

ج: x=4                              د: هيچكدام

83- به ازاي چه مقدار از m دو خط  موازيند:

الف: m=2                          ب: m=-1  

ج: m=3                             د: هيچكدام

84- فاصلة نقطة    از نقطة  برابر است با:

الف:                             ب: 6         

ج:                               د:

85- اگر  باشند، شيب MN چيست؟

الف: 3                                ب: 1         

ج: 1-                                 د: 2

86- مساحت سطح محصور بين خط  و خطوط y=0 , x=0 چند واحد مربع است؟

الف: 12                                       ب: 6         

ج: 8                                           د: 9

87- محيط مثلثي كه خط  با محورهاي مختصات مي سازد چقدر است؟

الف: 6                                 ب: 18               

ج: 12                                 د: 36

88- اگر  دو سر يك پاره خط باشند معادلة عمود منصف AB كدام است؟

الف: X=m                          ب: x=0            

ج: y=-x                             د: y=0

89- مساحت مثلثي كه بين سه خط y=4 , y=-x  , y=x+2 محصور است چند واحد مربع است؟

الف:                            ب: 5/4              

ج:                               د: 90

90- شيب خطي 3- و طول از مبدا آن 1- است عرض از مبدا آن چيست؟

الف: 3                                ب:1-        

ج:                                   د: 3-

91- فاصلة نقطه اي به طول  روي نيمساز ناحيه اول از نقطه اي به عرض 5- روي نيمساز ناحية دوم، برابر است با:

الف: 8                                ب:             

ج:                               د: 10

92- معادلة خطي كه از نقطة  بر خط  عمود شود عبارت است از:

الف: y=5x+2                     ب: 2y=x-5       

ج: y=5x-2                        د: y-5=2x

93- فاصلة نقطة  از خط 5x-3y چقدر است؟

الف:                            ب: صفر              

ج: 8                                   د:

94- شيب خطي كه طول از مبدا p و عرض از مبدا آن q باشد كدام است؟

الف:                                ب:                

ج:                               د:

95- نقاط برخورد خطي به معادلة  با محورهاي مختصات چيست؟

الف:                        ب:         

ج:                       د:

96- كدام يك از اعداد بين  قرار دارد؟

الف:                             ب:     

ج:                              د: هيچكدام

97- كدام يك از اين اعداد اصم هستند؟

الف:                       ب:               

ج:                        د: همة موارد

98- كدام يك از اين اعداد اصم است؟

الف: ...1223334/0                 ب: 10110111011110/0  

ج: 405060                   د: همة موارد

99- محيط اين شكل را به دست آوريد؟

الف:                          ب:                

ج:                          د:

100- وارون كسر  چيست؟

الف:                                 ب:          

ج:                           د:

101- كدام عدد عضو مجموعة  نيست؟

الف: 3                                ب: 5         

ج: 7                                   د: همة موارد

102- اگر a,b اعدادي اصم و a,b گويا باشد آنگاه كدام يك از اين اعداد همواره اصم است؟

الف: a-b                             ب: a+2b          

ج:                              د: مورد الف و ب

103- اجتماع دو بازة  چيست؟

الف: Q                               ب: R                

ج:           د: يا

104- كداميك از اين اعداد به مجموعة  تعلق دارد؟

الف:                             ب:              

ج:                                 د: هيچكدام

105- اگر a عددي اصم و k عددي گويا باشد آنگاه  ....

الف: همواره اصم است.             ب: هيچگاه اصم نيست    

ج: ممكن است اصم باشد.         د: همواره صحيح است.

106- در اين شكل طول AB چقدر است؟

الف:                               ب:              

ج:                        د:

107- حاصل  برابر است با:

الف: 1                                ب:             

ج:                          د:

108- در شكل مقابل طول پارة خط CD كدام است؟

الف:                           ب: 3         

ج:                           د:

109- زير مجموعه اي از  كه اعضاء آن عدد صحيح باشند كدام است؟

الف:                          ب:         

ج:                           د:

110- كدام يك از اعداد زير گنگ است؟

الف:                                 ب:           

ج:                                د:

111- در شكل مقابل كدام رابطه صحيح است؟

الف:                 ب:      

ج:               د:

112- در شكل زير مقدار X چيست؟

الف: 10                               ب: 11               

ج: 12                                 د: 13

113- اگر c,b,a اعداد فيثاغورثي باشند كدام رابطه صحيح است؟

الف:           ب:   

ج:      د: همة موارد 

114- در شكل مقابل اگر CD برابر 10 سانتي متر و AB برابر 26 سانتي متر باشد مساحت حلقه بين دو دايره چقدر است؟

الف:                            ب:            

ج:                              د:

115- اگر  باشد آنگاه طول AB چقدر است؟

الف:                          ب:  

ج:            د:

116- اگر باشد طول پاره خط AB چقدر است؟

الف: 13                               ب: 5         

ج: 25                                 د: 12

117- اگر ضلع مثلث متساوي الاضلاعي 10 سانتي متر باشد مساحت مثلث را بدست آوريد.

الف:                             ب:            

ج:                             د:

118- شعاع دايرة محيطي يك مثلث متساوي الاضلاع به ضلع  چقدر است؟

الف: 3                                ب: 6         

ج: 12                                 د: 9

119- در شكل زير  و شعاع دايره 10 سانتي متر است. طول پاره خط AE چقدر است؟

الف: 5                                ب:             

ج:                           د:

120- فاصلة نقطة  تا مبدا مختصات چيست؟

الف:       ب:          

ج:                         د:

121-دو دايرة  به شعاعهاي 2a , a مماس خارجند، طول مشترك اين دو دايره را بر حسب a حساب كنيد.

        الف:                           ب:

        ج:                           د:

122- يك زاوية لوزي  و طول ضلع آن 20 سانتيمتر است، اندازة قطر بزرگ لوزي چيست؟

الف: 20                               ب:            

ج:                             د: 40

123- اگر قطر مستطيلي  و زاوية بين دو قطر  باشد مساحت مستطيل را حساب كنيد.

الف:                             ب:               

ج:                                د:

124- مجموع مربعات اضلاع يك متوازي اضلاع برابر است با:

الف: حاصلضرب اضلاع              ب: مجموع اضلاع  

ج: مجموع مربعات اضلاع          د:حاصلضرب مربعات اضلاعي

125- اگر اضلاع مثلثي 3و5و6 سانتي مترباشد مساحت مثلث چقدر خواهد بود؟

الف:                            ب:            

ج:                               د:

126- درشكل زير AB=2R قطر دايره و BC برابر نصف شعاع مي باشد. اندازه AE×AD برابر است با:

الف:                          ب: 5R              

ج:                                د:

127- در دو مثلث متشابه نسبت بين ارتفاعها  است. اگر مساحت مثلث كوچكتر 5 باشد مساحت مثلث بزرگتر چقدر است؟

الف: 16                               ب: 20               

ج: 40                                 د: 80

128- در مستطيل زير CF و AE كه بر قطر BD عمود شده اند قطر را به سه قسمت مساوي تقسيم كرده اند. مساحت مستطيل برابر است با:

الف:                             ب:               

ج: 12                                 د:

129- در مثلث ABC، به اضلاع  BC=3, AC=4 , AB=6 نقاط

F, E, D را به ترتيب بر AC, BC , AB انتخاب مي كنيم اگر چهار ضلعي ADEF لوزي باشد، طول AD چقدر است.

الف: 2                              ب:         

ج:3                                 د:

130- در دو مثلث ABC و  دو زاويه   مساوي اند. در اين صورت نسبت مساحت مثلث ABC به مساحت  برابر است با:

الف:                          ب:      

ج:                            د:

131- در شكل زير اگر MC=16  باشد  و AN=9 باشد طول ضلع مربع چقدر خواهد بود؟

الف: 5                                ب: 12               

ج: 5/12                              د: 8

132- درختي به ارتفاع 2 متر در مجاورت ساختماني قرار دارد. در لحظة معيني ساية درخت 2/1 متر و ساية ساختمان 4/14 متر است بلندي ساختمان چقدر است؟

الف: 6/19                            ب: 20               

ج: 6/21                              د: 24

133- در شكل زير اندازة  چقدر است؟

الف:                              ب:               

ج:                                د:

134- در شكل زير اگر AB=1/5 باشد فاصة C تا خط D چقدر است؟ (دو مستطيل همسانند)

الف: 4/4                              ب: 2/4      

ج: 4/2                                        د: 5/4

135- در شكل زير اگر MC=2MA باشد، طول AM برابر است با:

الف:                          ب:              

ج:                             د:

136- در شكل زير اگر AC=6 و AB=9 باشد طول AD چقدر است؟

الف: 5/3                            ب: 4         

ج: 5/5                       د: 8

137- در مستطيل زير اگر  و AB=3AD باشد آنگاه DC چند برابر DE است؟

الف: 4                             ب: 6         

ج: 8                                د: 9

138- در كدام حالت دو مستطيل متشابهند؟

الف: طولشان مساوي باشند.       ب: اقطارشان مساوي باشد.       

ج: زاوية بين اقطارشان مساوي باشد.    د: همواره متشابهند.

139- در شكل زير Q, P, N , M وسط اضلاع مربع EFGH هستند. مساحت مربع EFGH چند برابر مساحت مربع ABCD است؟

الف: 2                             ب: 4         

ج: 5                                د: 8

140- نسبت مساحت دو مستطيل متشابه  است. نسبت محيطهايشان برابر است با:

الف:                               ب:                 

ج:                                      د:

141- ضلع يك مكعب  است. حجم كره اي كه بر اين مكعب محيط است چقدر است؟

الف:                              ب:               

ج:                             د:

142- مساحت مكعبي به قطر 6 برابر است با:

الف: 48                             ب: 60       

ج: 72                              د: 96

143- مساحت كره اي معادل مجموع مساحت دو كره به شعاعهاي 3 و 4 است. شعاع اين كره برابر است با:

الف: 7                             ب: 5         

ج: 6                                د:

144- مثلثي به اضلاع 3و 4و 5 سانتيمتر را حول ضلع بزرگتر دوران مي دهيم حجم جسم حاصل چقدر است؟

الف:                          ب:             

ج:                              د:

145- در كره اي به شعاع R يك مكعب محاط شده است. نسبت حجم اين كره به حجم مكعب برابر است با:

الف:                            ب:            

ج:                            د:

146- شكل زير را حول AB دوران مي دهيم. حجم شكل حاصل چقدر است؟

الف:                           ب:              

ج:                             د:

147- شعاع و مساحت و حجم يك كره را به ترتيب V , S , R مي ناميم. نسبت  چيست؟

الف:                           ب:             

ج:                             د:

148- نسبت حجم دو كره كه به ترتيب محاط و محيط بر يك مكعب اند برابر است با:

الف:                          ب:              

ج:                               د:

149- قطر كره اي را پنج برابر مي كنيم. به حجم آن چند درصد افزوده مي شود؟

الف: 2400%                         ب: 12500%        

ج: 12400%                         د: 25%

150- يك لوزي به اقطار 8 و 6 سانتيمتر را حول قطر بزرگش دوران داده ايم سطح كل شكل حاصل از اين دوران چند سانتي مترمربع است؟

الف:                             ب:      

 

ج:                               د:

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 21 اسفند 1393 ساعت: 16:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس