تحقیق درباره توسعه سرويس شبكه

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره توسعه سرويس شبكه

بازديد: 139

 

توسعه سرويس شبكه جهت Upload تصوير :

 

نوشته : Bipin Joshi                     سطح : متوسط

تاريخ ارسال : 5/ 31 / 2002                     منبع : dotnetjunkies

تست شده توسط Asp . NET V. 1. 0  

 

 

سرويسهاي شبكه Asp . NET ، توابع فراوان شبكه اي را بر پايه استانداردهاي صنعت كامپيوتر مثل SOAP , XML , HTTP  فراهم مي كنند . از آنجا كه اكثر سرويسهاي شبكه بر مبناي XML مي باشد كليه داده هايي كه به يك سرويس شبكه فرستاده مي شود يا از آن فراخواني مي گردد بايد به صورت Text  ساده باشد . به هر حال در Application  خاصي ، نياز به تبادل داده هاي bonary مي باشد . به طور مثال شما مي خواهيد تصاوير را از « فرم شبكه » خود به سرويس شبكه منتقل كنيد تا آن ها را در منبع مركزي مشابهي ذخيره كرده ، در موقع لزوم فراخواني نماييد . آيا بيان اين مطلب بدان معناست كه سرويس شبكه قادر به انتقال چنين اطلاعاتي نمي باشد ؟ قطعاً جواب منفي است .در واقع سرويسهاي شبكه Asp . NET كار انتقال اين گونه اطلاعات را با مخفي كردن ضمائم  decode و encode  انجام مي دهند . به طور معمول وقتي شما مي خواهيد مجموعه اي از داده هاي binary را منتقل كنيد ، پارامتر شبكه مربوط را بيان مي كنيد يعني مقادير مربوط را مبدل به يك سري اطلاعات آرايه بندي شده مي كنيد .

سرويسهاي شبكه Asp . NET به طور خودكار و با بهره گيري از سيستم encode مبناي 64 ، اين اطلاعات را encode مي كنند ( سيستم encode مبناي 64 ، درست مثل encode كردني است كه در مورد attachment  هاي MIME در email  استفاده مي شوند . ) .

 در اين مثال ما يك سرويس شبكه Upload  تصوير كه تصاوير را به

 database    ـ SQL Server  فرستاده فراخواني مي كند را ايجاد مي كنيم .

 

جدول database  ـ SQL Server :

براي كار با مثال مزبور شما در database  ـ SQL Server نياز به جدولي داريد كه IMAGES  خوانده مي شود . Script  زير براي ايجاد اين جدول بكار مي رود .

CREATE TABLE [dbo].[IMAGES] (
[id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[imgdata] [image] NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

 

اين جدول شامل دو ستون است : ID  مويد كليد اوليه و IMGDETD  يي كه داده هاي تصوير را ذخيره مي كند . توجه شود كه جدول مزبور در قالب database ـ Northwind  ايجاد شده است . شايد شما تمايل داشته باشيد آن را در قالب يك database  ديگر ايجاد كنيد .

 

ايجاد يك سرويس شبكه :

حال بياييد كار را با ايجاد يك سرويس شبكه ادامه دهيم . يك سرويس شبكه جديد در قالب VS . NET  ايجاد كرده ، متدهاي شبكه زير را به آن بيفزاييد .

<WebMethod()> Public Function SaveImage(ByVal imgdata() As Byte) As String

Dim connstr As String = "Integrated Security=SSPI;User ID=sa;Initial Catalog=Northwind;Data Source=SERVER\netsdk"
Dim cnn As New SqlConnection(connstr)
cnn.Open()
Dim cmd As New SqlCommand("insert into images values(@img)", cnn)
cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@img", imgdata))
cmd.ExecuteNonQuery()

End Function

<WebMethod()> Public Function RetrieveImage(ByVal imgid As Integer) As Byte()

Dim connstr As String = "Integrated Security=SSPI;User ID=sa;Initial Catalog=Northwind;Data Source=SERVER\netsdk"
Dim cnn As New SqlConnection(connstr)
Dim cmd As New SqlCommand("select * from images where id=" & imgid, cnn)
cnn.Open()
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
dr.Read()
Dim bindata() As Byte = dr.GetValue(1)
Return bindata
End Function

 

 

 

شيوه Save Image  به يك آرايه اطلاعاتي حاوي داده تصوير دسترسي يافته ، آن را در جدول تصاوير ذخيره مي كند .

شيوه ديگري ابتدا به ID تصوير دسترسي پيدا مي كند تا بتواند بعدها آن را فراخواني كرده ، مجدداً به آرايه هاي اطلاعاتي متد شبكه تبديل كند .

در قدم بعدي ، ما كاربر شبكه را قادر مي سازيم يك Interface  براي فايل هايي كه قرار است Upload شوند ، ايجاد كند و در بدو امر اين سرويس را فراخواني كند .

 

 

 

 

 

تعريف كاربر براي سرويس شبكه :

با ايجاد يك Application شبكه جديد در قالب VS . NET  و افزودن يك Reference  شبكه به سرويس شبكه ، شما مي توانيد قسمت قبلي را توسعه دهيد . حال يك فرم شبكه جديد با نام فرم شبكه 1 به پروژه خود بيفزاييد . يك كنترل گر سرويس File HTML و يك كنترل گر شبكه موسوم به Button  در فرم خود قرار دهيد . فرم بايد به اين شكل باشد :

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

خطوط برنامه زير مويد اين « فرم شبكه » مي باشد :

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="WebForm1.aspx.vb" Inherits="BinaryDataWC.WebForm1"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<title>WebForm1</title>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio.NET 7.0">
<meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic 7.0">
<meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript">
<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
</HEAD>
<body MS_POSITIONING="GridLayout">
<form id="Form1" method="post" runat="server" enctype="multipart/form-data">
<INPUT style="Z-INDEX: 101; LEFT: 164px; POSITION: absolute; TOP: 51px" type="file" id="File1" name="File1" runat="server">
<asp:Label id="Label1" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 22px; POSITION: absolute; TOP: 48px" runat="server">Select File to Upload :</asp:Label>
<asp:Button id="Button1" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 180px; POSITION: absolute; TOP: 94px" runat="server" Text="Upload"></asp:Button>
</form>
</body>
</HTML>

 

توجه كنيد كه اين فرم به صورت EncType مي باشد كه براي داده هاي             nultipart /  form پيش بيني شده . اين مطلب براي Upload كردن فايل ضروري است .

حال ، كه زير را در محل مربوط به تعاريف شستي Upload در صفحه ، بنويسيد :

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim ws As New localhost.Service1()
Dim s As Stream = File1.PostedFile.InputStream
Dim data(File1.PostedFile.ContentLength - 1) As Byte
s.Read(data, 0, File1.PostedFile.ContentLength)
ws.SaveImage(data)
End Sub

 

در اينجا ما به طور دلخواه يك كلاس سرويس شبكه ( در واقع كلاس Proxy ) را ايجاد كرده ايم .

بدين صورت كه محتويات فايل را به دلخواه آرايه هاي اطلاعاتي فرستاده ، مجدداً بر مي گردانيم و بعد آن را به متد شبكه Save Image منتقل مي كنيم .

حال وقت آن رسيده كه يك فرم شبكه ديگر كه تصاوير را از data base  فراخواني كند ، ايجاد كنيم .

يك فرم شبكه جديد به نام « فرم شبكه 2 » به پروژه خود اضافه كنيد و يك عنوان ، يك Text box ، همچنين button و يك كنترل گر شبكه مربوط به تصوير در آن قرار دهيد .

Text box براي تخصيص ID تصوير به كار مي رودتا بتوان تصوير را بعداً فراخواني كرد . ما تصوير را به صورت آرايه اي از اطلاعات فراخواني خواهيم كرد و پس از ذخيره شدن در قالب يك فايل ، كنترل گر شبكه مربوط به تصوير را به آن مي افزائيم . خطوط برنامه زير مويد اين فرم شبكه است :

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="WebForm2.aspx.vb" Inherits="BinaryDataWC.WebForm2"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<title>WebForm2</title>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio.NET 7.0">
<meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic 7.0">
<meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript">
<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
</HEAD>
<body MS_POSITIONING="GridLayout">
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:Button id="Button1" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 271px; POSITION: absolute; TOP: 29px" runat="server" Text="Retrieve"></asp:Button>
<asp:Label id="Label1" style="Z-INDEX: 104; LEFT: 31px; POSITION: absolute; TOP: 31px" runat="server">Image ID :</asp:Label>
<asp:TextBox id="TextBox1" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 108px; POSITION: absolute; TOP: 30px" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:Image id="Image1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 28px; POSITION: absolute; TOP: 70px" runat="server"></asp:Image>
</form>
</body>
</HTML>

 

كد زير را در محل تعريف كليه فراخواني بنويسيد :

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Dim ws As New localhost.Service1()
Dim data() As Byte = ws.RetrieveImage(TextBox1.Text)
Dim s As New FileStream(Server.MapPath(Request.ApplicationPath) & "\sample.jpg", FileMode.Create)
s.Write(data, 0, data.Length)
s.Close()
Image1.ImageUrl = Server.MapPath(Request.ApplicationPath) & "\sample.jpg"
End Sub

 

در اينجا ما يك فايل براي نگهداري با بيتهاي فراخواني شده ايجاد كرده ايم . مثال زير نمونه اجرا شده يك فرم شبكه را نشان مي دهد :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده مقاله :

در اين مقاله ديديم كه چگونه مي توان يك سرويس شبكه مربوط به تصوير را ايجاد    كرد . سرويسهاي شبكه صرفاً بر پايه استانداردهايي چون SOAP  و XML  هستند كه فقط با Text  سازگاري دارند . سرويسهاي  شبكه ASP. NET انتقال داده هاي Binary را به واسطه encodeداده ها ( با بهره گيري از سيستم encode مبناي 64 ) به سرويس شبكه و همچنين فراخواني اين اطلاعات را تسهيل مي كنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرز استفاده از كنترل گر شبكه XML

 

منبع مقاله : Dot Net Bipd             نوشته : Bipin Joshi

 

مقدمه :

امروزه استفاده از XML به سرعت در حال گسترش است . در مقايسه با اطلاعاتي كه تا به حال به صورت استاتيك در قالب صفحات HTML گنجانده مي شد ، امروزه مي توان چندين و چند برابر آن را در قالب فايهاي XML ذخيره كرد . اين قبيل داده هاي XML را مي توان با بهره گيري از XSL style Sheet  به WTML برگرداند . درفرم سنتي ASP ما از XSL Transform  براي اين كار استفاده مي كرديم . ASP . NET نمايش اطلاعات در قالب XML را در يك مرورگر از طريق يك كنترل گر شبكه ويژه كه كنترل گر XML خوانده مي شود ، به آساني امكان پذير مي سازد .

 

ايجاد اطلاعات به صورت XML :

با اين كار را در قالب يك مثال نشان خواهيم داد . بدين ترتيب كه برنامه مورد نظر را در يك محيط Text معمولي تايپ كرده ، آن را با پسوند XML  و با نام My books ذخيره مي كنيم .

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<books>

<book>

<title>Title 1</title>

<publisher>Publisher 1</publisher>

</book>

</books>

 

 

ايجاد يك XSL Style Sheet  :

حال بياييد يك XSL Style Sheet ايجاد كنيم كه داده هاي بالا را به HTML  تبديل مي كند .

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">

<table border="1">

<xsl:for-each select="books/book">

<tr>

<td><xsl:value-of select="title">

</xsl:value-of></td>

<td><xsl:value-of select="publisher">

</xsl:value-of></td>

</tr>

</xsl:for-each>

</table>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 

 

 

همان طور كه در متن برنامه بالا مشاهده مي كنيد ، به راحتي يك برنامه XML به HTML مبدل شده است .

اعمال XSL  روي XML و نتايج مربوطه :

در نهايت ، كنترل گر شبكه ASP . NET XML اين وظيفه را به عهده مي گيرد .

ويژگيهاي ذيل در زمره خصوصياتي هستند كه در مورد يك كنترل گر XML اهميت بالايي دارند .

·                      منبع برنامه : كه شامل مسير برنامه XML است .

·                       منبع انتقال : كه شامل مسير XSLT Style Sheet  است .

به منظور استفاده از اين كنترل گر ، خطوط زير را به فرم شبكه خود بيفزائيد :

<asp:Xml id="Xml1" runat="server"

DocumentSource="mybooks.xml"

TransformSource="myxsl.xslt">

</asp:Xml>

 

 

حال ، « فرم شبكه » مزبور را اجرا كنيد تا به اطلاعات مربوط به يك سري كتاب مغروض در قالب HTML دسترسي پيدا كنيد . توجه كنيد كه كنترل گر XML به شما حتي اجازه استفاده از رشته ها ( strings ) و برنامه XML را هم (  به عنوان منبع يا source   ) مي دهد .

 

چكيده مقاله :

در اين مقاله ديديم كه چگونه مي توان از كنترل گر شبكه ASP . NE XML  با سرعتي باور نكردني براي نمايش برنامه هاي XML در قالب صفحات ASP . NET  بهره  جست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار دهنده ها در يك Data Grid :

نوشته : Doug Seven                             سطح : مبتدي

تاريخ ارسال : 6 / 4 / 2002            منبع :  dotnetjunkies 

تست شده توسط ASP . NET V . 1 . 0  

 

سوال :

من در حال مطالعه و تست مثالهاي شما در مورد « مقدار دهنده ها » هستم . قصد دارم از يك كنترل گر دامنه مقدار دهنده ( با استفاده از مقادير دامنه اخذ شده از  database) در داخل يك كنترل گرDataGrid  استفاده كنم . چگونه مي توانم اين كار را انجام دهم ؟

جواب :

اين كار خيلي ساد هاست . از آنجا كه كنترل گر مقدار دهنده هر مثل هر كنترل گر سرويس شبكه ديگر با يكسري ويژگيها سرو كار دارد ، شما مي توانيد اين ويژگيها را به صورت دستي يا در قالب خطوط برنامه تنظيم كنيد . به عبارت ديگر ، شما مي توانيد اين ويژگيها را در دو خطوط برنامه ، در قسمت    tag     كنترل گر تنظيم نمائيد . آنهم در قالب يك Code  براي مثال به شما نشان خواهم داد كه چگونه از

 Data Grid Edit Item Template  ( مربوط به قسمت (Template Column   استفاده كرده ، تعدادي مقدار دهنده را به همراه ويژگي هاي مقادير نشان به صورت دستي يا در قالب خطوط برنامه تنظيم نماييد .

توضيح : كد مربوط به اين مقاله آموزشي ، هم در # #C و هم در VB . NET قابل دسترسي مي باشد .

افزودن دامنه به Northwind  :

براي شروع نيازبه افزودن جدولي به Database  مربوط به Northwind است كه جدول دامنه مي باشد . در حال حاضر در همان حال ايجاد يك  Data Grid قابل  ويرايش هستيم . اين Data Grid ـ در مواقع ـ  گوشه اي از محصولات Northwind را به نمايش مي گذارد و جدول دامنه براي اختصاص دادن حداقل و حداكثر دامنه براي    محدوده Reorder Lever  ( فراواني مجدد ) در جدول Products ( نتايج حاصله ) مي باشد . شكل 1 ساختار جدول دامنه و داده هاي موجود در آن را نشان مي دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:

جدول دامنه ، مقادير حداقل و حداكثر براي هر قسمت از نتايج حاصله در             Database  ـ  Northwind را در بر مي گيرد .

ايجاد Edit Item Template :

هدف از اين قسمت آموزش طرزايجاد Data Grid  براي يك Edit Item Template  نمي باشد . بدون هيچ معطلي و منحصراً مي رويم به سراغ بيان ساختار

 Item Template و Edit Item Template .

ليست شماره 1 مربوط به Item Template  ـ Data Grid   مورد بحث مي باشد . در قسمت  Item Template  اطلاعات مربوط به نتايج حاصله پردازش مي شود ؛ اطلاعاتي مثل :

  ( Quantity Per Unit ) Q. P. U ،  (Units In Stock ) U . I . S

Reorder Level , ( Units On Order ) U . O . O , ( Unit Price ) U. P .

در قسمت Edit Item Template ، از كنترل گرهاي  Text box جهت پردازش مقادير محدودة  database استفاده شده است .  اين امر به كاربر براي تغيير ذاذه ها كمك مي كند .

Listing 1

<asp:TemplateColumn HeaderText="Product Info">
<ItemTemplate>
<b>Quantity/Unit</b>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "QuantityPerUnit") %>
<br>
<b>Unit Price:</b>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitPrice", "{0:c}") %>
<br>
<b>Units in Stock:</b>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitsInStock") %>
<br>
<b>Units on Order:</b>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitsOnOrder") %>
<br>
<b>Reorder Level:</b>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ReorderLevel") %>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Quantity/Unit</b></td>
<td>
<asp:TextBox Runat="server" ID="txtQuantityPerUnit" CssClass="NormalTextbox"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "QuantityPerUnit") %>' /></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Unit Price:</b></td>
<td>
<asp:TextBox Runat="server" ID="txtUnitPrice" CssClass="NormalTextbox"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitPrice") %>' />
<asp:RangeValidator Runat="server" ControlToValidate="txtUnitPrice"
MinimumValue="1" MaximumValue="100" Type="Integer" Display="Dynamic">
Unit Price must be between 1 and 100.
</asp:RangeValidator>
<asp:CompareValidator Runat="server" ControlToValidate="txtUnitPrice"
Type="Double" Operator="DataTypeCheck" Display="Dynamic">
Reorder Level must be a valid monetary value.
</asp:CompareValidator>
<asp:RequiredFieldValidator Runat="server" ControlToValidate="txtUnitPrice"
Display="Dynamic">
Reorder Level is required.
</asp:RequiredFieldValidator>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Units in Stock:</b></td>
<td>
<asp:TextBox Runat="server" ID="txtUnitsInStock" CssClass="NormalTextbox"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitsInStock") %>' /></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Units on Order:</b></td>
<td>
<asp:TextBox Runat="server" ID="txtUnitsOnOrder" CssClass="NormalTextbox"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitsOnOrder") %>' /></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Reorder Level:</b></td>
<td>
<asp:TextBox Runat="server" ID="txtReorderLevel" CssClass="NormalTextbox"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ReorderLevel") %>' />
<asp:RangeValidator Runat="server" ControlToValidate="txtReorderLevel"
MinimumValue='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MinValue") %>'
MaximumValue='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MaxValue") %>'
Type="Integer" Display="Dynamic">
Reorder Level must be between <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MinValue") %>
and <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MaxValue") %>.
</asp:RangeValidator>
<asp:CompareValidator Runat="server" ControlToValidate="txtReorderLevel"
Type="Integer" Operator="DataTypeCheck" Display="Dynamic">
Reorder Level must be a whole number.
</asp:CompareValidator>
<asp:RequiredFieldValidator Runat="server" ControlToValidate="txtReorderLevel"
Display="Dynamic">
Reorder Level is required.
</asp:RequiredFieldValidator>
</td>
</tr>
</table>
</EditItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>

 

براي محدوده هاي  Unit Price  و Reorder Level ، سه كنترل گر مقذاردهنده اضافه شده است :

يك مقدار دهنده دامنه ، يك مقدار دهنده مقايسه و يك مقدار دهنده مورد نياز .

تلفيقي از اين مقدار دهنده ها ، براي حصول اطمينان از دادن يك مقدار به  Text box و اينكه اين مقدار عددي طبيعي و در دامنه خاصي است ، بكار مي رود . براي Text box  مربوط به Unit Price ( : Unit Pricetxt ) ، مقدار دهنده دامنه ، طوري تنظيم شده كه درمحدوده 1 تا  100 مقدار دهي كند .

ويژگيهاي مقدار دهنده دامنه Reorder Lever  بر مبناي مقادير جدول دامنه تنظيم مي شوند . ليست 2 ، متد      ( ) Bind Data  در كلاس Code behind  فرم شبكه را نشان مي دهد كه مشتمل بر دستور SQL SELECT  مي شود كه آورنده داده ها به Data Grid   فرم مي باشد .

Private Sub BindData()

Dim _sql As New System.Text.StringBuilder()
_sql.Append("SELECT Products.ProductID, Products.ProductName, ")
_sql.Append("Products.QuantityPerUnit, Products.UnitPrice, ")
_sql.Append("Products.UnitsInStock, Products.UnitsOnOrder, ")
_sql.Append("Products.ReorderLevel, Ranges.MinValue, Ranges.MaxValue ")
_sql.Append("FROM Products INNER JOIN ")
_sql.Append("Categories ON Products.CategoryID = Categories.CategoryID ")
_sql.Append("INNER JOIN Ranges ON Categories.CategoryID = Ranges.CategoryID ")

Dim _con As New SqlConnection("server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=;")
Dim _cmd As New SqlCommand(_sql.ToString(), _con)

Try

_con.Open()
DataGrid1.DataSource = _cmd.ExecuteReader()
DataGrid1.DataBind()

Catch _ex As Exception

HttpContext.Current.Trace.Warn(_ex.Message)
HttpContext.Current.Trace.Warn(_ex.StackTrace)
HttpContext.Current.Trace.Warn(_ex.Source)

Finally

If (Not _con Is Nothing) AndAlso (_con.State = ConnectionState.Open) Then
_con.Close()
End If

End Try

End Sub

 

 

 

 

 

تنظيم ويژگيهاي مقدار دهنده دامنه از طريق داده هاي Database   :

براي محدوده Reorder Lever   از الفاظ استاندارد متصل به داده استفاده شده است تا بتوان ويژگيهاي مقادير حداقل و حداكثر مقدار دهنده دامنه را ( درست مثل ايجاد يك پيغام خطاي قابل مشاهده براي كاربر به صورت dynamic  ) تنظيم كرد .

 با استفاده ازالفاظ متصل به داده استاندارد ، قادر خواهيم بود ويژگيهاي مقدار دهنده دامنه را تنظيم كنيم . نتايج حاصل در شكل شماره 2 نشان داده شده است .

<asp:RangeValidator Runat="server" ControlToValidate="txtReorderLevel"
MinimumValue='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MinValue") %>'
MaximumValue='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MaxValue") %>'
Type="Integer" Display="Dynamic">
Reorder Level must be between <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MinValue") %>
and <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MaxValue") %>.
</asp:RangeValidator>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده مقاله :

هر كنترل گر سرويس شبكه ، ويژگيهايش به صورت خاص خود مورد نظيم مي شود ، چه به صورت دستي يا در قالب خطوط برنامه . كنترل گرهاي مقدار دهنده از اين قاعده تبعيت مي كنند . در اين مقاله آموزش ديديم كه چگونه مي توان كنترل گرهاي مقدار دهنده موجود در يك Edit Item Template از يك database   را به پروژه افزود و ويژگيهاي مقدار دهنده را به صورت دستي يا در قالب خطوط برنامه تنظيم كرد .

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 03 فروردین 1394 ساعت: 13:36 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس