تحقیق درباره جايگاه توليد علم

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره جنبش نرم افزاري

بازديد: 129

 

بحث حاضر در مورد توليد علم و جنبش نرم افزاري است ، لازم است دراين مورد، نسبت به سه مؤلفه ذيل ديدگاه كلي و جامعي مطرح شود :  

1 -  مفهوم و معناي توليد علم و جنبش نرم افزاري

 شايد بحث توليد علم و جنبش نرم افزاري ، همان پيشينه تاريخي ومعرفتي بحث «توسعه علم» باشد.توسعه علم به معناي «development of

 sience» است. اكنون اين واژه با تعبير ديگري با عنوان «توليدعلم» يا «production of sience» مطرح شده است ، پس در بحث توليدعلم «development» تبديل به «Production» مي شود.

 اصطلاح جنبش ؛ «movement» كه در واژه «جنبش نرم افزاري» به كاررفته، بيشتر در جامعه شناسي استعمال مي شود. جنبش يا حركت، هم بهروش «اصلاحي» ، (نه پايه اي و بنيادي) وجود دارد، كه از آن به  «movement reform» تعبير مي كنند و هم به سبك «انقلابي» انجام ميپذيرد ، كه از آن به «revolationary movement» تعبير مي شود.

در فرهنگ رايانه اي كلمه «نرم افزار» در مقابل «سخت افزار» قرار  دارد. نرم افزار همان طرح ها ، برنامه ها و انديشه هايي است كهبه رايانه داده شده، و به صورت CD و اينترنت و ... ارائه ميگردد. سخت افزار هم شاملِ سيستم رايانه، مانيتور، دستگاه پخش كنو ... مي باشد، لذا روشن است كه مفهوم نرم افزار از امور رايانه  اي به عرصه علم شناسي و فرهنگ وارد شده و مفهوم و معناي خاص خودش را پيدا كرده است. البته معناي رايانه اي نرم افزار در جاي خودمحفوظ است ؛ نرم افزار در عرصه فرهنگ و انديشه شاملِ علم و دانشو هنر و انديشه مي شود .

 

 2 - جايگاه توليد علم و جنبش نرم افزاري

جايگاه اين بحث از ابعاد مختلف قابل بررسي است:

 الف ـ بعد تاريخي: در اين رويكرد پرسش اصلي و اساسي اين است كه ،توليد علم از چه زماني آغاز شده و تا كدامين مرحله پيش رفته است

 در فرهنگ و تمدن غرب، دانش و علم ، به مفهومامروزي را تالِس  ملطي در يونان آغاز كرده و اين حركت به تناوب تا قرون وسطي ادامه داشته و سپس در آغاز عصر روشنفكري «رنه دكارت» ظهور پيدا كردهاست و پس از آن دوران جديد فرا مي رسد. در حال حاضر نيز جهان غربدوران «پست مدرن» را تجربه مي كند  در جهان اسلام ، فرهنگ و تمدن اسلامي از بعثت پيامبر گرامي اسلامشروع شده و همين طور تا خلفاي بعد از ايشان ادامه داشته و سپس در  عصر خلافت امويان و عباسيان به شكل گسترده تري ادام مي يابد. ازقرن سوم و چهارم به بعد با ظهور اسحاق كندي و متفكراني چونزكرياي رازي ، فارابي و سپس ابن سينا، وارد مرحله نوين و جديدي مي شود و همين روال تا ابن خلدون ادامه پيدا مي كند و در عهدصفوي بزرگاني مانند: ملاصدرا ، ميرفندرسكي، اين رويه را ادامه ميدهند تا نوبت به افشاريه و قاجاريه و در نهايت نوبت به دوران انقلاب اسلامي مي رسد. بعد از انقلاب نيز چهار مرحله را تجربه كرده ايم

1ـ جنگ تحميلي و دفاع مقدس؛

2ـ بازسازي اقتصادي؛

3ـ بازسازي سياسي؛

4ـ دوره جنبش نرم افزاري و توليد علم.

جنبش نرم افزاري و توليد علم در جهان اسلام از دوران بعثت پيامبرگرامي اسلام آغاز و تا عهد انقلاب اسلامي ادامه مي يابد. بنابراين ، از بعد تاريخي ، دوره جنبش نرم افزاري و توليد علم ،  دوره نوين و مرحله جديدي است.

  ب ـ بعد علمي توليد علم و جنبش نرم افزاري :

اين بحث گاهي در فضاي فلسفه علم philosophy of since مطرح ميشود. در فلسفه علم، مباحث و مسائل كلي مورد بررسي قرار مي گيرد،لذا توليد علم ، جزيي از توسعه علم است . در حال حاضر اين مفهومعلمي كه در عرف و فرهنگ امروز جهان غرب، فرهنگ و تمدن جوامعسكولار و حتي تا حدودي در جوامع غير غربي اسلامي رايج است. حالسؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است : آيا بحث توليد علمي كه ازسوي مقام معظم رهبري طرح شده و در شكل گيري و نضج در جامعه است  همان مسأله فلسفه علم است ، يا نه، همان بحث توسعه علم development of sienceاست كه فقط از لحاظ ظاهر عوض شده و با نام«توليد علم» مطرح مي شود؟ و آيا اين طرح جديد جزو همان بحث قبليتوسعه علم است كه در جهان امروز مطرح بوده و هست؟

بي شك اين بحث نه از نوع فلسفه علم تئوري پردازان و فيلسوفانچون كوهن و پوپر و پيروان شان است ،و نه از نوع بحث هاي موردتوجه كارشناسان توسعه مي باشد. مسأله بسيار فراتر از اينهاس )عم يتساءلون عن النباء العظيم(؛ خبر ، خبر بزرگي است. )الذي همفيه مختلفون(؛ ديدگاه ها هم متفاوت است. )كلا سوف تعلمون(؛ بهزودي آن دسته كه اختلاف دارند، خواهند دانست كه اين نظر ، نظرگي است. حالا مطبوعات (راستي و چپي) سكوت كنند، چه اهميتيدارد! هرچند متأسفانه حتي درسطح اساتيد هم اين خبر جا نيفتاده ،بعضي از دانشجويان هم خيال مي كنند؛ اين خبر نيز يكي از همانمباحث سياسي است و هدفي «انتخاباتي» و «تبليغاتي» پشت اين قضيهاست! ولي نه، واقعيت چيز ديگري است؛ دانشجو و طلبه و شخصيت هاي  فرهنگي (از جمله مربيان و معلمان) بايد به اين مسأله از زاويه  متفاوتي بنگرندتأكيد مي كنم كه مسأله حاضر ، مسأله فلسفه علم يا بحث توسعهنيست؛ مسأله ژرف تر و فراتر از اينهاست. اين پديده جايگاه خاص  جنبش نرم افزاري و فلسفه توليد علم را معلوم مي كند. ما شاهدتولد يك پديده «ذوابعاد» هستيم

بدون شك اين نظريه مي تواند فلسفه جديد انقلاب اسلامي باشد؛ بههمين دليل، نظريه جديد رهبر معظم انقلاب موفق و فراگير شده است،  اما سؤال اينجاست : اين بي توجهي و عدم پي گيري مطبوعات و نشرياتكشيده اند؛ زيرا آنها ناشي از چيست؟ مسأله غفلت است يا تغافل؟ بعضي خودشان را عمداًكنار مي دانند كجاي كار هستند! اين را هم  مي دانند كه اگر قضيه را جدي بگيرند ، بايد از همه مواضع و منافعسخت افزاري شان دست بردارند و اهل نرم افزار و توليد علم شوند ؛از طرفي براي برخي هم هنوز مسأله توليد علم درست جا نيفتاده و در  نيافته اند كه رخ دادي شگرف و نو در فلسفه انقلاب اسلامي رويداده است . اين فلسفه نوين و ذوابعاد، يك فلسفه سياسي عميق است  كه اهل علم و سياست را به تكاپو و پويايي وا مي دارد و يا فلسفه  تربيتي و آموزشي است كه به فرآيند تعليم و تربيت، حركت و جنبش مي

دهد و يا فلسفه اداري است كه سيستم مديريتي واداري جامعه را واردمرحله نويني مي كنددر دعاي شريف افتتاح در فرازي از دعا، در وصف حضرت علي (ع) ميفرمايد: ) و ... آيتك الكبري و النباء العظيم(. قطعاً همين طور است. اينگونه نيست كه كوته بينانه ، پيش خود فرض كنيم كه حضرت امير  المومنين علي (ع) يك شخصيت بزرگي است كه در فلان تاريخ به دنيا  آمده و تمام زندگي نامه اش در 10 جلد كتاب عبدالفتاح عبدالمقصود  گنجانده شده و در فلان تاريخ نيز عمر مبارك شان به سر رسيده است! نعوذ بالله ؛ حضرت اميرالمؤمنين (ع) يك نباء عظيم است كه ميتواند تمام زندگي بشر را زير و رو كند. بنده معتقدم در مورد امامخميني(ره)نيز قضيه مشابه حضرت امير المومنين علي (ع) است.

بعضي ها به دليل اينكه توجه و شناخت حضرت امام خميني (ره) را بهطور جدي مطرح مي كردم ـ كه نتيجه آن كتاب درآمدي بر مباني آثار وانديشه امام خميني شد ـ بنده را زير سؤال مي بردند و مي گفتند: «فلاني چرا اين قدر به امام (ره) اهميت مي دهي؟» البته شايد   تقصيري هم نداشتند؛ چون آنها نمي دانستند كه امام (ره) نيز يك   نباء عظيم و آيت كبري است. الان هم عده اي ادعا دارند كه طرح  جديد جنبش نرم افزاري و توليد علم ، چيزي بيش از يك مسأله توسعه  علم نيست و نهايت تأثير آن ، اين است كه بازار بحث توليد و توسعهعلم را رونق مي بخشد ، اما به هيچ وجه ، اين ادعا درست نيست . دراين جنبش عظيم، بحث علم و تكامل علم و توسعه و ... همگي مژدهدهنده تحقق يك فلسفه جديد است كه مي تواند فلسفه انقلاب اسلامي  را در اين مرحله جديد روح تازه اي بدمد ؛از سوي ديگر ، اين نظريه  آن چنان بزرگ و شگرف است كه مي تواند علم و هنر تمدن ما را وارد  عرصه جديدي كرده ،نظام فعلي حوزه و دانشگاه و جايگاه نامطلوب علم  و دانشجو و استاد را ، به نحو شايسته اي دگرگون كند.

  همان طور كه انديشه و تفكر امام (ره) ضامن تداوم و بقاي انقلاب سلامي ايران شد ؛ در شرايط كنوني مسأله تازه متولد شده جنبش نرم  افزاري مقام معظم رهبري نيز مي تواند ضامن بقاي فلسفه علم و  انقلاب اسلامي در مجامع علمي و جامعه ما باشد . بدون شك حيات  نظام تربيتي و سياسي و در يك كلام ، كليت انقلاب اسلامي در گرو  رشد و نمو اين جنبش بسيار پر اهميت است، اينجاست كه ديگر مسأله  توليد علم ، طبق ادعاي برخي يك معركه گيري فيلسوفانه نيست كهگروهي از اساتيد و دانشمندان گرد هم آمده و فلسفه بافي كنند . 3ـ گستره گفتمان جنبش نرم افزاري و توليد علمگستره گفتمان جنبش نرم افزاري و توليد علم، گستره ساده و متداول، علم و فلسفه نيست ،بلكه مي توان مسأله آن را درمسايل متعددنظري و عملي دنبال كرد . گفتمان توليدعلم و جنبش نرم افزاري درقلمرو معرفت شناسي را مي توان در پنج گستره خلاصه كرد: الف ـ مسأله چيستي علم و هويت معارف كه مربوط به حوزه معرفت  شناسي است .

ب ـ گفتمان توليد در علوم بشري كه جزيي از علم شناسي و فلسفه علم  است . ج ـ گفتمان توليد در علوم ديني (علوم حوزوي و الهيات) كه ازمسائل فلسفه علوم ديني است .

د ـ گفتمان توليد در هنر و ادبيات جزيي از جنبش نرم افزاري استكه جا دارد دچار تحول و رشد و توسعه شود . هـ ـ گفتمان توليد در معرفت عمومي  ضروري است در اينجا چند سؤال اساسي در اين زمينه مطرح شود : آيا توليد علم و معرفت در اين زمينه فقط در اختيار حوزويان ودانشگاهيان است؟ آيا معرفت و دانش مردم كوچه و بازار و روستا واقصي نقاط كشور قابل رشد و توسعه نيست؟ آيا نبايد تحول و توسعهدر معرفت عمومي جامعه ايجاد شود؟ پاسخ همه اين نوع پرسش ها  كاملاً مثبت و قطعي است . اصولاًچرا علم فقط در اختيار و انحصارآموزش عالي و آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه است ؟ چرا بايد  معرفت و دانش و هنر فقط در اختيار كساني باشد كه مي توانند ازامكانات آموزش عالي استفاده كنند؟ ما چگونه بايد معرفت بانوانخانه دار را افزايش دهيم؟ ما چگونه بايد از هوش و استعداد كساني   كه به دانشگاه راه نيافته اند و يا كساني كه حتي به دبستان و   دبيرستان نرفته اند، استفاده كنيم؟

واقعاً بايد اين گونه مسائل مو شكافي و بررسي شود . فكر نكنيداين وظيفه ديگران است نه، اتفاقاً ، اين تكليف الهي استاد ودانشجوست.

نكته بسيار مهم ديگري كه نياز به توجه و اهميت جدي دارد، اين استكه جنبش نرم افزاري و توليد علم، به عنوان يك فلسفه سياسي، بايديك پيامد سياسي داشته باشد. هريك از ما، به عنوان يك رأي دهنده ،

ـ در هر گونه انتخابات كشوري و استاني ـ بايد يك شرط و ملاكاساسي و مهم در پذيرش نمايندگان خود داشته باشيم و بدانيم ايننماينده تا چه اندازه به جنبش نرم افزاري و توليد علم اشراف اعتقاد دارد و در اين زمينه چه طرح و برنامه اي را دنبال مي كند   . بايد بدانيم كه آيا واقعاً اهل علم و توليد معرفت است؟ و يانه، جز شعار و سياسي كاري و برخوردهاي حزبي و جناحي ، كار ديگرينمي تواند انجام دهد. واقعاً زمان آن شده كه فرايند توليد علميكي از اصلي ترين و اساسي ترين ميزان رأي ملت باشدو هر نمايندهاي كه در اين خط مشي نيست، از سوي مردم طرد شود. همان طور كه اشاره شد، بحث توليد علم و جنبش نرم افزاري ، يكفلسفه جديد، و يا به تعبير ديگر يك فلسفه «مواج» است، و بر خلاف  فلسفه «راكد» كه گستره آن محدود به علم است، اين نوع فلسفه علاوهبر گستره علمي ، هنر و ادبيات و سياست و... را نيز در بر مي گيرد  و زاويه ديد ما را نسبت به جهان دگرگون مي كند، اما دريغ كه برخي  اهميت و عظمت كار را در نيافته اند .بخصوص مطبوعات جناحي كه طرحرهبر معظم رهبري را جدي نگرفته اند؛نه جناح موسوم به راست و نهجناح چپ؛ نه آن مطبوعاتي كه ـ در صورت تأمين منافع شان ـ كوچك   ترين حرف رهبر انقلاب را تيتر كرده ، با آن به جنگ با جناح مخالف  مي پردازند ، و نه آن مطبوعاتي كه مدعي اصلاحات و آزادي اند! ازيك روزنامه نگار برجسته ـ مثلاً اصلاح طلب ـ پرسيدم: «فلاني ، چرا شما هيچ اهميتي به بحث هاي رهبر انقلاب در باب توليد علم و وجنبش نرم افزاري نمي دهيد؟» ايشان با كمال خونسردي و صراحت پاسخداد: « به دليل اينكه ما مي خواهيم نان بخوريم! اگر ما اين حرفرا در روزنامه مان تيتر كنيم و روي آن جولان دهيم، شايد مخاطبانمان بگويند اين روزنامه هم مانند فلان روزنامه دم از رهبري و  اطاعت از فرامين او مي زند.» به نظر شما واقعاً در اين فضا ميتوان انديشه و تفكر كرد؟

 

 

 

بنده بدون فلسفه بافي و بازي با كلمات ، صميمانه از همه دوستداران علم و دانش مي خواهم به خوبي دريابند كه اين جنبش ، متفاوت  از بعضي جريان هاي نهضت آزاد انديشي است كه مباحث توليد علم منحرف كننده مي دانند و فكر مي كنند كه هر كس اين نوع نشست ها و  همايش ها را برگزار مي كند و يا در آن شركت مي جويد؛ يك انديشمند   بيكار و بي درد است! صد البته حاميان واقعي اين جنبش در بسيارياز موارد با بحث هاي علمي و فلسفي كه تاكنون بوده است مخالفتيندارند ، ولي مدعي هستيم كه پيام مقام معظم رهبري اين نبوده كه  فلسفه كنوني علم را ترويج و تقويت كنيم ،بلكه منظور از مسأله  توليد علم و جنبش نرم افزاري ، تولد ايدئولوژي جديد و تكون يك لسفه نوين است.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 03 فروردین 1394 ساعت: 13:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس