تحقیق درباره سیگنالها

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره سیگنالها

بازديد: 263

 

تبديل

در واقع سيكنالها توسط تبديلي قابل آناليز و تحليل است كه بخوبي خواص حوزه فركان و زمان را به صورت توئما توصيف كند . لذا تبديلات ويولست و تبديلات حوزه زمان فركانس در اين زمينه بسيار راه گشا ميباشد . تبديل ديوليت پيوسته تصوير سيگنال X با مجموعه اي از توابع با متوسط سنو است اين مجموعه شيفت زماني و فركانسي توابع پايه است .

a نماينده مقياس است چنانچه 1      باشد موجكها كشيده (باز ) ميشوند و چنانچه            باشد موجكها فشرده ميشوند . درواقع تبديل ديوليت نوعي تبديل زمان مقياس است تا زمان فركانس.

CWT و ميتواند نوعي تحليل بانك فيلتري كه از فيلترهاي ميان كرز با عرض بانه نسبتا ثابت تشكيل شده اند در نظر گرفت . خواص تبديل ويوليت

تبديل موجكها محاسبه كود رياني بين موجكها تغيير مقياس داده شده و شيفت شيفت يافته در زمان ميباشد .

مسئله مهم دراين جا اينست كه مقادير to و vo  به گونه اي انتخاب شوند كه حجم اطلاعات اضافي مينيمم شوند بدون آنكه هيچ گونه اطلاعاتي از دست بدهيم براي اين قطور بايد         to vo  باشد .

اينچنين اتمهايي ( hnto ,mvo  ) خانواده اي از توابع غير متعامد گسسته با نمونه برداري زياد كه ( Frame ) ناميده ميشود را تشكيل ميدهد .

چنانچه foxvo باشدصفحه زمان فركانس توسط اتمها اتمها hnto,mvo به اندازه كافي پوشش داده نمي شوند . و بين اتمهاي كناري فاصله وجود خواهد داشت . چنانچه با انتخاب مناسب پنجره 1=to × vo شود اين خانواده اتمها يك مجموعه عمود را تشكيل ميدهد .

پراكندگي انرژي :

تاكنون تبديل زمان فركانس سيگنال و به خبر هاي پايه ( اتمهاي متمركز شده در زمان و فركانس ) تجربه نمود اين تبديل و نمايش تديل خطي سيگنال بود .

و ديگر به مسئله پاشيدگي و پراكندگي انرژي سيگنال در طول دو محور زمان و فركانس ميباشد .

سرفصل The spectrogram

مربع بخشي از STFT خيلي طيف انرژي سيگنال محلي پنجره شده ( tu  ) × h  ( u  ) x و را Specfrogram  گويند .

اين پراكندگي مقدار حقيقي و غير منفي خواهد داشت .

چنانچه پنجره h تبديل STFT انرژي واحد داشته باشد . نمايش طيف Specfrogram  خاصيت پراكندگي انرژي كلي خواهد داشت . بنابراين Specfogram  معياري از محتواي انرژي سيگنال است كه در حوزه زمان فركانس د رنقطه (v و t  ) قرار دارد نمونه آن نسبت به تمركز localizatiom مستقل ميباشد .

خصوصيات نمودار انرژي

كوار يانس زمان فركانس : يك نتيجه مستقيم از تعريف Spectrogram  اينست كه شيفت زمان و فركانس و حفظ ميكند .

Spectrogram  يكي از عناصر توزيع ها يعمود زمان فركانس ميباشد . كه سبب انتقال زمان و فركانس داراي خاصيت همبستگي است به اين خانواده از توزيع cohnenlo  گفته ميشود .

 تفكيك پذيري زمان فركانس

بنابراين تفكيك پذيري آن دقيقا مانند تبديل STFT مربع دامنه تبديل STFT ، مقدار Spectrogram ميباشد . لذا بين تفكيك پذيري در زمان و تفكيك پذيري در فركانس يك مصالحه وجود دارد . تفكيك پذيري پاپين بزرگترين ايراد اين نوع نمايش است .

براي بررسي اثر پنجره كوتاه hو پنجره بلند h  بر دقت زمان فركانس به مثال زير توجه كنيد .

چنانچه نرخ رشد فركانس زياد نباشد پنجره با طول زياد بهتر است چرا كه ميتوان در طول پنجره فرض شبيه ايستان و در نظر گرفت بنابراين دقت زماني به اندازه دقت فركانسي اهميت ندارد و در اين مورد دقت فركانسي اهميت ندارد و در اين مورد دقت فركانسي دقت خوبي خواهيم داشت .

بررسي پراكندگي : در مقايسه با نمايش زمان فركانس خطي كه سيگنال را به مولفه هاي پايه ( اتم ها ) تجزيه ميكند مقايسه contrast

هدف از توزيع انرژي ، دريافت چگونگي پراكندگي انرژي ، سيگنال بر روي توزيع زمان و فركانس ميباشد .

واضح است : انرژي سيگنال از طريق انتگرال گيري اندازه سيگنال و يا تبديل فوريه آن به توان 2 حاصل ميشود . چگالي انرژي در زمان فركانس ميباشد . چگالي انرژي در حوزه زمان فركانس ( v و t ) sx و به گونه زير تعريف ميشود كه حد واسط تعاريف 4.1 ميباشد . معناي خواصي كه چگالي انرژي ميبايستي داشته باشد به شرح زير است .

روابط بالا بيانگر اينست كه از انتگرال انرژي زمان فركانس در طول يك تغيير چگالي انرژي متغيير ديگر بدست ميآيد .

خانواده كوهن

توزيع هاي مختلفي خواص ( 4.2 ) و ( 4.3 ) و ( 4.4  ) را دارند اما با افزون شرايط ديگر به SX ميتوان خواص دلخواهي را به اين تبديلها اضافه نمود .

يكي از خواص مهم اساسي كوواريانس ميباشد . خانواده كوهن انرژي دسته اي از كوهن توزيع هاي انرژي است كه عناصر با شيفتهاي زماني فركانسي با يكديگر همبستگي دارند .

Spectrogram  كه در بحث قبلي مورد بررسي قرار گرفت يكي از اعضاي مجموعه كوهن ميباشد علاوه بر خاصيت quadratic بدون و انرژي و حفظ ميكند .

ربع دامنه سيگنال : مربوط به سيگنال تجزيه شده به عناصر پايه كه همان اتمها هستند امكان نمايش متعامد و از ما ميگيرد و بنابراين خصوصيت مهم و اساسي 4.3 و 4.4  برلاي اين تبديل برقرار نخواهد بود .

توزيع ونگير ويل :

توزيع انرژي مورد نظر در تبديل ونگير ويل .( WVD  ) به صورت زير است . اين تعريف : توزيع انرژي بسياري از خواص رياضي مورد نظر را در بر ميگيرد در حالت كلي تبديل وينگير ويل مقادير حقيقي بوده و قابل شيفت دادن در حوزه زمان و فركانس ميباشد .

در دو ويژگي قبلي مفهوم چگالي احتمال بيشتر است عبارت 4.5 تبديل فوريه شكل قابل قبول و صحيح از تابع ويژگي براي توزيع پراكندگي انرژي سيكژگنال است .

تبديل وينگر ويل كاملترين و مهترين از لحاظ تمكز در زمان و فركانس ميباشد .

خواص تبديل ويگفر ويل :

در اين بخش به بررسي نمونه هاي ميپردازيم كه تبديل توزيع انرژي آنرا در محدوده سيگنالهاي راداري قرار ميگيرد 1- سيگنال chirp  2- سيگنالي كه تحت تاثير پديده دامپر قرار گرفته است در مثال 2 بعد از محاسبه تبديل ويگور ويل مشاهده ميكنيم كه توزيع انرژي آن مطابق انتظار ما نخواهد بود اگر چه سيگنال به نحوي در حوزه زمان فركانس متمركز شده است و ليكن بغير از توزيع اصلي مدضي هاي ديگري نيز در شكل ايده ميشود كه ميبايست صفر ميشدند . هدف اينست كه اطلاعات اضافي را بتوان از داده هاي اصلي حذف نمود .

در اينجا به بررسي خواص اصلي تبديل WVD  ميپردازيم .

1-     حفظ انرژي ( Energy conservution  )

انتگرال گيري از تبديل WVD  در دو محور زمان و انرژ يسيگنال ميسر است .

2-     خواص مرزي ( ناحيه اي ) Marginail properties چگالي طيف انرژي و توان لحظه اي از توزيع حاشيه اي WX  بدست ميآيد .

3-     كوواريانس انتقالي : توزيع WVD  كوواريانس زمان و فركانس است .

4-     كووتاريانس تغيير مقياس

5-     سازگاري با فيلتر شدن : چنانچه حاصل كانولوشن x  و h  باشد ( خروجي فيلتر h  براي ورودي x  ) . توزيع WVD  ، Y  كانوشي بين توزيع ويگز ويل ، HوX خواهد بود .

6-     Compatibitity with mvdulation  دوگان ويژگي بالا به صورت زير ميباشد چنانچه ورولاسيون X  توسط تابع M  باشد توزيع وينگر ويل Y كانولوشن فركانسي بين توزيع x و M  خواهد بود .

7-     چنانچه سيگنالي فقط در قسمتي از زمان و يا فركانس مقدار داشته باشد توزيع وينگر ويل آن نيز به همين صورت و تنها در همان بازه زماني و يا فركانسي مقدار خواهد داشت .

8-     Unitarity خاصيت يكتايي مبين وجود رابطه يك به يك بين حاصلضرب اسكالر توابع از حوزه زمان به حوزه زمان فركانس ميباشد .

9-     فركانس لحظه اي : فركانس لحظه اي سيگنال X  توسط اولين زمان توزيع ويگنر ويل در فركانس و يا مرك زثقل آن استخراج ميشود .

10-گروههاي تاخير : دوگان خاصيت بالا ، گروهها ي تا ضد سيگنال X  است كه از اولين زمان توزيع وينگر ويل در حوزه زمان بدست ميآيد .

11-تمركز كامل در مورد سيگنالهاي چيرپ خطي ( Linear chirp  )

تداخل : بنا بر دولويه خطي بودن تابع توزيع ويگز- ويل مربوط به سيگنال X، اصل جمع متعامد بصورت زير است .

( v و t  ) y  و wx  توزيع وينگز ويل متقابل بين X  و Y  ميباشد . اگر اين تابع به راحتي به N مولفه قابل تقسيم است وليكن براي راحتي و شفافيت بيشتر ما فقط مورد در مولفه اي آن را در نظر ميگيريم .

بر خلاف تداخلات Spectrogram ، تداخلات توزيع وينگر ويل با توجه به فاصله زمان فركانس بين دو سيگنال صفر نخواهد بود . اين تداخلات مطلوب ما نيست چرا كه با هم پوشاني توزيع سيگنال واقعي و مطلوب تفسير تصوير توزيع وينگز ويل را مشكل ميسازد . و از سويي با وجود اين تداخلات خواص خوب و مهم توزيع وينگز ويل يعني خاصيت حاشيه اي فركانس لحظه اي گروهها ي تاخير تمركز و خاصيت يكتايي و برقرار نخواهد بود درواقع يكنوع مصالحه مقدار اين تداخلات و خواص خوب توزيع وجود دارد .

تداخلات حيري : چگونگي توزيع تداخلات ويگز ويل بصورت خلاصه به شرح زير است .

دو نقطه در حوزه ( صفحه ) : زمان فركانس سبب توليد تداخل در نقطه سوم واقع در ميان جبري دو نقطه قبل مي شود . از اين گذشته اين تداخلات حول خطي كه دو نقطه تدتخل را بهم وصل ميكند با نوساني متناسب با فاصله اين دو نقطه بصورت متعدد نوسان ميكند . اين مساله در مثال روشن خواهد شد و و ازدو اتم در صفحه زمان فرض ميكنيم اين دو اتم توسط WVD توزيع وينگز ويل تحليل ميشود . فاصله نسبي اين اتمها از يك تحليل را به تحليل ديگر افزايش و يا كاهش مييابد . از طريق اين فايلها انقلاب و تغييرات تدريجي تداخلات نسبت به تغييرات فاصله بين تداخاتت قابل بررسي اسطت . خصوصاً‌ تغييرات جهت نوسان قابل توجه و دقت مي باشد .

شبيه توزيع ويگتريل :‌

تعريف مربوط به توزيع ويگنتر ويل منوط به داشتن اطلاعات د رمورد مقادير سيگنال مي باشد .

د رعمل داشتن اطلاعات سيگنال يك عملي مي باشد لذا براي اين توزيع د رعمل د ر رابطه 5/4 يك پنحره ا زسيگنال را به جاي كل سيگنال داشته كه منجر به توزيع استفاده زير مي شود .

تصاوير ¾  ساختار  تداخل  بين دو مولفه  با فواصل زماني  و فركانسي متفاوت را نمايش مي دهد . همانطور كه مي بينيد جهت نوسان و پريود نوسان تغيير مي كند . بدليل ماهيت نوساني شدن تداخلات د رتوزيع شبه ويگنر ويل  كاهش مي  يابد . ( رقيق  مي شود  ) گر چه اين  تدبير منجر به بهبود تصوير توزيع ويگز ويل  از حيث    تداخلات مي شود ولي بسياري از خواص توزيع ويگز ويل برقرار نمي باشد .

ويژگيهايي از قبيل خواص مرزي د رتوزيع جديد خاصيت ابقاء ضرب اسكالر از حوزه زمان به حوزه فركانس با حفظ انرژي د رحوزه فركانس را ندارد از عرض فركانس مروبط به .

نمونه برداري توزيع ويگز ويل ( سيگنال آنالتيك )

بدليل ماهيت متصاعد توزيع ويگز ويل  نمونه برداري بايد با دقت  فراوان صورت گيرد . توزيع ديگر ويل با رابطه زير نشان داده مي شود .

و بنابر اين توزيع ديگر ويل د رنقاط nte  د رزمان و به صورت پيوسته د رحوزه فركانس مقدار خواهد داشت و به صورت زير خواهد بود .

اين توزيع با پريود د رحوزه فركانس متناوب خواهد بود . با توجه به نرخ نايكوئيت براي نمونه د رمورد توزيع ويگز ويل   گسسته  ممكن است ديانيگ رخ دهد . خصوصاً‌ زمانيكه سيگنال حقيقي بوده و با   نمونه برداري شده است . دو راه حل براي اين مساله وجود دارد . يك راه نمونه برداري اضافي ( بيشتر از نرخ نابكوسيت ) .

حداقل دو برابر نرخ نابكوسيت و ديگري استفاده از سيگنال آنالتيك مي باشد . در واقع با نصف شدن عرض با نه نسبت به سيگنال حقيقي اليازيگ د رحوزه فركانس مفيد سيگنال يعني در بازه [ 0 ,1.2 ]  اتفاق نمي افتد .

راه حل دوم اين است كه اگر حوزه طيف تقسيم بر 2 شود تعداد مولفه ها د رحوزه زمان فركانس  به 2 تقسيم مي شود . تعداد ؟ معروف تداخل نيز بطرز قابل توجهي كاهش مي يابد. براي روشن شدن اين پديده توزيع قسمت حقيقي سيگنال تشكيبل شده از دو اتم را د رنظر مي گيريم . همانطو ركه مي بينيم  چهار سيگنال به جاي 2 تا ظاهر شده اند كه بدليل همان اليازينگ طيفي است  . بدليل مولفه هايي كه د رقسمت فركانسهاي منفي ؟ قرار دارد . تداخلات بيشتري ظاهر مي شود . اما چنانچه توزيع ويگز ويل همين سيگنال اما در شكل آنالتيك و مختلط بررسي كنيم . ايازينگ طيفي و تداخلات مربوط به مولفه هاي فركانسي مثبت و منفي حذف شده است . .

خانواده كوهن

مقدمه :‌ د رميان خواص مطلوب توزيع زمان فركانس  انرژي دو خاصيت كوارياني زمان و فركانس از همه مهمتر است . د ر.اقع اين خاصيت متضمن اين واقعيت است كه چنانچه سيگنال د رحوزه زمان فركانس شقيت پيدا كند توزيع ويگز ويل اين سيگنال شقت يافته . توزيع زمان فركانس سيگنال اولين د رحوزه زمان و فركانس به همان اندازه خواهد بود . نشان داده شده است كه اين خانواده از توزيع هاي زمان فركانس انژي كه داراي خاصيت كوارياني زمان و فركانس مي باشد د رحالت كلي به صورت زير نمايش داده مي شوند .

در wvd  توزيع ويگز ويل  دو  جمله داريم  كه د رسمت راست صفحه زمان فركانس قرار گرفته اند  . از آن جا كه جملات تداخلات عمود بر محور زمان مي باشند .

چنانچه تداخلات همواره عمود بر محور زمان نوسان كنند . هموار كنندگي فركانسي كه توسط توزيع شبيه ويگز ويل  انجام مي شود . دقت فركانسي را بدون از بين بردن سطح تداخلات كم مي كند . حالا ديگر دقت د رحوزه فر كانس داريم و نه جملات مربوط تداخل كاهش يافته است .

به بيان ديگر به توزيع شبكه ويگز ويل هموار شده  كه هموار كننده  در  حوزه زمان ميباشد . سح تداخلات را به شدت كاهش مي دهد . در واقع دقت زماني از درجه اهميت كمي بر خوردار مي باشد . بنابراين براي سيگنالهايي كه دقت زماني اهميت خاصي ندارند استفاده از به توزيع ويگز ويل اشتباه بوده چرا كه دقت زماني رانيز از دست مي دهيم و استفاده از توزيع ويگز ويل هموار شده توصيه مي شود . يكي از خواص مطلوب و جالب توزيع ويگز ويل هموار شده عبور پيوسته از spectrogram  به توزيع ويگز ويل است حاصلضرب در عرض باند  با استقلال كامل و بدون هيچ تاثيري بر روي دقت زمان و فركانس از يك spectrogram  به صفر د رتوزيع ويگز ويل خواهد رسيد .

توزيع wvd    بهترين دقت د رزمان و فركانس و بالاترين سطح تداخل را دارد . spectrogram  بدترين دقت  اما هيچ تداخلي ندارد .

شبه توزيع ويگز ويل هموار شده بهترين مصالحه بين اين دو ايده مي باشد .

ارتباط با تابع ابهام عريض باند.

تعريف و خواص تابع ابهام پهن باند تابعي است كه مورد توجه بسيارخصوصاًدر زمينه پردازش سيگنالهاي را دارد . اين تابع ابهام پهن باند به صورت زير تعريف مي شود .

اين تابع متقارن تابع ابهام ساسمن معيارياز وابستگي زمان فركانسي سيگنال x مي  باشد  . بدين معنا كه اين تابع درجه شباهت  x  و انتقال يافته آن د رحوزه زمان فركانس را مي دهد .

برخلاف v . t  كه ماهيت زمان و فركانس بصورت مطلق دارند . t , y  ماهيت نسبي داشته و معروف به تاخير و راپلر مي باشند تابع ابهام پهن باند د رحالت كلي مقادير موهومي دارد و د ررابطه تقارن زوج هر صدق م يكند . يعني داريم يك رابطه مهم بين تابع ابهان پهن باند و توزيع ويگز ويل وجود دارد كه در واقع تابع ابهام تبديل فوريه دو بعدي توزيع ويگز ويل مي باشد .

هندسه تداخلات :‌در سيگنالهاي چند گانه المانهاي سازنده AF  كه مرب.ط به المانهاي سيگنال مي باشد و بيشتر د رحول و حوش صفر واقع مي باشند د رحاليكه المانهاي متناظر با تداخل بين المانهاي سيگنال در فاصله دورتري گه متناظر با فاصله زمان فركانسي  المانهاي مروبطه متناسب مي باشد ظاهر مي شود .

قسمت عمده نمايش سيگنال توسط AF  د رمركز صفحه زمان فركانس قرار گرفته است و لذا با قرار دادن يك فيلتر پائين گذر 2 بعدي د رمركز تابع ابهام و برگشت به حفره توزيع ويگز ويل توسط تبديل فوره دو بعدي سطح تداخلات به شدت پائين مي آيد در واقع اگر توزيع ويگز ويل سيگنال دو مولفه ا يرا نمايش دهيم علاوه بر دو جمله د رصفحه زمان فركانس جمله يا جملات سومي داريم كه بين اين دو جمله نوسان مي كند ( تداخلات ) مي توان سطح تداخلات را پائين آورد .

 دراين فيلتر دو بعدي در بيان كلي دسته كوهن بصورت تابع پارامتر F  نمايش داده مي شود .

دسته كوهن : تابع ابهام به صورت زير نمايش داده داده مي شود .

نمايش ديگر چگالي انرژي زمان فركانس توزيع ارائه شده توسط مي باشد .

انرژي بين سيگنال X  كه محدود به بازه بسيار كوچك واقع د ر T خروجي همين سيگنال از فيلتر ميان گذر بسيا ركوچك واقع در به صورت زير نمايش داده مي شود .

يكي ديگر از زير مجموعه هاي خانواده كوهن توزيع مي باشد . د رابن توزيع د رنتيجه توليد چگالي انرژي علي توزيع شكل گرفت . اين توزيع مشتق چگالي طيف انرژي سيگنال قبل از لحظه T ميباشد .

نتيجه گيري :‌

دسته كوهن شامل توزيع هاي زمان فركانس درجه 2 مي باشد كه قابل شفيت دادن د رزمان و فركانس مي باشد و ابزار قدرتمندي جهت تحليل سيگنالهاي غير استاين مي باشد . ايده اصلي پيشنهاد تابع اي مركب از زمان و فركانس بوده كه چگالي انرژي و يا شدت سيگنال د رزمان و فركانس به صورت لحظه اي نمايش دهد . مهم ترين عضو اين دسته توزيع ويگز ويل مي باشد كه داراي خواص مطلوب بسياري است از آن جا كه اين توزيع ها درجه 2 است جملات متقابل در صفحه زمان فركانس خوانايي و شناني نمايش مي دهد را كاهش مي دهد . يك راه براي شفاف كردن و خوانا كردن نمايش هموار كردن توزيع در زمان و فركانس بر اساس ساختارشان مي باشد . اما نتيجه اين عمل كاهش دقت زمان و فركانس و در حالت كلي از دست رفتن خواص تئوري توزيع انرژي توزيع ها مي شود فرمول كلي ارائه شده براي كوهن درك بهتري از راه حل وجود و ارتباط آن با تابع ابهام مي دهد .

 اما توزيع انرژي زمان فركانس هاي ديگري نيز وجود دارند كه در دسته كوهن نمي باشند و قابل شفيت و انتقال د رزمان و فركانس نمي باشند .

از جمله دسته affine  كه د رفصل بعدي بررسي مي شود .

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: جمعه 22 اسفند 1393 ساعت: 23:30 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس