شکاف ميان سنت و تکنولوژي حاصل تغيير نگاه به فضاهاي سنتي