لغت نامه اصطلاحات انگلیسی به فارسی رشته آبیاری

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

لغت نامه اصطلاحات انگلیسی به فارسی رشته آبیاری

بازديد: 275

 

  لغت نامه اصطلاحات انگلیسی به فارسی رشته آبیاری

انگليسي             فارسي

 

Accuracy                     صحت - درستي

 

Annual  peak  flood                 دبي اوج سالانه

 

Annual  variation                     

نوسانات سالانه

 

Antecedent  precipitation                    

پيش بارش – بارش قبلي

 

Area               

مساحت

 

Area Ratio                   نسبت مساحت

 

Arithmetic mean                      

ميانگين حسابي

 

Asymmetrical distribution                    

توزيع نامتقارن

 

Automatic Delineation of Watershed                استخراج اتوماتيك حوزه آبخيز

 

Average                     

متوسط

 

Average velocity                     

سرعت متوسط

 

Backwater                  

برگشت آب

 

Base flow                   

آب پايه

 

Basic data                  

 داده هاي پايه

 

Bias                

اريب

 

Bifurcation                  

انشعاب ( ابراهه ها )

 

Bifurcation ratio                      

نسبت انشعاب

 

Buffer              بافر

 

Catchment                  

حوزه آبخيز

 

Catchment geomorphology                 

ژئومورفولوژي حوزه آبخيز

 

Catchment hydrology              

هيدرولوژي حوزه آبخيز

 

Center  tendency                    

تمايل به مركز

 

Channel   precipitation            

كيال بارش (بارش مستقيم روي رود )

Channel  Routing                    

روند سيل در رودخانه

Channel  storage                     

ذخيره آبراهه

 

Coefficient of variation            

ضريب تغيرات

 

Comactness  coefficient                       ضريب فشردگي

 

Compound hydrograph           

هيدروگراف مركب

 

Convolution integral                 انتگرال پيچشي

 

Coordinate system                   سيستم مختصات

 

Correlation                 

همبستگي

 

Correlation coefficient              

ضريب همبستگي

 

Critical velocity           

سرعت بحراني

 

Cross section              

برش ارضي- مقطع ارضي

 

Current meter             

سرعت سنج- مولينه

 

Data               

داده ،آمار

 

Deconvolution             از حالت پيچشي درآوردن

 

DEM Resolution                       تفكيك مدل رقومي ارتفاع

 

Design flood               

سيل طرح

 

Design storm              

رگبار طرح

 

Depression storage                 

ذخيره چالابي

 

Diffusion Equation                    معادله پخشودگي

 

Digital Elevation Models                      مدل رقومي ارتفاع

 

Dimensionless unit hydrograph            

هيدروگراف واحد بي بعد

 

Direct runoff               

رواناب مستقيم

 

Direct Runoff Hydrograph                    هيدروگراف رواناب مستقيم

 

Discharge                   

بده – دبي

Distributed modeling               

مدلسازي توزيعي

 

Division Ratio              نسبت تقسيم

 

Drainage                      

زهكشي

 

Drainage basin yield                

آورد حوزه

 

Drainage density                     

تراكم زهكشي

 

Drainage pattern                     

الگوي شبكه زهكشي

 

Effective rainfall                      

باران موثر – باران مازاد

 

Elongation Ratio                      نسبت كشيدگي

 

Envelope curve           

منحني پوش

 

Extreme values           

مقادير حد

 

Feedback                    پس خور

 

Filter               فيلتر

 

Flash flood                 

تند سيل – تند اب

 

flood              

سيل

 

Floodplain                  

دشت سيلابي – سيل دشت

 

Fluctuation=Oscillation            

نوسان

 

Forecasting                 

پيش گويي

 

Form Factor                فاكتور شكل

 

Gauge            

اندازه گير (آب ، باران )

 

Gauging station           

ايستگاه اندازه گيري

 

Geographic Information System(GIS)               سيستم اطلاعات جغرافيائي

 

Geomorphological  Instantaneous Unit Hydrograph                  هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيكي

 

Geomorphological Behavior                 رفتار ژئومورفولوژيكي

 

Geomorphometry                    ژئومورفولوژي كمي

 

Georeference               ژئورفرنس

 

Hill Shading Maps                   نقشه سايه روشن

 

Hillslope                     

دامنه

 

Hydraulic   radius                    

شعاع هيدروليكي

 

Hydrograph                

هيدروگراف

 

Hydrologic Distance                فاصله هيدرولوژيكي

 

Hydrological Modeling Extension                     برنامه الحاقي مدلسازي هيدرولوژيكي در Arcview

 

Hydrological Response            واكنش هيدرولوژيكي

 

Hydromodelling                       مدلسازي در علوم آب

 

Impulse Response Function                  تابع واكنش لحظه اي

 

Index hydrograph                   

هيدروگراف شاخص

 

Infiltration                   

نفوذ

 

Initial abstraction                     

كاهش اوليه

 

Initial detention           

نگهداشت اوليه

 

Input               ورودي

 

Instantaneous Unit Hydrograph (IUH)

 

                        هيدروگراف واحد لحظه اي

 

Integrated Land and Water Information System           

نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيائي براي آب و خاك ارائه شده توسط ITC هلند

 

Interception                

اينترسپشن،گيرش گياهي

 

Isochron   Map            نقشه خطوط هم زمان تمركز

 

Isodistance                  هم فاصله

 

Isohyetal map             

نقشه همباران

 

Isovels            

خطوط هم سرعت

 

Junction                       پيوند

 

Kurtosis                     

كشيدگي ( منحني توزيع )

 

Lag time                     

زمان تأخير

 

Least Squeres Method             روش حداقل مربعات

 

Legend            راهنما

 

Lemniscate Ratio                     نسبت پروانه اي

 

Length Ratio                نسبت انشعابات

 

Level of significance                

سطح معني دار بودن

 

Linear Programming                 برنامه ريزي خطي

 

Links               اتصالات

 

Logitudinal section                  

برش طولي

 

Lognormal  distribution           

توزيع نرمال لگاريتمي

 

Longitudinal   section              

برش طولي

 

Lumped Model                         مدل يكپارچه

 

Map calculation                       محاسبه نقشه اي

 

Maximum  possible  precipitation                     

بيشينه بارش ممكن

 

Maximum likelihood                 بيشينه درست نمايي

 

Maximum probable precipitation                     

بيشينه بارش متحمل

 

Mean                          

ميانگين - متوسط

 

Mean depth                

بارش متوسط سالانه

 

Mean velocity             

سرعت متوسط

 

Mete-Channel             متاكانال، ابركانال

 

Network Hydrology                هيدرولوژي شبكه زهكشي

 

Node              گره

 

Operator                     عملگر

 

Optimomization                       بهينه سازي

 

Order,            

رتبه

 

Output point                

نقطه خروجي حوزه ابخيز

 

Overlandflow              

رواناب سطحي

 

Peak              

اوج ( سيل )

 

Peak Discharge                      

دبي اوج

 

Perimeter of Watershed                       محيط حوزه

 

Prediction                   

پيش بيني

 

 

 

‍Principle of Additivity or Superposition             اصل جمع پذيري يا تجمع

Principle of Proportionality                   اصل تناسب

 

Principle of Time Invariance                 اصل عدم وابستگي زماني

 

Probabability curve                 

منحني احتمال

 

Probability Density Function                 تابع چگالي احتمال

 

Pulse Response Function                     تابع واكنش پالسي

 

Rain guage                  

باران سنج

 

Rain guage                  

باران نگار

 

Rain recorder  , Pluviograph                

باران نگار

 

Rain storm ,Cloud burst                      

رگبار ، بارش شديد، بارش طوفاني

 

Rainfall           

بارش

 

Rainfall  excess           

بارش مازاد

 

Rainfall  intensity                     

شدت باران

 

Rank              

 رديف

 

Raster map                  نقشه رستري

 

Reach             

بازه

 

Recession curve                      

منحني خشكيدگي( فروكش) هيدروگراف

 

Relative frequency                  

فراواني نسبي

 

Reservoir routing                    

رونديابي مخزن

 

Residual error             

خطاي باقيمانده

 

Resulation                    قدرت تفكيك

 

Retention                    

نگهداشت – ذخيره

 

Return period             

دوره بازگشت – دوره برگشت

 

Roughness coefficient              

ضريب زبري

 

Rougosity                   

زبري

 

Runoff            

رواناب، هرزاب

 

Runoff coefficient                    

ضريب رواناب – ضريب هرزاب

 

Sample Data System                سيستم داده نمونه اي

 

Sensitivity                   

حساسيت

 

Skeletons Line             خطوط اسكلتي

 

Slop Map Script                      اسكريپت نقشه شيب

 

Source            مشاء، مبدا

 

Stage discharge relation                      

منحني سنجه آب

 

Standard  deviation                 

انحراف معيار

 

Standard error            

خطاي استاندارد

 

Steady flow                

جريان ماندگار

 

Step Response Function                      تابع واكنش پلكاني

 

Stream           

رودخانه

 

Stream  gauging                      

اندازه گيري آب رودخانه

 

Subsurface runoff                    

رواناب زير پوسته اي

 

Surface runoff             

نگهداشت سطحي

 

Tide mark                   

داغ آب

 

Time Area  Method                 روش زمان مساحت

 

Time base                   

زمان پايه ( در هيدروگراف )

 

Time of concentration             

زمان تمركز

 

Time series                 

دنباله هاي زماني – سري هاي زماني

 

Torrent           

مسيل

 

Trend             

روند

 

Triangulated Irregular Network            مدلهاي رقومي ارتفاع مثلثي

 

Uniform flow              

جريان يكنواخت

 

Unit Graph                 

گراف واحد

 

Unit hydrograph                      

هيدروگراف واحد

 

Vector map                 نقشه برداري

 

Viewshed                    نقشه خطوط قابل ديد

 

Ware right                  

حقابه

 

Water divide line                     

خط تقسيم آب – مرز حوزه آبخيز

 

Water level                 

تراز  آب

 

Water level(stage)  recorder                

آب نگار – ليمنيگراف

 

Water resorces           

منابع آب

 

Water year                 

سال آبي

 

Watershed                  

حوزه آبخيز

 

Watershed Management                     

آبخيز داري

 

Watershed Modeling System               سيستم مدلسازي حوزه آبخيز

 

Waterway                  

آبراهه

 

Weighted  coefficient              

ضريب وزني

 

Weighted mean           

ميانگين وزني

 

Wetted perimeter                     

محيط خيس شده

 

Width Function Instantaneous Unit Hydrograph  (WFIUH)                  

هيدروگراف واحد لحظه اي تابع عرض

With Function             

تابع عرض

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 22 تیر 1394 ساعت: 10:30 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس