مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

شرح وظایف مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی

بازديد: 343

شرح وظایف مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی  

شاغل اين پست تحت نظارت رييس آموزش وپرورش شهرستان/منطقه/ناحيه مربوط با رعايت شرايط احراز مديريت مدارس، مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش انتخاب و عهده دار وظايف ذيل مي باشد:

 1-     ايجاد هماهنگي و همسويي بين اهداف و برنامه هاي مدارس تابعه و برنامه ريزي براي تحقق اهداف و ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس تا بعه مبتني بر مباني تعليم و تربيت اسلامي .

 2-     تقويت روح وحدت وارتباط اسلامي از طريق خط ولايت فقيه در بين دانش آموزان ،كاركنان ومعلمين وجلوگيري از هرگونه تفرقه وگروه گرايي ضمن رعايت اخلاق اسلامي.

 3-     توجه خاص به حجاب،عفاف وپوشش اسلامي دانش آموزان وكاركنان.

 4-     تلاش در خصوص به كارگيري توانمنديهاي اولياء دانش آموزان درمجتمع ومدارس تحت پوشش.  5-     تلاش درخصوص ارتقاء سلامت جسماني و رواني دانش آموزان برابر ضوابط ومقررات.

 6-     فراهم نمودن روحيه جهت انجام كاربصورت گروهي ومشاركتي.

 7-      نظارت بر امور آموزشي و پرورشي، اداري و مالي واحدهاي تحت پوشش

 8-      ارزشيابي عملكردكاركنان مجتمع ،مديران مدارس تابعه و برنامه ريزي براي ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي آنان درپايان هر دوره تحصيلي.

 9-       تأييدنهايي ارزشيابي افراد فوق الذكر بر اساس دستورالعمل هاي مربوط انجام خواهد شد. 

10-     تشكيل شوراي مجتمع ها و شركت مستمر در جلسات شورا و دعوت از صاحبنظران و افراد ذيربط بر حسب مورد براي شركت در جلسات شوراي مجتمع و اجراي مصوبات شوراي مجتمع

 11-     تدوين برنامه جامع سالانه مجتمع و نظارت بر برنامه ريزي سالانه مدارس تحت پوشش آن

 12-    نظارت بر اجراي برنامه سالانه واحدهاي تابعه مجتمع (تحت پوشش و محل استقرار)

 13-   سازمان دهي مناسب جهت توسعه ، تجهيز و توزيع عادلانه منابع و امكانات در مدارس تابعه 

14-    انجام مكاتبات، تهيه و ارائه گزارش ها و پيگيريهاي اداري واحدهاي تحت پوشش با اداره آموزش و پرورش.

 15-    دريافت و ابلاغ بخشنامه ها بين واحدهاي تحت پوشش (اطلاع رساني به موقع به افراد ذي نفع بر عهده واحدهاي آموزشي تحت پوشش مربوط مي باشد).

 16-    فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق اهداف مصوب دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت معاونين مجتمع

 17-    نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه و هفتگي مدارس تحت پوشش بر اساس جدول مواد درسي برنامه مصوب ومطابق با دوره هاي تحصيلي مربوط با همكاري سايركاركنان

 18-    بررسي و انسداد دفاتر آمار و ارزشيابي تحصيلي و تربيتي (امتحانات)واحدهاي تحت پوشش به عنوان نماينده اداره آموزش و پرورش با هماهنگي اداره مربوطه.

 19-    همكاري ونظارت و برنامه ريزي بر مدارس تابعه به منظور تقويت رفتارهاي پژوهش مدار در دانش آموزان و نظارت بر شناسايي دانش آموزان مستعد با همكاري معلمان و سايركاركنان و همچنين تعامل با پژوهش سراها و مراكزعلمي با همكاريروساي دوره هاي تحصيلي مربوط.

 20-    نظارت بر حسن اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي بر اساس ضوابط و مقررات.

 21-    اهتمام بر تحت پوشش كامل قراردادن كودكان لازم التعليم محدوده جغرافيايي مجتمع.

 22-   برنامه ريزي جهت ايجاد تعامل بين مديران)(معاونين مجتمع)و كاركنان مدارس تحت پوشش ، اهتمام در ارتقاء و توسعه مهارت هاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي دانش آموزان و اولياي آنها

 23-  برنامه ريزي و ايجادهماهنگي در مجتمع و مدارس تحت پوشش آن پيرامون امور اداري، آموزشي، پرورشي و ... و نظارت بر امور محوله.

 24-   نظارت بر آماده سازي فضا و تجهيزات واحدهاي آموزشي مجتمع قبل از آغاز سال تحصيلي و برنامه ريزي و نظارت در تجهيز و توسعه آنها و نظارت بر حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.

 25-   ابلاغ و تبيين شرح وظايف محوله از سوي وزارت متبوع به كليه كاركنان واحدهاي آموزشي مجتمع و مدارس تحت پوشش و نظارت بر اجراي صحيح آنها.

 26-   تقسيم وظايف بين مديران(معاونين مجتمع)وكاركنان واحدهاي تحت پوشش مجتمع، معاونان و سايركاركنان مجتمع.

 27- پيش بيني برنامه هاي لازم به منظور تعميق باورهاي ديني و اعتقادي دانش آموزان و گسترش فعاليت هاي قرآني، فرهنگي، هنري، ادبي، ورزشي و ارتقاي سلامت روحي و رواني آن ها و بهداشت مدارس تابعه.

 28-   اهتمام و برنامه ريزي براي توسعه دوره هاي تحصيلي بر اساس مقتضيات و نيازهاي محلي و اعلام آن به اداره آموزشي و پرورشي منطقه.

 29-   نظارت بر تأمين شرايط مناسب بهداشتي (عمومي، فردي و محيطي)و ايمني دانش آموزان و كاركنان واحدهاي آموزشي

 30-   برنامه ريزي جهت بازديدهاي مستمر از مدارس تحت پوشش مجتمع و نظارت بر حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان آنها و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط و همچنين شناسايي كاركنان كوشا، فعال و شايسته با همكاري مديران (معاونين مجتمع)هر دوره به منظور تقدير و تشويق آنها.

 31-   نظارت بر ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط

 32-  ثبت حضورو غياب خود در دفتر مدرسه محل استقرار

 33- برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از منابع مالي و نيروهاي انساني مربوط و تقويت آنها با بهره گيري از مشاركتهاي مردمي و كمكهاي خيرين.

 34-   همكاري و تعامل مؤثر و مشاركت با ساير اداره ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و ... با هماهنگي آموزش و پرورش مربوط.

 35-  نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات با همكاري شوراهاي مدارس

 36-   نظارت بر ثبت و نگهداري اسناد مربوط و مدارك تحصيلي دانش آموزان و نيز امحاء اوراق امتحاني و سايرمدارك مطابق با ضوابط و مقررات توسط عوامل مربوط.

 37- انجام و نظارت بر اجراي صحيح و به موقع كليه بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها، شيوه نامه ها و ...صادره از سوي ادارات آموزش وپرورش.

 38-  نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليتهاي مجتمع با همكاري و مشاركت عوامل مربوط.

 39-   بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليتهاي مدرسه اي مجتمع و ايجادامكان توسعه و بهره برداري مؤثر از آن در بين كاركنان و دانش آموزان.

 40-    تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مجتمع در صورت تغيير سمت به مسئول جديد طبق مقررات.

 41-    بهره گيري از ساز و كارهاي مناسب جهت پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و سايرمراجعين به واحدهاي آموزشي برابر ضوابط و مقررات.

 42-   آشنا نمودن كاركنان شاغل در مجتمع و مدارس تحت پوشش به وظايف، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي، پرورشي، اداري و مالي مربوط به مجتمع ها

 43-  نظارت بر انجام و تكميل فرم هاي ارزشيابي كاركنان در پايان هر دوره.

 44-   ارائه گزارش هاي دوره اي و لازم به واحدها و مسئولين آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحيه.

 45-   تهيه دفاتر و اسناد هزينه مالي مجتمع و مدارس تابعه مطابق قوانين و مقررات مجتمع هاي آموزشي و پرورشي مربوط مندرج در آئين نامه (شهري يا روستايي)

 46-   ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط در خصوص مسائل امنيتي، تعميرات، توسعه و ... كه لازم است جهت جلوگيري از خطرات احتمالي و يا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذيرد.

 47-   انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.  

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 27 فروردین 1394 ساعت: 2:14 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس