نمونـــــــــه ســـــــــوالات درس روانشــــــــــــناســـــــــــی تربیت معلم

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونـــــــــه ســـــــــوالات درس روانشــــــــــــناســـــــــــی تربیت معلم

بازديد: 2117

 

« به نام خدا »

 

 

نمونـــــــــه ســـــــــوالات  درس روانشــــــــــــناســـــــــــی  تربیت معلم

 

"نمونه سوالات تستی فصل اول"

-1 روانشناسیتربیتیچهچیزیرابرایمعلمانفراهممیآورد؟

الف( دیدخلاقواعتقادی                              ب( احساسبهآموختمطالببیشتر  

 ج( شرایطیادگیری                                     د( مواردالفوبصحیحاست*

-2 بهتغییراتیکهبراثرتجربهبهدستمیآید ...............میگویند؟

الف ( آموزش            ب( یادگیری *               ج( تقویت                د( رسش

3-...................  عاملتغییردهندهرفتاروبزرگترینرقیبیادگیریاست؟

الف( رشد*                    ب( رسش                 ج( تمرین                د( مواردالفوج

-4 اگرمجموعهرفتارهاییباتوالیمعقولوبدونمداخلهتمرینبهوجودآیدمیگوییماینرفتاربا ...............کسب شدهاست؟

الف ( یادگیری                ب( رشد                  * ج( تمرین                 د( رسش

-5 کدامگروهازروانشناسانبهرفتارهایقابلمشاهدهتاکیددارند؟

الف( رفتارگرایان*         ب( نظریههایشناختی         ج( نظریههاییادگیری         د( طرفدارانپیاژه

-6 آنچهآموزشوپرورشرادردورههایاجوامعمختلفازیکدیگرمتمایزمیکندچیست؟

الف( فلسفهوهدف            ب( شیوهعمل            ج( محتوایآموزشی             د( مواردالفوب*

-7 یکیازراهحلهاییکهبرایحلبحرانجهانیتعلیموتربیتپیشنهادمیشود ............است؟

الف( آموزشمهارتهایفکری*    ب( یادگیری   ج( ازبینبردنبرداشتهایغلط    د( مواردالفوب

-8 یادگیریمهارتهایفکریبایددر  .............. پیریزیشود؟

الف (سالهایاولیهزندگیتحصیلی*       ب( دورهکودکیاول        ج( دورهنوجوانی        د( دورهجوانی

-9 بسترتحققاهدافآموزشوپرورشچیست؟

الف( کلاسدرس *           ب( خانواده             ج( اجتماع             د( گروههایدوستی

10-روانشناسیتربیتیبهمعنایامروزیباکوششچهکسیبهوجودآمد؟

الف( ادواردثورندایک*            ب( ویلیامجیمز          ج( استنلیهال               د( پیاژه

 

"نمونه سوالات تستی فصل دوم"

1-بیشتر رفتارهای انسان تحت تاثیر متقابل دو نیروی تعیین کننده هدایت میشود کدام است:

الف) وراثت و محیط   ب)درون سازی،برون سازی   ج) رسش و یادگیری   د)محیط ویادگیری

2-از میان نظریه ها،کدام نظریه به رویدادهای اولیه زندگی در رشد بعدی فرد اهمیت می دهد:

الف) روانکاوی        ب) روانشناسی             ج) روان شناختی           د) رشد

3-اصول اساسی نظریه پیاژه شامل چند اصل است:

الف) سه اصل           ب) دو اصل               ج) چهار اصل               د) پنج اصل

4-این سخن از کیست:

"از نظر زیستی،سازماندهی محیط از فرآیند سازگاری قابل تفکیک نیست"

الف) وکسلر            ب) کمبل            ج) آلفرد بینه              ج) پیاژه

5-سازگاری با محیط خود از طریق دو فرآیند مکمل و به هم پیوسته تحقق می یابد، کدام است:

 الف) تمرین و کار    ب) درون سازی،برون سازی    ج) وراثت و محیط    د) رسش و یادگیری

6-به زعم پیاژه،هدف هوش..........است:

الف) سازگاری با محیط      ب) سازگاری با جامعه      ج) سازگاری با خود      د) همه موارد

7-کدام یک از عوامل مؤثر در تحول شناختی از دیدگاه پیاژه نیست:

الف) رسش             ب) یادگیری              ج) تجربیات محیطی            د) تعادل جویی

8-دامنه سنی دوره عملیات عینی کدام است:

الف) تولد تا 18 سالگی     ب) 7 تا 11سالگی      ج)11 سالگی بالاتر         د)3 تا 7سالگی

9-کدام یک از موارد زیر از دوره های تحول شناختی به نظر پیاژه نمی باشد:

الف) دوره حسی و حرکتی                      ب) ابتکار در برابر احساس گناه                                             ج) سازندگی در برابر احساس حقارت                د) ب و ج

10-توانایی درک نگهداری ذهنی از ویژگی های کدام دوره تحول شناختی به نظر پیاژه است:

الف) حسی و حرکتی      ب) عملیات انتزاعی       ج) پیش عملیاتی        د) عملیات عینی

"نمونه سوالات تستی فصل سوم"

 

1.       نخستین کسی که اصطلاح هوشبهر (IQ)را به کار برد، چه کسی بود؟

       الف. بینه                  ب. سیحون                         ج. بیلر                          د. ترمن

2.      كشف فوري و آگاهی به کدام یک از نظریه ی گیلفورد در عمل ذهنی اش اشاره دارد؟

       الف. تولید همگرا        ب. تولید واگر                      ج. شناخت                د. ارزشیابی

3.     این توضیح «اطلاعات انتخاب شده به گونه ای ترکیب می شوند که قابل تفسیر باشند» به کدام یک از مؤلفه های کسب و دانش استنبرگ در موارد زیر اشاره دارد؟

      الف. بازشناسي مسئله     ب. ترکیب انتخابی        ج. مقایسه انتخاب             د. رمز گردانی

4.     کدام یک از موارد زیر مربوط به تقسیم بندی هوش چندگانه گاردنر نمی باشد؟

      الف. هوش درون فردی                                                   ب. هوش تجسمی فضایی         

        ج. هوش کلامی                                                              د. هوش استدلالی

5.     ....... عامل استعداد های بالقوه ای است که محیط ممکن است آن را پرورش دهد یا پرورش ندهد.

      الف. وراثت                  ب. محیط                           ج. فرهنگ                   د. هوش

6.      کدام یک از هوش چندگانه گاردنر به درک احساسات، انگیزه ها و نیاز ها اشاره دارد؟

الف. هوش موسیقیایی موزون                                                 ب. هوش بدنی جنبشی

       ج.  هوش درون فردی                                                            د. هوش بین فردی

7. آن دسته از فرایند های اجرایی اند که در برنامه ریزی و تصمیم گیری عملکردهای مربوط به تفکیک مورد استفاده قرار می گیرد؟

      الف. مؤلفه های عملکردی                                                     ب. مؤلفه ها

       ج.  مؤلفه های کسب دانش                                                    د.  ارزشیابی

8. اولین کسی که اصطلاح آزمون ذهنی را در روانشناسی به کار برد، کیست؟

      الف. فرانسیس گالتون                                                          ب. آلفرد بینه

       ج.  جیمز مک کین کتل                                                      د.  وونت

9. کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به آزمون های هوشی وکسلر نیست؟

      الف. آزمون های وکسلر برای بزرگسالان است.

       ب. آزمون های وکسلر مبتنی بر سطوح نیست.

       ج.  آزمون وکسلر هوشبهر کلامی و غیر کلامی فراهم می کند.

        د.  بهره ی هوشی دریافت نمی شود.

10. کدام یک از گزینه های زیر مربوط به مقیاس نیست؟

        الف. معانی واژه ها          ب. فهم مطلب               ج. تنظیم تصویر               د. فراخنای ارقام

"نمونه سوالات تستی فصل چهارم"

 

1نظریه اریکسون در زمینه .............. اجتناب از نظام نمره  ای را  اهمیت بخشیده است  

الف احساس حقاررت         ب)اعتمتاد در برابر عدم اعتماد        ج)استقلال رای در برابر آزادی     د)شکل گیری هویت

۲نظریه .............. بر خلاف نظریه ........... به تاثیر تجربه های اجتماعی در تمام طول عمر اشاره دارد

الف)اریکسون/فروید        ب)فروید / اریکسون       ج)پیاژه /بندورا          د)بندورا / پیاژه

۳مهم ترین انتقاد وارده بر نظریه کلبرک چیست

الف)تاکید بر استدلال اخلاقی                                           ب)تاکید ب استدلال اجتماعی

ج)تاکید بر  رفتار واقعی                                                     د)تاکید بر رفتار ظاهری

۴مر حله اخلاق بر پایه ....................کلبرک ..با مرحله ......................پیاژه  مشابه است

الف)پیریوی اخلاقی/ تنبیه و اطاعت                                 ب)تنبیه و اطاعت /پیروی اخلاقی

ج)تنبیه و  تقویت / تحول اخلاقی                                     د)تحول اخلاقی/ تنبیه و تقویت

۵رشد اجتماعی  عاطفی دانش آموزان پیوند .............با................ دارد

الف)گسستنی / شناختی             ب)گسستنی / اجتماعی             ج)ناگسستنی / شناختی       د)نا گسستنی / اجتماعی

۶در مورد شکل گیری هویتاقای مارشیا ۴حالت را بررسی کرده است به ترتیب کدامند ؟

الف )هویت مهلت خواه / هویت زود رس / میل به هویت /اشفتگی هویت

ب)هویت دیر رس / میل به هویت / هویت زود رس / اشفتگی هویت

ج)اشفتگی هویت /هویت زود رس  / هویت مهلت خواه / میل به هویت

د)میل به هویت / هویت دیررس /. هویت زود رس  /اشفتگی هویت

۷............... معتقد است دانش آموز یادگیری هر موضوع را با مجموعه ای از ویژگی شناختی آن موضوع به پایان میرساند

الف)مارشیا                 ب)سالیوان              ج)پیازه                د )بلوم         

۸در تحقیقات پیاژه سه نوع خود محوری در چه محدوده سنی میباشد

الف ) تولد تا شش سالگی       ب)شش تا ده سالگی       ج)۲تا ۸سالگی د )۵تا ۱۰سالگی

۹از نظر پیاژه کلبرک  شرط لازم در تحول  اخلاقی دستیابی به تحول ............ است ؟

الف)اجتماعی              ب)عاطفی            ج (شناختی             د )فرهنگی

۱۰بررسی و شرایط تربیتی خانوادخ خا از چه نظر اهمیت دارد ؟

الف)تفاوت های فردی         ب)روابط و شرایط خانوادگی         ج)تفاوت محیط        د )الف و ب

 

 

"نمونه سوالات تستی فصل پنجم"

1-    کدام یک از نظریه های زیر تابع قوانین خاموشی و بازگشت خود به خود است؟

الف) شرطی شدن عامل         ب)کوشش وخطا

ج)شرطی شدن کلاسیک         د)الف و ب

2- تقویت منفی و تنبیه مثبت به ترتیب به کدام گزینه اشاره دارد؟

الف) ارائه محرک خوشایند- ارائه محرک ناخوشایند

ب)حذف محرک ناخوشایند- ارائه محرک ناخوشایند

ج) حذف محرک ناخوشایند- ارائه محرک خوشایند

د) حذف محرک خوشایند- ارائه محرک خوشایند

3- کدام یک از گزینه ها به مفاهیم اساسی دیدگاه رفتارگرایی اشاره دارد؟

الف) قانون تمرین                                ب) تقریبا همه رفتارهای انسان یادگرفتنی هستند.

ج) هدف اصلی روانشناسی توجه به عینیت رفتار است.              د) ب وج

4-رابطه شناخت و یادگیری مانند رابطه کدام گزینه است؟

الف) محرک و پاسخ            ب) فرآیند و نتیجه

ج) رفتار و تقویت               د) هیچ کدام

5- کدام گزینه صحیح است؟

الف) در شرطی شدن نوع R تقویت با محرک پیوند دارد.

ب) اساس شرطی شدن کلاسیک کوشش وخطاست.

ج) در شرطی شدن نوع S تقویت با محرک پیوند دارد.

د) در شرطی شدن کلاسیک (آزمایش پاولف) صدای زنگ؛ محرک غیر شرطی است.

6 ـ تقویت کننده ها...

الف) باعث افزایش احتمال وقوع رفتار می شود.

ب) به دنبال پاسخ می آیند.

ج) باعث نگهداری رفتار می شوند.

د)هر چهار مورد صحیح است.

  سکه و اسکناس جز کدام یک از تقویت کننده ها می باشند؟

الف) تقویت کننده های مثبت

ب) تقویت کننده های منفی

ج) تقویت کننده های اولیه

د) تقویت کننده های ثانوی

8 ـ رفتارهای بیمارگونه در افراد به این دلیل به وجود می آیند :

الف) این افراد به خاطر رفتار های ناسازگارانه تقویت شده اند.

ب) این افراد برای رفتار های سازگارانه تنبیه شده اند.

ج) رفتار های سازگارانه آنها در شرایط نامناسب تقویت شده اند.

ج) هر سه مورد

9 ـ این جمله مربوط به کدام یک می باشد:

( قبل از این که دانش آموزان را به انجام تکالیف خوشایند رهنمون کنید ابتدا ان ها را به انجام تکالیف ناخوشایند ترغیب کنید.)

الف) شکل دهی رفتار                     ج) اصل پریماک

ب) استفاده از اقتصاد ژتونی              د) تقویت مثبت

10ـ  برای تربیت حیوانات در سیرک از کدام یک بیشتر استفاده می شود؟

الف) شکل دهی رفتار      ب) برنامه های تقویتی       ج) تنبیه             د) هر سه مورد

"نمونه سوالات تستی فصل ششم"

1-    از نظر بندورا بخش وسیعی از یادگیر های انسان با ..... و ..... صورت مگیرد.

الف)مشاهده مطالعه                    ب) مشاهده آزمایش

ج) تقلید آزمایش                        د) مشاهده تقلید

2- کدام گزینه نادرست است؟

الف)بندورا مشاهده را مهمترین عامل رشد و یادگیری به حساب آورد.

ب)دیدگاه ها اولیه بندورا در تبیین رفتار انسان به )) نظریه های یادگیری اجتماعی)) شهرت داشت.

ج)در نظریه ی شناختی اجتماعی هم رفتار و هم محیط تغییر ناپذیرند.

د) در نظریه شناختی- اجتماعی بین اکتساب و عملکرد تمایز قایل میشود.

3-در فرایند توجه یادگیرنده تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

الف) یادگیری های قبلی                           ب) تقویت های پیشین

د) ویژگی های سرمشق                             د) همه موارد

4)(( انتقال تصاویر نمادی  در رفتار مناسب)) تعریف کدام فرایند یادگیری اجتماعی است؟

الف)فرایند توجه                                   ب) فرایند یادسپاری

ج) فرایند تولید                                      د) فرایند انگیزشی

5- فرایند های یادگیری مشاهده ای از نظر بندورا کدام است؟

الف) مشاهده-اکتساب-پذیرش                      ب) توجه- اکتساب- یادسپاری-تولید

 ج)مشاهده پذیرش تولید                       د) توجه یادسپاری- تولید انگیزشی

6)عوامل موثردر تبیین رفتار کدام اند؟

الف) عوامل درونی                               ب) عوامل بیرونی

ج) گزینه های( الف) و (ج)                       د)عوامل تجربی

7-کدام گزینه نادرست است

الف) پس از هر مشاهده اکتساب صورت میگیرد

ب) بدون مشاهده الگو اکتساب صورت نمیگیرد

ج) پذیرش می تواند بصورت تقلید یا تقابل رخ دهد و هر کدام نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم اتفاق بیفتد.

د) پس از مشاهده الگو و اکتساب آن پذیرش صورت میگیرد

8- کدام مورد درباره  سر مشق گیری نادرست است؟

الف) سر مشق گیری در آموزش مهارت های تحصیلی و حرکتی قابل استفاده هستند

ب)از یادگیری می توان در مواردی که اعتماد به روش های یادگیری عامل دیگر کمتر است  استفاده کرد

ج) در آموزش به روش سر مشق گیری میتوان رفتار مناسب را در زمان بیشتری نسبت به شکل دهی آموخت

د) در آموزش به روش سرمشق گیر مربی چگونگی انجام دادن تکلیف یا مهارت را توضیح میدهد

9) امروزه شیوه های خودگردان بر پایه ی ..... متمرکز است.

الف) عوامل محیطی                                ب) توانایی فردی

ج) شناخت                                            د) یادگیری

10- کدام گزینه در مورد خودکارآمدی و یادگیری نادرست است؟

الف) خود کارآمدی ینی ارزیابی فرد از توانایی خود در انجام یک تکلیف

ب) قضاوت درباره ی توانا یی های فرد در سه عامل تاثیر میگذارد

ج) تفکر- هیجان محیط   عمل  تحت تاثیر قضاوت ها قرار میگرند

د)باور های خود کارآمدی  دانش آموزن نقش جدایی ناپذیری در انگیزش تحصیلی آنان  بازی میکند

"نمونه سوالات تستی فصل هفتم"

.کدام مورد، از عوامل موثر بر ساختار موضوع است؟

الف) نحوه ارائه   ب) ایجاز(صرفه جویی)   ج)قدرت ارائه    د) همه موارد

2.کدام مورد زیر از اصول نظریه برونر نمی باشد؟

الف) انگیزش    ب) توالی     ج) تقویت     د) قدرت ارائه

3.کدام مورد جزء نحوه ارائه نمی باشد؟

الف) باز نمایی نمادی     ب) بازنمایی تجسمی     ج) بازنمایی تصویری   د) بازنمایی عملی

4.اولین نظریه روانشناسی روانشاختی توسط چه کسی ارائه شد؟

الف) چامسکی     ب) پاولف   ج)نایسر       د)هیچکدام

5.کدام مورد صحیح نیست؟

الف) برونر یکی از منتقدان دیدگاه رفتارگرایی است.

ب) معلمان را ترغیب به روبرو کردن دانش آموزان با مسائل می کند.

ج) یکی از طرفداران روانشناسی رفتار گرایی است.

د) برنامه های از پیش تعیین شده را به دلیل جلوگیری از خلاقیت مضر می داند.

6.کهلر روی کدام یک از حیوانات زیر آزمایش کرد؟

الف) روباه               ب) تمساح                 ج) میمون               د) کره خر عقیم

7.تاکید لوین در مکتب گشتالت بر چه چیزی بود؟

الف)مطالعه                   ب) تفکر               ج) هوش               د) حفظ طوطی وار

8.کدام مورد از مراحل آموزش کلامی معنی دار است؟

الف) ارائه پیش سازماندهنده   ب)ارائه تکالیف یا سواد آموختنی

ج)تقویت سازمان شناختی      د) همه موارد

9.کدام مورد جزء راه های ترغیب دانش آموزان برای دستیابی به اصول اساسی موضوع نیست؟

الف) تاکید بر تلاش فکری    ب) طرح سوال های بر انگیزاننده

ج) ترغیب و استقلال یادگیری   د) پیروی بی چون و چرا از مطالب بیان شده از سوی معلم

 

10.ویژگی های معلم از نظر برونر؟

الف) معلم نباید بطور مستقیم به نیاز های یادگیرنده بپردازد.

ب) اعتماد به رشد و توانایی های یادگیرنده داشته باشد.

ج) بعنوان منبع اطلاعات عمل نکند

د) همه موارد

"نمونه سوالات تستی فصل هشتم"

-مرور اطلاعات در صورتی موفقیت آمیز می باشد که اطلاعات............................... شده باشد.

1-تقطیع          2 - سازماندهی@        3-مرور ذهنی         4- کنترل

2-از بین رفتن سریع اطلاعات در حافظه ی کاری به کمک..................................... حل میشود.

1-تقطیع           2-سازماندهی          3-مرور ذهنی@ 4        -کنترل

3-....................آگاهانه اطلاعات جدید را با معلوماتی که قبلا در حافظه بلند مدت ذخیره شده اند ارتباط می دهند.

1- مرور ذهنی طوطی وار       2-مرور ذهنی ابقا@          3 - مرورذهنی بسطی         4-تمرین

4-توجه به شاخص های کلیدی محرک و ار تبا ط دادن انها با اطلاعاتی که قبلا ذخیره شده............نام دارد

1-پردازش اطلاعات           2-باز شناسی @            3-ثبت حسی         4-یاداوری

5-نظم وهدایت پردازش اطلاعات در تظام حافظه از فرایند ................حاصل میشود

1-باز شناسی          2-کنترل @            3-یاداوری4           -تمرین

6-فرضیه هایی که الگوی سطوح پرداازش اطلاعات بران استوار است کدام اند

1-اطلاعات در قالب مراحل پردازش میشود             2-میزان پردازش اطلاعات محدود است                3- نظام پردازش اطلا عات تعاملی است                   4-همه موارد @

7-.............انتراعی ترین بعد اطلا عات انسان دربارهی یک واحد شناختی است

1-ساخت ذهنی           2-طرح واره @            3-دانش اخباری             4- دانش رویه ای

8-......................به نگهداری ویادگیری رویدادها و تجارب زندگی شخصی بر میگردد

1- حافظه معنایی              2-حافظه رویدادی @             3-ثبت حسی           4-حافظه کاری

9-اطلا عات موجود در حافظه در چه صورت قابل استفاده است

1-در صورتی که داری معنی باشد                    2-داری ساخت باشد           

 3-داری طبقه بندی باشد                              4-گزینه 1و2@

10-بازیابی اطلاعات از چند نقطه سریع ودقیق است

1- حافظه بلند مدت @        2-حافظه کوتاه مدت         3- حافظه کاری           4- فرایند ثبت حسی

"نمونه سوالات تستی فصل نهم"

-به معنای «عمل یا فرایند دانستن »است و اشاره به تفکر و فرایندهای حافظه دارد؟

*الف)شناخت                  ب)فراشناخت                     ج)رشدشناختی                  د)هوش

2- به تغیرات طولانی مدت در فرایندهای شناختی می گویند؟

*الف)تحول شناختی         ب)فراشناخت                     ج)هوش                          د)ارزیابی

3-راهبردهای فراشناختی به یادگیرنده کمک میکند تا فرایند یادگیری خود را ................کند ؟

الف)درک                      *ب)مدیریت                       ج)کنترل                         د)مفهوم سازی

4)دانش فراشناختی شامل کدام مورد نمی شود؟

الف)اطلاع از نظام شناختی خود                     ب)اطلاع از هدف تکلیف            

 ج)اطلاع از راهبردهای تسهیل کننده                  * د)کنترل

5-کدام گزینه کنترل کننده فراشناخت نمی باشد؟

*الف)راهبرد                    ب)برنامه ریزی                 ج)نظارت                           د)تنظیم و باز بینی

6-مهمترین موضوع روانشناسی شناختی در روانشناختی تربیتی چیست؟

الف)آگاهی                    * ب)چگونگی یاد گرفتن         ج)سازماندهی                      د)نظارت

 7-کیفیت حافظه و یادگیری به چه عاملی وابسته است؟

الف)شناخت                   *ب)فراشناخت                   ج)انگیزش                          د)هوش

8-دانش اخباری به دانش فرد درباره ی .................اشاره می کند

الف)جامعه                    ب)هدف                        * ج)خود                              د)توانایی

9-کدام دانش شامل استراتژی ها به منظور به کار بردن دانش اظهاری ودست یابی به هدف هاست؟

الف)دانش اخباری          ب)دانش شرطی                ج)دانش نقلی                     * د)دانش رویه ای

10-کیفیت فرایند شناختی  وابسته به چیست؟

*الف)رشدکودک             ب)درک کودک               ج)توانایی کودک                   د)فرایند فراشناختی

"نمونه سوالات تستی فصل دهم"

1)نظریه ی ابراهام مازلو از سطوح پایین به بالا کدام اند؟

#الف)نیازهای زیستی امنیت-تعلق-احترام        ب)نیاز های زیستی-تعلق-امنیت- احترام         ج)احترام-امنیت-نیاز زیستی-تعلق                      د)تعلق-امنیت-نیاز زیستی-احترام

2)این تعریف درباره ی کدام نیازهای اساسی مازلو است؟

«بعد از برآورده شدن دو نیاتز بقا وایمنی دانش آموز به ......را شروع می کند.»

الف)ایمنی                 # ب)تعلق اجتماعی                         ج)احترام                     د)نیاز زیستی

3)چگونه معلمان می توانند انگیزه های درونی را برانگیزند تا یادگیری موثر تر شود؟

الف) برپاداش های بیرونی کمتر تاکید کنند.                         ب)درس را با روشهای متنوع ارائه دهد.

ج) بر پاداش های درونی(مهربانی)کمتر تاکید کند               #  د) الف و ب

4)کدام مورد صحیح می باشد؟

#الف)تشویق انگیزشی یعنی دریافت کلماتی از یک منبع با ارزش به عنوان علامتی از تحسین برای دانش آموز دلنشین است.

ب)تشویق بازخوردی یعنی تشویق کلامی نمی تواند اطلاعات مهمی درباره ی دانش آموز و عملکردش به معلم بدهد.

ج)در تشویق انگیزشی فرد بدون دریافت تقویت از یک از کسی ارزشهای آن را بر خود موثر می داند.

د)الف و ب

5)کدام مورددرباره ی تشویق کلامی صحیح نمی باشد؟

#الف) برای عملکرد های مشخص صورت گیرد و نباید به صورت اتفاقی باشد.

ب)طوری ادا شود که دقیقا مشخص کند چه چیز خوب است.

ج)نتیجه کار دانش آموز را از عملکرد یا ارزش کاری که انجام می دهند،آگاه کند.

د)تشویق کلامی باید دانش آموز را از پیشرفتش آگاه کند.

6)نظریه ی اسناد به دوره های .........تقسیم میشود و ........و..........متغیر است.

#الف)توانایی،تلاش،دشواری تکلیف و شانس-تلاش و شانس    ب)مهارت،آموزش،دشواری تکالیف و شانس--مهارت وشانس

ج)توانایی،تلاش،دشواری تکالیف و شانسدشواری تکالیف و شانس  د) مهارت،توانایی،تلاش وشانس-----توانایی وتلاش

7)کدام مورد درباره ی انگیزه پیشرفت صحیح می باشد؟

الف)انگیزه ی پیشرفت یعنی گرایش به شانس برای انتخاب فعالیت هایی که هدفش رسیدن به موفقیت می باشد.

#ب)انگیزه پیشرفت یعنی گرایش به تلاش برای انتخاب فعالیتهای که هدفش رسیدن به موفقیت یا دوری از شکست است.

ج)انگیزه تلاش یعنی گرایش به شانسی که در آخر بدون تلاش به پایان برسد ونتیجه ی آن موفقیت باشد.

ج) هیچ کدام

8)کدام مورد از ویژگی های افراد دارای انگیزه ی پیشرفت می باشذد؟

#الف) موفقیت مدار-مستقل-باپشتکاربلند پرواز            ب)مستقلمضطربوابستهبلندپرواز

ج)شکست مدار-مستقل با پشتکارمضطرب      د) بی تفاوتاهداف کوتاهنداشتن انگیزه مستقل

9)اولین کسی که پدیده ی درماندگی آموخته شده را کشف و فشار روانی حاصل از موقعیت های غیر قابل کنترل را بررسیکرد که بود؟

#الف)سلیگمن                 ب)ایازکسون                   ج)اتکینسون              د)مازلو

10)این تعریف در مورد کدام گزینه میباشد؟

«.......عبارت است از رسیدن به این درک که هرکاری که شخصی انجام می دهدبی اهمیت ،بی اثر و محکوم به شکست است»

الف)نظریه اسناد و منبع کنترل      # ب)درماندگی آموخته شده      ج)انگیزه ی پیشرفت        د)هیچکدام

نمونه سوالات تستی فصل یازدهم"

1) معلم برای اداره مطلوب و منظم کلاس به کدام مهارت نیاز دارد؟

الف)برقراری ارتباط موثر و مثبت                           ب)مدریت کلاس

ج)تنبیه                                                         د)موارد الف و ب@

2) کدام یک جزء راهبردهای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس نیست؟

الف)استفاده از روش یادگیری مشارکتی          ب)استفاده از شیوه بیان غیر مستقیم@

ج)فراهم کردن جو مثبت و مطلوب برای یادگیری  د)برقراری ارتباط موثر و مثبت

3) در مواقعی که رفتار هایی نظم را در کلاس بر هم میزنند کدام رفتار مناسبتراست؟

دلایل بی نظمی مطلع شد                   ب)سریعا برخورد شود

ج)به طور انفرادی ارتباط برقرار کرد            د)الف و ج@

4) «در شروع کار قوانین و ضوابط کلاس را مطرح کنید و نسبت به آن قوانین تعهد نشان دهید»این جمله جزء کدام راهبرد برای ایجاد جوی آرام و مطلوب در کلاس است؟

الف)استفاده از شیوه یادگیری مشارکتی      ب)فراهم کردن جو مثبت و مطلوب

ج)پیشگیری از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان @   د)برقراری ارتباط موثر و مثبت

5) کدام مورد جزء ویژگی های نظارت نیست؟

الف)یکی از اقدام های لازم برای پیشگیری از رفتارهای نامطلوب است

ب)معلم بیش از یک دانش آموز را مورد توجه قرار میدهد

ج)شرایط خاصی برای رشد اخلاقی فراگیران فراهم می کند@

د)برای همه دانش آموزان فعالیتی مشخص می کند

6) کدام مورد جزء پیامد های تنبیه نیست؟

الف)معلم برای تشویق دانش آموز شکست می خورد   ب)معلم الگویی برای تنبیه تبدیل می شود

ج)تنبیه برای دانش آموزان بی اثر می شود               د)رفتار هایمناسب در کلاس زیاد می شود@

7) کدام مورد جزء راه های برقراری ارتباط موثر و مثبت با دانش آموزان نیست؟

الف)مودبانه صحبت کردن                                 ب)از کلمات «باید/بایستی و ..» استفتده شود@

ج)سوال های غیر جدی مطرح کردن                    د)در مواقع ضروری از دانش آموزان خواهش کرد

8)  انتظارات مثبت معلم کدام نتایج را به دنبال دارد؟

الف)در کلاس جوی گرم و پذیرا ایجاد می شود            ب)زمان و فرصت بیشتر برای یادگیری فراهم می شود

ج)بازخوردی مناسب به دانش آموزان ارائه می شود      د)همه موارد@

9) «معلمان اطلاعات روشن و دقیقتری در باره صحت عملکرد دانش آموزان به خود آن ها می دهند»تعریف کدام مورد زیر است؟

الف)روابط متقابل               ب)بازخورد @                ج)درونداد                    د)برونداد

10) کدام مورد جزء فراهم کردن جوی مثبت و مطلوب برای یادگیری است؟

الف)از تهدید بپرهیزید                  ب)از تمسخر بپرهیزید    

ج)از اشتباهات کوچک چشم پوشی کنید              د)همه موارد@

"نمونه سوالات تستی فصل دوازدهم"

1.قضاوت دربارهی کیفیت چیزی تعریف کدام یک از اصطلاحات زیر است.

ا لف)اندازه گیری                   ب)سنجش                      ج)ارزشیابی                    د)آمار           

2.سوال کردن در کلاس و برگزاری امتحانات کلاسی برای پی بردن به میزان پیشرفت دانش جزو کدام یک از گزینه های زیر است.

الف)بازخورد به خود دانش آموز                      ب)باز خورد معلم            

 ج)ارزشیابی موثر                                      د)دادن اطلاعات به والدین

3.یکی از کاربرد های ارزشیابی .........است.

 الف)دادن طلاعات به والدین           ب)تغییرهای مناسب و معتبر از ارزشیابی      

ج)ایجاد انگیزش در دانش آموزان به دلیل تلاش های آن            د) دادن اطلاعات برای پاسخگویی مدرسه

4.امتحانات مکرر جزو کدام  یک از دسته های ارزیابی است.

الف)ارزشیابی های چلش انگیز                     ب)ارزشیابی های مکرر     

   ج)ارزشیابی موثر                                       د)ارزشیابی صحیح و بدون وقفه

5.ارزشیابی تکوینی تقریبا در همه موارد از نوع ..........است.

الف)ارزشیابی هنجاری         ب)ارزشیابی ملاکی             ج)ارزشیابی مکرر                 د)ارزشیابی موثر

6.کدام یک از مفاهیم زیر در نحوه نمره دادن صحیح نیست.    

   الف)الف:یعنی عالی و ممتاز             ب)ب:یعنی خیلی خوب و بالا تر از متوسط

   ج)ج:یعنی قابل قبوت ومتوسط                 د)ه:حداقل و زیر متوسط

7.کدام یک از عوامل زیر جزو عوامل تشکیل دهنده "کارتهای گزارش" نیست.                      

الف)معدل نمره های تکالیف منزل            ب)مشارکت در کلاس              

ج)طرز رفتار                                  د)تصمیم گیری در کلاس

8.به ارزشیابی ........ ،اغلب،ارزشیابی تکوینی نیز گفته می شود ومعمولا در قالب .......... بین نتایج بیان می شود.

الف)ملاکی - تفاوت          ب)تکوینی تفاوت           ج)مکرر - تفاوت           د)موثر تفاوت

9.تشویق و کمک به فرزندان ،استفاده از معلم خصوصی جزو کدام یک از گزینه ها در ارائه اطلاعات است. 

الف)دادن اطلاعات به والدین                   ب)دادن اطلاعات برای انتخاب     

 ج)دادن اطلاعات برای پاسخگویی مدرسه                 د)هیچکدام

10.ارزشیابی........می تواند توجه دانش آموز رابه خود جلب کند ودر بهبود او موثر باشد.

الف)هنجاری              ب)مکرر                   ج)عملکرد                    د)هیچکدام  

"نمونـــــــــه ســــــوالات تشــــــــــریحـــــی"

"فصل اول"

-1 یادگیریراتعریفکنید؟

-2 طبقهبندیچهارگانهپیاژهدرروشهایتدریسرانامببرید؟

"فصل دوم"

1-چهار دوره تحول شناختی به نظر پیاژه را نام ببرید و مختصر توضیح دهید.

2-اصول اساسی نظریه پیاژه را نام ببرید.

"فصل سوم"

1. یاد گیرندگان دارای روش تأملی و تکانشی را با هم مقایسه کنید.

یادگیرندگان تأملي:  تأملي،فكور، کلامی، تحلیلی، متمرکز

یادگیرندگان تکانشی: پر جنب و جوش، مضطرب، حرکتی، کلی، غیر متمرکز

2. هوش چندگانه ی گاردنر را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

1. هوش منطقی ریاضی2. هوش کلامی 3. هوش موسیقیایی موزون 4. هوش بدنی جنبشی

 5. هوش تجسمی فضایی: شامل حافظه ی فضایی، درک قابلیت تغییر و دخل و تصرف در تصاویر بصری و      توانایی های هنرمندان و معماران است.     

"فصل چهارم"

۱۱دیدگاه روانی اجتماعی اریکسون راتوضیح دهید .

۱۲تحول و مراحل اخلاقی از دیدپیاژه را توضیح دهید .

"فصل پنجم"

1- اصول حاکم بر نظریه شرطی شدن کلاسیک (پاولفی) را نام ببرید؟

1)      خاموشی  2) بازگشت خود به خود          3) تعمیم           4) افتراق

  استفاده از ژتون ها چه مزیت هایی دارد؟

1) ژتون ها از تقویت های عینی هستند بنابراین فهم و درک آن ها آسان تر است.

2) استفاده از ژتونها دقیق است وانجام مقدار معینی از کار باعث دریافت تعداد مشخصی ژتون         می شود.

3) ژتون دانش آموز را تشویق می کند که پاداش نهایی را به تعویق بیندازد.

"فصل ششم"

1- فرایند ها ادگیری مشاهده ای از نظر بندورا را نام ببرید؟

2-سرسرمشق یا الگو را تعریف کنید؟

"فصل هفتم "

1- ویژگی های بازنمایی تجسمی را بنویسید؟ (صفحه 151- کتاب چاپ 90)

"فصل هشتم"

1-دو مورد از محدودیت های حافظه کوتاه مدت رانام ببرید ؟

1- گنجایش کم 2-دوام کم

2-اطلاعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت به چه روشهایی رمز گردانی میشود؟

1-حافظه رویدادی 2- حافظه معنایی که استنباط فرد از تجارب است.

"فصل نهم"

1-فراشناخت چیست؟

به اطلاعاتی که فرد از نظام شناختی خود دارد

2-مراحل راهبرد های کلاسیک یادگیری روش زمینه ای (PQ4R)را نام ببرید؟

پیش خوانی - سوال-  خواندن- تفکر - از برخوانی - مرور

"فصل دهم"

1)چهار مورد از کاربرد هایی که برای تدریس ارائه شده است را بنویسید؟

1-انتظارات مشخص از دانش آموز   2-صراحت بازخورد       3-فوریت در بازخورد    4-فراوانی ارزشیابی،بازخوردو پاداش

2)به اعتقاد برافی تشویق کلامی باید چگونه باشد؟نام ببرید.

الف)برای عملکرد های مشخص صورت گیرد و به طور اتفاقی باشد

ب)طوری ادا شودئ که مشخص کند چه چیز خوب است

ج)دانش آموزان را از عملکرد یا  از ارزش کاری که انجام می دهند،آگاه کند.

د)تشویق کلامی باید دانش آموز را از پیشرفتش آگاه کند.

"فصل یازدهم"

1) چهار راهبرد برای کمک به معلمان برای ایجاد جوی آرام و مطلوب در کلاس را نام ببرید؟

2) چهار مورد از راه هایی که می تواند به برقراری جو مثبت و مطلوب برای یادگیری و آموزش کمک کند را نام ببرید؟

"فصل دوازدهم"

1.نحوه ارزشیابی از دانش آموزان را نام برده ویکی را به دلخواه توضیح دهید.

2.اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

ارزشیابی اندازه گیری - سنجش

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 24 دی 1393 ساعت: 19:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس