PMU فناوري و روش جديد براي مونيتورينگ وضعيت سيستمهاي قدرت

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

PMU فناوري و روش جديد براي مونيتورينگ وضعيت سيستمهاي قدرت

بازديد: 137

PMU فناوري و روش جديد براي مونيتورينگ وضعيت سيستمهاي قدرت
 


 

PMU

فناوري و روش جديد براي مونيتورينگ وضعيت سيستمهاي قدرت

يكي از مهمترين اجزاء يك سيستم مدرن مديريت انرژي در شركتهاي برق فرآيند تخمين حالت سيستم قدرت براساس اندازه گيري كميات آن در زمان واقعي مي باشد

حالت سيستم قدرت براساس مجموعه ائي از مقادير مولفه مثبت ولتاژ كه از شينهاي شبكه بطور همزمان تهيه ميشوند تعريف مي گردد.

فناوري تخمين حالت كه در حال حاضر استفاده ميگردد در سال

1960 ايجاد شده و بر اساس كميات اندازه گيري شده غيرسنكرون عمل مي نمايدبراي تخمين حالت سيستم مي بايد تعداد زيادي معادلات غير خطي بصورت بهنگام حل شونداما بواسطه نرخ پائين اسكن اطلاعات و سرعت كم محاسبات، فناوري حاضر قادر به تهيه اطلاعات بهنگام درباره وضعيت ديناميكي سيستم قدرت نمي باشد.

يكي از راه حلهاي آينده براي مونيتورينگ زمان حقيقي شبكه هاي قدرت، سيستم

PMU (Phasor Measurement Units) مي باشد كه با كمك سيستم GPS سيگنالهاي زماني بسيار دقيقي از اطلاعات شبكه هاي قدرت را جمع آوري و استفاده مي نمايدگيرنده ماهواره ائي GPS اطلاعات دقيقي از وضعيت ولتاژ سه فاز پستها و جريان خطوط، ترانسفورماتورها و بارها را جمع آوري و در اختيار PMU قرار ميدهدبراساس اين اطلاعات، مؤلفه مثبت ولتاژ و جريانها در لحظه زماني اندازه گيري بطور دقيق در مقياس ميكروثانيه محاسبه شده و بدينوسيله زاويه فاز آنها استخراج مي گردد.

GPS

 سيستمي است كه از 24 ماهواره واقع در مدار تشكيل شده كه حدودادر فاصله 10000 مايلي از سطح زمين قرار دارندموقعيت صفحه هر يك از مدارها و موقعيت ماهواره ها در مدارها بگونه اي است كه در هر لحظه و در هر نقطه از سطح زمين چهار ماهواره در ديد مي باشند و اغلب بيشتر از ماهواره قابل رويت استمكانيزم و عملكرد سيستم GPS بدين گونه است كه به هريك از سيگنالهاي اندازه گيري شده يك سيگنال زمان منتسب و همراه مي گرداندفرمت دقيق انتساب زمان براساس استاندارد IEEE , 1344 تعريف مي شود.

اطلاعات فازوري مولفه مثبت كليه پستهائي كه به سيستم

PMU مجهز مي باشند همگي در يك سايت مركزي مناسب جمع آوري شده و براي كاربردهاي حفاظتي و كنترلي استفاده ميگردند.درحقيقت جمع آوري و پردازش اين اندازه گيريهاي سنكرون مبناي يك فناوري جديد و نسبتاقوي را براي مونيتورينگ، حفاظت و كنترل شبكه هاي قدرت فراهم مي آورد.

نحوه ارسال و مخابره اندازه گيريهاي زماني سنكرون از كميات شبكه به بخش متمركزساز اطلاعات بسيار اساسي و حياتي مي باشد

فناوريهاي مختلفي مانند سيستم باسيم، سيستم شبكه راديوئي، ميكروويو، تلفنهاي عمومي، تلفنهاي سلولي، سيستم ديجيتال بي سيم و تركيبي از اين فناوريها براي ارسال و مخابره اطلاعات اندازه گيري شده استفاده ميگرددفرمت فايلهاي اطلاعات خروجي كه توسطPMU ايجاد ميشوند براساس استاندارد شماره IEEE , 1344 تعريف شده انداستاندارد كمك مي نمايد تا مطمئن شويم كه كاربرهاي آينده كه ميخواهند از كميات فازوري اندازه گيري شده بطور سنكرون استفاده نمايند قادر خواهند بود كه به اطلاعات فازوري تهيه شده توسط PMU سازندگان مختلف دسترسي پيدا نمايند.

PMU

-

 يا فناوري اندازه گيري سنكرون كميات فازوري شبكه هاي قدرت فناوري نسبتاجديدي مي باشد و بهمين دليل گروههاي تحقيقاتي زيادي در سطح دنيا درباره كاربردهاي آن بشرح زير فعاليت مي نمايندتخمين و نمايش دقيق حالت سيستم قدرت در فواصل زماني معين امكان پذير بوده كه بدين ترتيب ميتوان پديده هاي ديناميكي سيستم را از يك محل مركزي مشاهده نموده و عمليات كنترلي مناسب را اعمال نمودسيستم اندازه گيري سنكرون فازوري، فناوري كاملاجديدي را براي تخمين حالت كل سيستم قدرت فراهم آورده استبا استفاده از فناوري جديد اكثر تاخيرهاي ذاتي كه در روشهاي تخمين حالت موجود وجود دارند از بين رفته و شركتهاي برق قادر به تحليل ديناميكي و استاتيكي حوادث شبكه در زمان حقيقي خواهند بود.

 

-

بهبود توانائي تحليل وضعيت سيستم پس از وقوع خطا، چرا كه موقعيتهاي لحظه اي دقيقي از رفتار سيستم را ميتوان از طريق GPSفراهم نمودبعنوان مثال وضعيت كليدها، توان عبوري در خطوط مهم، دامنه ولتاژ شينهاي بحراني، توان خروجي ژنراتورهاي مهم و همگي استفاده مي شوند تا براساس آنها استراتژي كنترل و بهره برداري شبكه در مواقعي بحراني، استخراج شودحفاظت پيشرفته بر اساس اندازه گيري سنكرون كميات فازوري امكان پذير خواهد بودبعنوان مثال سيستم سنتي حفاظت خط مبتني بر اندازه گيري كميات دريك طرف خط براي تشخيص خطا مي باشدو براي خطوط بحراني با سنكرون نمودن اندازه گيريهاي دوطرف خط توسط روشهاي غيرمستقيم يك سيستم حفاظتي ديفرانسيل براي تشخيص خطا بوجود مي آورند كه از مطمئن ترين نوع حفاظت ميباشددرحاليكه در آينده سيستم PMU قادرخواهد بودكه سيستم حفاظت ديفرانسيل را بسادگي ايجاد نمايد و بدين وسيله ميزان خسارات وارده به سيستم قدرت بواسطه وقوع خطاها را كاهش دهد.

يك نمونه از كاربرد اندازه گيري فازوري كميات براي اهداف حفاظتي در رله هاي تطبيقي

out of step مي باشدبا استفاده از اندازه گيري زاويه فاز نقاط مهم شبكه در زمان حقيقي و بكمك مفهوم پايداري گذرا ميتوان رله هايout of step بهبود يافته ائي طراحي نمودآزمايشهاي ميداني چنين رله هائي در شبكه هاي فلوريدا  جورجيا اجرا شده و نتايج اميدوار كننده اي را نشان داده استهمچنين مشابه چنين طرحي نيز در شركت برق فرانسه (EDF) در دست اجرا مي باشد.

 

 

كنترلهاي پيشرفته براساس فيدبك راه دورامكانپذير بوده كه عملكردسيستم رابهبود خواهد بخشيد.

منبع

ABB Review 1/2001 

 


 


منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 17 فروردین 1395 ساعت: 9:51 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس