طرح درس ابتدایی راهنمایی دبیرستان

منوhttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/Untitled-3.jpg

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/ertegha.jpg


پشتیبانی با اسمس و
تلگرام
09159886819
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

موضوعات

ارسال لینک

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

امکانات جانبی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

4 - در هنگام خریداگر باخطای شماره موبایل اشتباه است مواجه شدید ، زبان گوشی یا کامپیوترخود را در هنگام وارد کردن شماره موبایل انگلیسی قرار دهید مشکل حل می شود .

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/rahnemaonline.jpghttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/kart.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

تلگرام

به کانال تلگرام فرهنگیان بپیوندید@dabiranyar
مطالب ما رادر زیر هر مطلب با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی درس تدریس عدد

بازدید: 181
طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی درس تدریس عدد

طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی درس تدریس عدد

برای دانلود رایگان طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی تدریس عدد بصورت ورد و قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید 

 

 http://up.asemankafinet.ir/view/2255918/download%20(1).png


این مطلب در تاریخ: پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 20:23 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,
نظرات()

طرح درس حرف چ اول ابتدایی

بازدید: 133
طرح درس حرف چ اول ابتدایی

طرح درس حرف چ اول ابتدایی

برای دانلود رایگان طرح درس فارسی اول ابتدایی بصورت ورد و قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید 

 

 http://up.asemankafinet.ir/view/2255918/download%20(1).png


این مطلب در تاریخ: پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 20:13 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات()

طرح درس اجتماعی پایه چهارم

بازدید: 29

مشخصات

ناممعلمراهنما:

 

نامدانشجومعلم:

پایهتحصیلی: چهارم

 ناممدرسه:

 

درسجلسه: سوم

زمان:45 دقیقه

موضوع:اجتماعی-درسششم- جهتهایجغرافیایی

محتوا (مفاهیم/ مهارتهابهتفکیک):

مهارت:

تعیین جهت های اصلی و فرعی جغرافیا ،طرز کار قطب نما (قبله نما ونحوه عملکرد آن.

 

پیامدیادگیریدانشآموزبتواند

بااستفادهازطلوعوغروبآفتابجهتهایاصلیرا  باطرزصحیحایستادنتعیینکنند.

بااستفادهازقطبنماجهتهاراتعیینواشیاموجوددرهرجهترابااستفادهازجهتهامشخصکند.

بااستفادهازسوزنآنرباییشدهوظرفآبجهتهارامشخصکند.

چهارجهتاصلیراروییککرهیجغرافیایینشاندهند.

قطبشمالوقطبجنوبرارویکرهیجغرافیایینشاندهند .

 

مواد/ منابعیادگیری

زمان

تکالیفیادگیری/ تکالیفعملکردی

مراحل

فیلم -تصویر

5

1-انیمیشنیکهدرآنفردیدربیانگمشدهرابرایدانشآموزانپخشمیکنیم.

دراینفیلمدوصحنهطلوعوغروبآفتابرانمایشمیدهیم .

2-نمایشقطبنما

برقراریارتباط

 

 

ازدانشآموزانخواستهمیشودبادقتبهفیلمنگاهکردهودرمرحلههایبعدیدرباهرهآنصحبتمیکنیم.

دربارهسرابکهدانشآموزانسوالپرسیدن،پاسخدادهشد.

بازخوردها

 

 

اینمرحلهتنهابرایایجادانگیزهمیباشدودرمراحلبعدیارتباطبازندگیواهمیتایندرسراپیمیبرند.

تحلیلوتفسیر

 

 

5

1-بامعرفیجهتهایاصلی (شرق-غرب-شمال-جنوب)

ازششدانشآموزخواستهمیشودبااستفادهازکارتهایمعرف  جهتوایفاکردننقشخورشیدتوسطدیگریجهتهاراتعیینکنند.

گروهدیگرینیزاینکاررامیکنند.

بااستفادهازکرهزمینبهصورتمجازیقطبهایجنوبوشمالرانمایشدادهوبررویآنازطریقسوالپرسیدنسایرجهتهاوکشورهایهمسایهاستانهایهمجوارتهرانراپیدامیکنیم.

بهبررسی  مشخصکردناجزایقطبنمامیپردازیم

بهتجربهگذاشتن

 

 

 

بازخوردها

 

 

 

تحلیلوتفسیر

(دانشجو)

 

20

دوبارهانیمیشنراپخشکردهوازدانشآموزانمیخواهیمکهآنراراهنماییکنندتاجهتهارامشخصوراه  رابهآننشاندهند.

بااستفادهازسوزنتهگردوظرفآبوآهنرباقطبنمادرستکردهوجهتهایکلاسدررامشخصمیکنیم.

وبااستفادهازکرهیزمینکهنمایشدادهشدهبودوقطبنماساختهشدهقبلهکلاسرامشخصمیکنیم.

 

بکاربستن

 

 

 

بازخوردها

 

 

 

تحلیلوتفسیر

 

 

اجراتاهفتهآینده

جمعآوریاطلاعاتدربارهیسایرراههایبدستآوردنجهتهادرموقعیتهایمتفاوت(شبروز-جنگلو...)

بهاشتراککذاشتن

 

 

 

بازخوردها

 

 

 

تحلیلوتفسیر

 

اجراتاهفتهآینده

باجمعبندیتدریسازدانشآموزانخواستهمیشودکهدربارهسایرعلامتهایقطبنماواینکهبرایمشخصکردنشیکهدروسطدوجهتاستچگونهآنراتعیینمیکنیمتحقیقوبهکلاسبیاورند.

انتقالبهموقعیتجدید

 

 

 

بازخوردها

 

 

 

تحلیلوتفسیر

 

 

 

سنجشدرکلفرایندیادگیریصورتگرفت.

سنجشآموختهها

استادراهنمایعلومتربیتی:

استادراهنمایتخصصی:

               

                                                                                                            


این مطلب در تاریخ: پنجشنبه 05 مرداد 1396 ساعت: 10:9 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات()

طرح درس : آشنایی با تاریخ زمین

بازدید: 15
دسته بندی: طرح درس ,

طرح درس : آشنایی با تاریخ زمین


برای دانلود رایگان طرح درس : آشنایی با تاریخ زمین  بصورت ورد و قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید 

 

 http://up.asemankafinet.ir/view/2255918/download%20(1).png


این مطلب در تاریخ: سه شنبه 03 مرداد 1396 ساعت: 12:27 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات()

طرح درس فارسی پایه اول ابتدایی حرف الف و ب

بازدید: 107
طرح درس فارسی پایه اول ابتدایی حرف الف و ب

طرح درس فارسی پایه اول ابتدایی

برای دانلود رایگان طرح درس فارسی اول ابتدایی بصورت ورد و قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید 

 

 http://up.asemankafinet.ir/view/2255918/download%20(1).png

 


این مطلب در تاریخ: دوشنبه 02 مرداد 1396 ساعت: 18:21 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

طرح درس سالانه هدیه های اسمانی هفتم

بازدید: 29

 

 

نام درس : پیام های اسمانی     پایه : هفتم    سال تحصیلی : 94 _ 95

هدف کلی اموزش: دانش اموزان باواجبات واحکامی که باعث تقرب جستن به خداوندمیشوداشناشوندودرزندگی به کارببندند

 

فعالیتهای تکمیلی

هدف کلی

موضوع

وعنوان درس

فصل

روزوتاریخ

هفته ها

ماه

مباحثی راکه درارزشیابی تشخیصی پاسخ نداده اند مرورکنند

خوش امدگویی،سلام واحوال پرسی،گروه بندی،اتمام حجت،آشنایی بادانش اموزان،اشنایی دانش اموزان بامفاهیم پیش نیازدرس

ارزشیابی تشخیصی

 

_

 

یکشنبه

94/07/05

اول

مهر

چندنعمت خداوندر نام ببرندوشکرنعمت وناسپاسی ان نعمت هارانیزبنویسندباتوجه به جدول درس

آشنایی بامحبت خداوندوشکرگزاری واثارآن درزندگی انسانها

بینای مهربان

درس

اول

یکشنبه

94/07/12

دوم

 

یکی ازخاطره های خودراکه یاری خداوندرادرآن حس نموده ایدیادداشت کنیدوبه کلاس بیاورید

چگونه میتوانیم خداوندرایاری کنیم وازخداوندیاری بخواهیم؟

شرایط صحیح دعاوحاجت خواستن چگونه است؟

استعانت ازخداوند

درس دوم

یکشنبه

94/07/19

سوم

 

 

 

سوالات صفحه 44 کتاب

 

 

آشنایی بامرگ وجزاوپاداش اخرت

تلخ وشیرین

درس

سوم

یکشنبه

94/07/24

چهارم

 

 

 

_

 

ارزشیابی کتبی

 

 

_

 

یکشنبه

94/08/03

اول

آبان

 

 

جدول صفحه 54 راحل

کنند

آشنایی بااعمال درست مثل: نیکی به پدرومادر، صدقه دادن، خوش اخلاقی واثارآن درزندگی انسان

عبورآسان

درس چهارم

یکشنبه

94/08/10

دوم

 

مقاله ای درمورداینکه الگوی شمادرزندگی چه کسی است وچرا؟

آشنایی باویژگی های ممتازپیامبرص من جمله :امانتداری_عزت نفس_بزرگواری_محبت وتقویت آنهادرزندگی خود

پیامبر

رحمت

درس پنجم

یکشنبه

94/08/17

سوم

 

 

_

 

پاسخ به سوالات و

«تعطیلات احتمالی»

دنباله

درس

پنجم

یکشنبه

94/08/24

چهارم

 

 

 

 

دروسی که دران ضعف دارندرامرورکنند

 

 

 

_

ازشیابی کتبی

 

یکشنبه

94/09/01

اول

آذر

باتوجه به متن درس نمایشی تدارک بینندوجلسه اینده به اجرادراورند

آشنایی باشخصیت والای حضرت علی ع وفداکاری ها ودلاوری های ایشان

اسوه ی فداکاری وعدالت

درس

ششم

یکشنبه

94/09/08

دوم

 

 

جدول صفحه 86 راحل

کنند

آشنایی باویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه س

برترین بانو

درس

هفتم

یکشنبه

94/09/15

سوم

 

 

 

سوالات صفحه 96 راپاسخ

دهند

آشنایی باتکالیف دینی«دختروپسر »درسن بلوغ وشرایط تقلید ازمرجع تقلید

افتخار

بندگی

درس

هشتم

یکشنبه

94/09/22

چهارم

 

 

درسی راکه درآن ضعف دارندمرورکنند

 

ارزشیابی کتبی

 

_

یکشنبه

94/09/22

پنجم

 

جدولصفحه 103راروی مقوا

ترسیم کنندودرکلاس نصب کنند

آشنایی بااحکام نجاسات ومطهرات

به سوی پاکی

درس نهم

یکشنبه

94/10/06

اول

دی

 

_

پاسخ به سوالات دانش اموزان

ادامه درس نه بخش احکام بلوغ وتعطیلات احتمالی

 

_

یکشنبه

94/10/13

دوم

 

 

_

 

_

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

_

یکشنبه

94/10/20

سوم

 

 

 

_

_

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

_

یکشنبه

94/10/27

چهارم

 

طریقه نمازخواندن رابصورت عملی درکلاس انجام دهندتااشکالات انهارفع شود

 

 

آشنایی باارکان وواجبات نمازوچگونه خواندن نماز

اهمیت وپاداش  وآثارنماز درزندگی دنیوی واخروی

 

 

ستون دین

درس

ده

یکشنبه

94/11/04

اول

بهمن

 

 

_

 

 

_

 

 

_

ادامه

درس

ده

یکشنبه

94/11/11

دوم

 

نمازجماعتی درنمازخانه ترتیب دهیم تادانش اموزان باطریقه خواندن نمازجماعت اشناشوند

 

 

آشنایی بااحکام نمازجماعت

شیوه ی اقامه نمازجماعت

غسل جمعه وآثاروپاداش آن

 

 

نمازجماعت

درس

یازده

یکشنبه

94/11/18

سوم

 

 

 

_

 

 

_

پاسخ به سوالات مربوط به احکام «ارزشیابی کتبی »

 

 

_

یکشنبه

94/11/25

چهارم

 

 

هرکدام ازدانش اموزان تجربه شخصی خودراازحجاب بیان کنند

 

 

 

آشنایی باحدودحجاب وآثاروپاداش حجاب درزندگی دنیوي و اخروی

 

 

 

نشان عزت

درس

دوازده

یکشنبه

94/12/02

اول

اسفند

 

 

 

سوالات صفحه 140 راپاسخ دهند

 

 

اهمیت وارزش علم آموزی وعالم واینکه بایدبرای شروع هرکاری دانش آن علم راداشته باشیم

 

 

بربال فرشتگان

درس

سیزده

یکشنبه

94/12/09

دوم

 

ویژگی های دوست خوب واحادیثی از پیامبران دراین زمینه جمع اوری وروی مقوایابرگه آچاربنویسندودرکلاس نصب کنند

 

 

آشنایی بااهمیت صداقت ووفای به عهدواینکه چگونه دوستان مناسب انتخاب کنیم

 

 

کمال هم نشین

درس

چهارده

یکشنبه

94/12/16

سوم

 

 

 

_

 

 

_

تعطیلات رسمی شهادت فاطمه زهرا س

 

یکشنبه

94/12/23

چهارم

 

 

 

_

 

 

_

 

 

تعطیلات عید

 

 

_

یکشنبه

94/01/02

اول

فروردین

 

_

 

_

 

تعطیلات عید

 

_

یکشنبه

94/01/09

دوم

 

 

_

 

_

ارزشیابی کتبی بعدازعید

 

_

یکشنبه

94/01/16

سوم

 

 

 

صفحه 156 راحل

کنند

 

 

چگونه می توان باعجله وتنبلی مقابله کرد واینکه این دوچه آثاری درزندگی به جامی گذارند

 

مزدوران شیطان

درس

پانزده

یکشنبه

94/01/23

چهارم

 

 

_

 

_

پخش سی دی مربوط به درس وفیلم

ادامه

درس

پانزده

یکشنبه

94/01/30

پنجم

 

 

_

 

_

تمرین وتکرار_بررسی نمونه سوالات_محاسبه نمرات مستمر

 

_

یکشنبه

94/02/06

اول

اردیبهشت

 

_

 

_

 

مرورکتاب ورفع اشکال

 

_

یکشنبه

94/02/13

دوم

 

 

_

 

_

 

ارزشیابی مستمرازکل کتاب

 

_

یکشنبه

94/02/20

سوم

 

 

_

 

_

 

بحث آزاد

 

_

یکشنبه

94/02/27

چهارم

 

 


این مطلب در تاریخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 19:8 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات()

طرح درس روزانه پیام های اسمانی هفتم درس برترین بانو

بازدید: 305

 

 

نام درس: پیام های اسمانی      موضوع تدریس: برترین بانو        پایه:هفتم متوسطه     

مدت جلسه:90 دقیقه

تاریخ:

تهیه کننده:

 

رفتارورودی

حیطه/سطوح

هدف عینی

هدف واسطه ای

هدف کلی

الف،فاطمه زهرا س چه کسی هستندوصفاتی که به نظرخودتان میتوان به ایشان نسبت دادباذکردلیل نام ببرید

الف،عاطفی_دریافت وتوجه کردن

الف،سوره کوثرراازحفظ وبدون غلط بخواند

الف،باویژگی های اخلاقی فاطمه س آشناشوند

دانش آموزان باشخصیت وویژگی های اخلاقی فاطمه زهرا س آشناشوند

 

ب

عاطفی_دریافت وتوجه کردن

ب

ازگوش دادن به سخنان حضرت فاطمه س لذت ببرند

ب

باسیره زندگی حضرت فاطمه زهرا س آشناشوند

 

 

ج

عاطفی _درونی شدن ارزش ها

 

ج ،بعضی ازدانش آموزان باحجاب ترشده ونسبت به هم بامهربانی بیشتری رفتارمی کنند

 

 

 

 

د ،داستانی ازفاطمه زهرا س که ایثاروبخشندگی ایشان رانشان میدهدبیان کند

 

 

 

ارزشیابی

فعالیتهای دانش اموز

فعالیتهای معلم

روش تدریس

ارزشیابی تشخیصی

سؤالاتی رادررابطه بامتن درس میپرسیم

مثل:

الف

توجه کردن وپاسخ دادن به سلام واحوال پرسی معلم،

توضیح درموردغیبت ومشکلات دانش اموزان غایب

الف:

شروع کلام بانام ویادخداوند

وسلام واحوال پرسی وحضوروغیاب وبررسی علل غیبت دانش آموزان

روش تدریس تلفیقی

:پرسش وپاسخ/بحث وگفتگو/بحث گروهی

الف،سؤالاتی ازدرس گذشته «تمرینات و...»

الف

حضرت فاطمه زهرا س چگونه دراجتماع حضورپیدامیکردند؟

 

 

ب

دلیل ازدواج حضرت فاطمه س باحضرت

علی ع بااینکه خواستگاران ثروتمندی داشت؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ج:

ودانش اموزان ارتباط آن رابامحتوای درس بیان میکنند

ب:

شروع درس باخواندن آیه

رب اشرحلی صدری ویسرلی و

...

 

 

ج:

خواندن سوره کوثر ومعنای آن

برانگیختن حس کنجکاوی دانش اموزان

ب

سوال ازپیش دانسته هامثل

 

 

یک:معنای بخشندگی،حیا،عفت وایثارچیست؟

 

دو:چگونه میتوانیم این ویژگی هارادرخودپرورش دهیم وفردی بخشنده وباحیاباشیم؟

ج

چراحضرت زهراس هرگزچیزی ازحضرت علی ع درخواست نمیکرد؟

د

دانش اموزان بگویندکه هریک به کدام ویژگی فاطمه س اشاره دارد؟

د

آیه هایی ازسوره های قران قرائت کند

 

 

د،

چراخداوندبا

وجوداینکه دختردرمیان مردم زمان پیامبرص  مایه ی ننگ بودبه ایشان فرزنددخترداد؟

و،

دانش اموزان نظرات خودرا بیان میکنند

مخصوصا به ارزیابی خوددررابطه باویژگی ها ی فاطمه س می پردازند

و،

معلم مقوایی که گفتارفاطمه زهرا س روی آن نوشته

شده روی تابلونصب کند

 

 

 

و،

چرا خداوند

باخشنودی فاطمه س خشنودوباخشم ایشان خشمگین میشود؟

 

 

ه،

دادن امتیازبه فعالیتهای دانش اموزان

 

 

 

 

ی:

معلم کتاب هایی ازسیره زندگی بانوی اسلام معرفی می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم

·        کتاب پیام آسمانی 1

·        کتاب معرفی شده غیردرسی

·        تخته سیاه وگچ

·        سوالهای ازقبل طراحی شده

·        پوسترتهیه شده توسط معلم

وسایل اموزشی

الف

یک کتابچه ازسخنان فاطمه زهرا درست کنند

ب

هریک ازدانش اموزان یک داستان یاسخن اززندگی فاطمه زهرا س اورده وجمع اوری کنندوهمگی یک کتابچه درست کنند

 

 

ارزشیابی تکمیلی

 


این مطلب در تاریخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 19:2 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات()

طرح درس تربیت بدنی موضوع دریبل بسکتبال

بازدید: 157

 

باسمه تعالی

 

اداره تربیت بدنی

الف)مشخصات کلی:

نام و نام خانوادگی: تلفن:                رشته و مدرک تحصیلی:تربیت بدنی- لیسانس

سابقه تدریس:13 سال.                   منطقه:چهار.               آموزشگاه:               تلفن:

دوره تحصیلی:راهنمایی.          تعداد دانش آموزان:16 نفر.         موضوع تدریس مهارت:دریبل بسکتبال

موضوع تدریس فاکتور آمادگی جسمانی:استقامت عضلات کمربند شانه ای.      مدت زمان تدریس:45 دقیقه.

ب)فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

توپ بسکتبال 16 عدد,کاور16 عدد در دو رنگ, کونز 20 عدد., کش 4 عدد, دمبل 8 عدد. توپ مدیسنبال 2 عدد. کرنومتر,سوت،سبد توپ ،ربان های رنگی برای جدا کردن 4 گروه،2 عدد تشک بزرگ یا 4 عدد تشک تکنفره،استفاده از پوسترهای آموزشی.

ج)هدفهای آموزشی:

بهبود و توسعه استقامت عضلات کمربند شانه ای.یادگیری و پیشرفت در اجرای مهارت دریبل بدون نگاه کردن به توپ

د)هدفهای رفتاری:

دانش آموزان بتوانند در پایان این جلسه آموزشی مهارت دریبل را بدون نگاه کردن به توپ به خوبی انجام دهند.

ه)برنامه آموزشی:

مرحله آمادگی(13 دقیقه)

1-مرحله آمادگی سازمانی:

سلام و احوالپرسی,حضور وغیاب و چک کردن لباس با کمک سرگروهها,قرآن و دعا،اشاره به مناسبت امروز (روز احسان و نیکوکاری)و درختکاری 15 اسفند،ارائه کار این جلسه توسط یک گروه از دانش آموزان،تاکید بر در آوردن ساعت و دستبند و ...

2-مرحله امادگی بدنی:

گرم کردن عمومی:

راه رفتن در دو صف اشاره به صحیح راه رفتن و انجام حرکات کششی از بالا به پایین و اشاره به یکی دو حرکت کششی اصلاحی. حرکت سکسکه و در ادامه دویدن روی خطوط(صحیح دویدن و نفس گیری). قرار گرفتن در دو نیمه زمین و بازی دویدن، لی لی کردن با پای راست و چپ و جفت بدون اینکه به هم برخورد کنند و زدن گروه مقابل.ایستادن در صف و خواندن شعر پرچم با انجام حرکات ورزشی.

گرم کردن اختصاصی:

حرکات کششی دو نفره اختصاصی ویژه اندام فوقانی و بالا تنه.تمرینات آشنائی با توپ:چرخش توپ به حالت هشت لاتین دور پاها,چرخش توپ به دور بدن از پائین به بالا,پرتاب و دریافت توپ،قل دادن توپ و دویدن و برداشتن توپ،پرتاب توپ به جلو و دویدن و برداشتن توپ.اتمام گرم کردن و گذاشتن توپ و نوشیدن آب .

3-مرحله پیاده نمودن هدف(25 دقیقه):

الف)آمادگی جسمانی

استقامت عضلات کمربند شانه ای:

استقامت عضلانی به توانائی عضله یا گروه عضلانی برای اجرای مجموعه ای از انقباض های تکراری یا تولید یک نیروی ثابت در یک دوره زمانی گفته می شود.عضلات ناحیه کمربند شانه ای از جمله گروه عضلانی مهم در بازی بسکتبال می باشند .

تمرینات:

تمرینات در 4 ایستگاه زیر انجام می شود.زمان فعالیت در هر ایستگاه 15 ثانیه و زمان استراحت 15ثانیه(حرکات کششی انجام می شود) که 3 بار انجام شده و  رفتن به ایستگاه بعدی هم 30 ثانیه می باشد.

ایستگاه اول: حرکت نشر از جلو با کمک دمبل(بالا و پائین آمدن دستها از جلو)

ایستگاه دوم: پرتاب توپ بسکتبال به یار مقابل(مرور درس جلسه قبل) و به دنبال آن حرکت شنا روی دو دست.

ایستگاه سوم: حرکت نشر از جانب با کمک کش(دور شدن و نزدیک شدن دستها از بدن)

ایستگاه چهارم: حرکت دو نفره با توپ مدیسنبال(انتقال توپ از بین پاها و تحویل به نفر دوم و عبور از بالای سر و سپس تحویل به نفر اول).

ب)مهارت

دریبل زدن:

دریبل زدن یعنی: "رد و بدل کردن توپ با یک دست"

اهمیت، کاربردو مزایا:دریبل زدن نقش حیاتی در بازی فردی و گروهی دارد.مانند پاس دادن ،دریبل زدن هم،روشی برای به حرکت در آوردن توپ است.برای اینکه توپ را در حال حرکت بیشتر در اختیار داشته باشید باید دریبل بزنید.دریبل زدن در بیرون کشیدن توپ از یک منطقه پر ازدحام  - برای پیش بردن توپ به قسمت بالای زمین و هنگامی که هم تیمی تان آزاد نیستند- برای ضد حمله- برای نفوذ در دفاع حریف- برای کشیدن مدافع حریف برای ایجاد بازی تهاجمی و ...کاربرد دارد.

انواع دریبل:دریبل کوتاه ، سرعتی ،کنترلی ،عرضی و ...

آموزش تکنیک دریبل:

1-پاها به اندازه عرض شانه باز2-پای موافق دست دریبل عقب و زانو خم3-دریبل توپ با پنجه دست4-خم کردن پر فشار مچ دست و انگشتان حرکت از آرنج5-سر بالا

 تمرینات:

1-انجام دریبل توسط معلم 2-تقسیم مراحل 3-انجام مراحل توسط دانش آموزان و سایه زنی 4-برداشتن توپ و دریبل زدن و اشکال گیری توسط گروه دیگر 5-یک گروه راه رفته گروه دیگر اشکال گیری می کند مابین کار با سوت مربی ایستاده دریبل می کنند6-دریبل کرده به سمت دیوار رفته توپ را به دیوار زده و پاس برگشته از دیوار را دریافت کرده و برمی گردند و اشکالگیری می شوند (سعی می کنیم تمرینات یکبار با دست راست و یکبار با دست چپ انجام شود)7-دادن وقت آزاد برای انجام دریبل  ابتکاری و دادن جایزه به ابتکار

بازی:

زمین با کونز به 4 قسمت تقسیم می شود و هر گروه در یک قسمت از زمین قرار می گیرند از هر گروه دانش آموز قویتر در دریبل انتخاب می شود و به زمین کناری می رود، با علامت معلم همه دریبل می زنند و دانش آموز انتخابی باید ضمن دریبل کردن بتواند دریبلورهای دیگر را لمس کند .دانش آموزانی که لمس شده اند یا از خطوط زمین بیرون رفته اند باید سر جای خود ایستاده و دریبل کنند.شخص انتخابی مثل داور عمل می کند.(هدف تمرین نگاه نکردن به توپ و تعیین افراد قوی که همین باعث تشویق او می شود)

4-مرحله بازگشت به حالت اولیه(6 دقیقه):

جمع کردن وسائل,هر 4 گروه دستان یکدیگر را گرفته و در یک دایره راه می روند و نفس گیری می کنندو حرکات کششی انجام می دهند و بعد هر 4 گروه با معلم یک دایره درست کرده و حرکات کششی انجام می دهند، جمع بندی مفاد آموزشی,اشاره به آموزش جلسه بعد و تعیین تکلیف جلسه بعد،توصیه بهداشتی ،شستن دستها و برگشت به کلاس.

 

 

                        محل امضای معلم                                                                                               محل مهر و امضای

                                                                                                                                                   کارشناس مسئول تربیت بدنی منطقه

 

 


این مطلب در تاریخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 18:52 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات()

طرح درس اول ابتدایی حرف واو درس ورزش

بازدید: 69

 

بسمه تعالي                                                            « طـرح درس روزانـه »

 

مشخصات كلي

نام درس: بخوانيم موضوع: ورزش  پايه ی : اول ابتدايي  

  نام معلم : ****   نام مدرسه:  ***   مدت : 20 دقيقه 

   

هدف هاي كلي

دانش آموزان در پايان اين درس:آشنايي با نشانه (و) و اهميت ورزش

هدف هاي رفتاري

حيطه ي شناختي

دانش آموز:

- با صدا ونشانه (و)آشنا شود.

-حوزه ي واژگان با آشنايي كلمات كليد درس گسترش يابد.

- صداي (و) را از صداي (او) در كلمات مختلف تشخيص دهد

- از ورزش ورشته هاي مختلف آن شناخت پيدا كند.

- با فوايد ورزش وتاثير آن در سلامت آشنا شود

حيطه ي نگرشي ،عاطفي

- در گروه نسبت به ايفاي نقش وهمكاري رغبت نشان دهد.

- با احساس وعلاقه بيشتر به مفاهيم مربوط به ورزش گوش كند.

- براي زيبا نوشتن ودرست نوشتن دقت كافي نمايد.

- از انجام فعاليت ها و نرمش ها وموسيقي لذت ببرد.

- جهت بالا بردن واژگان كلمات علاقمند گردد.

حيطه ي رواني حركتي

- در درست كردن پازل توانايي داشته باشد.

- مهارت نوشتن خود را تقويت كند.

- در كاربرد درست كلمات در جمله توانايي داشته باشد.

- در گروه براي ابراز عقيده توانا باشد.

- مهارت انجام حركات ورزشي را تقويت نمايد.

 

 

محور هاي يادگيري ومطابقت با اهداف درس

هوش زباني: به تكرار كلمات كليد وگفتگو در گروه مشغول مي شود .

موسيقي :با آهنگ وريتمي كه پخش مي شود حركات خود را انجام دهد.

منطقي ورياضي :اعداد رياضي در شعر مربوط به ورزش ومفاهيم رياضي ديگر را تكرار مي نمايد.

فضايي :نشانه (و) را با انگشت در فضا مي نويسد.

بدني ،جنبشي :حركات ورزشي همچنين اجراي نقش را انجام مي دهد.

طبيعت گرايانه (ريستي):در محيط مناسب نسبت به انجام حركات ورزشي اقدام مي نمايد.

ميان فردي: هماهنگي با افراد گروه خود دارد.

درون فردي:به نقاط ضعف وقوت در ميزان يادگيري پي مي برد.

نوع روش تدريس

مشاركتي ،همياري ،ايفاي نقش ،گروهي ،پرسش وپاسخ

 

وسايل مورد نياز

كتاب درسي ( بخوانيم ) ، تخته سياه ، گچ رنگي و سفيد ، تخته پاك كن توپ از بزرگ به كوچك پازل ورزشي- پوستر ورزشي سي دي- ويدئو سي دي سوت- لباس ورزشي- خمير بازي

مدل كلاسي

با توجه به كار گروهي به صورت U تا دانش آموزان رو در رو باشند وحركت در كلاس راحت وتسلط به فعاليت ها بيشتر باشد.وفر گيران نسبت به تابلوديد كافي داشته باشند.

زمان

 

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسي از دانش آموزان حضور و غياب -  دقت در وضع جسماني ، روحي و رواني دانش آموزان - رسيدگي به تكاليف دانش آموزان

1 دقيقه

ارزشيابي ورودي

(تشخيصي)

پرسش  از فراگيران از درس قبل تا اينكه اطمينان پيدا كنيم فراگيران مفاهيم و مطالب درس قبلي را به خوبي ياد گرفته اند و آمادگي كافي براي يادگيري درس جديد دارند بطور مثال :استفاده از كارتهاي تند خواني وكلمات خوانده شده مانند مدير دبستان كبوتر توت-ورسيدگي به تكاليف

3 دقيقه

آماده سازي

و ايجاد

انگيزه

ايجاد انگيزه در فراگيران از طريق فعاليت هاي زير:نشان دادن فيلم ورزش وپوشيدن لباس ورزشي وصحبت درباره انواع ورزش ونشان دادن كليپ ورزشي وپرسش از دانش آموزان درباره علا يق ورزشي ونشان دادن نمايش ورزشي وتصاوير

3 دقيقه

 

ارائه درس جديد

رئوس مطالب : شكل حرف « و» - ورزش كلمه هاي جديد (سوار كار وزنه بردار- دونده- داور ورزش كار )

 

فعاليت معلم

فعاليت دانش آموز

10 دقيقه

 

تقسيم بندي دانش آموزان به صورت گروهي  با توجه به علايق دانش آموزان به نوع ورزش نمايش فيلم  ورزشي وآشنايي دانش آموزان با انواع ورزش ها نشان دادن انواع توپ وصحبت درباره  انواع ورزشها وانجام حركات ورزشي ونمايش به صورت پانتوميم  كامل كردن جورچين تصاوير ورزشي بيان اهميت ورزش به صورت نمايشي ونقش آن در سلامتي انسان بخش كردن كلمات جديد وروخواني از متن درس توسط خود دانش آموزان وخواندن شعر در مورد ورزش

انجام حركات ورزشي توسط دانش آموزان به صورت نمايشي وبيان علاقه به ورزشها توسط خود دانش آموزان كامل كردن جور چين نگاه كردن به نمايش  وبيان نوع ورزش كامل كردن نقاشي ورنگ كردن آن نگاه كردن به تصاوير ورزشي وبيان اهميت ورزش نوشتن كلمات جديد وروخواني از روي متن درس وخواندن دسته جمعي شعر

ارزشيابي

 

تكويني

پرسش از دانش آموز در مورد درس جديد:1- كلمه ي « ورزش » را بخش كرده ، صدايش را كشيده و بنويسند.2- كلمه ورزشكار واسب سوار ودونده وكلمات جديد را بخوانند وبنويسند.3- درس را روخواني كند.

 

2 دقيقه

 

فعاليتهاي تكميلي

و تعيين تكليف

جمع بندي

با اشاره به تصاوير وكلمات كليد وبحث درباره اهميت ورزش به انجام فعاليت ها  در گروهمي پر دازند كلمات خارج از درس وكتاب كه نشانه( و )دارند نيز آورده مي شوند وتوسط بچه ها گفته مي شودمانند:گاو -ميوه

2 دقيقه

ارزشيابي تكميلي

- رفع اشكال دانش آموزاني كه در خواندن اشكال دارند.- دقت در رفتارهايي كه نشانه علاقه مندي و عدم علاقه ي دانش آموزان مي باشد.نشانه (و) را با مصوت ها مي خوانيم.

تعيين تكليف

فعايت مكمل وفوق برنامه كه بازيها يا ورزش هاي را كه در خانه يا مخصوص   روستاي خودشان است را در جلسه آينده به صورت نمايشي نشان دهند يا دوست دارند با كمك اوليا نقاشي يا تصوير آن  را بكشند وپيدا كردن نشانه (و) از مجلات يا روز نامه هارا پيدا كرده وبه كلاس بياورند.

- ختم جلسه با ذكر صلوات

           

خدايا چنان كن تا سرانچام كار   *    تو خشنود باشي وما رستگار

مهار تهاي زندگي مر بوط به درس ورزش

 

افزايش قدرت تمر كز با گوش دادن ودقت در زمان آموزش قدرت تمركز خود را افزايش مي دهد .توانايي حل مسئله وتصميم گيري با تصميم براي انجام ورزش وحركات نرمشي تواناييي كسب مي كند.خلاقيت در درست كردن جور چين از خود خلاقيت نشان مي دهد.پرسش گري اگر در حين آموزش مفهومي را نداند به وي فرصت سئوال وپرسش داده مي شود.خود آگاهي :اطلاعات وآگاهي هاي خودرا در زمينه ورزش و فوايد آن افزايش مي دهد.اعتماد به نفس :با تشويق كه از طرف آموزگار انجام مي شود در قبال فعاليت وي روحيه ي اعتماد به نفس خود را تقويت مي كند .مسئوليت پذيري :فراگير در فعالت هايي كه به وي داده مي شود در گروه خود احساس مسئوليت مي نمايد.

 


این مطلب در تاریخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 18:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات()

طرح درس علوم چهارم ابتدایی درس آهنربا

بازدید: 383

 

مشخصات كلي :

عنوان درس : آهنربا              روش تدريس : پژوهش آموزي          كلاس : چهارم ابتدايي     

هدف كلي :

 نامگذاري سرهاي آهنربا - خاصيت آهنربا - تاثير قطب ها آهنربا

دانستنيها و مهارتها :

 گفتگو درباره تصوير عنواني - همكاري جهت تهيه وسايل مورد نياز - با انجام آزمايشي پي به خاصيت آهنربا در دو سر آهنربا ببرند - با آزمايشي تاثير قطب هاي آهنربا بر همديگر را بدانند - با اطلاعات قبلي كه دارند فرضيه سازي كنند - بهترين فرضيه را براي آزمون انتخاب كنند - از طريق مشاهده و آزمايش اطلاعاتي را كسب كنند - يادداشت برداري كنند - براي اطلاعات و نتيجه گيري كه كرده اند سازماندهي دهند - درباره درستي و نادرستي فرضيه ها قضاوت در گروه داشته باشند - از انجام پژوهش خود گزارش تهيه كنند - ارائه گزارش كنند .

نگرش ها :

 احساس كنجكاوي نسبت به تهيه آهنرباء وسايل - نشان دادن علاقه نسبت به كار با آهنربا - فعاليت در انجام كار گروهي - پشت سر گذاشتن مراحل آزمايش - رعايت نكات ايمني - رعايت نكات بهداشتي - مشورت كردن در گروه - همكاري در گروه - استفاده از نظرات همديگر - تقويت روحيه پرسش و كنجكاوي -

مفاهيم :

 قطب هاي غير همنام همديگر را جذب مي كنند - قطب هاي همنام همديگر را دفع مي كنند - خاصيت آهنربايي در دو سر آهنربا بيشتر است - قطبي كه به سمت شمال است قطب شمال و با علامت N و قطبي كه به سمت جنوب است قطب جنوب و با علامت S نشان مي دهند .

 

وسايل كمك آموزشي :

كتاب درسي - انواع آهنربا ها - براده آهن - سنجاق و سوزن آهني و فلزي كتاب - تخته سياه - گچ -

روش ياددهي و يادگيري :

 الگوي تدريس پژوهش آموزي - روش فعال و گروهي - بحث و گفتگو - بارش فكري -

فعاليتهاي قبل از شروع درس :

 سلام و احوالپرسي - حضور و غياب طبق روال كار در كلاس - سوال از درس قبلي از چند نفر از دانش آموزان در رابطه با الكترسيته و تشويق آنها - رفع ابهامات و اشكالات درسي - چون جلسه قبل اعلام كرده بودم كه بچه ها درس جلسه بعد درباره آهنربا است و هركس در خانه آهنربايي كه دارد با آن هرچه به ذهنش مي رسد را انجام دهد و تجربيات و سوالاتي را كه برايش پيش آمده را يادداشت كند كه دانش آموزان با علاقه و افتخار هركدام در اين لحظه مي خواهند كه كارهايي را كه خودشان انجام داده اند را بيان كنند كه نشان از آمادگي آنها براي ارائه درس جديد است كه همراه با دانش آموزان كلاس را براي رفتن به آزمايشگاه ترك مي كنيم .

گام اول : مشخص كردن مسئله :

۱- آهنربا چه چيزهايي را جذب نمي كند ؟

۲- كدام قسمت آهنربا بيشتر مواد را جذب مي كند ؟

۳- چرا و قتي دو آهنربا را به هم نزديك مي كنيم بعضي وقت ها به همديگر مي چسبد و بعضي از وقت ها نمي چسبد ؟

 

 

گام دوم : بيان مسئله

موضوع پژوهش ( نامگذاري سرهاي آهنربا ) را در تخته يادداشت مي كنم .

اهداف پژوهش را به شرح زير در تخته سياه مي نويسم : خاصيت آهنربايي در كدام قسمت آهنربا بيشتر است ؟

از چه علائمي براي نشان دادن آهنربا استفاده مي كنيم ؟ - قطب در آهنربا چه معنايي دارد ؟ - قطب هاي همنام و غير همنام در آهنربا چه تاثيري بر هم دارند ؟

سوال هاي پژوهش : بچه ها آيا در خانه با آهنربا كار كرديد چه سوالاتي هنگام كار با آهنربا براي شما پيش آمد ؟

فرضيه هاي پژوهش : يادآوري مي كنيم بچه ها پاسخي كه شما براي سوالهايتان پيدا كرده ايد را فرضيه مي گويند بايد آزمايش كنيم تا ببينيم درست است يا نه .

بچه ها عجله مي كنند و مي خواهند كه با آهنرباهايي كه با خود به كلاس آورده اند را بيان كنند - بچه ها هدف ما اين است كه ببينيم ما چگونه مي توانيم آهنربا را نامگذاري كنيم پس در گروه ها روي پاسخهاي احتمالي ( فرضيه ) فكر كنيد و آن پاسخها را يادداشت كنيد .

گام سوم : جمع آوري اطلاعات :

بعد از اينكه با سركشي به گروه ها مطمئن شديم كه فرضيه هاي دانش آموزان آزمودني است وسايل لازم را در اختيار آنها قرار مي دهيم تا آزمايش كنند و با سركشي به گروه ها و طرح سوال گروه آنها را هدايت مي كنيم و راهنمايي هاي لازم را انجام مي دهيم و از آنها مي خواهيم مشاهداتشان را يادداشت كنند و همكاري بين گروه را فراموش نكنند.

 

 

 

گام چهارم : تجزيه تحليل اطلاعات :

بچه ها مي توانند به يادداشت هاي خود كه هنگام آزمايش برداشته اند ، به كتاب درسي يا اگر منبع ديگري داشتند مراجعه كنند و درباره درست بودن فرضيه خود قضاوت كنند ، حتي اگر فرضيه هاي آنها درست نباشد به فراگيران مي گوييم كه از ارزش كار آنها چيزي كم نخواهد شد .

گام پنجم : ارائه گزارش :

گروه ها مي توانند از پژوهش خودشان خلاصه اي را در يك صفحه بنويسند و ياد آور مي شويم كه هنگام نوشتن يك گزارش خوب بايد به موضوع ، سوال ، پاسخ هاي احتمالي ، خلاصه آزمايش و نتيجه آن اشاره كنند . بعد گزارش ها توسط سرگروه بصورت شفاهي يا كتبي ارائه مي شود و گروه ها مورد تشويق قرار مي گيرند .

 

 


این مطلب در تاریخ: شنبه 12 فروردين 1396 ساعت: 11:7 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات()

ليست صفحات

تعداد صفحات : 8

خبرنامه سایت

کانال تلگرام فرهنگیان

با عضویت در کانال تلگرامی ما از اخرین تحقیقات سایت باخبر شوید
http://up.asemankafinet.ir/view/1689294/44.jpg

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

اینستاگرام سایت

ایسنتاگرام سایت علمی و پژوهشی آسمان

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی