تحقیق درباره استاندارد خروجي فاضلابها

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره استاندارد خروجي فاضلابها

بازديد: 127

 

تحقیق رایگان

سایت علمی و پژوهشی آسمان

تحقیق درباره استاندارد خروجي فاضلابها

پیش گفتار و تعاریف

اين استاندارد به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده 3 همين آيين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است. در اين استاندارد تعاريف و اصطلاحاتي كه به كار رفته است به شرح ذيل مي باشد:

آب سطحي:

عبارت است از آبهاي جاري فصلي يا دائمي ، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها

چاه جذب:

عبارت است از حفره يا گودالي كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستايي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.

ترانشه جذبي:

عبارت است از مجموعه اي از كانالهاي افقي كه فاضلاب به منظور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصله كف آنها از بالاترين سطح ايستايي حداقل 3 متر باشد.

كنار گذر:

كانالي است كه فاضلاب را بدون عبور از بخشي از تصفيه خانه يا كل آن بخش ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند.

نمونه مركب:

عبارت است از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه هايي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعت تهيه شده اند.

 

ملاحظات كلي:

1-   تخليه فاضلابها بايد ير اساس استانداردهايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است.

2-   مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليدي را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفيه نمايند.

3-   اندازه گيري غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه اي تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.

4-   اندازه گيري جهت تطبيق با استاندارهاي اعلام شده قبل از تأسيسات تصفيه فاضلاب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد. در سيستم هايي كه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.

5-   لجن و ساير موارد جامد توليد شده در تأسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.

6-   فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و بنحوي وارد آبهاي پذيرنده گردد كه حداكثر اختلاط صورت گيرد.

7-   فاضلاب خروجي نبايستي داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.

8-   رنگ و كدورت فاضلاب خروجي نبايد ظواهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محل تخليه را به طور محسوس تغيير دهد.

9-   روشهاي سنجش پارامترهاي  آلوده كننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتاب Standard Methods for the Examination of water and  wastater خواهد بود.

10-                       استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بكارگيري چاهها و يا ترانشه هاي جذبي در مناطقي كه فاصله كف چاه يا ترانشه از سطح آبهاي زيرزميني كمتر از 3 متر مي باشد ممنوع است.

11-                       ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه خروجي فاضلابها نبايد كيفيت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغيير دهد.

12-                       رقيق كردن فاضلاب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده كننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمي باشد.

13-                       استفاده از كنار گذر ممنوع است كنار گذرهايي كه صرفا جهت رفع اشكال واحدهاي تصفيه اي به كار رفته و يا در زمان جمع آوري توام فاضلاب شهري و آب باران مورد استفاده قرار مي گيرند مجاز است.

14-                       تأسيسات تصفيه فاضلاب بايستي به گونه اي طراحي  احداث و بهره برداري گردد تا پيش بيني لازم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و هوايي نامناسب ، قطع برق، نارسايي تجهيزات مكانيكي و... فراهم گردد.

15-                       آن دسته از فاضلابهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد مي تواند فاضلاب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.

 

 

 

جدول استانداردهاي خروجي فاضلابها

شماره

مواد آلوده كننده

تخليه به آبهاي سطحي

Mg /I

تخليه چاه جاذب

Mg /I

مصارف كشاورزي و آبياري

Mg /I

1

 

1

1/0

1/0

2

 

5

5

5

3

 

1/0

1/0

1/0

4

 

2

1

1

5

 

5

1

1

6

 

1/0

1

5/0

7

 

75

-

-

8

 

1/0

1/0

5 0/0

9

 

1

1

21/0

10

 

600

600

600

11

 

1

1

1

12

 

1

ناچيز

1

 

شماره

مواد آلوده كننده

تخليه به آبهاي سطحي

Mg /I

تخليه چاه جاذب

Mg /I

مصارف كشاورزي و آبياري

Mg /I

13

 

5/0

1/0

1/0

14

 

1

1

5 0/0

15

 

5/0

1

1

16

 

2

2

2

17

 

1

1

2/0

18

 

5/2

2

2

19

 

3

3

3

20

 

ناچيز

ناچيز

ناچيز

21

 

5/2

5/2

5/2

22

 

100

100

100

23

 

1

1

1

24

 

1 0/0

1 0/0

1 0/0

 

 

شماره

مواد آلوده كننده

تخليه به آبهاي سطحي

Mg /I

تخليه چاه جاذب

Mg /I

مصارف كشاورزي و آبياري

Mg /I

25

 

2

2

2

26

 

5/2

1

-

27

 

10

10

-

28

 

50

10

-

29

 

6

6

-

30

 

1

1

1

31

 

1

1/0

1/0

32

 

3

3

3

33

 

1

1

1

34

 

400

400

500

35

 

1/0

1/0

-

36

 

2

2

2

 

 

شماره

مواد آلوده كننده

تخليه به آبهاي سطحي

Mg /I

تخليه چاه جاذب

Mg /I

مصارف كشاورزي و آبياري

Mg /I

37

 

 

 

 

38

 

5/1

5/0

 

39

 

30

30

100

40

 

60

60

200

41

 

2

-

2

42

 

تبصره يك

تبصره دو

-

43

 

40

-

100

44

 

0

-

-

45

 

5/8 -5/6

9-5

5/8-6

46

 

0

0

0

47

 

50

-

50

48

 

75

75

75

 

 

شماره

مواد آلوده كننده

تخليه به آبهاي سطحي

Mg /I

تخليه چاه جاذب

Mg /I

مصارف كشاورزي و آبياري

Mg /I

49

 

تبصره 3

-

-

50

 

400

400

400

51

 

1000

1000

1000

52

 

-

-

تبصره 4

 

 

تبصره يك:

تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي غلظت كلرايد سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200 متري بيش از 10 % افزايش ندهد.

تبصره دو:

تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد سولفات و مواد محلول پساب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از

10 % نباشد.

تبصره سه:

درجه حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از 3 درجه سانتيگراد در شعاع 200 متري محل ورود آن درجه حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد.

تبصره چهار:

تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفيه شده شهري در صورت استفاده از آن جهت آبياري محصولاتي كه به صورت خام مورد مصرف قرار مي گيرد نبايد بيش از يك خدد در ليتر باشد.

منبع

سایت علمی و پژوهشی اسمان

www.asemankafinet.ir


منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 10 آذر 1393 ساعت: 16:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس