تحقیق درباره مکمل های کراتین

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

رژيم غذايي مكمل هاي كراتين وسازگاري عضلاني همراه مقاومت اضافه بار

بازديد: 211

 

رژيم غذايي مكمل هاي كراتين وسازگاري عضلاني همراه  مقاومت اضافه بار

مكملهاي رژيم غذايي كراتين مونو هيدرات در 5 سال گذشته معمول شده اند . مطالعات تغذيه اي مكملهاي كراتين بطور دو پهلو اثرات انرژي زايي را نشان نداد. اين نظريه كه بارگيري CR به ميزان 30-20 گرم در روز براي 7-5 روز باعث افزايش كارايي درحين تمرينات سنگين خصوصاً تمرينات مقاومتي مي شود. پيشنهاد مي شود كه مكملهاي كراتين ممكن است سازگاري زيادي با پيشرفت تمرينات مقاومتي داشته  باشد. به علاوه مطالعات Vitro , Vivo نشان مي دهد كه مكمل كراتين ممكن است به تنهايي موجب افزايش پروتئين در عضلات اسكلتي شود. مطالعات جديد زيادي اثرات مكملهاي كراتين در طي تمرينات استقامتي را ارزيابي كردند. گزارشهاي مفيدي مبني بر افزايش قدرت يا حجم چربي آزاد پس از مصرف 12-4 هفته اي كراتين بصورت كنترل شده وغير كنترل شده وتحت برنامه هاي R T وجود دارد. مطالعات 4 هفته اي ديگر مقايسه مكملهاي تجارتي كراتين با مكمل آزاد را در افزايش حجم چربي كراتين بر روي ( FFM) وانجام ورزشهاي مقاومتي گزارش مي كند، به هرحال تحقيقات ديگر نشان داده  است كه مصرف كرادتين برروي FFM هيچ اثري نمي كند يا پيشرفت قابل ملاحظه اي در بعضي والبته نه همه ورزشها ندارد. تمرينات مقاومتي انفرادي بايد همراه  انتخاب با مطالعه مكمل كراتين باشد زيرا بيشتر احتمال مصرف CR وجود دارد. با اين حال نقش آنها نشان مي دهد كه عوامل متعددي مطالعه غير معمول جمعيت را توضيح مي دهد. برنامه هاي متفاوت تمريني استفاده مي شود كه هركدام يقين مي رود ارائه كند بهترين محرك تمريني را، آنها بايد متقاعد شوند كه در طي مطالعه كمي تا چندين ماه اين برنامه هيچ صدمه اي به آموزششان نمي رساند، در بهترين حالت اين موجب كاهش در Subject poal  و در بدترين حالت موجب تحريك ضعف تمرينات مي شود . آنها مي توانند مقاومت كنند سختي هاي شديد تمرينات را به دليل حالت مشروطشان ممكن است كه نشان دهد افزايش اندازه بافتهاي معموليشان . بنابراين توانايي با اثبات اثرات     CR اگر معلوم باشد بستگي پيدا خواهد كرد به توانايي افزايش و حضور اندازه عضله اين ممكن است آشكار بكند نتايج دو پهلوي مطالعات volec و همكارانش منطقه سطح مقطع بخشهاي بزرگ تارهاي ماهيچه اي ازنظر افقي بزرگتر نبود  در گروه كراتين نسبت به PLacebo بعد از تمرينات مقاومتي. همزمان نشان دادند كه كراتين سبب يك افزايش بزرگتر در اندازه تار مي شود. تغييرات ذاتي در اندازه گيريهاي بافت برداري ممكن است توضيح دهد اندازه تار كوچكتر را در گروه CR  قبل از تمرينات ومتعاقباً بزرگتر شدن آن را بعد از مصرف CR . بعد از تمرينات اوليه تفاوتهايي به روش آماري بوسيله استفاده ANCOVA در تار ماهيچه اي گزارش شد. گروه كراتين نشان داد افزايش تارهاي عضلاني بزرگ بطور بارزي فقط در نوع تارهاي IIA كه فقط 11% از نمونه هاي فيبر را تشكيل مي دهد. مورد هرچه كه باشد به نظر
مي رسد كه خاصيت مكمل كراتين بايد كمك كند در مطالعه اي كه به آزمودنيهاي تحت تمرينات استقامتي نيازي نداشته باشد كه تمريناتشان آن را تغيير بدهد اما بايد بتوان افزايش عضلاني اين را اندازه گيري كرد. بر اساس اين مشاهدات اين مقاله ارزيابي كرده است تأثير مكمل
CR برروي پاسخهاي مكانيكي و هايپرتروفي عضله چهار سر ران QF بر روي داوطلبان تمرينات مقاومتي با electromyostimulation بررسي كرده . اين رژيم تمرين افزايش در اندازه عضله در يك زمان كوتاه را نشان مي دهد و تكيه نمي كند به تلاشهاي ارادي و بنابراين اثرات پتانسيلي PL را از بين مي برد ونيازي ندارد كه افراد (آزمودينها) بطور مشخص تمريناتشان را تغيير دهند. زيرا EMS مي تواند موجب كاهش كراتين فسفات شود كه سبب از بين رفتن نيرو مي شود. طرح ما آزمايش شد به گمان اينكه CR باعث كاهش خستگي وافزايش بارگير ي درهر جلسه تمرين مي شود. بنابراين موجب افزايش رشد عضله مي‌شود. ما استفاده كرديم از يك طرح كنترل شده  
double blind placebo منطقه سطح مقطع رانها عضله چهار سراندازه گرفته شد با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيسي. گشتاور در حين هر عمل كانسنتر يك و اكسنتريك از تمرينات EMS ثبت شد براي كمك به بارگيري و خستگي. به دليل اينكه روش تصوير برداري هردوران را اسكن ميكند. همچنين ارزيابي كرديم تغييرات اندازه عضله راست چهار سر را بطور ميانگين بعنوان مصرف كننده فرضي (يعني در طي تمرين مقاومتي بدون برنامه بر طبق يكي از برنامه هاي موجود).

روش ها

موضوع ها و پروتكل هاي عمومي: 32  فرد داوطلب به مشاركت شدند. روشها، خطرها و استفاده مطالعه توضيح داده شد و به اطلاع آنها رسيد كه هر يك از آنها بصورت كتبي بايد رضايت دهند. بعد از تصويب به وسيلة مؤسسه پژوهشي به عنوان تحقيق بر روي آزمودنيهاي مرد دانشگاه گيورجيا. براي شركت كنندگان نمايش داده شد كاربرد كراتين مونوهيدرات و تحمل با EMS . هيچ كدام از آنها مكملهاي CR را در طي 2 ماه قبل مصرف نكرده بودند. تصاوير MRI به منظور تعيين سطح مقطع عضله چهار سر ران گرفته شد. سپس به هر يك از آزمودنيها assigned با كراتين مونوهيدرات به مقدار (20 گرم در روز به مدت 7 روز، 5 گرم در روز بعد از اين) يا يك حالت (pl) sucrose placebo در يك طرحduble blind  بعد از بارگيري در 8 هفته پروتكل EMS عملي شد با QF چپ. آزمودنيها ادامه دادند RT را بصورت داوطلبانه بر روي دو اندام تحتاني در حاليكه رژيم غذايي آنها مطابق ميلشان بود. به دنبال تمرينات EMS مجموعه ديگري از تصاوير MRI گرفته شد. 14 آزمودني به دلايل شخصي حذف شدند يا به دليل تطابق ضعيفي كه داشتند با اين شرايط نتوانستند ادامه دهند (CR, N=8,40% , PL,N=6 , 50% , P=0.5952) بعنوان نتيجه 17 مرد و 1 زن با  سال ( متوسط ) كه به طور تفريحي آزمايش RT را انجام دادند براي انتهاي تحتاني مطالعه را تمام كردند.

تصويربرداري MR : آزمودنيها آموزش داده شدند با خودداري كردن از فشار سنگين به وسيله رانها براي دست كم 72 ساعت قبل از تصويربرداري. در امتداد محور رانها تصاوير MR گرفته شد.  (TR/TE 2000/30 , 60,1-cm ضخامت برش , 0.5-cmgap, 256×256 matrix, 40-cm FOV,1 NEX) اين تصاوير با استفاده از يك ميدان مغناطيسي ابررسانا به شدت 1.5 تسلا از شركت جنرال الكتريك در شهر ميلواكي گرفته شد. بعد از تنظيم فضايي قبل و بعد از تمرينات EMS تصاوير مقايسه شدند. و منطقه سطح مقطع عضله چهار سر ران معين شد براي هر برش ران با استفاده از يك عمل گر كور با استفاده از نرم افزار NIH. مقادير مربوط به 10 برش اول پايين تر از سمت عضلات سريني بدن ميانگين گرفته شد تا مقدار ميانگين منطقه سطح مقطع QF بدست آيد زيرا اين ناحيه نشان دهنده بزرگترين سطح مقطع QF است. تصويربرداري MR يك اندازه گيري قابل اعتماد منطقه سطح است، با ضريب اطميناني بيش از 0.98 در آزمايشگاه ماست.

مكملهاي غذايي:

در طي هفته بعد از گرفته شدن تصاوير MR ، آزمودنيها مصرف كردند يك نوشيدني با طعم شيريني را به مقدار 20 گرم آميخته با 5 گرم CR منوهيدرات ديگر، يا شكر (گروه PL) براي 4 وعده در روز مكملها مخلوط مي شدند با آشاميدنيهاي طعم دار ديگر و در صورت امكان با غذاها مصرف مي شدند. اين روش كه در هر وعده غذايي 5 گرم CR منوهيدرات يا دارونما (PL) مصرف شود در روز در حين تمرينات EMS. مكملها توزيع شدند در يك هفته (بارگيري) و دو هفته (تمرينات EMS) متناوباً در جلسه هايي كه حاوي دستورالعمل مصرف آنها هم بود.

تمرينات EMS

تاثيرات رفتارهاي QF در 8 هفته (16 جلسه اي) تمرينات EMS قبلاً براي افراد توضيح داده شد. قبل از مشاهده تصاوير MR و شروع تمرينات، آزمودنيها گزارش كردند با آزمايشگاه در 3 موقعيت جداگانه در حداقل 24 ساعت براي آشنايي با تست حداكثر انقباض ايزومتريك اختياري (MVC) تحمل آنها نسبت EMS معلوم شود. در آغاز تمرينات، جريان EMS قرار داده شد با بيرون آوردن گشتاور نيروي ايزومتريك در 45 درجه در زير افقي معادل با تقريباً 70% از MVC . بعد از 60 ثانيه برگشت به حالت اوليه، اين روش سپس استفاده شد و موجب شد ارتباط پيدا كند با مراحل تمريني EMS.

براي مطمئن شدن از پيشرفت اضافه بار، گشتاور ايزومتريك در شروع هر جلسه تمرين به ميزان تقريبي 2% در هفته افزايش داده شد به كمك افزايش جريان. حجم تمرينات همچنين افزايش يافت از سه جلسه در طول هفته هاي اول و دوم به چهار جلسه در طول هفته هاي سوم و چهارم و با پنج جلسه در طول سرانجام هفته چهارم از تمرينات.

اطلاعات گشتاور در 100 هرتز جمع آوري و به فرمت ASCII براي تحليل نگهداري شد.  گشتاور (Nm) در 45 درجه پايين هوريزنتال براي هر كنسنتريك (Tcon) و اكسنتريك (TECC) توضيح داده شد.  نسبت به خط شروع QFCSA براي اندام چپ (NM.cm-2) . مقادير حداكثر و حداقل براي Tcon و TECC در هر دوره استفاده شده بود براي محاسبه شاخص برجستگي 

بارگيري بر روي هر دوره محاسبه شد بعنوان ناحيه زير داخل مركز يا خارج مركز منحني گشتاور كه جدا شده بود بوسيله پيش تمرينات QFCSA اندام چپ (: زمان گشتاور لازم)

تمرينات مقاومتي داوطلبانه:

آزمودنيها آموزش داده شدند كه تمرينات داوطلبانه خودشان را بر روي هر دو اندام تحتاني با استفاده از يك رژيم غذايي مورد سليقه خودشان ادامه دهند. در اغلب موارد مقدار مصرف كراتين را به طور تفريحي بالا مي بردند، تمريناتشان تحت نظر نبود و يا تغيير پذير نبود.

تحليلات آماري:

تحليلات آماري اجرا شد با استفاده از نرم افزارstat view 5.0 بر روي كامپيوترهاي Macintosh . مشخصات توصيفي گروه ها و مقادير زمينه اي قدرت (MVC و قدرت مخصوص) تحليل شده با استفاده از ANOVA مستقل يك طرفه. اندازه گيري‌هاي مكرر ANOVA كه به كار برده شده با دوره هاي 3-1 نخستين و آخرين جلسات تمرين براي تحليل متغيرهاي تمرينات تجربي (روش علمي= حالت × جلسه) بارگيري عضله (دوره×جلسه× وضعيت ؛ TCON , TECC . TTICON , TTIECL) و خستگي عضلاني (كار*دوره * جلسه* حالت؛ FICON , FIECC) منطقه سطح مقطع براي هر  QF تحليل شده با استفاده از يك ANOVA دو طرفه با اندازه گيريهاي مكرر روي زمان (زمان*حالت) تغيير درصد در منطقه سطح مقطع QF، و با تغييرات نسبي در TTI , FI (دوره 1 ، اولين VS آخرين نوبت) و متوسط TTICON و TTIECC در طي تمرينات. سطح معني داري براي همه تحليلات دوره اي در نظر گرفته شد كه براي آنها P<0.05 باشد مقادير P گزارش شد بدون تصحيحات مربوط به تخلف در مصرف sphericity . اگر يك برهم كنش معني دار به چشم مي خورد مقادير ميانگين گروه يا جفت هاي آزمون ttest مقايسه مي شد تصحيح Bonferroni-Dunn براساس داده هاي روتر و همكاران.r=0.98) آزمون (=0.80 , Retest نشان داده كه 16 آزمودني براي آشكار كردن برهم كنش زمان x شرايط كافي است تا پاسخ رشد را به EMS نشان دهند. (تفاوت QF CSA تا 50% يا بيشتر در بين گروه ها).

نتايج :

هيچ تفاوتي بين گروه ها در تمرينات مقاومتي وجود نداشت (P=0.5206 : تكرار و P=0.6393 و سالها) سن (P=0.6670) وزن (P=0.7983) يا ارتفاع (P=0.3257). قبل از تمرينات، هيچ يك از MVC(P=0.4109) يا قدرت مخصوص (P=0.4964) اختلافي بين گروه ها فرقي نمي كرد. همه آزمودنيها شفاهاً معين شدند كه مصرف كنند مكملهاي تجويز شده را جريان افزايش يافت از  در طي 16 جلسه مربوط به EMS و بين گروه اختلافي گذاشته نمي شد (جلسه * حالات موثر P=0.4968) حداكثر گشتاور نسبت به اندازه عضله بطور برجسته افزايش يافت در پيش تمرينات (TCON , P<0.0001 , TECC P<0.0001 : تاثير جلسه) انتگرال زماني گشتاور انجام شده (TTICON , P<0.0001 , TTIECC ,P<0.0001 : تاثير جلسه). اين نتايج منعكس كننده فعال شدن بيشتر عضله در حين اينكه جريان EMS افزايش پيدا مي كرد. بازگشت به حالت اوليه طولاني تر بين جلسات خستگي كمتر در طي دوره ها در تمرينات بود. (FI : P=0.0002: تاثير جلسه). حداكثر گشتاور (TCON , TECC) در شروع هر دوره در طي هر جلسه تمرين كاهش يافت. (P<0.0001 : تاثير دوره) و اما اين كاهش يافته بود در طي تمرينات (جلسه* برهمكنش دوره : TCON  , P=0.0423 , TECC  P=0.0003). اين پاسخها بين گروه ها اختلاف نداشت (حالات* جلسه * برهم كنش دوره : TCON , P=0.9380 , TECC P=0.9383 حالات * برهمكنش جلسه : FI , P=0.8093). در هر جلسه تمرين، خستگي كنسنتريك براي هر دوره مشابه بود، اما خستگي اكسنتريك براي مجموع دوره ها زياد بود.

به همين ترتيب استقامت به خستگي در هر دوره در طي اكسنتريك بيشتر شد نسبت به عمل‌هاي كنسنتريك FI , P< 0.0001) : اثرات عمل) post hoc t-tests معين شد كه FICON افزايش مي يابد در طي تمرينات (P<0.0001) ، در حاليكه FIECC تغيير نيافت (P=0.1133) . با وجود اين افزايش مقاومت در برابر خستگي براي عملهاي كنسنتريك در تمرينات، نمونه هاي عمومي خستگي در هر جلسه مشاهده شد. (افت نيروي نسبي در سراسر دوره ها افزايش يافت براي عملهاي اكسنتريك اما كوچكتر از افت نيروي نسبي براي عملهاي كنسنتريك بود (جلسه * دوره * برهم كنش عمل : FI , P=0.6954) .

متوسط CSA عضله چهار سر ران چپ بطور مساوي افزايش يافت در گروههاي PL , CR (حالات * برهم كنش زمان : CSA عضله چهار سر ران چپ ، P=0.2190). افزايش در CSA براي QF چپ رتبه بندي شد از 4.7% تا 18.6% در كراتين و از 4.5% تا 17.6% در PL . ميانگين CSA عضله چهار سر ران راست مختصر تغييري يافت در PL، (3.6% تا 4.4% دامنه تغييرات) اما افزايش قابل ملاحظه اي در CR بوجود آمد (11.7% تا –1.3% دامنه تغييرات) حالات * زمان برهم كنش : سطح مقطع QF راست P=0.0091) .

با در نظر گرفتن مجموعه يك از اولين و آخرين جلسات تمرين، درصد تغييرات اندازه سطح مقطع QF همبستگي نداشت با تغيير در شاخص خستگي  FICON , r=-0.06, P=0.0.6, P=0.8059 , FIECC , r=-0.25 , P=0.3193) يا حداكثر گشتاور TCON , r=0.28, P=0.2663 , TECC , r=0.12 , P=0.6279)) زمان گشتاور كل در تمرينات لازم است  TTICON , r=0.31, P=0.2216 , TTIECC , r=0.21 , P=0.4184)) و ميانگين TTI براي هر مجموعه  (TTICON , r=0.10, P=0.6892 , TTIECC , r=-0.09 , P=0.7195) ارتباط پيدا نكرد با افزايش نسبي در سطح مقطع OF.

بحث و گفتگو:

مطالعه حاضر طراحي شد تا عواملي را كه ممكن است اثرات را تحت تاثير خود قرار دهد بررسي كند. اگر هر يك از مكمل هاي رژيم غذايي CR با پاسخهاي مكانيكي و رشد عضلات اسكلتي در برابر اضافه بار مقاومت كند. تمرينات مقاومتي كه به صورت داوطلبانه انجام داده بودند مطالعه گرديد (سال  تجارب) زيرا به نظر مي رسد كه مصرف كراتين به رشد عضلات كمك كند. همچنين انتظار مي رود كه به طور مثبت واكنش نشان دهد در قبال افزايش شدت تمرينات. پروتكل EMS به چند دليل برگزيده شد. اين مي تواند موجب افزايش عضلات شود بطور مؤثر همانگونه كه در اين مطالعه نشان داده شد. بدون نياز به تلاش داوطلبانه يا اينكه از افراد خواسته شود كه تمرينات مقاومتي خودشان را تغيير بدهند. EMS همچنين مي تواند طراحي شود تا بوجود آيد كاهش فسفوكراتين و متعاقب آن همانگونه كه در اين مطالعه ديده شد. بنابراين اگر مكملهاي رژيم غذايي موجب افزايش عضله گردد (CR و فسفات كراتين) و به موجب آن انرژي نامتعادل در تارها در طي اختلال كم مي شود. اين مي تواند منجر به كاهش خستگي ، افزايش بارگيري و سرانجام منتج به هايپرتروفي عضلات شود. پروتكل EMS كه ما استفاده كرديم همچنين توانايي كنترل با دقت و تعيين مقدار بارگيري را در شرايط تمرين ارائه كرد. براي مثال گشتاور اندازه گيري شده بود در هر 100 ms در طي هر عمل كنسنتريك و اكسنتريك. 


كربوهيدرات و عملكرد جسمي ، روحي در طي تمرينات متناوب تا مرز خستگي

هدف از اين مطالعه آزمودن اثرات خوردن الكتروليت كربوهيدرات بر عملكرد جسمي وروحي افراد در حين اجراي تمرينات متناوب باشدت بالا( IHI) مانند بسياري از مسابقات ورزشي معمول بوده است.

روش ها:‌

 به اين منظور تعدادي مرد فعال(تعداد 5نفر ) و زن فعال (تعداد 5نفر )‌درحين اجراي سه نفر جلسه مسابقات فوتبال يا بسكتبال وبه دنبال دو آزمون تجربي متناوب با شدت بالا ، نظير دويدن به ميزان مسابقات بسكتبال مورد بررسي قرار گرفتند.

آزمونهاي تجربي شامل 4 قسمت 15 دقيقه اي ( QTR )‌بوده است . يعني دويدن متناوب با درصد هاي متفاوتي از Vo2max ( قدم زدن دويدن آرام دويدن دو سرعت وپريدن)‌ كه توسط يك زمان كوتاه دوره استراحت معادل 20 دقيقه در نتيجه ي آزمون ودر انتها، دويدن تا مرز خستگي بوده است .( دوشاتل تامرزخستگي ،‌حداكثر دويدن با سرعت 20 متر بر ثانيه، حداكثر 10 بار پريدن عمودي ،‌آزمايش مهارت حركت ( آزمون MS ) نيمرخ تعيين حالات (POMS )وآزمون Stroop color-word كربوهيدرات الكتروليت(CHO ) يا محلولهايPlacebo (p) قبل ازتمرين نوشيده مي شوند (محلول5ml.kg-1,6%) و در حين تمرين و در ميانه كار از (محلول5ml.kg 18% ) استفاده مي شوند . مقادير كمي از (محلول 6% 3m.kg-1 ) بعد QTR-l.HALF, QTR-3,QTR-4 استفاده شده است .


نتيجه گيري:

نتيجه اين كه مصرف كربوهيدرات الكتروليت باعث افزايش            37% زمان دوهاي دراز تا خستگي وتند رونده 20-m زمان دو سرعت طي Q TR-4 () اجراي آزمايش تعيين حالات مي شود همچنين باعث افزايش زمان طول مراحل آخر مي شود. در طي تمرينات با نصف گزارشات عملكردهاي خستگي ( S ubscle of POMS  ) (‌P<OO5 ) در كربوهيدرات الكتروليت درمقابل P بوده است. نتيجه مي گيريم كه نتايج اين بررسي مؤيد نقش سودمند مصرف كربوهيدرات الكتروليت بر عملكرد جسمي و روحي در طي تمرينات متناوب مشابه باخيلي از ورزشهاي تيمي مسابقه اي است.

 

بهبود عملكرد عضلاتي مكملهاي كراتين در مردان مسن

هدف از اين مقاله اين است كه نشان دهيم مكملهاي كراتين بعد از 5 تا 7 روز باعث افزايش توان و قدرت عضلاني در نوجوانان مي شوند. بنابراين مكملهاي كراتين مي توانند براي افراد مسن هم استفاده شوند . زيرا سالمندان نيز با كاهش قدرت عضلاني وتوان مواجه مي شوند.

روش ها :

اثرات 7 روزه ي ‌استفاده از مكملهاي كراتين را در مردان مسن نسبتاً فعال ( 72ـ59 سال) از طريق استفاده از يك طرح double-blind كه به صورت Placebo كنترل مي‌شود با اندازه‌گيري هاي مكرر آزمايش كرده ايم . بعد از يك دوره سه هفته اي وبه منظور به حداقل رسانيدن اثرات يادگيري اوليه ،‌ مجموعه اي از آزمايش ها در سه موقعيت جداگانه به فاصله 7روز ( T1,T2,T3 )‌انجام شد. بعد از زمان T1 ‌، افراد بطور تصادفي تقسيم شدند به كساني كه ازكراتين استفاده مي كردند (تعداد 10نفر)‌ و گروهي كه از    Placebo استفاده مي كردند (8 نفر ) بعد از T2 افراد مورد آزمايش به مقدار (براي هرنفر 0.3g.kg-1) وبراي 7 روز تا T3 از مكملهااستفاده شود. همه افراد آزمايش شدند براي حداكثر قدرت پويايي (‌يك تكرار ، با حداكثر در پرس پا وپرس سينه) ، حداكثر قدرت ايزومتريك ( بازوبسته كردن زانوها)‌، ‌توان انفجاري بالا وپايين بدن ( دوسرعتهاي روي يك چرخ نيرو سنج )‌وتوانايي عملي اندامهاي تحتاني ( آزمون نشت وبرخاست و گام دونفره)‌. تركيب بدن ازطريق وزنكشي هيدروستاتيكي ( مربوط به فشار آب ساكن) ارزيابي شد. همچنين نمونه گيري خون به عمل آمده با ارزيابي renal وپاسخهاي كبدي وغلظت كراتين عضلات. 

نتايج :‌

هيچ افزايش قابل ملاحظه اي درهريك از عملكرد عضلات از T1  تا  T2 مشاهده نشد به استثناي تاشدن زانوي راست ايزومتريك در گروه placebo كه نشان دهندة‌ثبات پروتوكل هاي آزمايش شده است . برهم كنش قابل ملاحظه اي زمان مؤثر بريكديگر گروها ، نشان داده است كه پاسخهاي از T2 تا T3 براي گروه مصرف كننده كراتين داراي اهميت بيشتري نسبت به مصرف كننده PLacceboاست ( P<0.05 )‌به ترتيب ، براي حجم بدن (1.86,1.01kg )‌ حجم چربي آزاد ( 2.22, 0.00kg)‌ حداكثر قدرت پويايي ( 7-8,1-2%) حداكثر قدرت ايزومتريك ( 9-15,-6-1% ) توان متوسط اندام تحتاني (11.0%)‌.وحد ظرفيت عملي تحتاني ( 6-9,1-2%) هستند. هيچ گونه اثرات زيان آور جانبي هم از مصرف كراتين مشاهده نگرديد . درپايان نتيجه مي گيريم كه اين اطلاعات دلالت بر اين مي كند كه مصرف 7روز ، مكمل هاي كراتين در افزايش چندين شاخص عملكرد عضلات مؤثر بوده است ، شامل آزمونهاي عملي در مردان مسن بدون اثرات جانبي قابل ملاحظه اي. بطور كلي مكملهاي كراتين ممكن است در راهبرد درمان افراد مسن بدون هيچ گونه ضرر و زيان قابل ملاحظه اي سودمند باشد. همچنين موجب جبران كاهش قدرت عضلات وبهبود ارتقاي سطح انجام فعاليت هاي روزمرة زندگي مي شود.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 04 آذر 1393 ساعت: 9:48 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس