گزارش کار امور اداری دبستان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

گزارش کار امور اداری مدرسه

بازديد: 193

 

اموراداریدبستان

دفترامتحانات:

دفترامتحاناتدبستان  مشتملبرصفحاتی  است  کهدرهرتاریخمعینتوسطکارشناسسنجشوارزشیابیتحصیلیبررسیومسدودوپلمپشدهوتحویلمدیرآموزشگاهگردیدهاست .ایندفترشاملکارنامهنوبتاولودومتمامیدانشآموزانمیباشد.

اگردانشآموزیقبلازنوبتاولازمدرسهبرودکارنامهیاوبراینظمدرصفحاتدفترامتحانقرارمیگیردولیبررویکارنامهیویجملهیمنتقلشدثبتمیگردد.

 

دفترنمودارانظباتی:

دفترنمودارانظباتیتوسطبهوسیلهیکامپیوترطراحیشدهوصحافیشدهوتوسطمعاونمدرسهتماممواردانظباطیازقبیلغیبت,تاخیر,تشویقوتنبیهدرآنثبتمیشود.

 

دفترآمار:

کلیهیاطلاعاتشخصیدانشآموزاندرایندفترثبتمیشود .شامل : نام ,نامخانوادگی,نامپدر ,شمارهشناسنامه ,سریالشناسنامه , محلصدور,تارختولد,تعدادمردودیهایپایهفعلی ,معدلسالقبل,تاریخانتقال ,تاریخترکتحصیل ,آدرسمحلسکونت,تلفنوشغلولیدانشآموز.

دفترآماربعدازثبتنامموقتوبهصورتدستیوکامپیوتریصحافیوبرایتاییدبهادارهارسالمیشودوبعدازتاییدادارهمهروپلمپمیشود.

 

دفترحضوروغیاب:

ایندفترشاملاسامیکادرآموزشیودبیرانمیباشد .درایندفترحضوروغیابکارکنانهرروزبررسیشدهوغیبتوتاخیرآنانثبتوگزارشمیشود.

 

دفتراموال:

ایندفترشاملکلیهیاموالغیرمصرفیاهدایییاخریداریشدهکهشمارهیاموالداشتهباشداست.ایندفتربه21طبقهتقسیممیشودکهطبقه18الی21بهمنظورآشناییمسئولینمیباشد . درایندفتراموالیکهخریداریمیشودطبقطبقهیمخصوصبهخوددرصفحهیجداگانهنوشتهوثبتوضبطمیشود .اموالیکهقبلاخریداریشدهومیخواهدحذفشوددرآندفتربایدعلتحذف,مجوزحذفوتحویلگیرندهقیدشود .ایندفترشاملمواردزیراست :

اموالرسیده,اموالفرستاده,ردیف,شمارهثبت,نحوهتحویل,ناممال,دورهیتاریخی,سایرمشخصات,علتحذف,مجوزحذف,تحویلگیرنده,شماره , تاریخو....

 

دفترارسالالمرسلات:

درایندفترنامههاییکهمیخواهیمازطرفمدرسهبهادارهفرستادهشونددرآنثبت (یعنیشمارهنامه,موضوعنامهوتاریخارسالنامه)وهمراهنامهفرستادهمیشود .ادارهپسازتحویلگرفتننامهایندفترراجایمخصوصامضامیکند.

 

 

 

 

بخشنامهها:

بخشنامههاازطرفادارهیآموزشوپرورشبهمدارسازطریقسامانهارسالمیشوندکهاینبخشنامههادارایکدمشخصیهستند .هرمنطقهدارای50-48کداستکهمدیرمدرسهبایدنسبتبهکدهاآشناییکاملداشتهباشد .مدیرانهرمدرسهپسازدریافتبخشنامههاباید  درحداقلزمانخودبهآنپاسخدهندیابهمعاونآموزشیواگذارکنندورونوشتآنرادربایگانیمدرسهنگهدارند.

 

ثبتنامدانشآموزان:

دانشآموزاندرمدتزمانیمعینی (1خردادتاپایانمردادماه)بامراجعهبهآموزشگاهثبتناممیکنند .ثبتنامدرسامانهبهدوصورتاست :یکیثبتنامپایهیاولکهباحضوریکیازوالدیندرآموزشگاهودریافتکدثبتنامبرایفرزندخودکهبااستفادهازآنکددانشآموزپایهیاولدرپایگاهسنجشوسلامت,سنجشمیشودوسرانجامدرسامانه, ثبتنامنهاییمیگردد.مرحلهیبعدیثبتنامدانشآموزانپایهیدوموسایرپایههابهصورتانتقالیدرپایهیبالاترثبتناممیشوند.

 

صدورکارنامه:

آموزگاردرپایانهرنوبتبااستفادهازپوشهیکاردانشآموزانوفعالیتهایخارجازکلاس,لیستنوبتاولودومتنظیممیکندوباامضادرپایینآنتحویلمعاوناجراییآموزشگاهمینماید .معاوناجراییبااستفادهازلیستدستیمعلمکارنامهیدانشآموزانرادرسیستمامتحاناتواردمیکندوپسازاطمینانازآنهاکارنامهایجهتاطلاعولیصادرمیکند.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 07 شهریور 1396 ساعت: 17:41 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس