تحقیق و پروژه رایگان - 498

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید یا راهنمای خریدبه شماره 09159886819 با واتساپ یا تلگرام یا اسمس پیام بدهید.
با عضویت در کانال ما در تلگرام از آخرین تحقیقات سایت باخبر شوید آدرس کانال : @dabiranyar

تحقیق در مورد جنگ رستم با اشکبوس

بازديد: 602

جنگ رستم با اشکبوس

 


شاهنامهنه تنها حاوی تاریخ ملی کهن ما ایرانیان بلکه حامل نکات تاریخی بدیعی درباب همزبانان افغانی و تاجیکی ماست؛ گرچه این تاریخها به صورت اسطوره درآمده اند یعنی این وقایع تاریخی جنبهً افسانه ای پیدا کرده اند، ولی وقتیپرده از روی افسانه های اساطیری کنار میرود وقایع تاریخی مهم عهد باستانرخ می نمایند. معهذا باید توجه داشت که جنبه های افسانه ای با شیرین ودلپذیر کردن وقایع تاریخی باعث زنده ماندن آنها در خاطره ها گشته اند. ازاین مقوله است جنگ رستم با اشکبوس، سردار اساطیری سپاه کاموس کشانی است کهمطابق شاهنامه در پیوند و اتحاد با تورانیان (سکاها) به فرماندهی افراسیابو همچنین چینیان بوده اند.بررسی نام کشانی در این رابطه گره گشاست چه آنبه وضوح نشانگر قوم کوشان (تخاران، یوئه چی ها/ مه یوئه چی ها) وفرمانروایان مقتدر آن است که از مرزهای شرقی ایران کنونی تا داخل مرزهایچین اصلی فرمانروایی نموده اند. با اندکی دقت در این نامها در می یابیم کهخود نامهای کاموس و اشکبوس هم اشاره به همان فرمانروایان کوشانی دارند چهشرقشناسان با توجه به نام فرمانروایان مقدم و متأخر کوشانی آنان را بهکادفیس ها (کوجولا کادفیس ، ویما کادفیس) و ایشکاها ( کانیشکا، واشیکا،هوویشکا، اوواسوشکا) آنان را به دو گروه با همین نامها تقسیم نموده اند کهشاهنامه و ایرانیان باستان بیش از یک هزاره مقدم بر آنها همین کار را بهنحو دیگر انجام داده اند چه بی شک نام کاموس از تحریف و تصحیف همین نامکادفیس و نام اشکبوس ( شاه حامی و پیرو" فرد دانا" = گوتمه بودا همانگئوماته زرتشت) با توجه به همان نام ایشکاها (شاهان) پدید آمده استدکترمحمدجواد مشکور در کتاب ایران در عهد باستان در باب کانیشکا - که نامشبا توجه به نام توراتی ایشپاکای اسکیت (ایشاک تورات، اسحق قرآن) یعنیشهسوار و شاه - به معنی شاه جهان است چنین می آورد: " کانیشکا در 120- 160میلادی به پادشاهی نشست. وی بزرگترین پادشاهان کوشانی است؛ و قلمرو حکومتاو گذشته از ایران شرقی و افغانستان شامل حوزهً رود تاریم و ترکستان چین وشمال غربی هند و سواحل گنگ بود؛ و پاتالی پوترا پایتخت قدیم سلسلهً معروفموریاهای هند بدست او افتاد. کانیشکا برای انتقام گرفتن از چینی ها ازمتصرفات هندی خود از راه وخان گذشته ولایات کاشغر و یارکند و ختن را فتحکرد. و دامنهً فتوحات خود را تا رود تاریم رسانید و سلطنت کوشانی را از هرطرف به یکی از چهار رود جیحون، سند، گنگ و تاریم امتداد داد و پسر پادشاهکاشغر و برخی امیرزادگان چین را به گروگان با خود به پایتخت خویش در بگرامآورد. کانیشکا لقب شاه گنداهارا (گنداور) را داشت. کانیشکا و جانشینان پراقتدار او بیشتر توجه به هند و ثروت آن کشور داشتند. در نظر کوشانیها هندپر ثروت، جاذب تر و سودمندتر از نواحی بیابانی ایران شرقی می نمود. درهمین نواحی سرحد دوکشور اشکانی و کوشانی تقریباٌ قریب به خطی که امروزمشخص سر حد بین ایران و افغانستان است، تثبیت شده بود. جنگ بین کانیشکا وپارت ظاهراٌ در زمان بلاش سوم وقوع یافته است. در متن سریانی مربوط بهزمان بلاش چهارم (191-207 میلادی) از سپاهی بزرگ مرکب از مادها و پارسهاکه به مشرق ایران حمله برده اند به طور مبهم ذکری شده است. در آغاز بلاشمحاصره شد و تلفات سنگینی داد، اما سپاهیان او از نو حمله آورده و دشمنانکوشانی را تا دریا عقب راندند. دین بودایی که در عهد آشوکا (=عادل) ازخاندان موریاها در شرق ایران انتشار یافت در عهد کانیشکا به منتهی ترقیخود رسید و معابد بودایی زیادی در سراسر مشرق ایران بر پا گردید. می گویندساختن مجسمه های بزرگ بودا[زرتشت،ابراهیم ادهم، ابراهیم خلیل] در بامیاندر زمان کانیشکا آغاز شده است." بنابراین در اصل اسطورهً کاموس کشانی، نامرستم یعنی(پهلوان بلند اندام) ، در رابطه با اشکبوس به جای بلاش (ولخش=والا- خشیه) است که خود به معنی شاه و پهلوان بلند اندام می باشد نهبه جای رستم دستان که همان آترادات پیشوای مردان سردار عهد خشثریتی ( سومین فرمانروای ماد، کیکاوس) و شکست دهندهً ابر قدرت آشور در مازندرانبوده و حدود هشت قرن قبل از بلاش سوم (رستم اشکانی) و کانیشکا (اشکبوس) میزیسته است. فردوسی حماسهً نبرد اسطوره ای رستم (در اصل رستم اشکانی، بلاشسوم) با اشکبوس (کانیشکا) را چنین به تصویر کشیده است: دلیری کجا نام اواشکبوس همی برخروشید برسان کوس بیامد که جوید از ایران نبرد سر هم نبرداندر آرد بگرد بشد تیز رهّام با خود گبر همی گرد رزم اندر آمد به ابر برآویخت رهّام با اشکبوس بر آمد ز هردو سپه بوق و کوس بر آن نامور تیر بارانگرفت کمانش کمین سواران گرفت جهانجوی در زیر پولاد بود به خفتانش بر تیرچون باد بود نبد کارگر تیر بر گبر اوی از آن تیزتر شد دل جنگجوی به گرزگران دست بر اشکبوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس بر آهیخت رهّام گرز گران غمیشد زپیکار دست سران چو رهّام گشت از کشانی ستوه به پیچید زو روی و شد سویکوه ز قلب سپاه اندر آشفت طوس بزد اسپ کاید بر اشکبوس تهمتن بر آشفت و باطوس گفت که رهّام را جام باده است جفت به می در همی تیغ بازی کند میانیلان سر فرازی کند چرا شد کنون روی تو سندروس سواری بود کمتر از اشکبوس توقلب سپه را به آیین بدار من اکنون پیاده کنم کارزار کمان بزه را به بازوفگند به بند کمر بر بزد تیر چند خروشید کی مرد رزم آزمای هم آوردت آمد مشوباز جای کشانی بخندید و خیره بماند عنان را گران کرد و او را بخواند بدوگفت خندان که نام تو چیست تن بی سرت را که خواهد گریست تهمتن چنین دادپاسخ که نام چه پرسی کزین پس نبینی تو کام مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانهمرا پتک ترگ تو کرد کشانی بدو گفت بی بارگی بکشتن دهی سر به یک بارگیتهمتن چنین داد پاسخ بدوی که ای بیهده مرد پرخاشجوی پیاده ندیدی که جنگآورد سر سرکشان زیر سنگ آورد به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ سوار اندر آیندهر سه به جنگ هم اکنون ترا ای نبرده سوار پیاده بیاموزمت کارزار پیاده مرازان فرستاد طوس که تا اسب بستانم از اشکبوس کشانی پیاده شود همچو من زدوروی خندان شوند انجمن پیاده به از چون تو پانصد سوار بدین روز این گردشکارزار کشانی بدو گفت با تو سلیح نبینم همی جز فسوس و مزیح بدو گفت رستمکه تیر و کمان ببین تا هم اکنون سر آری زمان چو نازش به اسپ گرانمایه دیدکمان را بزه کرد و اندر کشید یکی تیر زد بر بر اسپ اوی که اسپ اندر آمد زبالا به روی بخندید رستم به آواز گفت که بنشین به پیش گرانمایه جفت سزدگربداری سرش در کنار زمانی بر آسایی از کارزار کمان را به زه کرد زوداشکبوس تنی لرز لرزان و رخ سندروس به رستم بر آنگه ببارید تیر تهمتن بدوگفت بر خیره خیر همی رنجه داری تن خویش را دو بازوی و جان بد اندیش راتهمتن به بند کمر برد چنگ گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ یکی تیر الماس پیکانچو آب نهاده برو چار پر ّو عقاب کمان را بمالید رستم به چنگ به شست اندرآورد تیر خدنگ برو راست خم کرد و چپ کرد راست خروش از خم چرخ چاچی بخاستچو سوفارش آمد به پهنای گوش ز شاخ گوزنان بر آند خروشید چو بوسید پیکان سرانگشت اوی گذر کرد بر مهرهً پشت اوی بزد بر بر و سینهً اشکبوس سپهر آنزمان دست او داد بوس قضا گفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسنت و مه گفت زهکشانی هم اندر زمان جان بداد چنان شد که گفتی ز مادر نزاد نظاره بریشان دورویه سپاه که دارند پیکار گردان نگاه نگه کرد کاموس و خاقان چین برآن برزو بالا و آن زور و کین چو برگشت رستم هم اندر زمان سواری فرستاد خاقاندمان کزان نامور تیر بیرون کشید همه تیر تا پَر پُر از خون کشید همه لشکرآن تیر بر داشتند سراسر همه نیزه پنداشتند چو خاقان بدان پّر و پیکان وتیر نگه کرد برنا دلش گشت پیر.....

 

 

 

کشانی بدو گفت بی بارگی                  به کشتن دهی سر به یکبارگی

 

و رستم در پاسخ می گوید:

 

پیاده ندیدی که جنگ آورد                      سر سرکشان زیر سنگ آورد؟  

 

به شهر تو شیر ونهنگ وپلنگ                سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟

 

شک نیست که  فردوسی در اینجا شیر و پلنگ را به عنوان نماد جنگاوری و شکار آورده است٬ اما نهنگ چطور؟ آیا نهنگ نیز حیوانی شکارچی است؟

باید توجه داشت که در گذشته نهنگ به معنای تمساح بوده است جانوری که به قول فرهنگ انجمن آرا  در میان ماهیان بحری به منزله ی شیر است در صحرا و بیشه. فردوسی در جای دیگر به همین صفت شکارچی بودن نهنگ اشاره کرده وگفته است:

 

جهان را مخوان جز دلاور نهنگ                بخاید به دندان چو گیردبه چنگ

                                                 یا

زخون یلان سیر شد روز جنگ                  به دریا نهنگ و به خشکی پلنگ 

 

و اما آنچه امروزه ما به عنوان نهنگ می نامیم ٬در گذشته وال یا بال نامیده می شد که امروزه هم رایج است.

چنانچه فرخی نام این دو جانور را در کنار هم آورده و گفته است:

 

تا به بحر اندر است وال و نهنگ                  تا به گردون بر است رأس و ذنب

 

  کمال اسماعیل نیز آورده است:

 

دین ز درویشان طلب نز خواجگان با شکوه          زآن که گوهر از صدف یابی نه از ماهی وال

 

                               *                             *                             *

 

تهمتن به بند کمر برد چنگ                         گزین کرده یک چوبه تیر خدنگ

 

به یک چوبه تیر تو گشتند باز                      برآسود ایران ز گرم وگداز    "فردوسی"

 

یک چوبه تیر بر حلق وی زد.        "تاریخ بیهقی"

 

به عبارت دیگر چوبه در اینجا "ممیز" است و واحد شمارش تیر می باشد.

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت: 17:9 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

تحقیق در مورد تولید پوشال کولر آبی

بازديد: 287

تولید پوشال کولر آبی

مقدمه

تولید پوشال کولر یکی از صنعت های قدیمی می باشد که در گذشته در انحصار چند کارخانه بزرگ ساخت کولر بوده و گذشت زمان نیز بیشتر مردم به استفاده از کولرهای آبی باعث شد که این محصول از انحصار شرکت های تولید کننده کولر خارج شد و به صورت تولیدی مستقل شروع به فعالیت شود، تا شاید بدین طریق احتیاج مردم به این محصول برطرف گردد.

در راستای همین تحول ما نیز بر آن شدیم که به تولید پوشال کولر بپردازیم و برای اینکار در ابتدا نیاز به دستگاه تولید آن را داریم. در ادامه به نحوه ساخت دستگاه و مراحل بعدی می پردازیم.

 

 

 

 

 

فصل اول:

ساخت دستگاه تولید پوشال در ابتدا در کشور آلمان بوده و تنها از این کشور دستگاه به ایران و سایر کشورهایی که نیاز به این ماشین را داشته اند بوده است، بعد از سالها متخصصین ایرانی اقدام به الگو برداری از مدل آلمانی را کرده و سعی به ساخت نمونه ای از این دستگاه را کردند، که در نهایت موفق نیز گردیدند.

این دستگاه شامل دو قسمت اصلی می باشد، قسمت شاسی و قسمت یاتاقان که هر کدام به نسبت در این دستگاه نقش اساسی را ایفا می کنند، بقیه متعلقات بر روی این دو قسمت سوار شده و در نهایت باعث تولید پوشال از چوب را می کند.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: تهیه مواد اولیه برای تولید

مواد اولیه برای تولید این محصول چوب صنوبر می باشد که باید حتماً پوست آن قبل از استفاده برداشته شده و خشک شود، نحوه چیدن چوبها بر روی یکدیگر کمک مهمی به خشک شدن چوبها می کند.

از مواد دیگری که برای تولید استفاده می شود از توری که برای بسته بندی پوشال ها درون آنها استفاده می شود می توان نام برد.

مرحله آخر کار پوشال بسته بندی شده درون نایلون قرارگرفته و آماده عرضه به بازار می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: مراحل تولید

در ابتدا چوبهایی که به طول و قطر مشخص می باشد توسط اره فلکه به اندازه های نیم متری در آمده و برروی دستگاه قرار داده می شود، طی فرآیندی چوبها که بصورت کنده های نیمه تری می باشد تبدیل به رشته های چوبی می شود. سپس در درون توری قرارگرفته و بسته بندی می شود. در گذشته این کار توسط کارگران بصورت دستی انجام می شد، به این صورت که دو نفر در دو طرف میزی که از قبل تهیه شده بود که روی آن از سیم میباشد قرار میگرفتند و توری را روی قالبهای سایزهای کولر قرار می دادند، سپس پوشال را در میان توری گذاشته و بوسیله منگنه دو طرف آن را به هم می دوختند، طی سالهای اخیر دستگاهی ساخته ایم که این کار را بصورت اتوماتیک انجام می دهد و دیگر نیازی به منگنه نمی باشد، به این صورت هم تولید بالا رفته و هم به نیروی انسانی کمتری نیاز است.

پس از اینکه پوشالها به سایزهای مختلف تولید شدند، در محوطه باز قرار گرفته و در معرض باد و آفتاب قرار می گیرند تا رطوبت باقیمانده در چوبها خشک شده تا پوشالهایی که درون انبار می مانند، کپک نزده و تمیز باقی بمانند؛ پس از خشک شدن آنها را درون نایلون قرارداده و آماده عرضه به بازار یا انبار می شود.

 

فصل چهارم: میزان سرمایه

در فرآیند تولید این محصول به طور مستقیم درون کارخانه 15 الی 20 نفر مشغول به کار می باشند، لازم به یادآوری است که افرادی که بطور غیرمستقیم از طریق این کار مشغول به فعالیت می باشند حداقل 50 نفر می باشد.

سرمایه لازم برای تولید و ساخت دستگاه و بقیه متعلقات با توجه به تورم فعلی بازار حدود 100 میلیون تومان می باشد، این در صورتی است که در گذشته با حدوداً 20 میلیون تومان می توانستیم تولید پوشال را شروع کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: مکان کارگاه

محیط و مکان مورد نیاز برای اینکار محوطه ای بزرگ در فضای باز و همچنین سالن برای تولید می باشد، از محوطه نیز برای نگهداری چوب و خشک کردن پوشال بعد از تولید استفاده می شود.

از آنجایی که این فرآورده از چوب بوده و خطر آتش سوزی در آن بسیار بالا می باشد، باید حتماً دور از منطقه مسکونی بوده و تمام عوامل خطر زا از آن دور باشد، کلیه پرسنل نیز باید اصول ایمنی را رعایت کنند، تا از آتش سوزی و خطرات دیگر در امان باشد.

موعد عرضه پوشال به بازار از اوایل اردیبهشت ماه می باشد، اما اکثر تولید کنندگان از زمستان اقدام به تولید می کنند.

 

امیدوارم با اطلاعات مختصری که داشتم توانسته باشم تا حدودی شما را با روند و نحوه تولید پوشال کولر آشنا کرده باشم.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت: 17:7 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

تحقیق در مورد تاثیر رنگ در ساختمان

بازديد: 67

تاثیر رنگ در ساختمان

نمای ساختمان همیشه اولین قسمت از یک ساختمان است که رویت می شود بنابراین  نمای ساختمان  از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است در ایران بنا به دلایل فراوان که به انها اشاره خواهد شد همیشه برای نمای ساختمان از سنگ های تزئینی اجرهای تزئینی و در پاره ای از ساختمان ها از رنگ نمای ساختمان جهت لایه نهایی نما استفاده می شود اما در ساختمان هایی که  رنگ نما جهت لایه نهایی نمای ساختمان استفاده و اعمال می گردد همیشه نمای ساختمان جهت عکس هدف پیش می رود و با پوسته شدن رنگ و یا رنگ پریدگی نمای ساختمان  زیبایی خود را از دست داده و تاثیر منفی در نگاه افراد به نمای ساختمان و در نهایت ساختمان خواهد داشت .دلایل زیادی وجود دارد که این مشکلات همیشه در نمای ساختمان ها بروز کرده و باعث ازردگی خاطر صاحب خانه و حتی رهگذران می گردد چنانچه موارد ذکر شده در رنگ امیزی نمای ساختمان مورد توجه قرار گیرد هیچ گاه شاهد  نمای ساختمان بی روح  و کسل کننده نخواهیم بود .

مساله رنگ به سبب تاثیرات مهم روانشناسانه اش، در مقوله شهر و فضاهای معماری امری مهم به شمار می رود؛ تا بدانجا که تخصصی با عنوان رنگ بندی و رنگ شناسی فضاهای شهری در بین هنرمندان مطرح شده است. هماهنگی در رنگ مثل هماهنگی در نت های موسیقی است و از اهمیت ویژه ای در ایجاد هارمونی مناسب و چشم نواز به مانند قطعه موسیقی برخوردار است. برای رسیدن به اهدافی همچون کارکرد مناسب، زیبایی بصری، هارمونی فضایی، و تأثیر محیطی و روانی مؤثر و مثبت در طراحی داخلی، مستلزم استفاده هماهنگ، منسجم، معنیدار و زیبا از عناصر طراحی است.

در یک طرح مطلوب همه عناصر و اجزاء در نسبت به تاثیرات کیفی و معنایی که به فضا اعمال می کنند در ارتباطی تنگاتنگ با هم قرار دارند.

بر این اساس، موفقیت هر طرح بستگی کامل به چگونگی ترکیب عناصر و الگوهای سهبعدی فضا دارد.

تجربه سالیان دراز کار با رنگ ثابت کرده است که رنگ ها نیز مثل انسان ها، از جهات مختلف با یکدیگر مرتبط اند و سلیقه ها و صفات مشترکی دارند و یا برعکس ناهموان و متضاد یکدیگرند.

شاید تصور كنید كه نارنجی و سرخ متضاد همند، در حالی كه در دایره رنگ كنار هم قرار می گیرند و دارای هارمونی هستند.

خریدن یك دایره رنگ، كه در آن نحوه ارتباط رنگ ها و چیدمان آنها و رنگ های مكمل مشخص شده است و در اكثر فروشگاه های لوازم هنری وجود دارد، با ارزش است تا قبل از خریدن زرد گریپ فوروتی و سبز زیتونی برای رنگ كردن اتاق خواب، نگاهی به آن بیندازیم.

رنگ بندی اتاق ها و استفاده از مصالحی که بتواند خصوصیات رنگی و بافت مورد نظر ما را برآورده سازد بسیار مهم و در عین حال قدرت اعمال نفوذ بر تغییرات کالبدی فضا را نیز داراست؛ کارهایی که برای تعدیل و تقسیم بندی دیواره های رنگی انجام می گیرند می تواند به عنوان ایده ای برای تعیین کالبد فیزیکی فضای نیز عمل کند و جنبه های کاربردی طراحی را با معیارهای زیباشناختی همراه سازیم.

به عنوان مثال مساله روشنایی و استفاده از نور طبیعی در طراحی یک اتاق بسیار مهم است ولی نحوه کنترل نور، انتخاب رنگ و مصالحی که نور را از خود عبور می دهند به خلاقیت و قدرت طراح در ایجاد هماهنگی که وی بین کارکرد روشنایی اتاق و مطلوبیت فضا بستگی دارد.

در مبحث کاربردی رنگ دو موضوع اصلی مورد توجه قرار می گیرد: ۱) نوع رنگ ۲) روش استفاده از آن در محیط. همه ما می دانیم که رنگ های روشن حتی از خانواده رنگ های گرم، فضا را روشن تر و بزرگتر جلوه می دهند و درست برعکس رنگ های تیره اگرچه از میان رنگ های سرد انتخاب شوند، فضا را کوچکتر می نمایانند و با جذب درصدی از نور آن محیط، از روشنایی موجود نیز می کاهند. گذشته از آن، نحوه به کارگیری هر یک از این رنگ ها با توجه به خواصی که دارند و تاثیراتی که بر محیط می گذارند نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از آنجا که در یک اتاق بیشترین حضور رنگ و در واقع پس زمینه دیگر لوازم با رنگ ها و بافت های گوناگون، سطوح ثابت یک فضا هستند، ابتدا باید کلیه تدابیرمان را حول این موضوع متمرکز سازیم. منظور از سطوح ثابت در یک فضا، سقف، کف و دیوارها هستند و با توجه به اینکه این سطوح و شرایط ظاهری آنها در هر زمانی که اراده کنیم قابل تغییر نیستند، باید اهداف معماری- دکوراسیونی مان را در راستای انتخاب و نوع رنگ و روش به کارگیری آنها در نظر گیریم. در تصاویر زیر و توضیحات هر یک از آنها، شما با این موضوعات به طور ملموس تری مواجه می شوید.

 

تصویر ۱: در این تصویر کلیه سطوح یاد شده به طور یکسان با رنگ های روشن، آن هم با یک تنالیته رنگ آمیزی شده اند. استفاده از یک تنالیته رنگی برای کلیه سطوح یک فضا، تناسب رنگی آن اتاق را حفظ می کند ولی در صورتیکه فضای شما از وسعت کمی برخوردار باشد، کاربرد رنگ های تیره در چنین وسعتی آن را کوچکتر جلوه می دهد حال آنکه استفاده از رنگ های روشن با این الگو، بر وسعت فضا به لحاظ دیداری می افزاید و درست به همین دلیل است که انتخاب یک رنگ روشن برای همه قسمت های فضا، مطمئن ترین و بی خطرترین روش رنگ آمیزی یک محیط است، حال آنکه زیباترین و بهترین نخواهد بود زیرا هنگامی که انتخاب پالت رنگی با تدبیر و با حفظ تنوع رنگی صورت می گیرد، فضایی زیبا، جذاب و دوست داشتنی حاصل خواهد شد، در ضمن نقش اصلی و مهم آن در تغییر ابعاد فیزیکی محیط را نیز نباید نادیده شمرد که در تصاویر دیگر شاهد آن هستید.

تصویر ۲: رنگ آمیزی یکی از دیوارها به رنگ تیره،  آن دیوار را بزرگتر جلوه می دهد. این تاثیر می تواند از طریق به کارگیری رنگ های تیره بر روی دیوارهای انتهایی یک فضا دریافت شود؛ به این ترتیب از طول ظاهری فضا کاسته شده و به عرض آن افزوده می شود. این روش رنگ آمیزی برای فضاهای کم عرض و راهروها بسیار حایز اهمیت است.

نکته:  البته به هنگام استفاده از رنگ های تیره برای چنین مکان هایی با هدف فوق، به میزان بهره مندی آن از نور طبیعی و حتی نحوه نورپردازی مصنوعی توجه لازم داشته باشید.

تصویر ۳ : در این اتاق رنگ آمیزی با روش برعکس تصویر قبلی اتفاق افتاده است. همان طور که ملاحظه می کنید، کلیه دیوارها و همچنین کف و سقف با رنگ تیره پوشیده شده اند، به این صورت دیوار روشن تحت فشار رنگ های تیره اطرافش کوچکتر جلوه می کند. از این خاصیت برای فضاهای مکعبی شکل و جلوگیری از ایجاد احساس جعبه از محیط، بسیار مناسب است.

 

 

تصویر ۴: در این اتاق کلیه سطوح به جز کف به رنگ روشن رنگ آمیزی شده است ولی همین تیرگی کف سبب کوچکتر شدن ظاهری فضا می گردد. پس با وجود اتاقی کم وسعت، انتخاب کفپوشی تیره رنگ اگر چه دیوارها و کف به رنگ روشن باشند، ناصحیح است.

تصویر ۵: اتاق های اغلب ساختمان های قدیمی از سقف های بلندی برخوردار بودند ولی امروزه با سیستم آپارتمانی خانه ها، ارتفاع سقف ها از حداکثر ۲۹۰ سانتی متر تجاوز نمی کند. حال در صورتیکه اتاق شما نیز دارای چنین شرایطی است و می خواهید سقف آن را کمتر جلوه دهید،  آن را به رنگی تیره تر از رنگ های به کار رفته در سطوح دیگر به خصوص دیوارها رنگ آمیزی کنید. این روش برای سه بعدی کردن اتاق بسیار مفید است.

تصویر ۶: اگر سقف فضای اتاقتان به اندازه ای بلند است که با تیره  کردن تنها همان محدوده، هدف مورد نظر حاصل نمی شود می توانید مقداری از رنگ تیره سقف ر ا به دیوارهای آن محیط انتقال دهید. کاربرد یک رنگ روشن در زیر این نوار تیره ای که در بالای دیوار از ادامه رنگ سقف ایجاد شده است، اتاق را به نظر وسیع تر می رساند.

 

 

 

تصویر ۷: در فضایی که دیوارها و سقف با رنگ تیره پوشیده شده اند، انتخاب یک کفپوش به رنگ روشن، از ایجاد احساس فشار در اتاق جلوگیری به عمل می آورد. به این ترتیب با وجود تیرگی سطوح دیگر، رنگ کف اتاق تا اندازه ای اعتدال رنگی محیط را برقرار می سازد.

تصویر ۸: برای آنکه دیوارهای اتاقتان و در نهایت سقف بلندتر جلوه کند، دیوارها را به رنگی تیره تر از سقف رنگ آمیزی کنید. انتخاب رنگ تیره برای دیوارها، آنها را به هم نزدیک تر کرده و رنگ روشن سقف به آن عمق بیشتری می بخشد.

این راهکار رنگ آمیزی برای فضاهایی با سقف کوتاه مانند زیرزمین های مسکونی که ممکن است حتی از وسعت کافی نیز برخوردار باشند ولی سقف کوتاه فشاری را از جانب بالا وارد می آورد، ایده آل است.

تصویر ۹: اگر مشکل کوتاهی سقف با پیشنهاد ارایه شده در تصویر قبلی به طور کامل قابل حل نبود، درست برعکس تصویر ۶ کلیه سطوح به جز سقف را با رنگ تیره بپوشانید با توجه به اینکه مقداری از رنگ روشن سقف را به رنگ تیره دیوارها نفوذ دهید. این خطاهای بصری، افزایش ظاهری سقف را تشدید می کند.

استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ های متناسب با رنگ مورد نظر ماست.

چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ های اولیه و رنگ های میان آنها به عنوان رنگ های ثانویه شناخته می شوند.

هر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ های کناری خود که رنگ های هم خانواده اش محسوب می شوند همچنین رنگ مقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکیب شده نتیجه ای زیبا و موزون بیافریند.

استفاده از رنگ های هم خانواده که در چرخه رنگ در کنار هم قرار گرفته و به اصطلاح همسایه هستند ترکیبی ملایم و هماهنگ را ایجاد می کند که نگاه بیننده را به راحتی از یکی به دیگری رهنمون می شود.

استفاده از یک رنگ با میزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه های صحیح صورت گرفته باشد نتیجه ای درخشان و چشمگیر می آفریند و بر جذابیت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

چنین عواملی در انتخاب رنگ برای بناها، دکوراسیون داخلی و مبلمان فضا، رویکرد های مختلفی را در طراحی ایجاد می کند. رنگ یکی از عوامل تعیین کنند سبک و سیاقی است که بدان طریق با محیط پیرامون خود ارتباط بر قرار می کنیم و بیشتر از هر عامل مستقل دیگری می تواند فضای کسالت بار و یکنواخت اطراف را به مکانی روح بخش مبدل سازد. عوض کردن رنگ دیوار ها می تواند بیش از تغییر مبلمان یا حتی ساختار یک اتاق، نتایج چشم گیری به بار آورد.

تا كنون خانه های بسیاری به رنگ بژ و كرمی و تنالیته های آن رنگ آمیزی شده اند و رنگ استاندارد معمول برای خانه های جدید مگنولیایی است اما باید تصور نمود که در شرایط مختلف اجتماعی و به خصوص اقلیمی، چگونه باید از این رنگ ها استفاده کرد و یا دیوار هایی به رنگ های ملایم و نامحسوس مثل استخوانی، برای زندگی كردن بسیار مناسبند؛ اما ایجاد كنتراست در آنها با انتخاب رنگ های خاص در لوازم جانبی منزل و روكش ها و رومبلی ها باعث روح بخشی به فضا می شود.

برای آنکه بتوانیم ارتباطی درست میان طبیعت خود با دکوراسیون داخلی خانه برقرا سازیم، باید بیاموزیم که ترس از متفاوت بودن با سایرین را از خود برانیم؛ مشکلی که امروزه بسیار با آن در گیریم و بسیاری از طراحی های معماری و داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد.

نمی توان در جامعه ای سیاه و سفید، تفکری رنگی داشت و فردایی بهتر را تصور کرد.

غالبا خود را در حصاری از رنگ هایی به تحمیل عرف و جامعه «معقول» و «بی روح» و بی رمق قرار می دهیم، رنگ هایی که مانع از بروز احساسات و نمایان شدن خود واقعی ما می گردد.

به منظور کمک برای ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین در محیط زندگی خود و بهره گیری هر چه بهتر از رنگ ها، لازم است اطلاعات گسترده تری درباره ارتباطات فردی خویش با رنگ ها نایل شویم و مواردی را درک کنیم که علاقه مندی یا بیزاری به رنگ های خاص را در مورد ما آشکار می سازد.

با بذل توجه بیشتر به قدرت رنگ ها در خانه های خود ممکن است از آنچه به واسطه این کار نمایان می شود به شکلی خوشایند یا ناخوشایند غرق حیرت شویم. رسیدن به ترکیب رنگ مناسب در اتاق، لباس و یا هر مورد دیگر، نه فقط جلب توجه می کند که حالتی از اطمینان و آرامش را نیز القا می کند.

کار موثر با رنگ بیش از همه به تحریک حس خلاقیت نیازمند است. به دست آوردن یک ترکیب رنگ مناسب که درست با منظور و هدف فرد، منطبق باشد خود به نوعی «آفرینش» محسوب می شود.

برای بدست آوردن چیدمانی مناسب از رنگ ها در فضاهای داخلی گام های اولیه زیر ضروری است:

به کاربردن رنگ در فضاها و یا مبلمانی ساده معمولا نیازمند مهارت زیاد و گران قیمت نیست.

 

یک طراح معماری خوب ،می تواند بسیاری از نیاز های محرک روانی با استفاده از مطالبی که گفته شد و اندکی خلاقیت در جهت رفاه مصرف کنند گان به کار گیرد؛ مخصوصابه وسیله گوناگونی و اجتناب از تک رنگ بودن.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت: 17:0 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

سردار سرلشكر پاسدار شهید حاج حسین خرازی فرمانده لشكر 14 امام حسین(ع)

بازديد: 113

 

سردار سرلشكر پاسدار شهید حاج حسین خرازی

فرمانده لشكر 14 امام حسین(ع)

تولد وكودكی

فعالیتهای سیاسی مذهبی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی

شهید و دفاع مقدس

خصوصیات برجسته شهید

نحوه شهادت

تولد وكودكی

 

 

به سال 1336 ه.ش. در یكی از محله‌های مستضعف‌نشین شهر شهیدپرور اصفهان بنام كوی كلم، در خانواده‌ای آگاه، متقی و با ایمان فرزندی متولد شد كه او را حسین نامیدند.

از همان آغاز، كودكی باهوش و مودب بود. در دوران كودكی به دلیل مداومت پدر بر حضور در نماز جماعت و مراسم دینی، او نیز به این مجالس راه پیدا كرد.

از آنجا كه والدین او برای تربیت فرزندان اهتمام زیادی داشتند، او را به دبستانی فرستادند كه معلمانش افرادی متعهد، پایبند و مراقب امور دینی و اخلاقی بچه‌ها بودند. علاوه بر آن، اكثر اوقات پس از خاتمه تكالیف مدرسه، به همراه پدر به مسجد محله معروف به مسجد سید می‌رفت و به خاطر صدای صاف و پرطنینی كه داشت، اذان‌گو و مكبر مسجد شد.

فعالیتهای سیاسی مذهبی

حسین در زمان فراگیری دانش كلاسیك، لحظه‌ای از آموزش مسائل دینی غافل نبود. به تدریج نسبت به امور سیاسی آشنایی بیشتری پیدا كرد و در شرایط فساد و خفقان دوران طاغوت گرایش زیادی به مطالعه جزوه‌ها و كتب اسلامی نشان داد.

در سال 1355 پس از اخذ دیپلم طبیعی به سربازی اعزام شد. در مشهد ضمن گذراندن دوران سربازی، فعالانه به تحصیل علوم قرآنی در مجامع مذهبی مبادرت ورزید. طولی نكشید كه او را به همراه عده‌ای دیگر بالاجبار به عملیات سركوبگرانه ظفار (عمان) فرستادند. حسین از این كار فوق العاده ناراحت بود و با آگاهی و شعور بالای خود، نماز را در آن سفر تمام می‌خواند.

وقتی دوستانش علت را سئوال كردند در جواب گفت: «این سفر، سفر معصیت است و باید نماز را كامل خواند.»

در سال 1357 به دنبال صدور فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها و سربازخانه‌ها، او و برادرش هر دو از خدمت سربازی فرار كردند و به خیل عظیم امت اسلامی پیوستند. آنها در این مدت، دائماً در تكاپوی كار انقلاب و تشكل انقلابیون محل بودند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی

شهید حاج حسین خرازی از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، درگیر فعالیت در كمیته انقلاب اسلامی، مبارزه با ضد انقلاب داخلی و جنگهای كردستان بود و لحظه‌ای آرام نداشت. به خاطر روحیه نظامی و استعدادی كه در این زمینه داشت، مسؤولیتهایی را در اصفهان پذیرفت و با شروع فعالیت ضدانقلابیون در گنبد، مإموریتی به آن خطه داشت.

دشمن كه هر روز در فكر ایجاد توطئه‌ای علیه انقلاب اسلامی بود، غائله كردستان را آفرید و شهید حاج حسین خرازی در اوج درگیریها، زمانی كه به كردستان رفت، بعد از رشادتهایی كه در زمینه آزاد كردن شهر سنندج (همراه با شهید علی رضاییان فرمانده قرارگاه تاكتیكی حمزه) از خود نشان داد، در سمت فرماندهی گردان ضربت كه قوی ترین گردان آن زمان محسوب می‌شد، وارد عمل گردید و در آزادسازی شهرهای دیگر كردستان از قبیل دیواندره، سقز، بانه، مریوان و سردشت نقش مؤثری را ایفا نمود و با تدابیر نظامی، بیشترین ضربات را به ضدانقلاب وارد آورد.

شهید و دفاع مقدس

شهید خرازی با شروع جنگ تحمیلی بنا به تقاضای همرزمان خود، پس از یك‌سال خدمت صادقانه در كردستان راهی خطه جنوب شد و به سمت فرمانده اولین خط دفاعی كه مقابل عراقیها در جاده آبادان-اهواز در منطقه دار خوین تشكیل شده بود (و بعداً در میان رزمندگان اسلام، به «خط شیر» معروف شد) منصوب گشت.

خطی كه نه ماه در برابر مزدوران عراقی دفاع جانانه‌ای را انجام داد و دلاورانی قدرتمند را تربیت كرد. این در حالی بود كه رزمندگان از نظر تجهیزات جنگی و امكانات تداركاتی

 

شدیداً در مضیقه بودند، اما اخلاص و روح ایمان بچه‌های رزمنده، نه تنها باعث غلبه سختیها و مشكلات بر آنها نشد بلكه هر لحظه آماده شركت در عملیات و جانفشانی بودند.

در عملیات شكست حصر آبادان، فرماندهی جبهه دارخوین را به عهده داشت و دو پل حفار و مارد را كه عراقی ها با نصب آن دو پل بر روی رود كارون، آبادان را محاصره كرده بودند، به تصرف درآورد.

شهید خرازی در آزاد سازی بستان بهترین مانور عملیاتی را با دور زدن دشمن از چزابه و تپه های رملی و محاصره كردن آنها در شمال منطقه بستان انجام داد و پس از عملیات پیروزمندانه طریق القدس بود كه تیپ امام حسین (ع) رسمیت یافت. 

در عملیات فتح المبین دشمن را در جاده عین خوش با همان تدبیر فرماندهی اش حدود 15 كیلومتر دور زد و یگان او در عملیات بیت المقدس جزو اولین لشكرهایی بود كه از رود كارون عبور كرد و به جاده اهواز- خرمشهر رسید و در آزاد سازی خرمشهر نیز سهم بسزایی داشت.

از آن پس در عملیات مختلف همچون رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر 4 و خیبر در سمت فرماندهی لشكر امام حسین(ع)، به همراه رزمندگان دلاور آن لشكر، رشادتهای بسیاری از خود نشان داد.

 

در عملیات خیبر كه توام با صدمات و مشقات زیادی بود دشمن، منطقه را با انواع و اقسام جنگ‌افزارها و بمبهای شیمیایی مورد حمله قرار داده بود، اما شهید خرازی هرگز حاضر به عقب‌نشینی و ترك موضع خود نشد، تا اینكه در این عملیات یك دست او در اثر اصابت تركش قطع گردید و پیكر زخم خورده او به عقب فرستاده شد.

از بیمارستان یزد همانجایی كه بستری بود به منزل تلفن كرد و به پدرش گفت: من مجروح شده‌ام و دستم خراش جزئی برداشته، لازم نیست زحمت بكشید و به یزد بیایید، چون مسئله چندان مهمی نیست. همین روزها كه مرخص شدم خودم به دیدارتان می‌آیم.

در عملیات والفجر 8 لشكر امام حسین(ع) تحت فرماندهی او به عنوان یكی از بهترین یگانهای عمل كننده، لشكر گارد جمهوری عراق را به تسلیم واداشت و پیروزیهای چشمگیری را در منطقه فاو و كارخانه نمك كه جزو پیچیده‌ترین مناطق جنگی بود، به دست آورد.

در عملیات كربلای 5 در جلسه‌ای با حضور فرماندهان گردانهاو یگانها از آنان بیعت گرفت كه تا پای جان ایستادگی كنند و گفت: هركس عاشق شهادت نیست از همین حالا در عملیات شركت نكند، زیرا كه این یكی از آن عملیات های عاشقانه است و از حسابهای عادی خارج است.

 

 

لشكر او در این عملیات توانست با عبور از خاكریزهای هلالی كه در پشت نهر جاسم از كنار اروندرود تا جنوب كانال ماهی ادامه داشت شكست سختی به عراقیها وارد آورد. عبور از این نهر بدان جهت برای رزمند گان مهم بود كه علاوه بر تثبیت مواضع فتح شده، عامل سقوط یكی از دژهای شرق بصره بود كه در كنار هم قرار داشتند.

هدایت نیروهای خط شكن در میان آتش و بی‌اعتنایی او به تركشها و تیرهای مستقیم دشمن و ایثار و از خودگذشتگی او، راه را برای پیشروی هموار كرد و بالاخره با استعانت از الطاف الهی در آن صبح فتح و پیروزی، حاج حسین با خضوع و خشوع به نماز ایستاد.

خصوصیات برجسته شهید

شهید خرازی با قرآن و مفاهیم آن مانوس بود و قرآن را با صدای بسیار خوبی قرائت می‌كرد.روزهای عاشورا با پای برهنه به همراه برادران رزمنده خود در لشكر امام حسین(ع) در

بیابانهای خوزستان به سینه‌زنی و عزاداری می‌پرداخت و مقید بود كه شخصاً در این روز زیارت عاشورا بخواند.

او علاوه بر داشتن تدبیر نظامی، شجاعت كم‌نظیری داشت. با همه مشكلات و سختیها، در طول سالیان جنگ و جهاد از خود ضعفی نشان نداد. قاطعیت و صلابتش برای همه فرماندهان گردانها و محورها، نمونه و از ابهت فرماندهی خاصی برخوردار بود.

حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به مصرف بیت‌المال داشت، همیشه نیروها را به پرهیز از اسراف سفارش می‌كرد و می‌گفت: وسایل و امكاناتی را كه مردم مستضعف دراین دوران سخت زندگی جنگی تهیه می‌كنند و به جبهه می‌فرستند بیهوده هدر ندهید، آنچه می‌گفت عامل بود، به همین جهت گفتارش به دل می‌نشست.

    حاج حسین معتقد به نظم و ترتیب در امور و رعایت انضباط نظامی بود و از اهتمام به آموزش نظامی برادران و تربیت كادرهای كارآمد غافل نبود.

نیمه‌های شب اغلب از آسایشگاهها و محلهای استقرار نیروی لشكر سركشی نموده و حتی نحوه خوابیدن آنها را كنترل می‌كرد. گاه، اگر پتوی كسی كنار رفته بود با آرامش تمام آن را بر روی او می‌كشید.

او به وضع تداركات رزمندگان به صورت جدی رسیدگی می‌كرد.

شهید خرازی یك عارف بود. همیشه با وضو بود. نمازش توام با گریه و شور و حال بود و نماز شبش ترك نمی‌شد.

او معتقد بود: هرچه می‌كشین و هرچه كه به سرمان می‌آید از نافرمانی خداست و همه، ریشه در عدم رعایت حلال و حرام خدا دارد.

دقت فوق‌العاده‌ای در اجرای دستورات الهی داشت و این اعتقاد را بارها به زبان می‌آورد كه: سهل‌انگاری و سستی در اعمال عبادی تاثیر نامطلوبی در پیروزیها دارد.   

دائماً به فرماندهان رده‌های تابعه سفارش می‌كرد كه در امور مذهبی برادران دقت كنند.

همیشه لباس بسیجی بر تن داشت و در مقابل بسیجی‌ها، خاكی و فروتن بود. صفا، صداقت، سادگی و بی‌پیرایگی از ویژگیهای او بود.

در توصیف شهید چنین گفته‌اند:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی عراقی:

درود بر او كه صادقانه در میدان خونبار جهاد فی سبیل‌الله قدم نهاد و سرافراز و پرافتخار در خیل اولیای خاص الهی راه كمال پیمود و با عزت و افتخار به سوی ملكوت اعلی و سراپرده قرب الی الله عروج نمود. «طوبی لَهُم و حُسنُ مَآب.»

آری، شهید خرازی قبل از شهادت نیز شهید زنده بود. او با چهره محبوبش و سیمای نورانیش حكایت از جهشی جدید و تقربی نوین برفراز قلل بلند عزت و كرامت به مقام عندالرب شتافت.

مهندس میرحسین موسوی:

خرازیها رفتند تا هنر راست قامت بودن و فن نمایش زیستن و درس زیبا مردن را به ما بیاموزند.

هنر خرازیها فتح خرمشهر و بستان نیست؛ شهادت، هنر مردان خداست؛ مرگی هنرمندانه و حیاتی جاودانه.

سردار فرماندهی كل سپاه :    

ما برادر عزیزی را از دست داده‌ایم و چه مشكل است دنیا را تحمل كردن بعد از رفتن این عزیزان، خدایا! حسین خرازی ما را در آخرت نزد صدیقین قرار بده و یاد او را به دل ما پایدار ساز.

نحوه شهادت  

او با آنكه یك دست بیشتر نداشت ولی با جنب و جوش و تلاش فوق‌العاده‌اش هیچ‌گاه احساس كمبود نمی‌كرد و برای تأمین و تدارك نیروهای رزمنده در خط مقدم جبهه، تلاش فراوانی می‌نمود.

در بسیاری از عملیاتها حاج حسین مجروح شد. اما برای جلوگیری از تضعیف روحیه همرزمانش حاضر نمی‌شد به پشت جبهه انتقال یابد.

در عملیات كربلای 5 ، زمانی مه در اوج آتش توپخانه دشمن، رساندن غذا به رزمندگان با مشكل مواجه شده بود، خود پییگیر جدی این كار شد، كه در همان حال خمپاره ای در نزدیكی اش منفجر شد و روح عاشورایی او به ملكوت اعلی پرواز كرد و این سردار بزرگ در

روز هشتم اسفند ماه 1365 در جوار قرب الهی ماوا گزید. سردار دلا وری كه همواره در عملیات ها پیشقدم بود و اغلب اوقات شخصاً به شناسایی می رفت.

در هر شرایطی تصمیمش برای خدا و در جهت رضای حق بود.

او یار حسین زمان، عاشق جبهه و جبهه‌ای ها بود و وقتی به خط مقدم می‌رسید گویی جان دوباره‌ای می‌یافت؛ شاد می‌شد و چهره‌اش آثار این نشاط را نمایان می‌ساخت.

شهید خرازی پرورش یافته مكتب حسین(ع) و الگوی وفاداری به اصول و ایستادگی بر سر ارزشها و آرمانها بود. جان شیفته‌اش آنچنان از زلال مكتب حیا‌ت‌بخش اسلام و زمزمه خلوص، سیراب شده بود كه كمترین شائبه سیاست‌بازی و جاه‌طلبی به دورترین زاویه ذهنش راه نمی‌یافت.

این شهید سرافراز اسلام با علو طبع و همت والایی كه داشت هلال روشن مهتاب قلبش، هرگز به خسوف نگرایید و شكوفه‌های سفید نهال وجودش را آفت نفس، تیره نگردانید. در لباس سبز سپاه و میقات مسجد، مُحرِم شد، در عرفات جبهه وقوف كرد و در منای شلمچه و مسلخ عشق، جان به جان آفرین تسلیم نمود.

رهبر معظم انقلاب و فرمانده كل قوا در مورد ایشان می‌فرمایند:

او (حسین خرازی) سردار رشید اسلام و پرچمدار جهاد و شهادت بود كه با ذخیره‌ای از ایمان و تقوا و جهاد و تلاش شبانه‌روزی برای خدا و نبرد بی‌امان با دشمنان اسلام، در آسمان شهادت پرواز كرد و بر آستان رحمت الهی فرود آمد و به لقاءالله پیوست.

درود بر او و بر همه همسنگرانش كه خود نامش حسین بود و لشكرش نیز همنام مولایش امام حسین(ع).

 

سخن و وصیتنامه شهید
خطاب به فرماندهان و رزمندگان اسلام:
- ما لشگر امام حسینیم، حسین وار هم باید بجنگیم، اگر بخواهیم قبر شش گوشه امام حسین (ع) را در آغوش بگیریم كلامی‌ و دعایی جز این نباید داشته باشیم: «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.»
- اگر در پیروزی‌ها خودمان را دخیل بدانیم این حجاب است برای ما، این شاید انكار

 

خداست.
- اگر برای خدا جنگ می‌كنید احتیاج ندارد به من و دیگری گزارش كنید. گزارش را نگه دارید برای قیامت. اگر كار برای خداست گفتنش برای چه؟
- در مشكلات است كه انسانها آزمایش می‌شوند. صبر پیشه كنید كه دنیا فانی است و ما معتقد به معاد هستیم.
- هر چه كه می‌كشیم و هر چه كه بر سرمان می‌آید از نافرمانی خداست و همه ریشه در عدم رعایت حلال و حرام خدا دارد.
- سهل‌انگاری و سستی در اعمال عبادی تاثیر نامطلوبی در پیروزی‌ها دارد.
- همه ما مكلفیم و وظیفه داریم با وجود همه نارسایی‌ها بنا به فرمان رهبری، جنگ را به همین شدت و با منتهای قدرت ادامه بدهیم زیرا ما بنا بر احساس وظیفه شرعی می‌جنگیم نه به قصد پیروزی تنها.
- مطبوعات ما جنگ را درشت می‌نویسد، درست نمی‌نویسد.
- مسأله من تنها جنگ است و در همانجا هم مسأله من حل می‌شود.
- همواره سعی‌مان این باشد كه خاطره شهدا را در ذهنمان زنده نگه داریم و شهدا را به عنوان یك الگو در نظر داشته باشیم كه شهدا راهشان راه انبیاست و پاسداران واقعی هستند كه در این راه شهید شدند.
- من علاقمندم كه با بی‌آلایشی تمام، همیشه در میان بسیجی‌ها باشم و به درد دل آنها برسم.
وصیتنامه اول:
... از مردم می‌خواهم كه پشتیبان ولایت فقیه باشند، راه شهدای ما راه حق است، اول می‌خواهم كه آنها مرا بخشیده و شفاعت مرا در روز جزا كنند و از خدا می‌خواهم كه ادامه‌دهنده راه آنها باشم. آنهایی كه با بودنشان و زندگی‌شان به ما درس ایثار دادند. با جهادشان درس مقاومت و با رفتنشان درس عشق به ما آموختند. از مسئولین عزیز و مردم حزب‌الهی می‌خواهم كه در مقابل آن افرادی كه نتوانستند از طریق عقیده، مردم را از انقلاب دور و منحرف كنند و الان در كشور دست به مبارزه دیگری از طریق اشاعه فساد و فحشا و بی‌حجابی زده‌اند در مقابل آنها ایستادگی كنید و با جدیت هر چه تمامتر جلو این فسادها را بگیرید.
وصیت نامه دوم :
استغفرالله، خدایا امان از تاریكی و تنگی و فشار قبر و سوال نكیر و منكر در روز محشر و قیامت، به فریادم برس. خدایا دلشكسته و مضطرم، صاحب پیروزی و موفقیت تو را می‌دانم و بس. و بر تو توكل دارم. خدایا تا زمان عملیات، فاصله زیادی نیست، خدایا به قول امام خمینی [ره] تو فرمانده كل قوا هستی، خودت رزمندگان را پیروز گردان، شر مدام كافر را از سر مسلمین بكن. خدایا! از مال دنیا چیزی جز بدهكاری و گناه ندارم. خدایا! تو خود توبه مرا قبول كن و از فیض عظمای شهادت نصیب و بهره‌مندم ساز و از تو طلب مغفرت و عفو دارم ... می‌دانم در امر بیت المال امانتدار خوبی نبودم و ممكن است زیاده‌روی كرده باشم، خلاصه برایم رد مظالم كنید و آمرزش بخواهید.

والسلام
حسین خرازی - 1/10/1365

بالای صفحه

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت: 16:58 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

توسعه اقتصادی چیست؟

بازديد: 101

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهومرشد اقتصادیوتوسعه اقتصادیتمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سالموردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود کهباید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) واستهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآییاقتصاد(افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعماز ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولیدحاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمرو پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوهمی‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییرمی‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آناتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن بهانسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچمحدودیتی ندارد

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

  • افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر(
  • ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستایعدالت اجتماعیاست. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوتاست. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است درحالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنیفقرو افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت: 16:56 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

ليست صفحات

تعداد صفحات : 1649

شبکه اجتماعی ما

    
      

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

برای تبلیغ محصول یا سایت خود در سایت ما به شماره 09159886819 در واتساپ یا تلگرام پیام بدهید .

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

لینک های تبلیغاتی

درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس