تغییر پذیری درآمد

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

مقاله و تحقیق ساختارسرمایه پویا

بازديد: 385

ساختارسرمایه پویا

 

چکیده

 

بطورمتعارف حرکت به سوی ساختارسرمایه تجربی بابررسی آنچه بعنوان اهرم مطلوب تعیین شده بامطالعه همکاری بین اهرم رعایت شده ویک مجموعه ازمتغیرهای توضیحی موردتحقیق قرارگرفته است.این گذردوعیب اصلی داشت،اول اهرم رعایت شده لزوماًبه اهرم مطلوب نیازی ندارد.دوّم تحلیل های تجربی بطورغیرپویااثرگذارندودرنشان دادن یک آینده روشن ازساختارسرمایه پویاواینکه بوسیله شرکتهاتعدیل شودناتوان هستند.

دراین مقاله مایک مدل پویای تعدیل وگروه اطلاعات بعنوان متدولوژی برروی یک نمونه ازشرکتهای انگلیسی وآمریکایی که بطوراختصاصی تعیین کننده یک اختلاف زمانی در ساختارسرمایه تجربی می باشندراوضع کردیم،درمجموع مدل به جهت امکان اینکه یک نقطه زمانی ازاهرم رعایت شده شرکت راپذیرفته ممکن است مطلوب نباشدوتفاوت شرکتها درسرعت تعدیلاتشان درجهت ساختار سرمایه پویاست که خودشان آن راباکاربیشترممکن است درهمان شرکت تغییردهندماالبته تلاش کردیم که عواملی را برای تعیین نمودن سرعت تعدیلات شناسایی کنیم که بطورنمونه شرکتهایی باساختار سرمایه که دارای هدف نیستندوبایک تعدیل خطی آهسته درجهت هدفشان هستند رایافتیم.شرکتهای آمریکایی منحصربه هدف هستندوبه سرعت بیشتر تعدیل می شوند.

1_ مقدمه :

درتحقیقات تجربی ساختار سرمایه درشرکتها ، عدم قابلیت مشاهده نرخ بدهی مطلوب وبهینه مانعی است که معمولاً بوسیله مدلهای تئوریکی تفسیر می شود.هدف ما این است که یک کاستی که بطور معمول در بیشتر مطالعات قبلی گفته شده است را اصلاح کنیم.درست است که تئوری ساختار سرمایه تشریح کردن تفاوت رعایت شده از نرخهای بدهی را پیشنهاد نکرده است اما بیشتر تفاوت در نرخهای بدهی سرمایه مطلوب در مقابل شرکتهامی باشد.شرکتهایی که سطوح بالایی از هزینه های اهرمی دارند باید سطوح بدهی مطلوب کمتری داشته باشند نسبت به شرکتهایی که هزینه های متقابلا کمتری دارند.البته فقدان همبستگی بین هزینه های اهرمی یک شرکت و سطح بدهی مشاهده شده انها در هر نقطه از زمان ضرورتا باطل کننده تئورئیهای ارائه شده نمی باشد در چنین فاصله ای سطوح بدهی مشاهده شده برای یک شرکت مطلوب نیست.

تحقیق تجربی که از نرخهای اهرم رعایت شده بعنوان نماینده ای برای سطوح مطلوب (برای مثال مشاهدات آقای تیت من و وی سلنر در سال 1988 یا راجان وزینگل در مثال 1995 استفاده می کند.) بسیار وجود دارد.یک عاملی که آن،در بحث بعنوان مساله،برای ارائه کردن است وجود هزینه های تعدیل می باشد.گیلسون درسال 1997 گفت این هزینه ها ممکن است اساسی باشد.بنابراین ، شرکتها ممکن است اثر آن هزینه برای کم کردن میزان نرخهای بدهی شان از سال به سال را یافت نکنند حتی اگر آنها از وجود سطوح غیر مطلوب آگاه باشند.

باتمائزقائل شدن بین نرخ های بدهی رعایت شده و پیش بینی هایی که به اهرمهای مطلوب اشاره داشته این مقاله تلاش کرده است بطور تجربه عواملی که برسطوح بدهی مطلوب وعواملی که بر تعدیلات ساختار سرمایه اثر  می گذاردرا تعیین کند.ماسوال کردیم آیا شرکتها درواقع حرکت به سوی نرخ بدهی مطلوب (یاراههایی ازاین قبیل) انجام               می دهندوشناسایی می کنندعواملی که سرعت راتعیین می کند؟این تحلیل بدقت  بیش ازهمه به اپلروتایت من درسال1995 وفاما وفرنچ در سال 2002 مرتبط است .این دومقاله بیانگرقدرت فرضیه های تامین مالی مختلف درمقابل نرخ اهرم مطلوب تئوری ساختار سرمایه شرکتی خاص باچارچوبی ازمدل تعدیل شده پویااست .مقاله مامتفاوت با آنها است مایک فهرست تکرارکننده بکارگرفتیم که این روش بطور همزمان عوامل تعیین کننده نرخ بدهی مطلوب وسرعت تعدیلات را رفع می کند،که هردوممکن است خیلی زمان ببرد.تا حدی مجموعه متغیرهای توضیحی برای تعدیلات پویامتفاوت است.چارچوب فکری مقاله ما نیز همانند جلیلوند و هاریش در سال 1986 است. آنها ویژگی یک رفتار مالی شرکت مثل تعدیلات قسمتی از اهداف مالی بلند مدت را مطالعه کردند.اگر چه تفاوتهای مقاله آنها با مقاله ما در 2 رابطه کلیدی می باشداول مقاله آنها بر اثر متقابل بین تفاوت تصمیمات مالی یک شرکت(در خصوص بدهی های کوتاه و بلند مدت،نقد ،سرمایه وسود تعمیم شده)تاکید دارد و دوم اهداف مالی بلند مدت آن شرکتها بر بخشی در جهت تعدیل نمودن برون زایی تعیین شده است.یا به عبارت دیگر بطور همزمان درون زایی عامل و هدف را تعدیل کرده ایم. راجبا هاندری در سال 1997 یک مدل تعدیل پویا در زمینه اطلاعاتی از شرکتهای هندی را انجام داده است وحشمتی در تحقیقی درسال2001 یک مدل تعدیل  پویارادرشرکتهای سوئدی کوچک بکارگرفت .نیوروژکین درسال2002تعدیل پویایی رادریک گروه از اقصاداروپای شرقی تحلیل می کند.ابتدا تئوری ساختارسرمایه توسط کانی ومارکوس ومکدولانددرسالهای 1984و1985 وفیشروهینکل وزی چر درسال 1989 انتخاب شد.اخیراً لی لندوتافت درسال 1996وگلدستین وجو ولی لنددرسال 1999بیشتر استراتژی  مالیپوشش زودگذربرای رویه شرکتهادرتهاتربین هزینه های ورشکستگی پذیرفته شده وحمایت های مالیاتی ازبدهی هاراتحلیل می کنند.همه این مقالات به مادردرک تئوری ساختارسرمایه وهمه مجموعه ازعوامل محدودشده درکانون آن کمک می کنند.

رویکردماازلحاظ تئوریکی کمترجاه طلبانه است.مابه طور عادی یک مجموعه ازمتغیرهای توضیحی استفاده کردیم که محدده ای از تئوری ساختار سرمایه رامی گیردوتعدیل کند یک ساختارسرمایه مطلوب درون زا درشرایط آن متغیرهارامی پذیرد.سرعت تعدیل کندایجادشده تابعی ازیک مجموعه متغیرهای کنترل شده بیرون ازاهرم مالی است.

به عبارت دیگر از مقایسه نتایج نوشته های قبلی ما یک مجموعه استاندارد ازمتغیرهای  توضیحی دربرآوردهایمان استفاده کردیم.هردو ارز شهای دفتری و بازار در اندازه گیری نمودن اهرم استفاده شده است.نتایج به عنوان ملاک اهرم رعایت شده شرکت که مکرراً با هدف اهرم شان متفاوت است ارائه گردیده است ومعمولاًسرعت تعدیلات مشخص شده برای هر یک از آنها پایین است که در ادامه آن یا هزینه تعدیلات بالا است یاانحراف هزینه ها ازهدف اهرم نسبتاًکوچک است .این یافته ها آشکار نمود اهمیت استفاده از مدل پویا برای مطالعه ساختارهای سرمایه را و پیشنهاد کرد که خطاهای عدم استفاده می تواند بطور خیلی جدی بر صنعت خاصی بر نتایج دلالت نماید.

چارت مقاله به شرح زیر است:

بخش 2- بحث هایی بر مبنای مدل پویای تعدیل ساختار سرمایه

بخش 3- ارائه یک توصیفی از وابستگی و عدم وابستگی متغییرهای استفاده شده

بخش 4- بحث هایی از تخمین روندها،اطلاعات و نتایج تجربی

بخش 5- نتایج

 

2- تعدیل پویای ساختار سرمایه:

 

عقیده اصولی در تئوری ساختار سرمایه این است که با حضور مالیاتهای شرکت ،شرکتها می توانند بوسیله اهرمی کردن ارزش را افزایش دهند چون بهره بدهی که مالیات پذیر می باشد منجر به جریان نقدی اضافه شده ناشی از محفوظ کردن بهره مالیات منجر می گردد.

بنابراین آنچه که هزینه ها افزایش اهرم را شامل شده اند وآن یک دادوستد بین هزینه ها و سودهای اهرم است که اشاره به یک سطح بدهی مطلوب داخلی برای یک شرکت باشد اشاره می کند.

ارزش برابر بودن سطح بدهی مطلوب حداکثر کردن ارزش شرکت را با یک سطح جریانات نقد عملیاتی ارائه می دهد. و ارزش شرکتها که دارای سطح اهرم مطلوبی نمی باشند امکان این حداکثر کردن را از دست خواهند داد،با بکارگیری نادر ست کمی از اصطلاحات فنی ما با اینکه شرکتها،شرکتهای غیر مطلوبی هستند مواجه خواهیم شد.

نسبت معین و ثابت اهرم مطلوب(بدهی جمع سرمایه)با Litگذاشته شده است ،برای شرکتi  در زمان t گذاشته شده است

Lit=F (Yit ,Di,Dt)      (1)

و تابعی از یک عامل شرکت و زمان گوناگون با متغییرهای اهرم مطلوب تعیین شده به نام Yit و DiوDt که شرکتها ی ویژه و زمانهای ویژه که اثرات را بوسیله شرکت و زمان ساختگی (زمان روند)متغیرها بیان می کنند. بنابر این،این اهرم مطلوب از اختلاف بین شرکتها و زمانها نتیجه شده است . از عواملی که یک اهرم مطلوب برای شرکت تعیین      می کند وممکن است در زمانهای دیگرتغییرکند وآن بطور مشابه نرخ بدهی مطلوبی است که ممکن است دربیشتر مواقع شرکت مشابهی رابه جنبش درآورد.این قضیه درموضوع ماطبیعت پویایی مسئله ساختارسرمایه راتسخیرکرده است،که پیش ازاین درنوشته های قبل چشم پوشی شده است.بوسیله میانگین های گرفته شده درطول زمان ، بیشترمقالات ازسری های زمانی استفاده کرده اندکه ازاین منبع مهم اطلاعاتی درآن بکارگرفته نشده است.تحت شرایط ایده آل اهرم رعایت شده شرکتدرزمان t  (Lit)،بایدمتفاوت ازاهرم مطلوب نباشد،یعنی Lu = Lu* .دراستقرارپویایی، به تغییردراهرم واقعی ازدوره قبل به دوره جاری اشاره می کندکه بایدکاملاًباتغییری موردنیازبرای شرکتی که ازنظرزمانی t  مطلوب بوده است برابرباشد          Lit - Lit-1 =  L*it – Lit-1         بااین وجود،اگرتعدیلات پرخرج باشند،سپس شرکتها ممکن است بطورکامل تعدیل مطلوب رابرای آن پیدا نکنند،یاآنهافقط بتوانندبخشی ازآن را تعدیل کنند.این می تواندبه صورت زیربیان شده باشد

         (2)          Lit – Lit-1 = dit (L*it – Lit-1 )

اینجا dit پارامتر تعدیلات است.درمعادله بالابیان اندازه هرکدام ازتعدیلات مطلوب (ازنرخ بدهی t-1 تانرخ بدهی هدف درt) وابسته به تعدیل پارامترitاست.اگر dit =1  باشد،سپس تعدیل دریک دوره وشرکت درزمان t   درست انجام می گیردکه هدف اهرم است.هنگامی که dit بتوانداختلاف بین شرکتهادرهرزمان برای همان شرکت بیان کندتنها اگر dit =1  باشدبایدبرای تمام t زمانهای شرکت بطورثابت باشدکه این هدف اهرم است.اگرdit <1     باشدپس تعدیل ازسال t – 1  به t رانیازداردکه رسیدن به هدف راکاهش می دهد.

بعبارت دیگر اگر    dit > 1باشد شرکت تعدیلات بیشتری درمفهومی که گرفته شده تعدیل می کند که ضروری است وهنوز مطلوب نیست. تذکراینکه پارامتر itd درجه ای برای تعدیل هر دوره بیان می کند که آن می تواند مانندسرعت تعدیل کردن بررسی شود وبا بیشتر شدن   ditمبنی بر سرعت بیشتر ازتعدیلات مشخص گردد.

سرعت تعدیل پارامتر   ditممکن است باتابع (0)  که با تغییرات اصولی اثرگذار بر تعدیل هزینه هاوانحراف هزینه هاازهدف درزیر بیان شده:

(3)        dit = ƒ (Zit,Di,Dt)

 

Zit یک عامل متغیر ممکن است که شامل اهرم مطلوب واهرم واقعی سال قبل شود.شبیه هدف اهرم سرعت تعدیل از اختلاف بین شرکتها وزمانها نتیجه شده است.

شکل عمومی این نوع مدل تعدیلی است که درمحاسبه هدف اهرم برای زمان دورتر انجام نگرفته است. اماهدف اهرم، داشتن اهرم مطلوب در هر دوره است که ممکن است به خوبی وابسته به پیش بینی درباره ارزش آینده تخمینی ازاهرم مطلوب باشد.غالباًدرجهت این هدف درارتباط باهردوره ومخصوصاًدرباره بکارگیری این جنبه بطورپیوسته شرکتهایی هستند.صریحاًبدست آوردن حدمطلوب ازاستراتژی مالی پوشش زودگذر شرکتها درپاسخ پیش بینی شده به صورت متقابل به تغییرات واقعی درعوامل تعیین کننده  اهرم درمدل گلدستین ،جو ولی لند درسال1999 آمده است.

نرخ مطلوب (L*it / Lit )  بادرجه مطلوبیت اهرم یک شرکت وگرفتن ارزشی برابر 1  اگردرزمان t  باشیم وشرکت دارای اهرم مطلوب باشداندازه گیری می شود.اگرچه اهرم مطلوب دربیشتروقت ها ممکن است خودش تغییرکند،درهرزمانی که ارزش برابر 1 انجام نشودوداشتن این مفهوم برای آینده آنهامطلوب است مگراینکه اهرم مطلوب ویژه شرکت باشداماازنظرزمانی بدون تغییرباشد.اگرچه سطح جاری وگذشته اهرم مطللوب شامل اطلاعات مفیدی است که میتواند برای پیش بینی کردن رفتارآتی اهرم مورداستفاده قرارگیردمثل یک تغییرساختاری که موردانتظاربوده است.

معادله 2 یک تعادل بین هزینه های تعدیل وانحراف هزینه ها ازهدف  را بیان می کند.یک مفهوم این رابطه این است که میانگین اهرم مطلوب ممکن است زیاد یاکم باشدبوسیله میانگین اهرم رعایت شده دربلندمدت ،مگراینکه اهرم رعایت شده دریک مدت طولانی میانگین نشده باشد بلکه وابسته به سرعت تعدیلات باشد.اگر اهرم رعایت شده نیزواقعی باشد برگشت از آن برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب تنها پس از نتایج مرتبط از سه منبع اصلی خطا تحمل گردیده است.ابتدا مقدار متغیری که در اثر تعدیل هزینه ای را شامل شده است که عامل مشترک تراکم اثرات اهرم مطلوب و هزینه تعدیل می باشد که به سطح تراکم بستگی دارد و اینکه چطور اهرم رعایت شده در جهت هدفش می باشد.دوم از تعدادی دانشمندی تئوریکی خیلی زیاد تعیین کننده اهرم مطلوب زیر صفر برای تعدیل هزینه ها،عامل اثر گذار بر این یک که بعنوان قسمتی بطور آشکار در مجموعه متغیرهای تشریحی گنجانده نمی شوند.سرانجام هر متغیری مرتبط است با هر دو ساختار سرمایه مطلوب و هزینه های تعدیل که در مجموعه متغیرهای تشریحی گنجانده شده اند صرفا برگشت اهرم رعایت شده روی این متغیرهای هنوز با ذکر این خصوصیات تحمل خواهد شد که در مدلی برای تعدیل پویا است که بکار گرفته نشده است .

بدون مشخص کردن عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهY  و Z، معادله دوم می تواند بصورت زیرمجدداً نوشته شود،

(4)      Lit  =  (1 –dit) Lit-1 + dit L*it

 

ما فرض می کنیم که ارتباط شرح تابع زیر برای Lit برقرار است

(5)      L*it = a0 + åaj+Yjit + åas Ds +åat Dt

 

وdit به صورت زیر است

(6)      dit= b0 + åbk Zkit + åbs Ds + åbt Dt

 

نگهداری کردن درجه آزادی ویژه شرکت تاثیر می گذارد بر (Di) که جایگزین شده بوسیله بخش ساختگی (Dq) تغییراتش در صنعت جایگزین شده است. ما بطور ویژه از Lit وditبعنوان ارزشهای مربوط به تعیین عوامل زمانی استفاده می کنیم.نظر به اینکه مدل ما یک مدل تعدیلی است این که شرکتها قادر به رعایت کردن ارزشهای عوامل شروع زمانی باشند نیاز دارند. این فرض وقتی که تصمیم می گیریم که آن را برای استفاده کردن ارزشهای y وz   به عقب برانیم صدق می کند.

و آنکه اثر نوعی اختلاف که ناشی از خطای اطلاعات مدیریت پیرامون ارزش این متغیرها بر دوره جاری است سطوح خواهد بود.

 

3- متغیرهای مستقل و وابسته  

 

باداشتن اشکال وظایف معلوم شده در بخش قبلی ما اکنون درباره متغیرهای اندازه گیری اهرم استفاده شده اند که ساختار سرمایه مطلوب  و سرعت تعدیل را تعیین می کنند بحث خواهیم کرد.

1-3 اندازه گیری اهرم

نسبت ارزش بازار بدهی به ارزش دارائیهایی شرکت مبنای درجه اهرم سهامدار عاری است.اگر چه این درجه اهرمی است که برای محاسبه هزینه سرمایه اهرم سنجیده شده یک شرکت بکار می رود وقتی که هدف یافتن اهرم مطلوب تعیین می شود این بطور واضح (بدیهی) انتخاب نمی شود.سطح مطلوب بدهی معادله ای بین هزینه ها و سودهای ئام گرفته شده است. نخستین منفعت وام گرفتن افزایش ارزش شرکت را بوسیله پوشش بهره مالیاتی باعث شده است.در قسمت های بعدی فرض تداوم فعالیت بحث طولانی نیست و ارزش شرکتی که دچار بحران شده به ارزش دفتری اش بسته می شود.مرور مطالعات مدرکی را ارائه می دهد که مدیران در دوره هایی به ارزش دفتری بیشتر از ارزش بازار فکر می کردند. شاید محکم ترین دلیل برای استفاده از ارزش دفتری ارتباط آسان و درستی است که هر کدام از آنها می توانسته اند اندازه گیری شوند.

 طرفداران ارزش بازار بحث اندازه گیری اینکه ارزش بازار است که نهایتا ارزش واقعی یک شرکت را تعیین می کند و آنها درحمایت از این مثال ذکر کردند از شرکتهایی که حقوق صاحبان سهام آن باارزش دفتری منفی و ارزش بازار مثبت بعد از بازتاب واقعی آنچه برای آینده مورد انتظار بوده از جریانات نقد حاصل از دارائیهای شرکت ناشی شده است در حالیکه اطلاعات قبلی علیه شرکت باعث زیان تاریخی آن می شود.

تعدادزیادی ازمطالعات ساختارسرمایه ازدوارزش دفتری وبازار اهرم استفاده کرده اند .  باقی ماندن بر یک عقیده رایج(رسم) در این مقاله ما از هر دو ارزش دفتری د راندازه گیری اهرم تعریف شده از نسبت ارزش دفتری بدهی به جمع ارزش دفتری و حقوق صاحبان سهام و یک ارزش بازاراهرم تعریف شده نسبت به ارزش دفتری بدهی به جمع ارزش دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده کرده ایم. امکان دیگر اندازه گیری اهرم شامل مبنای جریان اندازه گیری مثل نسبت پوشش بهره می باشد. اگرچه آن یک مقیاس ناهنجار است ریسکش آن است که ممکن است شرکت دربرخورد نمودن با پرداختهای بهره نا توان باشد.ما در اهدافمان به این عقیده ایم که اندازه گیری اهرم مالی مربوط نیست.

 

2-3 تعیین اهرم مطلوب

ما مجموعه از متغیرهایی را تشریح می کنیم که عمدتا ما در موثر بودن بر اهرم شرکت نقش داشته اند.

1- تغییر پذیری درآمد:

تغییر پذیری درامد عموما در نوشته هایی که براحتی یک می شوند بحث شده است.به احتمال خیلی زیاد ورشکستگی از قصور در پرداخت بهره ها ناشی شود.در حالیکه درآمد عملیاتی درآمد قابل دسترس برای پرداخت بهره بیان می شودکه به تاثیر اهرم وابسته است. ما از واریانس درامد عملیاتی هر یک دلار دارایی استفاده کردیم.وما ارزش بیشتر این متغیر و کمتر کردن اهرم مطلوب را انتظار خواهیم داشت .

2- مشهود بودن:

 برای وام دهندگان ایجاد نمودن ارزش مشهود نسبت به دارائی نا مشهود راحتر است چون معمولا بیشتر عدم تقارن اطلاعات درباره ارزشهای قبلی می باشد.بنابراین آن در حد خیلی زیاد مشابه یک صورتی از احتمال ورشکستگی است.دارائهای نامشهود مثل سر قفلی به سرعت ناپدید می شوند بنابراین کم شدن ارزش خالص یک شرکت و سرعت بیشتر بسوی ورشکستگی را احتمال می دهیم.بنابراین در مورد  اینکه شرکتها با یک مقدار بیشتری از مجموع ترکیب شده دارائیها و داشتن یک دارائی مشهود و یک ظرفیت بیشتر برای افزایش بدهی ها می توانند بحث کنند.تایت من و وی سلز تضمین کردن ارزش دارائیها را برای استفاده اما نه با دلایل برجسته.دارائیها مشهود یکی از روشهای اندازه گیری تضمین شده است.

ما از متغیر دارائیهای ثابت بر تقسیم بر مجموع دارائیهای به یک اندازه مشهود استفاده کردیم و رعایت شدن ارتباط مثبت بین این متغیر و نسبت بدهی مطلوب شرکت را انتظار داریم. مشهود بودن می تواند در مشهود بودن دارائی یک تراز نامه بررسی می گردد در حالیکه نامشهود بودن از انتظار رشد متغیر زیر دریافت شده است.

3- رشد مورد انتظار:

راجین وزینگلس در1995 بحثی داشتند که مایر و ماجلف در 1984 به عنوان مساله تحت سرمایه گذاری به آن پرداخته بودند در شرکتهایی که رشد بیشتر آتی و استفاده از یک مقدار بیشتر حقوق مالی برای آنها انتظار می رود بنابراین به یک ارتباط منفی بین انتظار رشد و اهرم اشاره می شود. تایت من  و وسیلز در سال 1988 البته یک ارتباط مشابه را پیشنهاد کردند اما بدلیل اینکه شرکتها با رشد بیشتر فرصت انعطاف پذیری بیشتری دارند سرمایه گذاری کردن در آنها غیر مطلوب است و بنابراین سلب مالکیت دارایی از صاحبان اوراق قرضه و تبدیل آن به صاحبان سهام عادی را ایجاب می کند.برای این اهداف جایی که از a استفاده شده درصد تغییرات مجموع دارائیها از سال قبل به سال جاری است.وb نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت می باشد که راه حل دست یافتن به اندازه گیری رشد است. در حالیکه قبلا رشد واقعی با سایز شرکت اندازه گیری می شد،و رشد آتی شرکت با فرصت های ایجاد شده بوسیله دارائیها مشهود مشابه مهارت و شایستگی مدیران مختلف دریک شرکت اندازه گیری می شد.نگه داری این فاصله فقط نتایجی را  مبنا قرار داده که در دومین تعریفی که از رشد مورد انتظار بوده گزارش شده است. البته آن بطور معمول در نوشته های قبلی استفاده می شده که به عنوان نماینده مقدار ارزش نامیده شده است.درحالیکه مشهودبودن معیاردارایی های مشهوددردفتر و رشدموردانتظارمعیارارزیابی بازاردارایی های نامشهود است .

4- اندازه:

تایت من و وی سلز درسال 1988 بحث داشتندبطور مقیم هزینه های ورشکستگی را ثابت کردندکه اخیرابخش از آنها افزایش ارزش شرکت راتشکیل می دهد.بنابراین یک شرکت بزرگ دارای تنوع بیشتری شده است واحتمال ورشکستگی کمتری دارد.هردو این بحث ها اینکه اندازه شرکت بزرگترمنجربه ظرفیت بدهی مطلوب بیشتری می شودرا پیشنهاد می کنند

اگرچه راجین وزینگلس در 1995 افزودندکه از دست دادن عدم تقارن اطلاعات در مورد شرکتهای بزرگتر وجوددارد که اخیراممکن است داشتن این از دست دادن موجب افزایش بدهی شودکه اخیرا این از دست دادن به اینکه کیفیت شرکت است دارای حساسیت شده است وبنابراین از دست دادن حساسیت بر عدم تقارن اطلاعات تاثیر می گذارد. اخیرا یک ارتباط بین اندازه هر اهرم مطلوب پیشنهاد شده است.ما از جمع لگاریتم دارائیها با تست کردن اثر آن در اندازه شرکت برای سطح بدهی مطلوب استفاده می کنیم.

5- سودمندی:  

برطبق اظهارات مایر وماجلف در 1984 شرکتها باید اهمیت مالی داخلی به خارجی را ترجیح دهندوشرکت بزرگتری که سرمایه داخلی اش در دسترسش می باشد دارای سود بیشتر خواهد بود.بنابراین باید یک ارتباط منفی بین سودمندی و اهرم وجود داشته باشداگرچه در نظر عدم تقارن اطلاعات شرکتها ممکن است از یک کیفیت واحدی با اهرم بالا سود ببرند.اگر این درست باشد بنابراین ارتباط مثبتی بین اهرم مطلوب و سودمندی وجود خواهد داشت.که ما از نسبت خالص درآمد به مجموع دارائیها در اندازه گیری سودمندی استفاده می کنیم.

6 پوشش مالیاتی بدون بدهی :

موریگلیانا و مایلر در سال 1958 توضیح دادند که انگیزه اصلی برای وام گیری گرفتن نتیجه ای با عنوان پوشش مالیاتی بهره است.این فقط وقتی درست است که شرکت به طور کافی درامد مشهول مالیات برای توجیه کردن بدهی دارد.ازدیگر پوشش های مالیاتی بدون بدهی استهلاک و کاهش استهلاک سرمایه با همین انگیزه را می توان یاد کرد.استفاده از نسبت استهلاک به مجموع دارائیها برای اندازه گیری موجودیت پوششهای مالیاتی بدون بدهی مورد استفاده می باشد که ما رعایت نمودن ارتباطی منفی بین این متغیر و اهرم مطلوب را انتظار داریم.

7- یگانگی:

یگانگی بیشتر دارائیهای یک شرکت،در بازاری دقیق تر است که برای آن دارائیها و ارزش بازیافتنی کمتری با وام دادن آنها در هنگام وقوع ور شکستگی مورد انتظار بوده است.بدنبال تایت من و  وی سلز در سال 1988 ما ازنسبت تحقیق و توسعه به فروش برای اندازه گیری کردن یگانگی استفاده کردیم و انتظاری که در این اندازه گیری داشتیم این بود که برای یک شرکت اهرم مطلوب کمتر می باشد.

8- طبقه بندی صنعت:

به منظور کنترل بر روی یک صنعت ویژه آنچه که دست یافتن به ان توسط متغییرها ممکن نیست تاثیر دارد(مشاهدات بررسی کارل وکیم در سال 1984) ما البته ابتدا برای هر شرکت یک کد اصلی که آن صنعت رت شامل می شداختصاص دادیم.

فرض شده که اهرم مطلوب دریک دوره زمانی خاص وابسته به ارزش های جاری این متغیرهااست. شمول هزینه های رشددلالت بریک دورنمای آینده متغیرهابااندازه دارد، درحالیکه فرض می شودکه تغییرات آینده دردیگرعوامل تعیین کننده ازاهرم مطلوب پیش بینی نشده است.درنمای آینده متغیرها اهرم توسط رسیدگی پوششی زودگذرکنترل می شود.ضریب رشدموردانتظارممکن است متاثرازدونقش متغیررشدموردانتظاربارابطه اهرم مطلوب باشد.درحالیکه رشدموردانتظاربه عنوان یک معیارازدارایی های نامشهوداست انتظارداریم رابطه منفی با اهرم داشته باشد،همچنین رشدموردانتظاردلالت بریک افزایش اندازه موردانتظارداردوبنابراین افزایش موردانتظاردراهرم مطلوب  دارد.اگرپوشش زودگذرتحمیل کندکه افزایش موردانتظاربایستی شامل یک افزایش دراهرم جاری باشد،پس رشدموردانتظارممکن است یک رابطه مثبت بااهرم داشته باشد.مااین بحث رادرزیردررابطه بانقش متغیرهای سرعت تعدیلات گزارش کردیم.

 

3-3 تعدیل هزینه ها و سرعت تعدیلات :

 

سرعت تعدیلات (dit) در جهت ساختار سرمایه مطلوب به یک مجموعه از متغیرهایی وابسته است که ممکن است یا ممکن نیست شامل این اثردر سطح بدهی مطلوب باشد بنابراین در این حالت سرعت تعدیل بیشتر د رتغییر هزینه های یک ساختار سرمایه است که نسبتا بکارگیری این هزینه ها بر سطوح اهرم متمرکز است هزینه های ثبت شده(مثل نرخهای قانونی،توسعه مقداری نرخهای بانک سرمایه گذار)یک بخش مهمی از هزینه های متغیر ساختار سرمایه را تشکیل می دهدو عدم مطلوبیت شرکتها اصلاح نکردن ساختار سرمایه است که انها به مقدار کافی از ساختار سرمایه مطلوب دورمی باشند.سپس احتمال تعدیلی که باید به عنوان یک کار مثبت باشد تفاوت خالص بین اهرم مطلوب در زمان t و اهرم رعایت شده در پایان دوره قبل t-1 است در مدلهای ما این فاصله متغیر رابصورت|Lit*- Lit-1|  ترکیب کردیم.

اگر هزینه ها تعدیل با ممانعت زیادی ثبت شده باشند در نتیجه بیشتر تعدیل ممکن است بدون مطالعه در بازارهای سرمایه خارجی واقع شود.در عوض سیاست تقسیم لود می تواند برای هدف تغییراهرم مورداستفاده قرارگیرد.دراین حالت هزینه های تعدیل باافزایش در فاصله ازاهرم مطلوب مورد انتظاربوده است لذا هزینه های بکارگرفته شده در سیاستهای تقسیم لود انحراف از سیاست مطلوبیت شرکت را بوجود می آورد.این هزینه ها با مقدار انحراف از سیاست تقسیم لود افزایش خواهد یافت.به طور خلاصه ارتباط بین سرعت تعدیل و فاصله از اهرم مطلوب برهر یک از دو تا ممکن است منفی باشد،نشان دهنده این است که تعدیل نمودن اهرم شرکتها دربازار سرمایه خارجی موقعی است که با اندازه کافی انحراف دارند یا نشان منفی از اهرم تعدیل شده«بطور داخلی» دارنددر حالت اخیر ما تعدیل آهسته و ممتد در چندین سال را انتظار داریم.

دومین متغیری که انتظار بوده در سرعت تعدیل نفوذداشته باشد اندازه شرکت است.اگر براستی تغییر در ساختار سرمایه شامل هزینه های ثبت شده مهم باشد این هزینه ها نسبت کمی برای شرکتهای بزرگ خواهند بود.وبنابراین شرکتهای بزرگ باید به تغییر دادن تعدیل درساختار سذمایه را بیشتر آماده باشند.اگرچه شرکتهای بزرگتر ممکن است دسترسی به سرمایه یا هر دو حقوق صاحبان سهام یا بدهی احتمالی بدهکاران را بعنوان اطلاعات در دسترس راحتر پیدا کنندبنابراین با یافتن اندازه شرکت و سرعت تعدیل بعنوان ارتباط مثبت انتظار داریم.یک شرکت در حال رشد ممکن است راحتر پیدا کند عوض کردن ساختار سرمایه را با اصلاح نمودن ترکیب به سرمایه جدید را افزایش دهد.عدم رشد شرکت فقط می تواند با تغییردادن ساختار سرمایه بوسیله حقوق صاحبان سهام با خریدن بدهی قبل یا برعکس عمل شود.عدم تقارن اطلاعات در هر یک از فعالیتها مکن است بوسیله بازار بررسی شده باشد چنین تغییراتی در ساختار سرمایه ممکن است بوسیله کاهش در ارزش شرکت با نتیجه نخواستن همراه می باشد یک شرکت در حال رشد به عبارتی دیگر می تواند تغییرات ساختار سرمایه را بوسیله منابع وترکیب مالی جدی ترجیحا انتخاب کندعدم تقارن اطلاعات بطور مشابه با از دست دادن یک کاهش ارزش همراه بوده است که این بدهی بطور مثبت بر فرصت رشد تاثیر دارد.برای مثال دربحث هایی که داشتیم ما یر و ماجلف در سال 1984 به منظور کاهش دادن اهرم رشد شرکت  توانستند با قطع داخلی آن و اجتناب از پرداخت بدهی قبل استفاده کنند.

بنابراین ما شرکتهایی با رشد دست یافتنی با تعدیل نمودن سریع تر در جهت ساختار،سرمایه مطلوب را انتظار داشتیم تا اینکه عدم رشد شرکتها راانتظار داشته باشیم.ترجیحا فرصت بیشتر رشد،بیشتر بر احتمال اینکه شرکتها به تامین مالی خارجی نیاز داشته باشنداستوار است و اگر براستی قسمتی از هزینه های افزایش سرمایه خارجی ثابت شده باشدسپس هزینه هردلار افزایش بیشتر وجود برای افزایش رشد شرکتها کمتر خواهد بودبرمبنای این بحث احتمال رشد وجود دارد که باید یک شرکت با سرعت بیشتری در جهت ساختار سرمایه مطلوب تعدیل گردد.بنابراین ما یک ارتباط مثبت بین رشدموردانتظار و سرعت تعدیل انتظار داریم.

همچنین احراف هزینه هاازهدف ممکن است وابسته به نوع شرکت باشد.مخصوصاًدررشدهزینه رسیدگی سرمایه شرکتها خیلی مهم است.بنابراین ماانتظار نرخی ازارزش بازاربه ارزش دفتری (رشدموردانتظار) داریم به رابطه مثبت باسرعت تعدیلات برای استدلال انحرافات هزینه ها ازهدف،به خوبی استدلال های هزینه های تعدیلات.

در مجموع از سه متغیرهای ذکر شده در بالا مقداری عوامل اقتصادی را که می توانندبر سرعت تغییر اثر گذارد را نام می بریم این عوامل مثل نرخ بهره،عرضه پول،شرایط عمومی اقتصادو... می باشند. در فهرست متغیرهای که شامل یک مجموعه ای از متغیرهای زمان برای گرفتن این اثرات ک معمولا عرض شرکتها هستند تعیین کننده ساختار مطلوب سرمایه است ما البته صنایع ساختگی برای کنترل نمودن عوامل اثرات یک صنعت خاص برروی سرعت تعدیل شرکت را در نظر گرفتیم.آنچه بطور ایده آل دلخواه می باشد بجای یک گروه خاص ساختگی در نظر داشتن شرکت ویژه ساختگی برای یافتن آنچه که بطور ثابت مشاهده نمی شودو بر ناهمگنی شرکت تاثیر گذار می باشد.که اخیرا در اکثرمدل پارامتر یک نتیجه داده است.

 

4- اطلاعات، روند تخمین و نتایج تجربی

1-4 . اطلاعات و روند تخمین

اطلاعات استفاده در این تحقیق شرکتهای امریکایی و انگلیسی را شرح میدهد که اطلاعات تحقیق از شرکت مالی اکستل کسب شده است.برای اطلاعات امریکا یک نمونه شرکت 600 رادراولین قسمت انتخاب کردیم و شرکتهایی را که فقط در کمتر از 4 سال گذشته اطلاعاتشان کامل بود نگه داشتیم و نهایتا آن قسمتی که باقی می ماند 426شرکت بود.

برای یک دوره مشابه اطلاعات از سالهای 1996-1989 حپجمع آوری گردید.برای شرکتهای انگلیسی یکدهم شرکتهایی که انتخاب شده بودند به بیشتر از 2000 شرکت رسیدند.که بعنوان نمونه شرکتهایی که  در کمتر از 4 سال اطلاعاتشان کامل بود با از دست ندادن مشاهدات،متغیرها کلیدی آن حفظ شدند.حقیقتا در پایان باقیمانده نمونه انتخابی شامل 122 شرکت گردید.برای این شرکتها اطلاعات سالیانه1999 تا1996 گردآوری شدند.

خلاصه اینکه آمارهایی از این متغیرها بدست آمدکه در جدول نشان داده شده است.مبنای اطلاعات اکسل بیشتر برای شرکتهای انگلیسی کامل بود که امکان دارد متوسط اندازه شان کمتر باشد وتغییر در اندازه بیشتر در بین شرکتهای انگلیسی است تا در میان شرکتهای امریکایی.جدول یک این حالتها را نشان می دهد.

این یک مدل پارامتر یک غیر خطی است که ما از روند غیر خطی تخمین استفاده کردیم که مدل تعدیل ساختار سرمایه شرح زیر است

(7)       Lit = (1 - dit ) Lit-1 + dit L*it +eit

 

 

جایی که eit در مدل آماری است فرض شده که میانگین صفر و واریانس ثابتی است که به معادله (4) اضافه شده است و Lit* وdit اختصاص به معادله 5و6 دارند:

تغییرات درآمدY1:

خاصیت مالیY2:

رشد مورد انتظارY3:

اندازهY4:

سود مندیY5:

پوشش مالیاتی بدون بدهیY6:

یگانگیY7:

تفاوتهای خالص نسبت بدهیZ1:

رشدZ2:

اندازهZ3:

زمان ساختگیDt:

کد ساختگی صنایع مادرDs:

رویه رگرسیون غیرخطی به مدل تکرارکننده گائوس نوتن اصلاح شده است.درآن پارامترهای اهرم مطلوب ساختارسرمایه بعنوان شروع ارزش ها دریک مدل تکرارکننده بکارمی رودکه تایک مدل مشترک ادامه می یابد.وقتی کاهش درمجموع خطاهای برابروتغییرات زیادمیان پارامترها بقدرکافی کوچک است همگرایی بدست می آید.یک ازمزیتهای این روش همزمانی ضریب برآوردی اهرم مطلوب متغیرهای توصیفی وسرعت تعدیلات است.بعدازمتغیرهای توضیحی دوجنبه ازاهرم مشاهده شده برابراندازه آنست.رویه تخصیص ضریب درهردوره،برای مثال رشدموردانتظار، اهرم مشاهده شده بین ضریب اهرم مطلوب وضریب سرعت تعدیلات.بنابراینسرعت تعدیلات (ماننداهرم مطلوب)ممکن است ازدورهای به دوره دیگرتغییرکند.

سرعت مدل پویا انعطاف پذیر است و وقتی اهرم مطلوب ویژه یک تخمین زده می شودیک رقم مشاهده شده در این حالت ارزش منفی محاسبه شده فاصله بین اهرم مطلوب در دوره  tو اهرم رعایت شده در پایان دوره t-1  است.

برای مقایسه اهداف نتایجی که اکنون برای مدل آماری حاصل شده است را به شرح زیر بیان می کنیم مدل مشابهی که مکررا به منظور ساختار سرمایه تجربی از مقالات بکار گرفته شده است

jYjit +SatDt + eitSa0 +  (8)      Lit= a

 

می باشدوقتی که ما ماتریس ضریب همبستگی بین متغییرهای مستقا و وابسته را مشاهده کردیم.در یافتیم که بیشتر ضرایب همبستگی در همه دوره های بی طرفانه هستند.بنابراین هیچ علتی برای دادن ارتباط مسائل قرار گرفته بروی یک خط به مقدار متغییرها نبود.نقطه قابل توجه درجه همبستگی بیشتر بین اهرم اندازه گیری شده بر کبنای بازار و ارزش دفتری می باشد که برای شرکتهای امریکا 84% و برای شرکتهای انگلیسی 97% می باشد.نتیجه این رگرسیون استفاده از روش بازار و دفتری د اندازه گیری اهرم برای اطلاعات گزارش شده در جدول 2 برای شرکتهای انگلیسی و در جدول 3 برای شرکتهای امریکایی که حقیقتا با هم برابر می باشند است.

عموماً فرمها ترکیب مجذور و فعل وانفعالات متغیرهای تشریحی است که در آزمون کیو (chow)سطوح 5%اندازه اهرم در آن پذیرفته نشده است.   

روندزمانی ومدل ساختگی زمانی بکارگرفته نشده است.تصمیم به رعایت بکارگیری مبنایی بوده براین واقعیت که ما را درکوتاه مدت یک سری زمانی داریم که در مدل ساختگی زمان نسبت به روند مدل دارد.قالبی بدرفته * شده است برای اثرات زمانی است که به عوض عقب به جلوتاثیردارد.درحالیکه روندزمانی مدل اثری زمانی است که دارای بیشتراست .چندین فرضیه رعایت پویای در مقابل ایستایی مدل را بطور ویژه و اختلاف مدارکی که انعطاف پذیر را موردآزمون قرار داده است وآزمون نسبت احتمالات را استفاده کرده است .آزمون نتایج  تعدیل پارامترهای بی شباهت به مدلهای پویایی سنتی که دارای ثبات است نیستند.بطور ویژه با انعطاف پارامتر تعدیل که بایددر مجموع متغیرهای که سرعت تعدیل ارتباط وجود داشته باشد که با عدم رعایت زمان و اثرات صنعت بیان شده است.

2-4 . اهرم مطلوب :

 

ضرایب و خطاهای استاندارد برای مدل ایستا(معادله 8)و مدل پویا(معادله 7)و در جدول 2 برای شرکتها انگلیسی و در جدول 3 برای شرکتهای امریکایی بیان شده است .درهر دو جدول برای اندازه گیری ارزش بازار و دفتری اهرم بکار گرفته شده است .تغییرپذیری علامتها در نوشته ها با a تعریف شده است و استفاده از متغیر برای تشریح کردن اهرم در حالیکه تغییرپذیری علامتهایی که با b تعریف شده است در استفاده از متغیرهای تشریح کردن سرعت تعدیل است.

بر طبق مقالات مدل ایستا ارزش بازار و دفتری اهرم کاهش در تغییر درآمد هر دو کشور است.اهرم خاصیت عالی رادر شرکتهای انگلیسی کاهش می دهدکه در آمریکا کاهش می یابد.متغیر رشد برای شرکتهای انگلیسی مهم است و اهمیت برای شرکتهای آمریکایی دارد.متغییر اندازه بطور حیرت انگیزی برای شرکتها اندازه یک ارتباط منفی با اهرم دارد در حالیکه ضریبی که برای اندازه i در شرکتهای انگلیسی بکار و مهم ومورئ انتظار بوده است.پوشش بدون بدهی اثر اهرم که بطور منفی در شرکتهای انگلیسی و بطور مثبت در شرکتهای امریکایی است.برای ارزشهای بازار ودفتری نتایج در هر دو کشور بطور شگفت انگیزی علائم مشهود بودن،رشو واندازه مورد انتظار ما نبوده است و پوشش ما در مدل ایستا برای کشورهایی امریکایی است.زمان ساختگی برای اغلب این مدلها برای شرکتها بطور ویژه مهم است.نتایج دلالت برآن داردکه فرض تامین مالی معمول اگرچه نشان دهنده تغییرات منفی سود است توسط برخی مانند اپلروتایت من(1995)وفاماوفرنچ (2002) حمایت می شود.

تفاوت بین نتایج برای این مدل و مدل پویا بی اهمیت نمی باشد.ابتدا افزایش مهیج را تشریح می کنیم زمانیک هزینه تعدیل اهرم برای مدل محاسبه شده است.منبع این افزایش به شرح زیربحث شده است.رابطه علامتها و اهمیت با تغییرات اساسی برای شرکتهای انگلیسی عوض می شودکه تغییر پذیری درآمد و مشهود بودن (که یک مفهوم غیرپذیرفته) و زمان ساختگی اهمیت کمتری دارددرحالیکه  ضرایب اندازه دارای بیشتری می باشد.برای شرکتهای امریکایی ضرایب اهمیت رشد بیشتر می باشد زمان ساختگی بدست آمده برای شرکتهای امریکایی با اهمیت است.پارامترتخمینی معادله پویا برای اهرم مطلوب بیان شده و ما ضرایبی برای تغییرپذیری درآمد که  منفی است یافتیم(خط avaro) و پیروی از روش دفتری را  برای شرکتهای انگلیسی مورد انتظار بوده است.

این از مفاهیم تئوری است که در بیشتر متغیرها درآمدهای عملیاتی یک شرکت وجوددارندوخطرش است زمانی که قادر نخواهد بود نرخهای پرداختی آنها را بپوشاند بنابراین آن به معنی یک سطح بدهی دارای مطلوبیت کمتری می باشد.برای شرکتهای انگلیسی این متغیر در مدل پویا با اهمیت نمی باشد.

ضریب مشهود بودن بطور منفی برای شرکتهای انگلیسی و بطور مثبت برای شرکتهای امریکایی می باشد.

 متغیر اندازه (asize)ضریب مثبت برای شرکتهای انگلیسی و اهمیت منفی برای شرکتهای امریکایی انتظار  داشته است.نوع مثبت شامل بحث های تئوریکی در مورد هزینه  ثابت ورشکستگی می باشد که شامل یک تشابه در نتیجه ارزش شرکت است که اخیرا افزایش یافته است.بنابراین توانایی اینکه به شرکتهای بزرگتروام داده  شود  بیشتر است.

سودمندی (aprov)دارای اهمیت زیادتری بر شرکتهایی که سودمندی زیادی دارند  هدفشان این است که نسبت بدهی حقوق صاحبان را کمتر کنند برای شرکتهای سودمندی اهمیت کمتری در اثرگذاری روی اهرم دارد.

رشد مورد انتظار متغیر رشد در مدل پویا برای شرکتهای امریکایی مهم است برای شرکتهای انگلیسی این متغییر با ضریب اندازه و اهمیت کمتر مهم است.نتیجه مهمی که از این متغیر در این مدل پویا برای شرکتهای امریکایی وجود دارد شگفت انگیز است .نتیجه  بازارهای سرمایه در امریکا است که بیشتر تقاضاهای بدهی موثر در آینده برای فرصت رشدی که پس ازبازارها و  بانکها در انگلستان فراهم می کند. ضریبی که برای پوشش مالیاتی بدون بدهی و مشهود بودن است بطور زیادی بااهمیت شد.

 

3-4 . سرعت تعدیل:

 

وقتی ما معادله هایی برای سرعت تعدیل ارائه دادیم برای هر دو شرکتهای انگلیسی و امریکایی ارزشهای بازار را می یابیم.ضریب رشد مورد انتظار(bgroal)منفی و بااهمیت است.فرصت رشد بیشتری با تعدیل آهسته تر در جهت ساختار سرمایه مطلوب را دارند.نتایج از فرضیه های که ممکن است رشد یک شرکت را راحتر انجام دهندو تغییردر ساختار سرمایه با این ترکیب جدید که افزایش سرمایه را انجام نمی دهند.ضریب اندازه(bsize)مثبت وبا اهمیت است ضرایبی برای فاصله تغییراتb  هستند که دارای اهمیت بسیار زیادی هستند که برای اهرم ارزش  بازار در شرکتهای انگلیسی مورد توجه هستند.در این حالت اهمیت بطور ویژه منفی است که در جهت تعدیل در ارتباط با تعدادی از مقادیر از دست می دهند و آن امکان است که انقدر تعدیل می تواند عامل شده باشد که قسمتی از عملیات شرکتها نرمال گردد در حالیکه تعدیلات بزرگتر  نیاز به انتشار اوراق بهادار جدید دارد.

جدول 4و5 میانگین و ارزش متوسط سرعت تعدیل و نسبت مطلوبیت برای شرکتهای انگلیسی و امریکایی به ترتیب مخصوص خود گزارش می کند.نسبت مطلوبیت نسبتی است که بین اهرم هدف و اهرم واقعی می باشد(Lit*/Lit).فهرست A سرعت تعدیل و نسبت را از سالی به سالی نشان می دهد. سرعت تعدیل در شرکتهای انگلیسی آهسته است و وقتی که شرکتها از اهرم مطلوب دور هستند اتفاق می افتد.در شرکتهای امریکایی تعدیل ارزش دفتری اهرم سریع تر است و شرکتها در بیشتر سالها اهرم مطلوب را محصور می کنند، شایددربازارسرمایه پویا بیشترمنعکس شود.درمقایسه باکارهای قبلی وخصوصاًفاما وفرنچ درسال2002 ،سرعت تعدیلاتی که مابرای شرکتهای آمریکایی برآوردکردیم اساساًبزرگتراست(حدود3دوره) آنها بایستی برای تئوری ساختارسرمایه مطلوب یک رابطه نسبی بافرضیه تامین مالی باقی بماند.

در فهرست B نسبت تعدیل و مطلوبیت برای شرکتها در گروههایی با اندازه بزرگ نشان داده می شود. شرکتهای کوچکتر به نظر می رسدکه تعدیل را با اندکی سرعت در جهت اهداف ارزش دفتری شان مانند شرکتهای بزرگتر انجام دهند.ما البته نسبت مطلوبیتی را می بینیم که مکرراً

هدفش برای شرکتهای انگلیسی تغییرمی یابد.پراکندگی در شرکتهای انگلیسی قابل توجه است ونسبت میانگین بیشتری را نشان می دهدکه مقادیری وجود دارد که بطورقوی تری از اهرم بیرون کشیده شده اند.در دوره های ارزش بازار شرکتهای کوچک انگلیسی اهرمی شده به نظرمی رسندکه آن رابوسیله نسبتهای میانگین تعدیل می کنند درحالیکه درارزش دفتری چنین الگویی وجود ندارد.برای شرکتهای آمریکایی در همه اندازه هاگروه هایی هستند که اهرم مطلوب را در هردوارزش بازار ودفتری می بندند.ونهایتاًفهرست C به فاصله صنایعی اشاره دارد که تفاوتهای قابل توجهی درسرعت تعدیلشان درسرتاسرصنایع دوکشور وجوددارد. بجزدرصنایع کد(V ) که سرعت تعدیل درشرکتهای آمریکایی نسبت به شرکتهای انگلیسی بیشتر است.

 

 

4-4.        سهم تعدیل دربیان نمودن اهرم

 

جدول 2و3 ارزش تشریحی ومدل پویایی را نشان می دهد که هیجان بیشتری نسبت به مدل ایستا دارد.آن ممکن است بهره ای باشدکه عوامل مدل پویارامحاسبه وباعث افزایش در R_squer  می شود آنچه توسط ماآزمون شده یک قاعده از یک مدل پویااست که فقط یک دوره ثابت ،b0 راشامل شده است .پس ازآن 3 متغیرخالص تفاوت در نسبت بدهی ،رشدواندازه جمع شدهاند.دومجموعه اززمان وصفت ساختگی بطوریک به یک جمع شده اند.برای شرکتهای انگلیسی وآمریکایی تقریباً افزایش درارزش تشریحی محاسبه شده است که برای متغیرمستقل،ضریبی ثابت درمعادله تعدیل است.نتیجه انحراف زمتنی وسراسری شرکتهاشامل مجموعه هر3 متغیر می شودکه تقریباًاثرتعدیلی روی R_squer ندارند.دونتیجه زمان وصفت ساختگی بطورمشابه فقط اثرکمی دارد.بنابراین پیوندقابل توجهی که درآزمونهامشخص شده اینست که هر مجموعه ازمتغیرها بایدیک سری ویژگی راشامل شده باشند.

بادرنظرگرفتن این عوامل تغییراتی حاصل شدواهمیت ضرایب،درمدل پویاتغییرات بیشتری رامتحمل شده است ودرزمانی که تعدیل دوره ثابت بودمدل ترکیب شده بود.

 

5 خلاصه ونتایج

 

دراین مقاله ماازیک مدل پویاوفهرست اطلاعاتی برای دربکارگرفتن تعدیلات ساختارسرمایه درطی زمان استفاده کردیم.به عقیده مااین مقاله به مطالعات ساختارسرمایه ایستابه دودلیل برتری دارد:

اول اینکه مابطورویژه اطلاعاتی راجادادیم که امکان اینکه اگراین امکان وجودنداردکه شرکتهاساختارمطلوب سرمایه شان رادرهرنقطه اززمان بدهنددرچنین حالتی ماقادرهستیم ساختارسرمایه مطلوب تعیین شده وترجیحاًساختارسرمایه رعایت شده که اخیراًدرنوشته هابیان شده،شناسایی کنیم.

دوم، مانند اپلروتایت من درسال1995وفاما وفرنچ درسال 2002 مانیز سرعتی که شرکتها درجهت تعدیل کردن هدف ساختارسرمایه شان می باشندراتخمین زدیم وتعدیل سرعت تعیین شده راشناسایی کردیم.روشی که ما بکاربردیم اجازه می دهددواهرم مطلوب وسرعت تعدیلات درزمان بالایی تغییرکند.

برای تطبیق اهداف ماهردومدل ایستاوپویاراکه مبنای اندازه گیری اهرم به ارزش دفتری وبازارمی باشدراتخمین زدیم.اثرات زمانی درمدل پویادردوره هابا R^2  بطورقابل توجهی اصلاح شدندوبامدل ایستامقایسه شدند.این بهبودبه محض اینکه تعدیل پویارخ دهدثبات درهمه شرکتهاوهمه زمانهاراقبول کرده است.اثرات عوامل مختلف،اهرم مطلوبی راتعیین می کندکه درعموم شرکتهای انگلیسی وآمریکایی موردانتظاربوده است. رشد مورد انتظار یک اثرمثبت قوی برروی اهرم بطور ویژه درمدل پویادارد.درنتیجه شناسایی بدهی که دردسترس است رشدمالی ومقدارتوسعه درشرکتهای امریکایی نسبت به شرکتهای  انگلیسی بیشتراست.نظربه اینکه درسرعت تعدیل ماانحراف ازاهرم مطلوب رایافتیم،که آن یک اثر منفی برسرعت تعدیل درشرکتهای انگلیسی دارد.دراین کشور ساختارهای سرمایه انحراف قابل توجهی ازاهداف دارندوآنهاخیلی به آهستگی آن راتعدیل می کنند.درشرکتهای آمریکایی اهرمی که برروی اهداف بسته شددربیشترصنایع وجودداردوتعدیلش سریعتراست ورشدموردانتظارحیرت آوری بایک اثرمنفی درسرعت تعدیل دارد.سرعت تعدیلات که مابرای شرکتهای آمریکایی برآوردکردیم بیشترازآنچه دیگران قبلاًاحرازکردن می باشد،بنابراین ازتئوری اهرم مطلوب بیشتر حمایت شد.نسبتاًفرضیه تامین مالی درانگلستان حمایت بیشتری می شود.

شرکتهایی که درآمریکابطور نمونه دارای ساختارسرمایه بدون هدف هستندتعدیل راخیلی به آهستگی انجام میدهند به نظرمیرسدکه هزینه های انحراف ازاهرم مطلوب که معمولاًزیاد نیست کاملاً آن راانگیزه ای کرده اندکه هزینه معاملات بازارسرمایه را،به جای اهرمی که بطورآهسته درحال تغییربوده است،مثل سیاست تقسیم سودتعدیل کنند.

 

شرکتهای آمریکایی برروی هدف محصور مانده اند وتعدیل باکمترین هزینه رادرنظردارند.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 01 مرداد 1393 ساعت: 16:23 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس