تحقیق رایگان دبیران و معلمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید یا راهنمای خریدبه شماره 09159886819 با واتساپ یا تلگرام یا اسمس پیام بدهید.
با عضویت در کانال ما در تلگرام از آخرین تحقیقات سایت باخبر شوید آدرس کانال : @dabiranyar

دانلود نمونه فرم ارزشیابی مدیران مدارس

بازديد: 73
دانلود نمونه فرم ارزشیابی مدیران مدارس

برای دانلود رایگان فرم های ارزشیابی مدیران مدارس بر روی لینک زیر کلیک کنید . فایل ها در یک پوشه زیپ می باشند .بعد از دانلود از حالت زیپ خارج کندی :

فرم ارزشیابی مدیران مدارس

 

 

 

همچنین لیست بیش از 1500  طرح درس از همه پایه ها را از صقحه زیر ببینید و به همکاران اطلاع دهید. ( بر روی لینک زیر کلیک کنید ) :

 

لیست کلیه طرح درس ها

 

 

توجه :

همچنین شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :


 
 

 
 
 
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 16 شهريور 1399 ساعت: 6:45 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

دانلود برنامه هفتگی پایه چهارم پنجم ششم طبق کرونا با سه وضعیت

بازديد: 65
دانلود برنامه هفتگی پایه چهارم پنجم ششم طبق کرونا با سه وضعیت

برای دانلود رایگان برنامه هفتگی پایه های چهارم و پنجم و ششم بر طبق کرونا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود برنامه هفتگی پایه چهارم پنجم ششم طبق کرونا

 


همچنین لیست بیش از 1500  طرح درس از همه پایه ها را از صقحه زیر ببینید و به همکاران اطلاع دهید. ( بر روی لینک زیر کلیک کنید ) :

 

لیست کلیه طرح درس ها

 

 

توجه :

همچنین شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :


 
 

 
 
 
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 16 شهريور 1399 ساعت: 6:32 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,
نظرات()

فرم طرح درس مجازی

بازديد: 39
فرم طرح درس مجازی

 

 

 

برای دریافت هر طرح درس مجازی که خواستید در تلگرام یا واتساپ به شماره 09159886819 پیام بدهید تا در سریع ترین زمان ممکن طرح درس مجازی رو به شما تحویل دهیم.

نمونه فرم طرح درس مجازی را از لینک زیر دانلود کنید :

دانلود فرم طرح درس مجازی

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 09 شهريور 1399 ساعت: 22:9 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,
نظرات()

روش تحقیق بررسی دیدگاه والدین پیرامون استفاده از تلفن همراه توسط فرزندان دانش آموزشان

بازديد: 33
روش تحقیق بررسی دیدگاه والدین پیرامون استفاده از تلفن همراه توسط فرزندان دانش آموزشان

موضوع:

بررسیدیدگاهوالدینپیراموناستفادهازتلفنهمراهتوسطفرزنداندانشآموزشان

طرحتحقیق:

بررسیدیدگاهوالدینپیراموناستفادهازتلفنهمراهدانشآموزاندختردبیرستانیشاندرشهرستانرامشیر،سال1393

بیانمسئله:

بیشتریناستفادهکنندگانازتلفنهمراه،گروهسنینوجوانانوجوانانمیباشند. براساسیکنظرسنجی40درصدنوجوانانوجواناناظهارداشتهاندکهروزانه4ساعتازتلفنهمراهخوداستفادهمیکنند. امروزهبهواسطهگسترشمدرنیتهدرتمامابعادوجودبشری،فرزندانماباوسایلیکهمحصولاینفرآیندجهانیاستبزرگمیشوند. اگرچهوسایلارتباطیابزاریبرایگسترشارتباطاتوتبادلاطلاعاتمیباشد،امابسیاریازشرکتهایسازندهباافزودنبرخیامکاناتجانبیبهاینوسایلکارکرداصلیآنهاراکاملادگرگوننمودهاند. درمیانانواعوسایلارتباطیبدونشکتلفنهمراهپرکاربردترینوعمومیترینفناوریمورداستفادهمیباشد. اینوسیلهباامکاناتیکهدرزمینهارسالمتنهاینوشتاری،عکسها،اتصالبهشبکهاینترنتبرقرارنمودهاست. امروزهبهیکجزءلاینفکاززندگیتبدیلگردیدهاست. ارزانیخطوطودسترسیآسانبهتلفنهمراهدرمیانتماماقشارجامعه،مسیروروداینوسیلهارتباطیبهمدارسابتداییوراهنماییکشوررانیزهموارنمودهاست. بهنحویکهامروزهاینوسایلارتباطیدرکنارلوازمالتحریر،دفتر،کتاب،ازدیگروسایلیاستکهدرکیفاغلبدانشآآموزانمشاهدهمیشود. زیرامعتقدندازطریقتلفنازاحوالاوباخبرهستندوخوددانشآموزدرصورتنیاز،اطلاعاتازتلفنهمراهاستفادهمیکند. تعدادیازوالدینبهدلیلاینکهتمامحواسوتمرکزدانشآموزمشغولتلفنهمراهاست،ازبههمراهداشتنتلفنهمراهتوسطفرزندانخوددرمدارسناراضیهستند. اینوالدینبااصلوجودتلفنهمراهمخالفنیستندبلکهمعتقدندفرزندانبهدلیلجاذبههایاینفناوریبسیارغرقدرآنشدندوازتکالیفمدرسهغفلتمیکنند.

مادراینتحقیقمیخواهیمدیدگاهوالدینرادرمورداستفادهازتلفنهمراهتوسطفرزنداندانشآموزدبیرستانیرابررسیکنیم.

 

 

اهمیتوضرورت :

یکیازپیامدهایآسیبیتلفنهمراه،عدمآگاهیدانشآموزانازنحوهیدرستاستفادهازآناست . بهطوریکهبعضامدتزمانزیادیراسرگرمآنهستندوازبقیهامورزندگیغافلمیشوند.افزایشمشکلاتاستفادهازتلفنهمراهعبارتنداز : اختلالنظمدرکلاسدرس،کاهشتمرکزدانشآموزاندریادگیری،ورودتصاویرغیراخلاقیبهمدارسوتاثیراتآنبرجوانانونوجوانان،اختلالاتوتاثیراتایندستگاهارتباطیبرسلامتجسمورواندانشآموزان . هیجانواسترسنیزازمهمترینآسیباستفادهازتلفنهمراهدرقشرنوجوانومدارساست .

والدینبرخیازدانشآموزانبسیارمصرهستندهمراهفرزندانشانتلفنهمراهباشدزیرابهگفتهیخودآنها،شاغلهستندونیازوجودداردکهازفرزندانخوداطلاعداشتهباشند .ولیاستفادهینادرستفرزنددانشآموزازموبایلگلایهمندمیباشند. معلمانبهشدتبهوجودموبایلدرکلاسدرسمخالفمیباشندزیراباعثعدمتمرکزدانشآموزدریادگیریمیشود.

هدفکلی :

بررسی  دیدگاهوالدیندرمورداستفادهازتلفنهمراهدانشآموزان  دختردبیرستانیشاندرشهرستانرامشیر

اهدافجزیی :

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراستفادهازتلفنهمراهتوسط  دانشآموزاندرافتتحصیلی

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرخلقوخو

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزدرتمرکز

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرآگاهی

         بررسیدیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرگوشیهگیری

 

سوالاتتحقیق :

 

1 -  دیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهدروضعیتتحصیلی ( افتتحصیلی ) دانشآموزانچیست؟

 

2 - دیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرخلقوخوچیست؟

 

3 - دیدگاهوالدیندرموردتاثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرتمرکزدانشآموزانچیست؟

 

4دیدگاه والدین در مورد تاثیرات استفاده از تلفن همراه در آگاهی دانش آموزان چیست ؟

 

5دیدگاه والدین در مورد تاثیرات استفاده از تلفن همراه در گوشه گیری دانش آموزان چیست ؟

 

فرضیههایتحقیق :

 

فرضیهدوسویه : ازدیدگاه  والدیناستفادهازتلفنهمراهباتمرکزدانشآموزانرابطهدارد.

فرضیهصفر: ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباتمرکزدانشآموزانرابطهندارد.

فرضیهدوسویه :ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباآگاهیدانشآموزانرابطهدارد.

فرضیهصفر:  ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباآگاهیآنها (دانشآموزان )رابطهندارد.

فرضیهصفر : ازدیدگاهوالدینافزایشاستفادهازتلفنهمراهباآگاهیدانشآموزانرابطهندارد.

فرضیهصفر: ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباگوشهگیریدانشآموزانرابطهندارد.

دوسویه : ازدیدگاهوالدیناستفادهازتلفنهمراهباگوشهگیریدانشآموزانرابطهدارد.

انواعمتغیرها :

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدروضعیتتحصیلی ( افتتحصیلی ) دانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراه : کمی،متغیرمستقل                           وضعیتتحصیلی : کمیپیوسته

توسطدانشآموزان،چندارزشی                                                     ( افتتحصیلی )

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزاندرخلقوخوچیست؟

استفادهازتلفنهمراه  توسطدانشآموزان: کمی  ،متغیرمستقل                خلقوخو : کمی،چندارزشی

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرتمرکزدانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزان: کمی  ،متغیرمستقل                تمرکز : کمی،چندارزشی

         دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرآگاهیدانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراه : کمی  ،متغیرمستقل                آگاهی : کمی،چندارزشی

5- دیدگاهوالدیندرموردتأثیراتاستفادهازتلفنهمراهدرگوشهگیریدانشآموزانچیست؟

استفادهازتلفنهمراه : کمی  ،متغیرمستقل                گوشهگیری : کمی،چندارزشی

 

 

تعریفعملیاتی :

ابتداپرسشنامهایتهیهمیکنیموگزینههاییرامدنظرقرارمیدهیم : کهآیاوالدینتمایلدارنددانشآموزانازتلفنهمراهاستفادهنمایند؟یاازآنهامیپرسیمکهتمایلدارندفرزندانشان  چندساعتدرروزاستفادهکنند؟

ازطریقپاسخهاییکهمیدهندمیتوانمتوجهشدکهتمایلوالدیندانشآموزانبهاستفادهازتلفنهمراهتوسطدانشآموزانشانچیست .

 

تعریفمفهومی :

درمیانانواعوسایلارتباطیبدونشکتلفنهمراهپرکاربردترینوعمومیترینفناوریمورداستفادهمیباشد . والدینمیخواهندتلفن،همراهدانشآموزباشدزیرامعتقدندازطریقتلفنازاوباخبرهستندوخوددانشآموزدرصورتنیازازاطلاعاتتلفنهمراهاستفادهمیکند . تعدادیازوالدینبهدلیلاینکهتمامحواسوتمرکزدانشآموزمشغولتلفنهمراهاستازتلفنهمراهتوسطفرزندانخوددرمدارسناراضیهستند . اینوالدینبااصلوجودتلفنهمراهمخالفنیستندبلکهمعتقدندفرزندانبهدلیلجاذبههایاینفناوریبسیارغرقدرآنشدندوازتکالیفمدرسهغفلتمیکنند .

جامعهآماری:

بررسیدیدگاهوالدیندانشآموزانرامشیری

حجمنمونه:

بهدلیلاینکهمقرونوبهصرفهنیستتمامجامعهآماریموردبررسیقراربگیردیاتمامافرادجامعه  دردسترسنیستند،بایدبهتعدادیازجامعهآماریبسندهکنیمکهعینانمودیازجامعهباشند. برایمثال: ماازبین  3000والدین،300نفرراانتخابمیکنیم.

روشاندازهگیری: خوشهای،زیراجامعهآماریبسیارگستردهاست. ابتداشهرستانرامشیررابه4یا2منطقهتقسیممیکنیم. بهقیدقرعه2گروهبیرونمیکشیم،بعددرهرمنطقهدوبارهقرعهمیاندازیم.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت: 17:8 منتشر شده است
نظرات()

طرح درس فارسی نهم درس ازاد شماره 15

بازديد: 27
طرح درس فارسی نهم درس ازاد شماره 15

 

درس 15 ازاد فارسی نهم

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 ساعت: 17:39 منتشر شده است
نظرات()

ليست صفحات

تعداد صفحات : 127

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :
راهکار موفقیت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

لینک های تبلیغاتی

درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس